Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
Ayodhya Kaanda - Sarga 81
In this short Sarga, Bharata is woken up in a royal manner with praises and the blowing of conches and other pipe instruments. Bharata orders them to cease, declaring that he is not the king.


Meanwhile, Vasishṭha enters the assembly hall of Ikshwākus and orders the messengers to bring Bharata, Ṡatrughna, Yudhājit, Sumantra and others. When Bharata arrives every one receives him with much acclamation.


The assembly hall is seen to regain its former splendor that was seen there when Daṡaratha was present.
2.81.1 ததோ நாந்தீமுகீம் ராத்ரிம் பரதம் ஸூதமாகதா: ।
துஷ்டுவுர்வாக்விஸேஷஜ்ஞாஸ்ஸ்தவைர்மங்கலஸம்ஹிதை: ॥
tatō nāndīmukhīṃ rātriṃ bharataṃ sūtamāgadhāḥ ।
tuṣṭuvurvāgviṡēṣajñāsstavairmaṅgalasaṃhitaiḥ ॥
When the night that saw the performance of
auspicious preliminary rites was almost spent,
the bards and minstrels,
who were skilled in the panegyrics of kings,
extolled Bharata with praises along with auspicious notes.
2.81.2 ஸுவர்ணகோணாபிஹத: ப்ராணதத்யாமதுந்துபி: ।
தத்முஸ்ஸங்காம்ஸ்ச ஸதஸோ நாதாம்ஸ்சோச்சாவசஸ்வராந் ॥
suvarṇakōṇābhihataḥ prāṇadadyāmadundubhiḥ ।
dadhmuṡṡaṅkhāṃṡca ṡataṡō nādāṃṡcōccāvacasvarān ॥
The drums that indicate the passing of hours
were struck by golden drumsticks.
Conches and instruments that make a
variety of sounds were blown in hundreds.
2.81.3 ஸ தூர்யகோஷஸ்ஸுமஹாந்திவமாபூரயந்நிவ ।
பரதம் ஸோகஸந்தப்தம் பூயஸ்ஸோகைரரந்த்ரயத் ॥
sa tūryaghōṣassumahāndivamāpūrayanniva ।
bharataṃ ṡōkasantaptaṃ bhūyaṡṡōkairarandhrayat ॥
Those soaring notes of the instruments
that seemed to fill the heavens
harrowed Bharata’s heart,
which was already burned with grief.
2.81.4 தத: ப்ரபுத்தோ பரதஸ்தம் கோஷம் ஸந்நிவர்த்ய ச ।
நாஹம் ராஜேதி சாப்யுக்த்வா ஸத்ருக்நமிதமப்ரவீத் ॥
tataḥ prabuddhō bharatastaṃ ghōṣaṃ sannivartya ca ।
nāhaṃ rājēti cāpyuktvā ṡatrughnamidamabravīt ॥
Waking up, Bharata had those sounds stopped,
saying, ‘I am not the King’
and said these words to Ṡatrughna:
2.81.5 பஸ்ய ஸத்ருக்ந! கைகேய்யா லோகஸ்யாபக்ருதம் மஹத் ।
விஸ்ருஜ்ய மயி து:காநி ராஜா தஸரதோ கத: ॥
paṡya ṡatrughna! kaikēyyā lōkasyāpakṛtaṃ mahat ।
visṛjya mayi duḥkhāni rājā daṡarathō gataḥ ॥
O Ṡatrughna! See what a great harm
has been done to the people by Kaikēyee!
And King Daṡaratha has gone
leaving me in this distress.
2.81.6 தஸ்யைஷா தர்மராஜஸ்ய தர்மமூலா மஹாத்மந: ।
பரிப்ரமதி ராஜ்ய ஸ்ரீர்நௌரிவாகர்ணிகா ஜலே ॥
tasyaiṣā dharmarājasya dharmamūlā mahātmanaḥ ।
paribhramati rājya ṡrīrnaurivākarṇikā jalē ॥
This vast and rich kingdom
of that righteous Mahātma king,
which is rooted in Dharma,
tosses about like a rudderless vessel in water.
2.81.7 யோ ஹி நஸ்ஸுமஹாந்நாதஸ்ஸோऽபி ப்ரவ்ராஜிதோ வநம் ।
அநயா தர்மமுத்ஸ்ருஜ்ய மாத்ரா மே ராகவஸ்ஸ்வயம் ॥
yō hi nassumahānnāthassō'pi pravrājitō vanam ।
anayā dharmamutsṛjya mātrā mē rāghavassvayam ॥
Rāghava, our outstanding leader, is in exile in the Vana
sent by my mother herself
in complete abandonment of Dharma.
2.81.8 இத்யேவம் பரதம் ப்ரேக்ஷ்ய விலபந்தம் விசேதநம் ।
க்ருபணம் ருருதுஸ்ஸர்வாஸ்ஸஸ்வரம் யோஷித ஸ்ததா ॥
ityēvaṃ bharataṃ prēkṣya vilapantaṃ vicētanam ।
kṛpaṇaṃ rurudussarvāssasvaraṃ yōṣita stadā ॥
Seeing Bharata thus disoriented and lamenting,
all the women wailed aloud piteously in unison.
2.81.9 ததா தஸ்மிந்விலபதி வஸிஷ்டோ ராஜதர்மவித் ।
ஸபாமிக்ஷ்வாகுநாதஸ்ய ப்ரவிவேஸ மஹாயஸா: ॥
tathā tasminvilapati vasiṣṭhō rājadharmavit ।
sabhāmikṣvākunāthasya pravivēṡa mahāyaṡāḥ ॥
While he lamented thus,
Vasishṭha of great renown, a savant of royal affairs,
entered the assembly hall of the Lord of Ikshwākus.
2.81.10 ஸாதகும்பமயீம் ரம்யாம் மணிரத்நஸமாகுலாம் ।
ஸுதர்மாமிவ தர்மாத்மா ஸகண: ப்ரத்யபத்யத ॥
ṡātakumbhamayīṃ ramyāṃ maṇiratnasamākulām ।
sudharmāmiva dharmātmā sagaṇaḥ pratyapadyata ॥
That Dharmātma, along with his attendants,
entered the lovely assembly hall
which was covered with gold and
lavishly studded with precious stones and gems
resembling Sudharma (the assembly hall of Indra).
2.81.11 ஸ காஞ்சநமயம் பீடம் ஸுகாஸ்தரணஸம்வ்ருதம் ।
அத்யாஸ்த ஸர்வவேதஜ்ஞோ தூதாநநுஸஸாஸ ச ॥
sa kāñcanamayaṃ pīṭhaṃ sukhāstaraṇasaṃvṛtam ।
adhyāsta sarvavēdajñō dūtānanuṡaṡāsa ca ॥
That savant of all Vedas sat on a golden seat,
Which was covered with a comfortable spread,
and issued orders to the messengers.
2.81.12 ப்ராஹ்மணாந் க்ஷத்ரியாந்வைஸ்யநமாத்யாந்கணவல்லபாந் ।
க்ஷிப்ரமாநயதாऽவ்யக்ரா: க்ருத்யமாத்யயிகம் ஹி ந: ॥
brāhmaṇān kṣatriyānvaiṡyanamātyāngaṇavallabhān ।
kṣipramānayatā'vyagrāḥ kṛtyamātyayikaṃ hi naḥ ॥
Bring Brāhmaṇas, Kshatriyas, Vaiṡyas,
ministers and leaders of various groups at once.
There is nothing to be worried about;
we are faced with a business that brooks no delay. Why are Ṡūdras not summoned? Because Ṡūdras are those people, who by nature feel comfortable following the decisions handed down to them, rather than be part of making those hard and major decisions and standing up for them.
2.81.13 ஸராஜப்ருத்யம் ஸத்ருக்நம் பரதம் ச யஸஸ்விநம் ।
யுதாஜிதம் ஸுமந்த்ரம் ச யே ச தத்ர ஹிதா ஜநா: ॥
sarājabhṛtyaṃ ṡatrughnaṃ bharataṃ ca yaṡasvinam ।
yudhājitaṃ sumantraṃ ca yē ca tatra hitā janāḥ ॥
(Bring) Ṡatrughna, the renowned Bharata,
the royal staff, Yudhājit, Sumantra and
the well-wishers that are there.
2.81.14 ததோ ஹலஹலாஸப்தஸ்ஸுமஹாந்ஸமபத்யத ।
ரதைரஸ்வைர்கஜைஸ்சாபி ஜநாநாமுபகச்சதாம் ॥
tatō halahalāṡabdassumahānsamapadyata ।
rathairaṡvairgajaiṡcāpi janānāmupagacchatām ॥
Then there arose a great din of people
coming by chariots, horses, and elephants!
2.81.15 ததோ பரதமாயாந்தம் ஸதக்ரதுமிவாமரா: ।
ப்ரத்யநந்தந்ப்ரக்ருதயோ யதா தஸரதம் ததா ॥
tatō bharatamāyāntaṃ ṡatakratumivāmarāḥ ।
pratyanandanprakṛtayō yathā daṡarathaṃ tathā ॥
Bharata who arrived then
was received with great acclamation by the people
just as Daṡaratha had been,
and as the performer of hundred Yajñas (Indra)
would be by Dēvatas.
2.81.16 ஹ்ரத இவ திமிநாகஸம்வ்ருத:
ஸ்திமிதஜலோ மணிஸங்கஸர்கர: ।
தஸரதஸுதஸோபிதா ஸபா
ஸதஸரதேவ பபௌ யதா புரா ॥
hrada iva timināgasaṃvṛtaḥ
stimitajalō maṇiṡaṅkhaṡarkaraḥ ।
daṡarathasutaṡōbhitā sabhā
sadaṡarathēva babhau yathā purā ॥
The assembly hall regained its splendor
with the presence of the son of Daṡaratha
that it had when Daṡaratha was present,
and shined like a lake whose waters are settled
with its gems, shells, fine sand,
fish and snakes (in clear view).
இத்யார்ஷே ஸ்ரீமத்ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதிகாவ்யே
அயோத்யாகாண்டே ஏகாஸீதிதமஸ்ஸர்க: ॥
ityārṣē ṡrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē
ayōdhyākāṇḍē ēkāṡītitamassargaḥ ॥
Thus concludes the eighty first Sarga
in Ayōdhyā Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Vālmeeki.