ஆசிரியர் : முரளியிடம் 4 ஆரஞ்சு இருக்கிறது. அவனது த*ம்*பி*க்கு 2
பழ*த்தை கொடுக்க சொல்லி*ட்டே*ன். *மீத*ம் அவ*னிட*ம் எ*த்தனை பழ*ம்
இரு*க்கு*ம்?
அவன் : 4.
ஆசிரியர் : எப்படி உனக்கு கணக்கே தெரியாதா?
அவன் : உங்களுக்கு முரளியை பற்றி தெ*ரியாதா? அவன் யாருக்கும் எதுவும் தரமாட்டன்
-----------------------------------------------
ஆ*சி*ரிய*ர் : அவ*ன் பண*க்கார *வீ*ட்டு*ப் பையனா இரு*க்கலா*ம். அது*க்காக
இ*ப்படி அட*ம்புடி*க்க*க் கூடாது....
தலைமை ஆ*சி*ரிய*ர் : எ*ன்னதா*ன் சொ*ல்றா*ன் பைய*ன்?
ஆ**சி*ரிய*ர் : க*ழி*த்த*ல் கண*க்கு போடு*ம் போது ப*க்க*த்*தி*ல்
*இரு*க்**கிற ந*ம்ப*ர் *கி*ட்டஇரு*ந்து கட**ன் வா*ங்கணு*ம்னு சொ*ன்ன..
நா*ன் பண*க்கார *வீ*ட்டு*ப் பைய*ன். ஏ*ன் கட*ன் வா*ங்கணு*ம்னு
எ*தி*ர்கே*ள்*வி கே*க்குறா*ன்
தலைமை ஆ*சி*ரிய*ர் :?!?!Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends