ஶ்ரீ:தேவஸ்யத்வா ஸவிது: ப்ரசவே அஸ்விநோர்பாஹுப்யாம் பூஷ்ணோஹஸ்தாப்யாம்
அஸ்விநோர்பைஷஜ்யேநா தேஜஸே ப்ரஹ்மவர்ச்சஸா யாபிஷிந்ஜாமி
தேவஸ்யத்வா ஸவிது:ப்ரசவே அஸ்விநோர்பாஹுப்யாம் பூஷ்ணோஹஸ்தாப்யாம்
இந்த்ரஸ்யேந்த்ரியேணா ச்ரியை யசஸேபலாயாபிஷிந்ஜாமி
தேவாஸ்த்வேந்த்ரஜ்யேஷ்டா வருணாராஜாநோ அதஸ்தாசோபரிஷ்டாச்சபாந்துநவா
ஏதேநபூதேநமேத்யோ நப்ரோக்ஷிதோ யதேநமதப்ராசீனம் ப்ரோக்ஷதி
யத்ஸந்சிதமாஜ்யேந ப்ரோக்ஷதி தேநபூதஸ்தேநமேத்யஸ்தேநப்ரோக்ஷித:!
த்ருபதாதிவேந்முமுசாந: ஸ்விந்நஸ்ஸாத்வீ மலாதிவா பூதம்பவித்ரேணேவாஜ்யம்
ஆபஸ்ஸுந்தந்து மைநஸ: பூர்புவஸ்ஸுவோ, பூர்புவஸ்ஸுவோ பூர்புவஸ்ஸுவ:

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends

வாஸ்தோஷ்பதே ப்ரதிஜாநீ ஹ்யஸ்மாந் ஸ்வாவேசோ அநமீவோ பவாந:
யத்வேமஹே ப்ரதிதந்நோ ஜுஷஸ்வ சந்நயேதி துவிபதே ஸந்சதுஷ்பதே

வாஸ்தோஷ்பதே சக்மயா சகும் சதாதே சக்க்ஷீமஹீரண்வயா காதுமத்யா
ஆவ: ஆக்ஷேமே உதயோகேவரந்நோ யூயம்பாத: ஸ்வஸ்திபி: ஸதாந:

வாஸ்தோஷ்பதே ப்ரதரணோநயேதி கோபிரஸ்வேப்ரிந்தோ அஜராஸ்சஸ்தே
ஸக்யேஸ்யாம பிதேவபுத்ராநு ப்ரதிநோஜுஷஸ்வா

அமீவ: வாஸ்தோஷ்பதே விச்வாரூபாண்யாவிசந்நு ஸகா
சுசேவஏதிந: சிவகும் சிவம்.

பூர்புவஸ்ஸுவோ பூர்புவஸ்ஸுவோ பூர்புவஸ்ஸுவ: !!