GAYATRI Mantras


01 Ganesha-Gayatri I
Om Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya
Dheemahi, Tanno Danti Prachodayat.


02 Ganesha-Gayatri II
Om Tatpurushaya Vidmahe Vakratundaya
Dheemahi, Tanno Danti Prachodayat.


03 Brahma-Gayatri I
Om Vedatmane Vidmahe Hiranyagarbhaya
Dheemahi, Tanno Brahma Prachodayat.


04 Brahma-Gayatri II
Om Chaturmukhaya Vidmahe Kamandaludharaya
Dheemahi, Tanno Brahma Prachodayat.


05 Vishnu-Gayatri I
Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya

Dheemahi, Tanno Vishnu Prachodayat.


06 Narasimha-Gayatri I
Om Vajranakhaya Vidmahe Tikshnadamshtraya
Dheemahi, Tanno Narasimha Prachodayat


07 Narasimha-Gayatri II
Om Narasimhaya Vidmahe Vajranakhaya
Dheemahi, Tannah Simhah Prachodayat.


08 Garuda-Gayatri
Om Tatpurushaya Vidmahe Suvarnapakshaya
Dheemahi, Tanno Garudah Prachodayat.


09 Rudra-Gayatri I
Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya
Dheemahi, Tanno Rudrah Prachodayat.


10 Rudra-Gayatri II
Om Tatpurushaya Vidmahe Sahasrakshaya Mahadevaya
Dheemahi, Tanno Rudrah Prachodayat.


11 Nandikesvara-Gayatri
Om Tatpurushaya Vidmahe Nandikesvaraya
Dheemahi, Tanno Vrishabbah Prachodayat.


12 Shanmukha-Gayatri I
Om Tatpurushaya Vidmahe Mahasenaya
Dheemahi, Tannah Skandah Prachodayat.

13 Shanmukha-Gayatri II
Om Shanmukhaya Vidmahe Mahasenaya
Dheemahi, Tannah Shashthah Prachodayat.

14 Surya-Gayatri I
Om Bhaskaraya Vidmahe Mahadyutikaraya
Dheemahi, Tanna Adityah Prachodayat.


15 Surya-Gayatri II
Om Adityaya Vidmahe Sahasrakiranaya
Dheemahi, Tanno Bhanuh Prachodayat.


16 Surya-Gayatri III
Om Prabhakaraya Vidmahe Divakaraya
Dheemahi, Tannah Suryah Prachodayat.

17 Durga-Gayatri I
Om Katyayanyai Vidmahe Kanyakumaryai
Dheemahi, Tanno Durga Prachodayat.


18 Durga-Gayatri II
Om Mahasulinyai Vidmahe Mahadurgayai
Dheemahi, Tanno Bhagavatee Prachodayat.

19 Rama-Gayatri
Om Dasarathaye Vidmahe, Sitavallabhaya
Dheemahi, Tanno Ramah Prachodayat.


20 Hanumad-Gayatri
Om Anjaneyaya Vidmahe Vayuputraya
Dheemahi, Tanno Hanuman Prachodayat.


21 Krishna-Gayatri
Om Devakinandanaya Vidmahe Vaasudevaya
Dheemahi, Tannah Krishnah Prachodayat.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
22 Gopala-Gayatri
Om Gopalaya Vidmahe Gopijanavallabhaya
Dheemahi, Tanno Gopalah Prachodayat.


23 Parasurama-Gayatri
Om Jamadagnyaya Vidmahe Mahaviraya
Dheemahi, Tannah Parasuramah Prachodayat.


24 Dakshinamurti-Gayatri
Om Dakshinamurtaye Vidmahe Dhyanasthaya
Dheemahi, Tanno Dheesah Prachodayat.


25 Guru-Gayatri
Om Gurudevaya Vidmahe Parabrahmane
Dheemahi, Tanno Guruh Prachodayat.


26 Hamsa-Gayatri I
Om Hamsaya Vidmahe Paramahamsaya
Dheemahi, Tanno Hamsah Prachodayat.

27 Hamsa-Gayatri II
Om Paramahamsaya Vidmahe Mahatattvaya
Dheemahi, Tanno Hamsah Prachodayat.


28 Hayagriva-Gayatri
Om Vagisvaraya Vidmahe Hayagrivay
Dheemahi, Tanno Hamsah Prachodayat.


29 Tantrika-(Brahma-)Gayatri
Om Paramesvaraya Vidmahe Paratattvaya
Dheemahi, Tanno Brahma Prachodayat.


30 Sarasvati-Gayatri
Om Vagdevyai Cha Vidmahe Kamarajaya
Dheemahi, Tanno Devi Prachodayat.


31 Lakshmi-Gayatri
Om Mahadevyai Cha Vidmahe Vishnupatnyai Cha
Dheemahi, Tanno Lakshmih Prachodayat.


32 Shakti-Gayatri
Om Sarvasammohinyai Vidmahe Visvajananyai
Dheemahi, Tannah Shaktih Prachodayat.

33
Annapurna-Gayatri
Om Bhagavatyai Cha Vidmahe Mahesvaryai Cha
Dheemahi, Tanno Annapurna Prachodayat.

34 Kalika-Gayatri
Om Kalikayai Cha Vidmahe Smasanavasinyai
Dheemahi, Tanno Aghora Prachodayat.


35 Bairava Mantra
Om Swanathvajaya Vidhmahe Soola Hasthaya Dheemahe
Tanno Bhairava Prachodayaath