வணக்கம் பலவிதம் !  1. தலையால் மட்டும் வணங்குதல் - ஏகாங்க நமஸ்காரம்.
  2. வலது கையை மட்டும் தலைமீது வைத்து வணங்குதல் - த்விதாங்க நமஸ்காரம்.
  3. இரண்டு கைகளையும் தலை மேல் வைத்து வணங்குதல் - த்ரிவிதாங்க நமஸ்காரம்.
  4. இரண்டு உள்ளங்கைகள், இரண்டு முட்டிகள், தலை இவற்றால் வணங்குவது - பஞ்சாங்க நமஸ்காரம்.
  5. இரு கால்கள், இரு கைகள், இரு செவிகள், தலை, மார்பு ஆகிய எட்டு அங்கங்களால் வணங்குதல் - அஷ்டாங்க நமஸ்காரம்.

நெடுஞ்சாண் கிடையாக வணங்குவது - சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம்.

-- தினமலர். பக்திமலர். டிசம்பர் 26, 2013.
Posted by க. சந்தானம்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends