வணக்கம் பலவிதம் !Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends  1. தலையால் மட்டும் வணங்குதல் - ஏகாங்க நமஸ்காரம்.
  2. வலது கையை மட்டும் தலைமீது வைத்து வணங்குதல் - த்விதாங்க நமஸ்காரம்.
  3. இரண்டு கைகளையும் தலை மேல் வைத்து வணங்குதல் - த்ரிவிதாங்க நமஸ்காரம்.
  4. இரண்டு உள்ளங்கைகள், இரண்டு முட்டிகள், தலை இவற்றால் வணங்குவது - பஞ்சாங்க நமஸ்காரம்.
  5. இரு கால்கள், இரு கைகள், இரு செவிகள், தலை, மார்பு ஆகிய எட்டு அங்கங்களால் வணங்குதல் - அஷ்டாங்க நமஸ்காரம்.

நெடுஞ்சாண் கிடையாக வணங்குவது - சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம்.

-- தினமலர். பக்திமலர். டிசம்பர் 26, 2013.
Posted by க. சந்தானம்