Ayodhya Kaanda - Sarga 112
In this Sarga, the Ṛshis, eager to see the end of Rāvaṇa, urge Bharata to follow the advice of Rāma. Rāma is happy to get the support of Ṛshis in his adherence to Dharma.
However, Bharata trembles as it becomes clear that his plea is overturned. He falls at the feet of Rāma and beseeches him again to take the responsibility of the kingdom.
Rāma takes Bharata onto his lap and tells him that he should take care of the kingdom with the help of the sagacious ministers, officers and others.
Bharata then asks Rāma to put on a pair of gold covered sandals and give it to him. Bharata says that those sandals will take care of the kingdom and he will live outside the city wearing robes of bark for fourteen years till Rāma comes back.
Rāma then bids farewell to all and enters his cottage, weeping.
2.112.1 தமப்ரதிமதேஜோப்யாம்
ப்ராத்ருப்யாம் ரோமஹர்ஷணம் ।
விஸ்மிதாஸ்ஸங்கமம் ப்ரேக்ஷ்ய
ஸமவேதா மஹர்ஷய: ॥
tamapratimatējōbhyāṃ
bhrātṛbhyāṃ rōmaharṣaṇam ।
vismitāssaṅgamaṃ prēkṣya
samavētā maharṣayaḥ ॥
The Maharshis assembled there were
astonished witnessing that exchange
between those two brothers of incomparable splendor,
which made one’s hair stand on end.
2.112.2 அந்தர்ஹிதா முநிகணா:
ஸித்தாஸ்ச பரமர்ஷய: ।
தௌ ப்ராதரௌ மஹாத்மாநௌ
காகுத்ஸ்தௌ ப்ரஸஸம்ஸிரே ॥
antarhitā munigaṇāḥ
siddhāṡca paramarṣayaḥ ।
tau bhrātarau mahātmānau
kākutsthau praṡaṡaṃsirē ॥
The invisible hosts of Munis, Siddhas and
foremost Ṛshis praised the Mahātmas,
the brothers of the Kākutstha lineage.
2.112.3 ஸ தந்யோ யஸ்ய புத்ரௌ த்வௌ
தர்மஜ்ஞௌ தர்மவிக்ரமௌ ।
ஸ்ருத்வா வயம் ஹி ஸம்பாஷாம்
உபயோஸ்ஸ்ப்ருஹயாமஹே ॥
sa dhanyō yasya putrau dvau
dharmajñau dharmavikramau ।
ṡrutvā vayaṃ hi sambhāṣām
ubhayōsspṛhayāmahē ॥
He was indeed fortunate,
to have two such sons who are
so conversant with Dharma,
and so steadfast in their adherence to it.
The more we hear them, the more
we are captivated by them.
2.112.4 ததஸ்த்வ்ருஷிகணா: க்ஷிப்ரம்
தஸக்ரீவவதைஷிண: ।
பரதம் ராஜஸார்தூலம்
இத்யூசு ஸ்ஸங்கதா வச: ॥
tatastvṛṣigaṇāḥ kṣipraṃ
daṡagrīvavadhaiṣiṇaḥ ।
bharataṃ rājaṡārdūlam
ityūcu ssaṅgatā vacaḥ ॥
Then, the host of Ṛshis, who were
eager to see the death of
the ten-headed one (Rāvaṇa),
got together and said to Bharata,
the tiger among men:
2.112.5 குலே ஜாத மஹாப்ராஜ்ஞ
மஹாவ்ருத்த மஹாயஸ: ।
க்ராஹ்யம் ராமஸ்ய வாக்யம் தே
பிதரம் யத்யவேக்ஷஸே ॥
kulē jāta mahāprājña
mahāvṛtta mahāyaṡaḥ ।
grāhyaṃ rāmasya vākyaṃ tē
pitaraṃ yadyavēkṣasē ॥
O you of great lineage, great discernment,
great character and great renown!
If you are considerate to your father,
you should take the advice of Rāma!
2.112.6 ஸதாऽந்ருணமிமம் ராமம்
வயமிச்சாமஹே பிது: ।
ஆந்ருணத்வாச்ச கைகேய்யா:
ஸ்வர்கம் தஸரதோ கத: ॥
sadā'nṛṇamimaṃ rāmaṃ
vayamicchāmahē pituḥ ।
ānṛṇatvācca kaikēyyāḥ
svargaṃ daṡarathō gataḥ ॥
We would like to see Rāma become
free of debt to his father.
It was by paying his debt to Kaikēyee
that Daṡaratha went to heaven.
2.112.7 ஏதாவதுக்த்வா வசநம்
கந்தர்வாஸ்ஸமஹர்ஷய: ।
ராஜர்ஷயஸ்சைவ ததா
ஸர்வே ஸ்வாம் ஸ்வாம் கதிம் கதா: ॥
ētāvaduktvā vacanaṃ
gandharvāssamaharṣayaḥ ।
rājarṣayaṡcaiva tadā
sarvē svāṃ svāṃ gatiṃ gatāḥ ॥
Having said this, the Gandharvas,
the Maharshis and the Rājarshis went their ways.
2.112.8 ஹ்லாதிதஸ்தேந வாக்யேந
ஸுபேந ஸுபதர்ஸந: ।
ராமஸ்ஸம்ஹ்ருஷ்டவதந:
தாந்ருஷீநப்யபூஜயத் ॥
hlāditastēna vākyēna
ṡubhēna ṡubhadarṡanaḥ ।
rāmassaṃhṛṣṭavadanaḥ
tānṛṣīnabhyapūjayat ॥
Delighted by those auspicious words,
Rāma, of auspicious bearing,
paid obeisance to those Ṛshis,
with relief on his face.
2.112.9 த்ரஸ்தகாத்ரஸ்து பரத:
ஸ வாசா ஸஜ்ஜமாநயா ।
க்ருதாஞ்ஜலிரிதம் வாக்யம்
ராகவம் புநரப்ரவீத் ॥
trastagātrastu bharataḥ
sa vācā sajjamānayā ।
kṛtāñjaliridaṃ vākyaṃ
rāghavaṃ punarabravīt ॥
But Bharata, with a shiver running down his limbs
again spoke to Rāma with folded hands, in faltering voice:
2.112.10 ராஜதர்மமநுப்ரேக்ஷ்ய
குலதர்மாநுஸந்ததிம் ।
கர்துமர்ஹஸி காகுத்ஸ்த
மம மாதுஸ்ச யாசநாம் ॥
rājadharmamanuprēkṣya
kuladharmānusantatim ।
kartumarhasi kākutstha
mama mātuṡca yācanām ॥
O Kākutstha! Considering the (gravity of) kingly affairs
and the continuation of convention of the family,
you should accede to my prayer and my mother’s.
2.112.11 ரக்ஷிதும் ஸுமஹத்ராஜ்யம்
அஹமேகஸ்து நோத்ஸஹே ।
பௌரஜாநபதாம்ஸ்சாபி
ரக்தாந்ரஞ்ஜயிதும் ததா ॥
rakṣituṃ sumahadrājyam
ahamēkastu nōtsahē ।
paurajānapadāṃṡcāpi
raktānrañjayituṃ tathā ॥
I do not want to venture to
protect this extremely vast kingdom
and satisfy the loving
city people and country folk, all by myself.
2.112.12 ஜ்ஞாதயஸ்ச ஹி யோதாஸ்ச
மித்ராணி ஸுஹ்ருதஸ்ச ந: ।
த்வாமேவ ப்ரதிவீக்ஷந்தே
பர்ஜந்யமிவ கர்ஷகா: ॥
jñātayaṡca hi yōdhāṡca
mitrāṇi suhṛdaṡca naḥ ।
tvāmēva prativīkṣantē
parjanyamiva karṣakāḥ ॥
Our kin, friends, well-wishers and warriors
are waiting for you, like tillers for rain.
2.112.13 இதம் ராஜ்யம் மஹாப்ராஜ்ஞ
ஸ்தாபய ப்ரதிபத்ய ஹி ।
ஸக்திமாநஸி காகுத்ஸ்த
லோகஸ்ய பரிபாலநே ॥
idaṃ rājyaṃ mahāprājña
sthāpaya pratipadya hi ।
ṡaktimānasi kākutstha
lōkasya paripālanē ॥
O Kākutstha, O supremely sagacious one!
Accept the kingdom and establish it on a firm footing.
You have the prowess to govern this world.
2.112.14 இத்யுக்த்வா ந்யபதத்ப்ராது:
பாதயோர்பரதஸ்ததா ।
ப்ருஸம் ஸம்ப்ரார்தயாமாஸ
ராமமேவ ப்ரியம்வத: ॥
ityuktvā nyapatadbhrātuḥ
pādayōrbharatastadā ।
bhṛṡaṃ samprārthayāmāsa
rāmamēva priyaṃvadaḥ ॥
Having spoken thus,
Bharata fell at his brother’s feet.
The sweet-spoken one
earnestly pleaded thus with Rāma.
2.112.15 தமங்கே பரதம் க்ருத்வா
ராமோ வசநமப்ரவீத் ।
ஸ்யாமம் நலிநபத்ராக்ஷம்
மத்தஹம்ஸஸ்வரம் ஸ்வயம் ॥
tamaṅkē bharataṃ kṛtvā
rāmō vacanamabravīt ।
ṡyāmaṃ nalinapatrākṣaṃ
mattahaṃsasvaraṃ svayam ॥
The dark-hued, lotus-petal eyed Rāma,
whose voice resembled that of the amorous swan
took Bharata on his lap and said:
2.112.16 ஆகதா த்வாமியம் புத்தி:
ஸ்வஜா வைநயிகீ ச யா ।
ப்ருஸமுத்ஸஹஸே தாத
ரக்ஷிதும் ப்ருதிவீமபி ॥
āgatā tvāmiyaṃ buddhiḥ
svajā vainayikī ca yā ।
bhṛṡamutsahasē tāta
rakṣituṃ pṛthivīmapi ॥
My child! By this very
innate and nurtured virtue of yours,
you are very much capable
of protecting the earth!
2.112.17 அமாத்யைஸ்ச ஸுஹ்ருத்பிஸ்ச
புத்திமத்பிஸ்ச மந்த்ரிபி: ।
ஸர்வகார்யாணி ஸம்மந்த்ர்ய
ஸுமஹந்த்யபி காரய ॥
amātyaiṡca suhṛdbhiṡca
buddhimadbhiṡca mantribhiḥ ।
sarvakāryāṇi sammantrya
sumahantyapi kāraya ॥
Even though it is a monumental task,
you shall get it done with the counsel of
the officials, well-wishers and the wise ministers.
2.112.18 லக்ஷ்மீஸ்சந்த்ராதபேயாத்வா
ஹிமவாந்வா ஹிமம் த்யஜேத் ।
அதீயாத்ஸாகரோ வேலாம்
ந ப்ரதிஜ்ஞாமஹம் பிது: ॥
lakṣmīṡcandrādapēyādvā
himavānvā himaṃ tyajēt ।
atīyātsāgarō vēlāṃ
na pratijñāmahaṃ pituḥ ॥
Moonlight may leave the moon.
The Himalayas may abandon snow.
The ocean may disregard its boundary.
But I will not abjure the word given by my father.
2.112.19 காமாத்வா தாத லோபாத்வா
மாத்ராதுப்யமிதம் க்ருதம் ।
ந தந்மநஸி கர்தவ்யம்
வர்திதவ்யம் ச மாத்ருவத் ॥
kāmādvā tāta lōbhādvā
mātrātubhyamidaṃ kṛtam ।
na tanmanasi kartavyaṃ
vartitavyaṃ ca mātṛvat ॥
Your mother might have done this
for you out of fancy or greed.
You should not hold it against her.
You still have to regard her as a mother.
2.112.20 ஏவம் ப்ருவாணம் பரத:
கௌஸல்யாஸுதமப்ரவீத் ।
தேஜஸாऽऽதித்யஸங்காஸம்
ப்ரதிபச்சந்த்ரதர்ஸநம் ॥
ēvaṃ bruvāṇaṃ bharataḥ
kausalyāsutamabravīt ।
tējasā''dityasaṅkāṡaṃ
pratipaccandradarṡanam ॥
Having been told thus,
Bharata responded to the son of Kousalyā,
whose brilliance was like that of the sun and
whose presence was like that of
the moon on the day after new moon day.
2.112.21 ஆதிரோஹாऽர்ய பாதாப்யாம்
பாதுகே ஹேமபூஷிதே ।
ஏதேஹி ஸர்வலோகஸ்ய
யோகக்ஷேமம் விதாஸ்யத: ॥
ādhirōhā'rya pādābhyāṃ
pādukē hēmabhūṣitē ।
ētēhi sarvalōkasya
yōgakṣēmaṃ vidhāsyataḥ ॥
O noble one! Please place your feet
in these gold covered sandals.
And they will take care of the
Yōga and Kshēma of the entire world.
Yōga in this context means the gain of something new.
Kshēma means the management of what is already gained.
2.112.22 ஸோऽதிருஹ்ய நரவ்யாக்ர:
பாதுகே ஹ்யவருஹ்ய ச ।
ப்ராயச்சத்ஸுமஹாதேஜா
பரதாய மஹாத்மநே ॥
sō'dhiruhya naravyāghraḥ
pādukē hyavaruhya ca ।
prāyacchatsumahātējā
bharatāya mahātmanē ॥
And that tiger among men,
that man of infinite splendor,
put on the sandals, took them off,
and gave them to Mahātma Bharata.
2.112.23-25a ஸ பாதுகே ஸம்ப்ரணம்ய
ராமம் வசநமப்ரவீத்
சதுர்தஸ ஹி வர்ஷாணி
ஜடாசீரதரோ ஹ்யாஹம் ॥
பலமூலாஸநோ வீர
பவேயம் ரகுநந்தந ।
தவாऽகமநமாகாங்க்ஷாந்
வஸந்வை நகராத்பஹி: ॥
தவ பாதுகயோர்ந்யஸ்த
ராஜ்யதந்த்ர: பரந்தப ।
sa pādukē sampraṇamya
rāmaṃ vacanamabravīt
caturdaṡa hi varṣāṇi
jaṭācīradharō hyāham ॥


phalamūlāṡanō vīra
bhavēyaṃ raghunandana ।
tavā'gamanamākāṅkṣān
vasanvai nagarādbahiḥ ॥


tava pādukayōrnyasta
rājyatantraḥ parantapa ।
Bharata, then prostrated
to the sandals and said to Rāma:
"O Veera, O slayer of enemies,
O pleaser of Raghu lineage!
I shall reside outside
the city for fourteen years
wearing matted locks and robes of bark,
living on fruits and roots,
placing the responsibility of ruling
this kingdom on your sandals and
looking forward to your arrival."
2.112.25b-26a சதுர்தஸே து ஸம்பூர்ணே
வர்ஷேऽஹநி ரகூத்தம ॥
ந த்ரக்ஷ்யாமி யதி த்வாம் து
ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஹுதாஸநம் ।
caturdaṡē tu saṃpūrṇē
varṣē'hani raghūttama ॥
na drakṣyāmi yadi tvāṃ tu
pravēkṣyāmi hutāṡanam ।
O foremost of Raghus, if I do not see you
on the day after the completion of fourteen years,
I shall throw myself into the fire.
2.112.26b-27a ததேதி ச ப்ரதிஜ்ஞாய
தம் பரிஷ்வஜ்ய ஸாதரம் ॥
ஸத்ருக்நம் ச பரிஷ்வஜ்ய
பரதம் சேதமப்ரவீத் ।
tathēti ca pratijñāya
taṃ pariṣvajya sādaram ॥
ṡatrughnaṃ ca pariṣvajya
bharataṃ cēdamabravīt ।
Promising the same by saying ‘be it so’,
and taking him into his embrace affectionately
and also taking Ṡatrughna into his embrace,
he said these words to Bharata:
2.112.27b-28 மாதரம் ரக்ஷ கைகேயீம்
மா ரோஷம் குரு தாம் ப்ரதி ॥
மயா ச ஸீதயா சைவ
ஸப்தோऽஸி ரகுஸத்தம ।
இத்யுக்த்வாऽஸ்ருபரீதாக்ஷோ
ப்ராதரம் விஸஸர்ஜ ஹ ॥
mātaraṃ rakṣa kaikēyīṃ
mā rōṣaṃ kuru tāṃ prati ॥
mayā ca sītayā caiva
ṡaptō'si raghusattama ।
ityuktvā'ṡruparītākṣō
bhrātaraṃ visasarja ha ॥
"O best of Raghus, swear on me and Seetā that
you will take good care of your mother Kaikēyee,
and will not be bitter with her."
Saying this, eyes filled with tears,
he bade farewell to his brother.
2.112.29 ஸ பாதுகே தே பரத: ப்ரதாபவாந்
ஸ்வலங்க்ருதே ஸம்பரிபூஜ்ய தர்மவித் ।
ப்ரதக்ஷிணம் சைவ சகார ராகவம்
சகார தே சோத்தமநாகமூர்தநி ॥
sa pādukē tē bharataḥ pratāpavān
svalaṅkṛtē samparipūjya dharmavit ।
pradakṣiṇaṃ caiva cakāra rāghavam
cakāra tē cōttamanāgamūrdhani ॥
The valiant Bharata, who knew Dharma,
received the decorated sandals with all deference.
He circumambulated Rāghava reverently
and then placed the sandals on the
head of a premier elephant.
2.112.30 அதாऽநுபூர்வ்யாத்ப்ரதிநந்த்ய தம் ஜநம்
குரூம்ஸ்ச மந்த்ரிப்ரக்ருதீஸ்ததாऽநுஜௌ ।
வ்யஸர்ஜயத்ராகவவம்ஸவர்தந:
ஸ்திர: ஸ்வதர்மே ஹிமவாநிவாசல: ॥
athā'nupūrvyātpratinandya taṃ janaṃ
gurūṃṡca mantriprakṛtīstathā'nujau ।
vyasarjayadrāghavavaṃṡavardhanaḥ
sthiraḥ svadharmē himavānivācalaḥ ॥
Then the illustrious scion of the race of Raghu,
unshakable like Himalaya,
in his adherence to his own Dharma,
bade farewell to all those people,
the gurus, the Ministers,
the representatives of the realm,
and his brothers in proper order,
with due expression of his affection and esteem.
2.112.31 தம் மாதரோ பாஷ்பக்ருஹீதகண்ட்யோ
து:கேந நாமந்த்ரயிதும் ஹி ஸேகு: ।
ஸ த்வேவ மாத்ரऽரபிவாத்ய ஸர்வா-
ருதந்குடீம் ஸ்வாம் ப்ரவிவேஸ ராகவ: ॥
taṃ mātarō bāṣpagṛhītakaṇṭhyō
duḥkhēna nāmantrayituṃ hi ṡēkuḥ ।
sa tvēva mātra'rabhivādya sarvā-
rudankuṭīṃ svāṃ pravivēṡa rāghavaḥ ॥
But his mothers,
their throats choked with tears of grief,
found it hard to take leave of him.
He then prostrated to all of them,
and entered his cottage, weeping.
இத்யார்ஷே ஸ்ரீமத்ராமாயணே
வால்மீகீயே ஆதிகாவ்யே
அயோத்யாகாண்டே
த்வாதஸோத்தரஸததமஸ்ஸர்க: ।
ityārṣē ṡrīmadrāmāyaṇē
vālmīkīyē ādikāvyē
ayōdhyākāṇḍē
dvādaṡōttaraṡatatamassargaḥ ।
Thus concludes the one hundred and twelfth Sarga
in Ayōdhyā Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Vālmeeki.
You have completed reading 6340 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.


Meaning, notes and commentary by: Krishna Sharma.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends