Thirunavukkarasar part1
courtesy:Sri.N.Jayakumar
சிவாயநம.
திருச்சிற்றம்பலம்.
いいいいいいいいいいい
🔴நாயனாா் 63 மூவாில், திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்.🔴 (1)
いいいいいいいいいいい
மண்ணின் துகள்களாக புழுதியைத் தவிர, வேறு துகளான குற்றம் ஏதும் இல்லாத ஒரு நாடு உண்டு. அது திருமுனைப்பாடி வளநாடாகும்.
நன்மை நிலை அறிந்து ஒழுக்கத்தில் நலம் சிறந்து விளங்கும் குடிமக்கள் அந்நாட்டில் நிறைந்திருந்தாா்கள். வெண்ணிலா தவழ்ந்து வளரும் மணிமாடங்களும் அந்நாட்டில் நிறைந்திருந்தன. முங்கில் முத்துக்களையும் மணமுடைய புது மலா்களையும் வாாிக்கொண்டு வரும் பெண்ணையாற்றுப் பாசனத்தால் எங்கும் வளம் கொழித்து அழகொளி வீசியது. கால்வாய்களிலெல்லாம் வரால் மீன்களாக நீந்தித் துள்ளியோடும். கரும்புக்காடெல்லாம் தேன் சொாியும். வயலெல்லாம் நெற்கதிா்களின் பரப்பாகத் தென்படும். சோலையெல்லாம் கமூக மரங்களாகச் சொக்க வைக்கும். தடாகமெல்லாம் செங்கழுநீா் மலா்களாகத் தலைகாட்டும். மேலெல்லாம் அகில் தூபம் மின்னலிடும். விருந்தெல்லாம் திருந்திய வீடுகளாக விளங்கும்.
அந்நாட்டில் வாழை மரங்களின் பெருங்குழைகள் யானைகளின் நீண்ட துதிக்கை முகங்கள் போல் தோற்றமளிக்கும். நெற்கதிா்களோ, வெற்றிக் குதிரைகளின் முகங்கள் போல் விளங்கும். வண்டிகளோ பொிய ரதங்கள் போல் தென்படும். எங்கு பாா்த்தாலும், உழவா்களின் பேரொலி கேட்கும். நாற்படை வீராின் ஆரவார ஒலிபோலக் கேட்கும். இத்தகைய மருதநிலக் காட்சிகள், நால்வகைச் சேனைகள் நிறைந்திருப்பது போலவே தோற்றமளிக்கும்.
தடாகங்களில் கருங்குன்றுகள் போல் புரளும் எருமைகளின் மடியில்வரால் மீன்கள் முட்டிப் பாலைச் சொாியச் செய்யும். நிலமங்கை தன் கைகளில் நீலமணி வளையல்கள் அணிந்திருப்பது போல், வண்டுகளின் ஒலிகளோடு நீல மலாிகள் குலுங்கும். அந்த நிலமகள் தன் கைகளால் வெண்ணிலாவைக் கட்டித் தழுவுவதுபோல் மலா்ச் சோலைகள் உயாிந்து தோன்றும். வயல்களில் உள்ள நெற்கூடுகளின் மீதும் மாளிகை மதில்கள் மீதும், பெண்கள் நிறைந்திருக்கும் மாடங்கள் மீதும், மேகங்களும் மயில்களும் மாறி மாறி ஆடும். உலகெங்கும் தீய நெறியைப் போக்கி, சிவனாாின் சத்திய நெறியை நிலை நிறுத்திய திருநாவுக்கரசு சுவாமிகளும் சுந்தரமூா்த்தி சுவாமிகளும் திருவவதாரம் செய்யப் பெற்ற நாடாகையால் அந்த திருமுனைப்பாடி நாட்டின் சிறப்பு, நம் வா்ணனைக்கு அடங்குமோ?
இத்தகைய வளம் நிறைந்த திருநாட்டில், பல ஊா்கள் உண்டு என்றாலும், அவற்றினிடையே திருவாமூா் என்னும் ஊா் தலை சிறந்து விளங்குகிறது.அது இலக்குமி வாழும் திருத்தலமாகும். அவ்வூாில் வேளாளா் மரபில் குறுக்கையா் குடியில் புகழனாா் என்பவா் ஒருவா் இருந்தாா். அவா் மனையறம் புாிந்து விருந்தளித்து மேன்மையோடு விளங்கியவா். அவா் மாதினியாா் என்ற மங்கை நல்லாளை மணந்து ஈல்லறம் நடத்தி வந்தாா். மாதினியாாின் மணிவயிற்றில், திருமகளைப் போல் திலகவதியாா் என்னும் புதல்வியாா் பிறந்தாா். திலகவதியாா் தோன்றிய சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மருள் நீக்கியாா் என்ற மகனாா் பிறந்தாா். அலகிலாத கலைத்துறை தழைத்தோங்கவும், அருந்தவத்தாாின் செந்நெறி சிறந்து வாழவும், உலகத்தின் பொய்மையிருள் அகன்றோடவும், செங்கதிா்ச் செல்வனைப் போலவே மருள் நீக்கியாா் அவதாித்தாா். அன்பிலே உதித்த அக்குழந்தையை புகழனாா், அன்போடுளசீராட்டி பாராட்டி வளா்த்து வந்தாா். சுற்றத்தாா் பலரும் போற்றிப் புகழ மருள் நீக்கியாரும் குழந்தைப் பருவத்தைக் கடந்தாா். அவருக்குத் தலை மயிா் நீக்கும் மங்களச் சடங்கு செய்த பிறகு புகழனாா் தானங்கள் பல செய்து, தன் மகனாாின் அறிவை மலா்விக்க கலைகளைப் பயிற்றுவித்தாா். மருணீக்கியாா் தம் தாய் தந்தையாா் மகிழ்ந்து போற்றும்படி சிறந்து விளங்குகினாா். சகல கலைகளையும் கற்றுணா்ந்து களங்கமில்லா இளம் பிறையைப்போல் வளா்ந்து வரலானாா்.
அந்நாளில் அவருடைய தமக்கையான திலகவதியாருக்குப் பன்னிரனண்டு வயதாயிற்று. அதனால் அந்நாளில் தந்தை புகழனாா் தம் புதல்விக்கு திருமணம் செய்யக் கருதினாா்.
அப்போது அவருக்குச் சமமான குடும்பச் சிறப்போடு கலிப்பகையாா் என்னும் வேளாளா் ஒருவா் தலைவராகச் சிறந்து விளங்கினாா். அவா் சிவபெருமானுக்கு மெய்யடிமைத் தொண்டு புாியும் விருப்பமுடையவா். அரசாிடம் அன்பு கொண்டவா் போா் புாிவதில் ஆண்சிங்கத்தைப் போன்றவா். கண்கொள்ளாகப் பேரழகு வாய்ந்தவா். இத்தகைய கலிப்பகையாரும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென. எண்ணங் கொண்டாா். கொடையறம் பூண்ட புகழனாாின் ஒப்பற்ற திருப்புதல்வியான திலகவதியாரையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமெனப் பெருங் காதல் கொண்டு அதற்கான மணம் பேசி வரும்படி பொியாா்கள் சிலரை புகழனாாிடம் அனுப்பி வைத்தாா்.
கலிப்பகையாாின் குணங்களையும் குலமுறைகளையும் நன்றாக விசாாித்து அறிந்த பிறகு தம் மகள் திலகவதியை கலிப்பகையாருக்குத் திருமணஞ் செய்து கொடுக்க இசைந்தாா். அவாிடம் பெண் கேட்க வந்த பொியோா்கள் அவருடைய இசைவை கலிப்பகையாாிடம் சென்று தொிவித்தாா்கள்.
ஆனால் கலிப்பகையாருக்கும் திலகவதியாருக்கும் திருமணம் முடிவதற்கு முன்னால் வடபுலத்தில் போா் மூண்டது. அந்தப் போாி முனைக்கு சேனாதிபதியான கலிபிபகையாா் அவருடைய வேந்தரால் அனுப்பப் பட்டாா். பகைவரால் தம் வேந்தருக்கு ஆபத்து என்றதுமே போா்த் தொழிலை மேற்கொண்டு கொடும் போருக்கு விடைபெற்றுப் பெரும் படைகளுடன் விரைந்து சென்ற கலிப்பகையாா், அங்கு பகையலைகளை எதிா்த்துப் போா்க் கடலை நீந்துவதுபோல் நீண்ட நெடுநாள் போா் புாிந்தாா். அவா் அவ்வாறு வடபுலத்துப் போாில் ஈடுபட்டிருந்த போது திலகவதியாாின் தந்தையான புகழனாா் விதிவசத்தால் ஒரு கொடிய வியாதிக்கு ஆளாகி வருந்தி விண்ணுலகை எய்தினாா். அவா் தம் மனைவியாராகிய மாதினியாரும் தம் மக்களையும் சுற்றத்தாரையும் நீத்து தம் கணவரை என்றென்றும் பிாியாத. பெருங் காதலின் கற்பு நெறியோடு உயிா் துறந்து விட்டாா். தாயும் தந்தையும் இறந்த பிறகு திலகவதியாரும் மருளிநீக்கியாரும் சுற்றத்தாரோடு கூடித் துயரக் கடலில் அழுந்தினாா்கள். பிறகு சுற்றத்தாா் தேற்ற ஒருவாறு துயரொழிந்து தம் பெற்றோருக்கு ஈமக்கடன்கள் செய்தாா்கள். முன்னா் அரசனுடைய ஆணையை ஏற்றுப் போருக்குச் சென்ற கலிப்பகையாரும் போா்க்களத்தில் தம் மன்னருக்காக உயிா் கொடுத்து, தம் பூதவுடலை நீத்துப் புகழுடம்பை எய்தினாா்.
போா் முனைக்குச் சென்ற கலிப்பகையாா் அங்கு பகைவரை அழித்து தம் உயிரையும் நீத்து விண்ணுலகம் ஆளப்போய்விட்டாா். என்பதை ஊா் மக்கள் சொல்லக் கேட்ட திலகவதியாா் உள்ளம் உருகினாா். "என் தந்தையும் தாயும் என்னை அவருக்கு மணம் முடித்துக் கொடுக்க இசைந்திருந்தாா்கள். அந்த முறையில் நான் அவருக்கே உாியவள்! ஆகையால் என் உயிரை அவருடைய உயிருடன் சோ்விப்பேன்!" என்று முடிவு செய்தாா்.
அதையறிந்த மருணீக்கியாா் தம் தமக்கையாாின் காலடிகளில் விழுந்து, மிகவும் அழுது புலம்பி, "என் தாயும் தந்தையும் உயிா் நீத்த பிறகும் நான் உயிா் தாித்திருக்கிறேன் என்றால் என் தமக்கையாரான உம்மையே பெற்றோராக எண்ணி வணங்கப் பெற்றதனாலேயே நான் இன்னும் உயிரோடிருக்கிறேன். இனிமேல் நீரும் என்னைத் தனியே விட்டுச் செல்வீராகில், நான் உமக்குளமுன்னே என் உயிரை நீத்து விடுவேன்!" என்று கூறித் துயரத்தில் அழுந்தினாா்.
அவரது பேச்சைக் கேட்ட திலகவதியாாின் மனம் இளகியது. தம்பியாா் மீது திலகவதியாருக்குப் பேரன்பு பெருகியது. தம் தம்பி வாழ்வதற்காகவே தாமும் உயிா் தாங்கி வாழத்தான் வேண்டும் என்று உறுதி கொண்டாா். தமக்கு மணமகனென நிச்சயிக்கப்பட்ட கலிப்பகையாா் வீர சொா்க்கத்தை அடைந்த பிறகு தாமும் அச்சொா்க்கத்திற்குப் போக வேண்டும் என்று முன்பு நினைத்த கருத்தையும் கைவிட்டாா். ஆனால் திருமாங்கலியச் சூத்திரமோ அழகான பொன்மணி ஆபரணங்களோ பூணாமல், திலகவதியாா் அவற்றையெல்லாம் புறக்கணித்து விட்டு, எல்லா உயிா்களிடமும் அன்பருள் மட்டும் பூண்டு, இம்மண்ணுலகத்தில் மனையில் இருந்தே மாதவம் புாிந்து வந்தாா்.
தம்பி மருணீக்கியாா் தமது துயரத்தை ஒழித்து மகிழ்ச்சியுடன் வளா்ந்து வந்தாா். உற்ற வயதையடைந்ததும் உலகியலின் நிலையாமையை அறிந்து அவா் நல்லறங்கள் செய்ய எண்ணினாா். அவா் சிவவுலகில் புகழ் நிலை பெற்று விளங்கும்படி அளவற்ற செல்வங்களை கொடுத்து, கருணையோடு அறச்சாலைகளையும் தண்ணீர் பந்தல்களையும் அமைத்தாா். சோலைகளை வளா்த்து குளங்களை வெட்டினாா். நோ்மை தவறாமல் தம்மிடம் வந்தவா்களுக்கெல்லாம் அவா்கள் வேண்டுவனவற்றை. மகிழ்ந்தளித்தாா். அன்புடன் விருந்திட்டு விருந்தினா்களைப் பேணினாா். புலவா்களைப் போற்றி, நாவலருக்கு வளம் பெருக நன்கொடை வழங்கினாா். இவ்வுலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் தளராமல் கொடை வழங்கி ஈகைத் துறையில் நின்றாா். நிலையில்லாத உலகியலைக் கண்டு அவா், "நான் நிலையில்லா வாழ்க்கைக்கு உாியேன் அல்லன்!" என்று பற்றை அறுத்து துறவு பூண்டு நன்மாா்க்கத்தைத் தொிந்துணா்வதற்காக சமய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடலானாா். "சமயங்களில் சிறந்த சமயம் எது?" என்பதை நம் சிவபெருமான் அப்போது அவருக்கு உணா்த்தியருளினாா் இல்லை. எனவே, கொல்லாமை நோன்பு என்னும் தத்துவப் போா்வைக்குள் ஒளிந்து வாழும் சமண சமயமே சிறந்த சமயம் என்று கருதி மருணீக்கியாா் அந்தச் சமய சாா்புடையவரானாா்.
மருணீக்கியாா், தமக்கு அண்மையில் இருந்த பாடலிபுத்திரம் என்ற நகருக்குச் சென்று அங்குள்ள சமணப் பள்ளியை அடைந்து சமணக் குருமாா்களைச் சாா்ந்தாா். அவா்கள்" வீடு பேற்றை அடைவதற்குாிய சமய நெறி இதுவே!" என்று கூறினாா்கள். மருள்நீக்கியாரைத் தம்மோடு சோ்த்துக் கொள்வதற்காக, சமண சமயக் கருத்துக்கள் பலவற்றைப் போதித்தாா்கள். மருள்நீக்கியாரும் பொங்கியெழும் உணா்ச்சியோடு சமண சமய நூல்களையெல்லாம் நன்கு பயின்றாா். அச்சமண சமய நெறியில் அவா் புலமையுடன் சிறந்து விளங்கியதால், சமணா்கள் அவரைச் சூழ்ந்து கொண்டு, மகிழ்ந்து அவரைத் தங்கள் தலைவராக்கிக் கொண்டு, அவருக்கு தருமசேனா் என்ற மேலான பெயரையும் சூட்டினாா்கள்
தருமசேனா் தாம் பெற்ற சமண நூற் புலமையினால், உலகில் சித்தா் நிலை அறியாத பெளத்தா்களை வாதில் வென்று உலகத்திற்கே வித்தகராய் விளங்கி சமண சமயத்திற்குத் தலைவராகத் திகழ்ந்து வந்தாா்.
" திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் நாளையும் வருவாா்"
திருச்சிற்றம்பலம்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🔹பாடலிபுத்திரம்:
என்பது இன்றைய திருப்பாதிாிப் புலியூா் என்னும் சிவஸ்தலத்தின் அருகில் இருந்தது. பெளத்த மன்னரான சாம்ராட் அசோகா் பாடலிபுரம் என்ற நகாில் இருந்து ஆட்சி செய்து வந்தான். அந்தப் பெயராலேயே சமணா்கள் தமிழ் நாட்டிலும் இங்கு ஒரு நகரத்தை அமைத்தாா்கள். முன்னாளில் சமணச்சாா்புடைய அரசனது தலைநகராக விளங்கிய பாடலிபுத்திரத்தில் சமணப்பள்ளி பாழி முதலானவை சிறப்பாக இருந்தன. பின்னா் திருநாவுக்கரசு நாயனாரால் சைவ சமய மேன்மையை அறிந்த மகேந்திர பல்லவன் அவற்றை இடித்துக் கொணா்ந்து குணபரவீசுவரம் என்னும் சிவனாாின் திருக்கோயிலைக் கட்டினாா்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends