Aranya Kaanda - Sarga 15
[img]
Aranya Kaanda - Sarga 15
In this Sarga, Rāma reaches Pancavaṭi. He asks Lakshmaṇa to find a good place and build an Āṡrama. Lakshmaṇa requests Rāma to pick the place, saying that he is not for making independent decisions on his own, as long as Rāma is alive.
Rāma then picks a nice place. Lakshmaṇa builds an amazingly beautiful Āṡrama, a thatched cottage. Rāma, extremely delighted seeing that Āṡrama, gives a loving embrace to Lakshmaṇa and says that he sees his father in Lakshmaṇa in the way he cares about him and understanding his mind.
3.15.1 தத: பஞ்சவடீம் கத்வா
நாநாவ்யாலம்ருகாயுதாம் ।
உவாச ப்ராதரம் ராம:
ஸௌமித்ரிம் தீப்ததேஜஸம் ॥
tataḥ pañcavaṭīṃ gatvā
nānāvyālamṛgāyutām ।
uvāca bhrātaraṃ rāmaḥ
saumitriṃ dīptatējasam ॥
Upon reaching Pancavaṭi,
which abounded in venomous snakes and deer,
Rāma said to his brother
Sowmitri, of blazing radiance: The language of this Sarga is very simple and elegant.
Learning the ~30 Ṡlōkas of this Sarga by heart and analyzing the words, grammar and structure herein would be a good exercise for any student of Sanskrit.
These Ṡlōkas have narrative, descriptive as well as conversational Sanskrit.
Moreover, this Sarga deals with a pleasant and touching subject, and hence a joy to read.
3.15.2 ஆகதா: ஸ்ம யதோத்திஷ்டம்
அமும் தேஸம் மஹர்ஷிணா ।
அயம் பஞ்சவடீதேஸ:
ஸௌம்ய புஷ்பிதகாநந: ॥
āgatāḥ sma yathōddiṣṭaṃ
amuṃ dēṡaṃ maharṣiṇā ।
ayaṃ pañcavaṭīdēṡaḥ
saumya puṣpitakānanaḥ ॥
We have arrived at this place,
as has been directed by the Maharshi.
O gentle one! This region with
woods in bloom is Pancavaṭi!
3.15.3-5 ஸர்வதஸ்சார்யதாம் த்ருஷ்டி:
காநநே நிபுணோஹ்யஸி ।
ஆஸ்ரம: கதரஸ்மிந்நோ
தேஸே பவதி ஸம்மத: ॥
ரமதே யத்ர வைதேஹீ
த்வமஹம் சைவ லக்ஷ்மண ।
தாத்ருஸோ த்ருஸ்யதாம் தேஸ:
ஸந்நிக்ருஷ்டஜலாஸய: ॥
வநராமண்யகம் யத்ர
ஸ்தலராமண்யகம் ததா ।
ஸந்நிக்ருஷ்டம் ச யத்ர ஸ்யாத்
ஸமித்புஷ்பகுஸோதகம் ॥
sarvataṡcāryatāṃ dṛṣṭiḥ
kānanē nipuṇōhyasi ।
āṡramaḥ katarasminnō
dēṡē bhavati sammataḥ ॥
ramatē yatra vaidēhī
tvamahaṃ caiva lakṣmaṇa ।
tādṛṡō dṛṡyatāṃ dēṡaḥ
sannikṛṣṭajalāṡayaḥ ॥
vanarāmaṇyakaṃ yatra
sthalarāmaṇyakaṃ tathā ।
sannikṛṣṭaṃ ca yatra syāt
samitpuṣpakuṡōdakam ॥
Look around Lakshmaṇa, everywhere in these woods -
you are, anyway, an expert in this -
as to which place is good for an Āṡrama,
a place that is beautiful and
the woods around are beautiful
with a lake or pond nearby
and Samidhas, flowers, Kuṡa grass are within reach,
where Vaidēhi you and I would enjoy!
3.15.6 ஏவமுக்தஸ்து ராமேண
லக்ஷ்மண ஸம்யதாஞ்ஜலி: ।
ஸீதாஸமக்ஷம் காகுத்ஸ்தம்
இதம் வசநமப்ரவீத் ॥
ēvamuktastu rāmēṇa
lakṣmaṇa saṃyatāñjaliḥ ।
sītāsamakṣaṃ kākutstham
idaṃ vacanamabravīt ॥
Thus told by Rāma,
Lakshmaṇa with palms joined in reverence,
said these words to Kākutstha
in the presence of Seetā:
3.15.7 பரவாநஸ்மி காகுத்ஸ்த
த்வயி வர்ஷஸதம் ஸ்திதே ।
ஸ்வயம் து ருசிரே தேஸே
க்ரியதாமிதி மாம் வத ॥
paravānasmi kākutstha
tvayi varṣaṡataṃ sthitē ।
svayaṃ tu rucirē dēṡē
kriyatāmiti māṃ vada ॥
O Kākutstha! I am not to decide by myself,
for the hundred years that you are alive.
Please pick a place that you feel is the best
and let me know.
3.15.8 ஸுப்ரீதஸ்தேந வாக்யேந
லக்ஷ்மணஸ்ய மஹாத்மந: ।
விம்ருஸந்ரோசயாமாஸ
தேஸம் ஸர்வகுணாந்விதம் ॥
suprītastēna vākyēna
lakṣmaṇasya mahātmanaḥ ।
vimṛṡanrōcayāmāsa
dēṡaṃ sarvaguṇānvitam ॥
Greatly pleased with those words of Mahātma Lakshmaṇa,
he picked a place that was good in all aspects.
3.15.9 ஸ தம் ருசிரமாக்ரம்ய
தேஸமாஸ்ரமகர்மணி ।
ஹஸ்தௌ க்ருஹீத்வா ஹஸ்தேந
ராமஸ்ஸௌமித்ரிமப்ரவீத் ॥
sa taṃ ruciramākramya
dēṡamāṡramakarmaṇi ।
hastau gṛhītvā hastēna
rāmassaumitrimabravīt ॥
Claiming that beautiful place for building the Āṡrama,
Rāma, taking Sowmitri's hands into his hands, said:
3.15.10 அயம் தேஸ: ஸம: ஸ்ரீமாந்
புஷ்பிதைஸ்தருபிர்வ்ருத: ।
இஹாऽஸ்ரமபதம் ஸௌம்ய
யதாவத்கர்துமர்ஹஸி ॥
ayaṃ dēṡaḥ samaḥ ṡrīmān
puṣpitaistarubhirvṛtaḥ ।
ihā'ṡramapadaṃ saumya
yathāvatkartumarhasi ॥
O gentle one! This place is bountiful,
the ground is level and is full of flowering trees.
Please build an Āṡrama here in the right way.
3.15.11 இயமாதித்யஸங்காஸை:
பத்மைஸ்ஸுரபிகந்திபி: ।
அதூரே த்ருஸ்யதே ரம்யா
பத்மிநீ பத்மஸோபிதா ॥
iyamādityasaṅkāṡaiḥ
padmaissurabhigandhibhiḥ ।
adūrē dṛṡyatē ramyā
padminī padmaṡōbhitā ॥
Not far from here can be seen the
delightful lake with fragrant lotuses,
bright like the sun.
3.15.12-13a யதாக்யாதமகஸ்த்யேந
முநிநா பாவிதாத்மநா ।
இயம் கோதாவரீ ரம்யா
புஷ்பிதைஸ்தருபிர்வ்ருதா ॥
ஹம்ஸகாரண்டவாகீர்ணா
சக்ரவாகோபஸோபிதா ।
yathākhyātamagastyēna
muninā bhāvitātmanā ।
iyaṃ gōdāvarī ramyā
puṣpitaistarubhirvṛtā ॥
haṃsakāraṇḍavākīrṇā
cakravākōpaṡōbhitā ।
Here is the Godavari, delightful
with trees in flower on its banks,
abound with swans, Kāraṇḍa birds,
and Cakravākas adding to its beauty,
as described by Agastya,
the Muni who has realized the Self.
3.15.13b-14 நாதிதூரே ந சாஸந்நே
ம்ருகயூதநிபீடிதா: ॥
மயூரநாதிதா ரம்யா:
ப்ராம்ஸவோ பஹுகந்தரா: ।
த்ருஸ்யந்தே கிரய: ஸௌம்ய
புல்லைஸ்தருபிராவ்ருதா: ॥
nātidūrē na cāsannē
mṛgayūthanipīḍitāḥ ॥
mayūranāditā ramyāḥ
prāṃṡavō bahukandarāḥ ।
dṛṡyantē girayaḥ saumya
pullaistarubhirāvṛtāḥ ॥
O gentle one! Not too far nor too near from here
can be seen hills with many caves,
covered with tall flowering trees,
trodden by herds of deer and
resounding with the cooing of peacocks!
3.15.15 ஸௌவர்ணைராஜதைஸ்தாம்ரை:
தேஸே தேஸே ச தாதுபி: ।
கவாக்ஷிதா இவாபாந்தி
கஜா: பரமபக்திபி: ॥
sauvarṇairājataistāmraiḥ
dēṡē dēṡē ca dhātubhiḥ ।
gavākṣitā ivābhānti
gajāḥ paramabhaktibhiḥ ॥
They are bright with stretches of
gold, silver and copper ores,
in the shape of a cow's eye
resembling elephants decorated with lovely patterns.
3.15.16-18 ஸாலைஸ்தாலைஸ்தமாலைஸ்ச
கர்ஜூரபநஸாம்ரகை: ।
நீவாரைஸ்திமிஸைஸ்சைவ
புந்நாகைஸ்சோபஸோபிதா: ।
சூதைரஸோகைஸ்திலகை:
சம்பகை: கேதகைரபி ।
புஷ்பகுல்மலதோபேதை:
தைஸ்தைஸ்தருபிராவ்ருதா: ।
சந்தநைஸ்பந்தநைர்நீபை:
பர்ணாஸைர்லிகுசைரபி ।
தவாஸ்வகர்ணகதிரை:
ஸமீகிம்ஸுகபாடலை: ॥
sālaistālaistamālaiṡca
kharjūrapanasāmrakaiḥ ।
nīvāraistimiṡaiṡcaiva
punnāgaiṡcōpaṡōbhitāḥ ।
cūtairaṡōkaistilakaiḥ
campakaiḥ kētakairapi ।
puṣpagulmalatōpētaiḥ
taistaistarubhirāvṛtāḥ ।
candanaispandanairnīpaiḥ
parṇāsairlikucairapi ।
dhavāṡvakarṇakhadiraiḥ
ṡamīkiṃṡukapāṭalaiḥ ॥
The hills are beautiful with
Sāla, palm, Tamāla, date, jack fruit, mango,
Nivāra, Timiṡa and Punnāga, sweet mango, Aṡōka,
Tilaka, Campaka and screw-pine, sandalwood,
Spandana, Neepa, Pārnāsa and lemon,
Dhava, Aṡvakarṇa and Khadira (ebony),
Ṡami, Kiṃṡuka and Pāṭala and many other
trees covered with flowering vines
and surrounded by shrubs.
3.15.19 இதம் புண்யமிதம் மேத்யம்
இதம் பஹும்ருகத்விஜம் ।
இஹ வத்ஸ்யாம ஸௌமித்ரே
ஸார்தமேதேந பக்ஷிணா ॥
idaṃ puṇyamidaṃ mēdhyaṃ
idaṃ bahumṛgadvijam ।
iha vatsyāma saumitrē
sārdhamētēna pakṣiṇā ॥
This place is holy and sacred.
It abounds in deer and birds.
We shall live here, Sowmitri,
along with this bird (Jaṭāyu). Rāma says the place is holy and sacred. One has to go to pristine forests and see with pristine eyes to feel what he says.
Modern tourism and commercial interests color our eyes; they make us think of forests only as a source of pleasure and as a source of wealth.
The more we are untouched by the modern commercial, material and consumption oriented culture, the more we can feel what Rāma felt; the holiness and sacredness automatically descend upon us.
3.15.20 ஏவமுக்தஸ்து ராமேண
லக்ஷ்மண: பரவீரஹா ।
அசிரேணாऽஸ்ரமம் ப்ராது:
சகார ஸுமஹாபல: ॥
ēvamuktastu rāmēṇa
lakṣmaṇaḥ paravīrahā ।
acirēṇā'ṡramaṃ bhrātuḥ
cakāra sumahābalaḥ ॥
Thus told by his brother,
Lakshmaṇa of immense strength,
destroyer of enemy forces,
quickly built an Āṡrama for his brother.
3.15.21-23 பர்ணஸாலாம் ஸுவிபுலாம்
தத்ர ஸங்காதம்ருத்திகாம் ।
ஸுஸ்தம்பாம் மஸ்கரைர்தீர்கை:
க்ருதவம்ஸாம் ஸுஸோபநாம் ॥
ஸமீஸாகாபிராஸ்தீர்ய
த்ருடபாஸாவபாஸிதாம் ।
குஸகாஸஸரை: பர்ணை:
ஸுபரிச்சாதிதாம் ததா ॥
ஸமீக்ருததலாம் ரம்யாம்
சகார லகுவிக்ரம: ।
நிவாஸம் ராகவஸ்யார்தே
ப்ரேக்ஷணீயமநுத்தமம் ॥
parṇaṡālāṃ suvipulāṃ
tatra saṅkhātamṛttikām ।
sustambhāṃ maskarairdīrghaiḥ
kṛtavaṃṡāṃ suṡōbhanām ॥


ṡamīṡākhābhirāstīrya
dṛḍhapāṡāvapāṡitām ।
kuṡakāṡaṡaraiḥ parṇaiḥ
suparicchāditāṃ tathā ॥
samīkṛtatalāṃ ramyāṃ
cakāra laghuvikramaḥ ।
nivāsaṃ rāghavasyārthē
prēkṣaṇīyamanuttamam ॥
Lakshmaṇa, who was swift, built an excellent,
comely, beautiful and spacious
thatched cottage for Rāghava,
on a leveled ground on a raised mud platform,
with strong pillars and long bamboo beams
on which boughs of the Sami tree were laid
and securely fastened with ropes,
and covered densely with the
Kuṡa, Kāṡa and Ṡara grasses.
3.15.24 ஸஹஸா லக்ஷ்மண: ஸ்ரீமாந்
நதீம் கோதாவரீம் ததா ।
ஸ்நாத்வா பத்மாநி சாதாய
ஸபல: புநராகத: ॥
sahasā lakṣmaṇaḥ ṡrīmān
nadīṃ gōdāvarīṃ tathā ।
snātvā padmāni cādāya
saphalaḥ punarāgataḥ ॥
Then the blessed Lakshmaṇa
went to the Godavari and bathed.
He gathered lotuses and fruits and returned.
3.15.25 தத: புஷ்பபலிம் க்ருத்வா
ஸாந்திம் ச ஸ யதாவிதி ।
தர்ஸயாமாஸ ராமாய
ததாஸ்ரமபதம் க்ருதம் ॥
tataḥ puṣpabaliṃ kṛtvā
ṡāntiṃ ca sa yathāvidhi ।
darṡayāmāsa rāmāya
tadāṡramapadaṃ kṛtam ॥
Making the flower-offering and
performing the propitiatory rites in a customary manner,
he showed the completed Āṡrama to Rāma.
3.15.26 ஸ தம் த்ருஷ்ட்வா க்ருதம் ஸௌம்யம்
ஆஸ்ரமம் ஸீதயா ஸஹ ।
ராகவ: பர்ணஸாலாயாம்
ஹர்ஷமாஹாரயத்பரம் ॥
sa taṃ dṛṣṭvā kṛtaṃ saumyaṃ
āṡramaṃ sītayā saha ।
rāghavaḥ parṇaṡālāyāṃ
harṣamāhārayatparam ॥
Rāghava, along with Seetā, saw that
pleasant hermitage and felt extremely happy.
3.15.27 ஸுஸம்ஹ்ருஷ்ட: பரிஷ்வஜ்ய
பாஹுப்யாம் லக்ஷ்மணம் ததா ॥
அதிஸ்நிக்தம் ச காடம் ச
வசநம் சேதமப்ரவீத் ॥
susaṃhṛṣṭaḥ pariṣvajya
bāhubhyāṃ lakṣmaṇaṃ tadā ॥
atisnigdhaṃ ca gāḍhaṃ ca
vacanaṃ cēdamabravīt ॥
Extremely delighted and taking Lakshmaṇa
into his hands in a tight embrace with all love,
he said these words:
3.15.28 ப்ரீதோऽஸ்மி தே மஹத்கர்ம
த்வயா க்ருதமிதம் ப்ரபோ ।
ப்ரதேயோ யநநிமித்தம் தே
பரிஷ்வங்கோ மயா க்ருத: ॥
prītō'smi tē mahatkarma
tvayā kṛtamidaṃ prabhō ।
pradēyō yananimittaṃ tē
pariṣvaṅgō mayā kṛtaḥ ॥
I am very pleased, O master!
What you have done is phenomenal;
and hence this embrace.
3.15.29 பாவஜ்ஞேந க்ருதஜ்ஞேந
தர்மஜ்ஞேந ச லக்ஷ்மண ।
த்வயா புத்ரேண தர்மாத்மா
ந ஸம்வ்ருத்த: பிதா மம ॥
bhāvajñēna kṛtajñēna
dharmajñēna ca lakṣmaṇa ।
tvayā putrēṇa dharmātmā
na saṃvṛttaḥ pitā mama ॥
Nay, my father, the Dharmātma did not die.
He lives in you, O Lakshmaṇa, his son,
who knows Dharma, who understands my mind and
who is appreciative of what I do.
3.15.30 ஏவம் லக்ஷ்மணமுக்த்வா து
ராகவோ லக்ஷ்மிவர்தந: ।
தஸ்மிந் தேஸே பஹுபலே
ந்யவஸத்ஸுஸுகம் வஸீ ॥
ēvaṃ lakṣmaṇamuktvā tu
rāghavō lakṣmivardhanaḥ ।
tasmin dēṡē bahuphalē
nyavasatsusukhaṃ vaṡī ॥
Having said this to Lakshmaṇa,
Rāghava, the self-controlled,
the harbinger of prosperity,
lived happily in that place,
where fruits were abundant.
3.15.31 கம் சித்காலம் ஸ தர்மாத்மா
ஸீதயா லக்ஷ்மணேந ச ।
அந்வாஸ்யமாநோ ந்யவஸத்
ஸ்வர்கலோகே யதாமர: ॥
kaṃ citkālaṃ sa dharmātmā
sītayā lakṣmaṇēna ca ।
anvāsyamānō nyavasat
svargalōkē yathāmaraḥ ॥
He, the Dharmātma, lived there for some time,
like a Dēva in Swarga,
attended by Seetā and Lakshmaṇa.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
அரண்யகாண்டே பஞ்சதஸஸ்ஸர்க: ॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
araṇyakāṇḍē pañcadaṡassargaḥ ॥
Thus concludes the fifteenth Sarga
in Araṇya Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.
You have completed reading 7043 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
Meaning, notes and commentary by: Krishna Sharma.