Aranya Kaanda - Sarga 31
Aranya Kaanda - Sarga 31
It is widely agreed that this Sarga is not authentic. Hence we do not bother to translate this Sarga. To those who are curious, this Sarga describes a Rākshasa by name Akampana going to Rāvaṇa and telling him about Rāma killing everyone in Janasthāna, and then Rāvaṇa getting angry and approaching Mareeca to help him, and Mareeca dissuading him.
It is not the style of Vālmeeki to introduce such important characters as Rāvaṇa and Mareeca without describing their personalities and their abodes, as is the case in this Sarga.
3.31.1 த்வரமாணஸ்ததோ கத்வா
ஜநஸ்தாநாதகம்பந: ।
ப்ரவிஸ்ய லங்காம் வேகேந
ராவணம் வாக்யமப்ரவீத் ॥
tvaramāṇastatō gatvā
janasthānādakampanaḥ ।
praviṡya laṅkāṃ vēgēna
rāvaṇaṃ vākyamabravīt ॥
3.31.2 ஜநஸ்தாநஸ்திதா ராஜந்
ராக்ஷஸா பஹவோ ஹதா: ।
கரஸ்ச நிஹதஸ்ஸங்க்யே
கதஞ்சிதஹமாகத: ॥
janasthānasthitā rājan
rākṣasā bahavō hatāḥ ।
kharaṡca nihatassaṅkhyē
kathańcidahamāgataḥ ॥
3.31.3 ஏவமுக்தோ தஸக்ரீவ:
க்ருத்த ஸ்ஸம்ரக்தலோசந: ।
அகம்பநமுவாசேதம்
நிர்தஹந்நிவ சக்ஷுஷா ॥
ēvamuktō daṡagrīvaḥ
kruddha ssaṃraktalōcanaḥ ।
akampanamuvācēdaṃ
nirdahanniva cakṣuṣā ॥
3.31.4 கேந ரம்யம் ஜநஸ்தாநம்
ஹதம் மம பராஸுநா ।
கோ ஹி ஸர்வேஷு லோகேஷு
கதிம் சாதிகமிஷ்யதி ॥
kēna ramyaṃ janasthānaṃ
hataṃ mama parāsunā ।
kō hi sarvēṣu lōkēṣu
gatiṃ cādhigamiṣyati ॥
3.31.5 ந ஹி மே விப்ரியம் க்ருத்வா
ஸக்யம் மகவதா ஸுகம் ।
ப்ராப்தும் வைஸ்ரவணேநாபி
ந யமேந ந விஷ்ணுநா ॥
na hi mē vipriyaṃ kṛtvā
ṡakyaṃ maghavatā sukham ।
prāptuṃ vaiṡravaṇēnāpi
na yamēna na viṣṇunā ॥
3.31.6 காலஸ்ய சாப்யஹம் காலோ
தஹேயமபி பாவகம் ।
ம்ருத்யும் மரணதர்மேண
ஸம்யோஜயிதுமுத்ஸஹே ॥
kālasya cāpyahaṃ kālō
dahēyamapi pāvakam ।
mṛtyuṃ maraṇadharmēṇa
saṃyōjayitumutsahē ॥
3.31.7 தஹேயமபி ஸங்க்ருத்த:
தேஜஸாऽதித்யபாவகௌ ।
வாதஸ்ய தரஸா வேகம்
நிஹந்துமஹமுத்ஸஹே ॥
dahēyamapi saṅkṛddhaḥ
tējasā'dityapāvakau ।
vātasya tarasā vēgaṃ
nihantumahamutsahē ॥
3.31.8 ததா க்ருத்தம் தஸக்ரீவம்
க்ருதாஞ்ஜலிரகம்பந: ।
பயாத்ஸந்திக்தயா வாசா
ராவணம் யாசதேऽபயம் ॥
tathā kruddhaṃ daṡagrīvaṃ
kṛtāńjalirakampanaḥ ।
bhayātsandigdhayā vācā
rāvaṇaṃ yācatē'bhayam ॥
3.31.9 தஸக்ரீவோऽபயம் தஸ்மை
ப்ரததௌ ரக்ஷஸாம் வர: ।
ஸ விஸ்ரப்தோऽப்ரவீத்வாக்யம்
அஸந்திக்தமகம்பந: ॥
daṡagrīvō'bhayaṃ tasmai
pradadau rakṣasāṃ varaḥ ।
sa visrabdhō'bravīdvākyam
asandigdhamakampanaḥ ॥
3.31.10 புத்ரோ தஸரதஸ்யாஸ்தி
ஸிம்ஹஸம்ஹநநோ யுவா ।
ராமோ நாம வ்ருஷஸ்கந்தோ
வ்ருத்தாயதமஹாபுஜ: ॥
putrō daṡarathasyāsti
siṃhasaṃhananō yuvā ।
rāmō nāma vṛṣaskandhō
vṛttāyatamahābhujaḥ ॥
3.31.11 வீர: ப்ருதுயஸாஸ்ஸ்ரீமாந்
அதுல்யபலவிக்ரம: ।
ஹதம் தேந ஜநஸ்தாநம்
கரஸ்ச ஸஹ தூஷண: ॥
vīraḥ pṛthuyaṡāṡṡrīmān
atulyabalavikramaḥ ।
hataṃ tēna janasthānaṃ
kharaṡca saha dūṣaṇaḥ ॥
3.31.12 அகம்பநவச ஸ்ருத்வா
ராவணோ ராக்ஷஸாதிப: ।
நாகேந்த்ர இவ நிஸ்வஸ்ய
வசநம் சேதமப்ரவீத் ॥
akampanavaca ṡrutvā
rāvaṇō rākṣasādhipaḥ ।
nāgēndra iva niṡvasya
vacanaṃ cēdamabravīt ॥
3.31.13 ஸ ஸுரேந்த்ரேண ஸம்யுக்தோ
ராமஸ்ஸர்வாமரைஸ்ஸஹ ।
உபயாதோ ஜநஸ்தாநம்
ப்ரூஹி கச்சிதகம்பந ॥
sa surēndrēṇa saṃyuktō
rāmassarvāmaraissaha ।
upayātō janasthānaṃ
brūhi kaccidakampana ॥
3.31.14 ராவணஸ்ய புநர்வாக்யம்
நிஸம்ய ததகம்பந: ।
ஆசசக்ஷே பலம் தஸ்ய
விக்ரமம் ச மஹாத்மந: ॥
rāvaṇasya punarvākyaṃ
niṡamya tadakampanaḥ ।
ācacakṣē balaṃ tasya
vikramaṃ ca mahātmanaḥ ॥
3.31.15 ராமோ நாம மஹாதேஜா
ஸ்ரேஷ்டஸ்ஸர்வதநுஷ்மதாம் ।
திவ்யாஸ்த்ரகுணஸம்பந்ந:
புரந்தரஸமோ யுதி ॥
rāmō nāma mahātējā
ṡrēṣṭhassarvadhanuṣmatām ।
divyāstraguṇasampannaḥ
purandarasamō yudhi ॥
3.31.16 தஸ்யாநுரூபோ பலவாந்
ரக்தாக்ஷோ தந்துபிஸ்வந: ।
கநீயாந்லக்ஷ்மணோ நாம
ப்ராதா ஸஸிநிபாநந: ॥
tasyānurūpō balavān
raktākṣō dandubhisvanaḥ ।
kanīyānlakṣmaṇō nāma
bhrātā ṡaṡinibhānanaḥ ॥
3.31.17 ஸ தேந ஸஹ ஸம்யக்த:
பாவகேநாநிலோ யதா ।
ஸ்ரீமாந்ராஜவரஸ்தேந
ஜநஸ்தாநம் நிபாதிதம் ॥
sa tēna saha saṃyaktaḥ
pāvakēnānilō yathā ।
ṡrīmānrājavarastēna
janasthānaṃ nipātitam ॥
3.31.18 நைவ தேவா மஹாத்மாநோ
நாத்ர கார்யா விசாரணா ।
ஸரா ராமேண தூத்ஸ்ருஷ்டா
ருக்மபுங்கா: பதத்ரிண: ॥
ஸர்பா: பஞ்சாநநா பூத்வா
பக்ஷயந்தி ஸ்ம ராக்ஷஸாந் ।
naiva dēvā mahātmānō
nātra kāryā vicāraṇā ।
ṡarā rāmēṇa tūtsṛṣṭā
rukmapuṅkhāḥ patatriṇaḥ ॥
sarpāḥ pańcānanā bhūtvā
bhakṣayanti sma rākṣasān ।
3.31.20 யேந யேந ச கச்சந்தி
ராக்ஷஸா பயகர்ஸிதா: ।
தேந தேந ஸ்ம பஸ்யந்தி
ராமமேவாக்ரத: ஸ்திதம் ।
இத்தம் விநாஸிதம் தேந
ஜநஸ்தாநம் தவாநக ॥
yēna yēna ca gacchanti
rākṣasā bhayakarṡitāḥ ।
tēna tēna sma paṡyanti
rāmamēvāgrataḥ sthitam ।
itthaṃ vināṡitaṃ tēna
janasthānaṃ tavānagha ॥
3.31.21 அகம்பநவசஸ்ருத்வா
ராவணோ வாக்யமப்ரவீத் ।
ஜநஸ்தாநம் கமிஷ்யாமி
ஹந்தும் ராமம் ஸலக்ஷ்மணம் ॥
akampanavacaṡrutvā
rāvaṇō vākyamabravīt ।
janasthānaṃ gamiṣyāmi
hantuṃ rāmaṃ salakṣmaṇam ॥
3.31.22 அதைவமுக்தே வசநே
ப்ரோவாசேதமகம்பந: ।
ஸ்ருணு ராஜந்யதாவ்ருத்தம்
ராமஸ்ய பலபௌருஷம் ॥
athaivamuktē vacanē
prōvācēdamakampanaḥ ।
ṡṛṇu rājanyathāvṛttaṃ
rāmasya balapauruṣam ॥
3.31.23 அஸாத்ய: குபிதோ ராமோ
விக்ரமேண மஹாயஸா: ।
ஆபகாயாஸ்ஸுபூர்ணாயா
வேகம் பரிஹரேச்சரை: ॥
asādhyaḥ kupitō rāmō
vikramēṇa mahāyaṡāḥ ।
āpagāyāssupūrṇāyā
vēgaṃ pariharēccharaiḥ ॥
3.31.24 ஸதாரக்ரஹநக்ஷத்ரம்
நபஸ்சாப்யவஸாதயேத் ।
அஸௌ ராமஸ்து ஸீதந்தீம்
ஸ்ரீமாநப்யுத்தரேந்மஹீம் ॥
satāragrahanakṣatraṃ
nabhaṡcāpyavasādayēt ।
asau rāmastu sīdantīṃ
ṡrīmānabhyuddharēnmahīm ॥
Tobe continued

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends