Aranya Kaanda - Sarga 35

Aranya Kaanda - Sarga 35
In this Sarga, Rāvaṇa goes, on a splendid chariot, all by himself, to Māreeca’s Āṡrama which is by the sea.
He passes along the beautiful shoreline, with dense groves of flowering trees and trees oozing aromatic substances. He sees beautiful Apsaras and other celestial women on the way. He sees Gandharvas, Cāraṇas and Kinnaras. He also sees Ṛshis and Siddhas and their Āṡramas.
He sees the great Banyan tree, which is a resort of many great Ṛshis, whose bough was broken when the great bird Garuda landed on it to eat the elephant and giant turtle that he was carrying in his feet, while he was on his way to fetch Amṛta from the palace of Indra.
3.35.1 ததஸ்ஸூர்பணகாவாக்யம்
தச்ச்ருத்வா ரோமஹர்ஷணம் ।
ஸசிவாநப்யநுஜ்ஞாய
கார்யம் புத்த்வா ஜகாம ஹ ॥
tataṡṡūrpaṇakhāvākyaṃ
tacchrutvā rōmaharṣaṇam ।
sacivānabhyanujñāya
kāryaṃ buddhvā jagāma ha ॥
Having heard those words of Ṡūrpaṇakhā
that made one’s hair stand on its end,
he dismissed his ministers,
resolved upon what needed to be done, and left.
3.35.2-3 தத்கார்யமநுகம்யாத
யதாவதுபலப்ய ச ।
தோஷாணாம் ச குணாநாம் ச
ஸம்ப்ரதார்ய பலாபலம் ।
இதிகர்தவ்யமித்யேவ
க்ருத்வா நிஸ்சயமாத்மந: ।
ஸ்திரபுத்திஸ்ததோ ரம்யாம்
யாநஸாலாம் ஜகாம ஹ ॥
tatkāryamanugamyātha
yathāvadupalabhya ca ।
dōṣāṇāṃ ca guṇānāṃ ca
sampradhārya balābalam ।
itikartavyamityēva
kṛtvā niṡcayamātmanaḥ ।
sthirabuddhistatō ramyāṃ
yānaṡālāṃ jagāma ha ॥
He thought over what needed to be done and how to do it.
He sized up the pros and cons and
his own strengths and weaknesses.
He resolved in his mind that it shall be done.
With that resolve, he then went to
the splendid parking garage.
3.35.4 யாநஸாலாம் ததோ கத்வா
ப்ரச்சந்நோ ராக்ஷஸாதிப: ।
ஸூதம் ஸஞ்சோதயாமாஸ
ரதஸ்ஸம்யோஜ்யதாமிதி ॥
yānaṡālāṃ tatō gatvā
pracchannō rākṣasādhipaḥ ।
sūtaṃ sañcōdayāmāsa
rathassaṃyōjyatāmiti ॥
Going to the parking garage in secrecy,
the lord of the Rākshasas
ordered the charioteer to make the chariot ready.
3.35.5 ஏவமுக்த: க்ஷேணேநைவ
ஸாரதிர்லகுவிக்ரம: ।
ரதம் ஸம்யோஜயாமாஸ
தஸ்யாபிமதமுத்தமம் ॥
ēvamuktaḥ kṣēṇēnaiva
sārathirlaghuvikramaḥ ।
rathaṃ saṃyōjayāmāsa
tasyābhimatamuttamam ॥
Thus bidden, the charioteer,
who was quick and skilled at his work,
instantly yoked a superb chariot
that was a favorite of Rāvaṇa.
3.35.6-7 காஞ்சநம் ரதமாஸ்தாய
காமகம் ரத்நபூஷிதம் ।
பிஸாசவதநைர்யுக்தம்
கரை: காஞ்சநபூஷணை: ॥
மேகப்ரதிமநாதேந
ஸ தேந தநதாநுஜ: ।
ராக்ஷஸாதிபதிஸ்ஸ்ரீமாந்
யயௌ நதநதீபதிம் ॥
kāñcanaṃ rathamāsthāya
kāmagaṃ ratnabhūṣitam ।
piṡācavadanairyuktaṃ
kharaiḥ kāñcanabhūṣaṇaiḥ ॥
mēghapratimanādēna
sa tēna dhanadānujaḥ ।
rākṣasādhipatiṡṡrīmān
yayau nadanadīpatim ॥
That golden chariot
was adorned with precious gems,
and was yoked with mules
that were bedecked with gold ornaments,
their faces looking like that of Pisācas.
The opulent lord of Rākshasas,
the younger brother of the lord of wealth,
got into the chariot that rumbled like a cloud
and headed to the ocean,
into which all the east-flowing
and the west-flowing rivers empty.
3.35.8-10 ஸ ஸ்வேதவாலவ்யஜந:
ஸ்வேதச்சத்ரோ தஸாநந: ।
ஸ்நிக்தவைதூர்யஸம்காஸ:
தப்தகாஞ்சநகுண்டல: ॥
விம்ஸத்புஜோ தஸக்ரீவோ
தர்ஸநீயபரிச்சத: ।
த்ரிதஸாரிர்முநீந்த்ரக்நோ
தஸஸீர்ஷ இவாத்ரிராட் ॥
காமகம் ரதமாஸ்தாய
ஸுஸுபே ராக்ஷஸேஸ்வர: ।
வித்யுந்மண்டலவாந்மேக:
ஸபலாக இவாம்பரே ॥
sa ṡvētavālavyajanaḥ
ṡvētacchatrō daṡānanaḥ ।
snigdhavaidūryasaṃkāṡaḥ
taptakāñcanakuṇḍalaḥ ॥
viṃṡadbhujō daṡagrīvō
darṡanīyaparicchadaḥ ।
tridaṡārirmunīndraghnō
daṡaṡīrṣa ivādrirāṭ ॥
kāmagaṃ rathamāsthāya
ṡuṡubhē rākṣasēṡvaraḥ ।
vidyunmaṇḍalavānmēghaḥ
sabalāka ivāmbarē ॥
With body sheen comparable to the glow of lazulite,
ear-pendants of gold purified in fire
white fly whisks, white royal umbrella,
and royal paraphernalia that were an eyeful,
ten heads, ten faces and twenty arms,
he looked like the lord of mountains with ten peaks.
Seated on the chariot that moved at one’s will,
the foe of Dēvas, killer of Munis, lord of Rākshasas
shone like a cloud in the sky
combined with lightning flashes and rows of cranes.
3.35.11 ஸ ஸைலம் ஸாகராநூபம்
வீர்யவாநவலோகயந் ।
நாநாபுஷ்பபலைர்வ்ருக்ஷை:
அநுகீர்ணம் ஸஹஸ்ரஸ: ॥
sa ṡailaṃ sāgarānūpaṃ
vīryavānavalōkayan ।
nānāpuṣpaphalairvṛkṣaiḥ
anukīrṇaṃ sahasraṡaḥ ॥
He, the dauntless one, went along
the shoreline bounded by hills
viewing the dense woods with
thousands of varieties of trees
bearing fruit and flower. Was he travelling along the west coast of India?
3.35.12 ஸீதமங்கலதோயாபி:
பத்மிநீபிஸ்ஸமந்தத: ।
விஸாலைராஸ்ரமபதை:
வேதிமத்பிஸ்ஸமாவ்ருதம் ॥
ṡītamaṅgalatōyābhiḥ
padminībhissamantataḥ ।
viṡālairāṡramapadaiḥ
vēdimadbhissamāvṛtam ॥
There were lotus ponds of
cool and pleasant water everywhere.
It was dotted with many an
Āṡrama field with Vēdis in them.
3.35.13 கதல்யாடகிஸம்பாதம்
நாரிகேலோபஸோபிதம் ।
ஸாலைஸ்தாலைஸ்தமாலைஸ்ச
புஷ்பிதைஸ்தருபிர்வ்ருதம் ॥
kadalyāḍhakisambādhaṃ
nārikēlōpaṡōbhitam ।
sālaistālaistamālaiṡca
puṣpitaistarubhirvṛtam ॥
It was full of plantain clumps and
attractive with coconut trees.
It was covered by Sāla, palm
and Tamāla trees in bloom.
3.35.14-15 நாகைஸ்ஸுபர்ணைர்கந்தைர்வை:
கிந்நரைஸ்ச ஸஹஸ்ரஸ: ।
அஜைர்வைகாநஸைர்மாஷை:
வாலகில்யைர்மரீசிபை: ॥
அத்யந்தநியதாஹாரை:
ஸோபிதம் பரமர்ஷிபி: ।
ஜிதகாமைஸ்ச ஸித்தைஸ்ச
சாரணைருபஸோபிதம் ॥
nāgaissuparṇairgandhairvaiḥ
kinnaraiṡca sahasraṡaḥ ।
ajairvaikhānasairmāṣaiḥ
vālakhilyairmarīcipaiḥ ॥
atyantaniyatāhāraiḥ
ṡōbhitaṃ paramarṣibhiḥ ।
jitakāmaiṡca siddhaiṡca
cāraṇairupaṡōbhitam ॥
It was lively with multitudes of
Nāgas, Suparṇas, Gandharvas, Cāraṇas, Kinnaras,
Siddhas who mastered their desires,
Maharshis who had on an extremely regulated diet,
as well as those who were not born of a woman’s womb,
Vaikhānasas, Māshas, Vālakhilyas and
those who sustained themselves on the rays of the moon.
3.35.16 திவ்யாபரணமால்யாபி:
திவ்யரூபாபிராவ்ருதம் ।
க்ரீடாரதிவிதிஜ்ஞாபி:
அப்ஸரோபிஸ்ஸஹஸ்ரஸ: ॥
divyābharaṇamālyābhiḥ
divyarūpābhirāvṛtam ।
krīḍāratividhijñābhiḥ
apsarōbhissahasraṡaḥ ॥
There were thousands of Apsaras of divine beauty,
who were experts in the art of love making,
wearing celestial jewels and garlands.
3.35.17 ஸேவிதம் தேவபத்நீபி:
ஸ்ரீமதீபிஸ்ஸ்ரியாऽऽவ்ருதம் ।
தேவதாநவஸங்கைஸ்ச
சரிதம் த்வம்ருதார்திபி: ॥
sēvitaṃ dēvapatnībhi:
ṡrīmatībhiṡṡriyā''vṛtam ।
dēvadānavasaṅghaiṡca
caritaṃ tvamṛtārdhibhiḥ ॥
Its splendor was embellished by the
visiting gorgeous wives of Dēvas.
It was where the companies of Dēvas and Dānavas
moved about, seeking Amṛta.
3.35.18 ஹம்ஸக்ரௌஞ்சப்லவாகீர்ணம்
ஸாரஸைஸ்ஸம்ப்ரணாதிதம் ।
வைடூர்யப்ரஸ்தரம் ரம்யம்
ஸ்நிக்தம் ஸாகரதேஜஸா ॥
haṃsakrauñcaplavākīrṇaṃ
sārasaissampraṇāditam ।
vaiḍhūryaprastaraṃ ramyaṃ
snigdhaṃ sāgaratējasā ॥
It was crowded with swans, Krouncas and frogs
and reverberating with the sounds of Sārasa birds.
It was enchanting with rocks of glossy lazulite
reflecting the brilliance of the ocean. What a beauty!
3.35.19-20 பாண்டுராணி விஸாலாநி
திவ்யமால்யயுதாநி ச ।
தூர்யகீதாபிஜுஷ்டாநி
விமாநாநி ஸமந்தத: ॥
தபஸா ஜிதலோகாநாம்
காமகாந்யபிஸம்பதந் ।
கந்தர்வாப்ஸரஸஸ்சைவ
ததர்ஸ தநதாநுஜ: ॥
pāṇḍurāṇi viṡālāni
divyamālyayutāni ca ।
tūryagītābhijuṣṭāni
vimānāni samantataḥ ॥
tapasā jitalōkānāṃ
kāmagānyabhisampatan ।
gandarvāpsarasaṡcaiva
dadarṡa dhanadānujaḥ ॥
The younger brother of the lord of wealth,
saw everywhere, as he zoomed past in a hurry,
Gandharvas, Apsaras, and those
who were entitled to all the worlds,
in their Vimānas that moved at one’s will
which were spacious, white and
decorated with divine garlands and
resounding with music and song. Rāvaṇa, at this point, is imagining Seetā and her beauty. So, everything around is looks beautiful and enchanting for him.
Yet, he is so eager to see Seetā, that all these fascinating, beautiful and enchanting sights and beings could not make him pause to take a look.
3.35.21 நிர்யாஸரஸமூலாநாம்
சந்தநாநாம் ஸஹஸ்ரஸ: ।
வநாநி பஸ்யந்ஸௌம்யாநி
க்ராணத்ருப்திகராணி ச ॥
niryāsarasamūlānāṃ
candanānāṃ sahasraṡaḥ ।
vanāni paṡyansaumyāni
ghrāṇatṛptikarāṇi ca ॥
He went along seeing thousands of
pleasant woods that gratified the sense of smell,
full of sandalwood trees and
other trees with resin oozing at the roots.

To be continued

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends