யஜுர் வேதம் ஆபஸ்தம்ப சூத்திரம் மஹாளய தர்ப்பணம். ஐயர்.
1. 16-09-2016 வெள்ளீ

ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயணே வர்ஷ ருதெள ஸீம்ம மாஸே சுக்ல பக்ஷே பூர்ணீமாயாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர பூர்வப்ரோஷ்டபதா நக்ஷத்ர சூல நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல

விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் பூர்ணீமாயாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் சடஷீதி ஸம்ஞக கன்யா ரவி ஸங்க்ரமண சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

17-09-2016 சனி
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயணே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர உத்ரப்ரோஷ்டபதா நக்ஷத்ர கண்ட நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண

ஸகல விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் ப்ரதமாயாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய

அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

18-09-2016-ஞாயிறு
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷ த்விதீயாயாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர ரேவதி நக்ஷத்ர வ்ருத்தி நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல

விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் த்வீதீயாயாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய

அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

19-09-2016 திங்கள்
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர அசுவினி நக்ஷத்ர த்ருவ நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல

விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய

அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

20-09-2016 செவ்வாய்
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்த்யாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர அபபரணீ நக்ஷத்ர வ்யாகாத நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல

விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்த்யாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய

அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

21-09-2016 புதன்
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சஷ்ட்யாம் புண்ய திதெள செளம்ய வாஸர க்ருத்திகா நக்ஷத்ர வஜ்ர நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல

விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் சஷ்ட்யாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய

அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே22-09-2016 வியாழன்
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சப்தம்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர ரோஹிணீ நக்ஷத்ர சித்தி நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல

விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் சப்தம்யாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய

அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

23-09-2016 வெள்ளீ
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர ம்ருகசிரோ நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸக

விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய

அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

23-09-2016 வெள்ளீ
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர ம்ருகசிரோ நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல

விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) --------------------------- அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத [புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

24-09-2016 சனி
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே நவம்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர ஆருத்ரா நக்ஷத்ர வரீயான் நாம யோக தைதுல கரண ஏவங்குண ஸகல

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsவிஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய

அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

25-09-2016 ஞாயிறு

ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே தசம்யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர புனர்வசு நக்ஷத்ர பரிகம் நாம யோக வணீஜ கரண ஏவங்குண ஸகல

விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் தசம்யாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய

அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

26-09-2016 திங்கள்
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ஏகாதசியாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர புஷ்ய நக்ஷத்ர சிவ நாம யோக பவ கரண ஏவங்குண ஸகல விஷேசேண

விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் ஏகாதசியாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய அவசிஷ்டானாம்

ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

27-09-2016 செவ்வாய்
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ஏகாதசியாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர புஷ்ய நக்ஷத்ர சிவ நாம யோக பவ கரண ஏவங்குண ஸகல விஷேசேண

விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் ஏகாதசியாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம்

கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

28-09-2016 புதன்
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ரயோதசியாம் புண்ய திதெள செளம்ய வாஸர மகா நக்ஷத்ர ஸாத்ய நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விஷேசேண

விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் த்ரயோதசியாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய அவசிஷ்டானாம்

ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே
28-09-2916 புதன்

ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ரயோதசியாம் புண்ய திதெள செளம்ய வாஸர மகா நக்ஷத்ர ஸாத்ய நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விஷேசேண

விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் த்ரயோதசியாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------அக்ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் த்வாபர யுகாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

29-09-2016 வியாழன்
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தசியாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர பூர்வபல்குனி நக்ஷத்ர சுப நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல

விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் சதுர்தசியாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய

அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

30-09-2016 வெள்ளீ
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர உத்ரபல்குனி நக்ஷத்ர சுப்ர நாம யோக சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண ஸகல

விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய

மாதுலாதி வர்கத்வ்ய அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

30-09-2016 வெள்ளீ
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர உத்ரபல்குனி நக்ஷத்ர சுப்ர நாம யோக சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண ஸகல

விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------அக்ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய காலே தர்ச சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

01-10-2016 சனி
ஶ்ரீ துன்முகீ நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே சுக்ல பக்ஷே ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர ஹஸ்த நக்ஷத்ர ப்ராம்ய நாம யோக கிம்ஸ்துக்ன கரண ஏவங்குண ஸகல

விஷேசேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் ப்ரதமாயாம் புண்யதிதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------------தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய

அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய்ய த்ருப்தியர்த்தம் கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபர பக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யேl


(பூணல் இடம்) ப்ராசீணாவீதி .கோத்ராணாம் (உங்கள் கோத்ரம் சொல்லவும்)) ஸர்மணாம் (அப்பா, தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா பெயர் சொல்லவும்)) வஸு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம்

(தாயார் இல்லாதவருக்கு மட்டும்).கோத்ரானாம் (கோத்ரம் சொல்லவும்)----------------(பெயர்கள் சொல்லவும்) (அம்மா பாட்டி அம்மாவின் பாட்டி) தானாம் வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபானாம் அஸ்மத் மாத்ரு பிதாமஹீ ப்ரபிதாமஹீனாம்

( பின் வரும் மந்திரத்தை தாயார் இருப்பவர் சொல்லவும்)..கோத்ரானாம்..தானாம் வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பிதாமஹீ, பிதுர் பிதாமஹீ பிது:ப்ரபிதாமஹீனாம்)

தாயார் பிறந்த கோத்ரம் சொல்லவும் கோத்ராணாம். சர்மனாம் (அம்மாவின், அப்பா, தாத்தா, கொள்ளுதாத்தா பெயர் சொல்லவும்) வஸு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் ஸபத்னீக மாதா மஹ

மாது:பிதாமஹ: மாது:ப்ரபிதா மஹானாம் உபய வம்ச பித்ரூணாம் ச அக்ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம்

தத் தத் கோத்ரானாம் தத்தத் சர்மணாம் வஸு வஸு ஸ்வரூபானாம், பித்ருவ்ய மாதுலாதீனாம் வர்க த்வய அவசிஷ்டானாம் சர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாஞ்ச அக்ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் கன்யாகதே ஸவிதர ஆஷாட்யாதி

பஞ்சமாபர புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயே ப்ரதம---தின தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


((மறு நாள் முதல் த்விதிய தினம், த்ருதீய , சதுர்த, பஞ்சம, சஷ்டம, ஸப்தம, அஷ்டம, நவம, தஸம, ஏகாதச, த்வாதச, த்ரயோதச, சதுர்தச தின என்று சொல்லவும்.)

கையில் பவித்ரத்துடன் இருக்கும் கட்டை பில்லை மட்டும் கீழே போடவும்.பூணல் வலம் போட்டு கொள்ளவும். கையை ஜலத்தால் துடைத்து கொள்ளவும்.

பூணல் இடம்: மூன்று தர்ப்பையால் தர்ப்பணம் செய்யும் இடத்தை துடைக்கவும்

.அபே தவீத வி ச ஸர்ப தாதோ. யேத்ர ஸ்த புராணா யே ச னூதனாஹா
அதாதிதம் யமோ வசானம் ப்ருதிவ்யாஹா அக்ரன்னிமம் பிதரோ லோகமஸ்மை. தர்பையால் பூமியில் குத்தவும். தர்பையை தென்மேற்கு பக்கம் போடவும்.

கையில் கருப்பு எள்ளு எடுத்து கொண்டு தர்பணம் செய்யும் இடத்தில் கையை மரித்து இரைக்கவும். இந்த மந்த்ரம் சொல்லி.

அபஹதா அசுரா ரக்ஷாகும்ஸி பிஸாசா யே க்ஷயந்தி ப்ருதிவி மனு அன்யத்ரே தோகச்சந்து யத்ரைஷாம் கதம் மன: உதீரதாம் அவரே உத்பராஸ: உன்மத்யமா: பிதர: ஸோம்யாஸ: அஸூம் யே இயு:அவ்ருகா: ருதஞா: தேனோவந்து பிதரோஹவேஷு.பூணல் வலம்.: தண்ணீரால் ப்ரோக்ஷிக்கவும். (தெளிக்கவும்)

அபவித்ர பவித்ரோவா ஸர்வா வஸ்தாம் கதோபிவா . ய:ஸ்மரேத் புன்டரீகாக்ஷம் ஸ பாஹ்யா அப்யந்த்ர சுசிஹி பூர்புவஸ்ஸுவோ பூர்புவஸ்ஸுவோ பூர்புவஸ்ஸுவஹ.

கர்த்தா எப்போதும் கிழக்கு நோக்கி உட்கார வேண்டும்.

பூணல் இடம்: ஒரு வட்டமான பித்தளை தாம்பாளத்தில் ( மூன்று லிட்டர் ஜலம் பிடிக்கும் அளவுள்ளது) தர்பை கூர்ச்சம் தெற்கு நுனியாய் முதல் கூர்சம் அப்பா, அம்மா வர்கம், அடுத்த கூர்ச்சம் அம்மாவின் அப்பாஆத்து

வர்க்கம், முதல் கூர்ச்சத்திற்கு மேற்கே, இரண்டாவது கூர்ச்சம்.இரண்டாவது கூர்சத்திற்கு மேற்கே மூன்றாவது , ( காருண்ய பித்ருக்களுக்கு) வைக்கவும்.

அல்லது ஆத்து ஸம்ப்ரதாயப்படி போட்டு, ஆள் காட்டி விரல் தவிர மற்ற விரல்களால் குறிப்பாக கட்டை விரல், மோதிர விரல்களால் கருப்பு எள் எடுத்துகொண்டு ஆவாஹனம் செய்யவும்

.. ஆயாத பிதரஸ் ஸோம்யா கம்பீரை:பதிபிஹி பூர்வைஹி ப்ரஜா மஸ்மப்யம் தததோ ரயிஞ்ச தீர்காயுத்வஞ்ச ஸதஸாரதஞ்ச

அஸ்மின் கூர்ச்சே கோத்ரான் (உங்கள் கோத்திரத்தை கூறவும்) ..ஷர்மனஹ (உங்கள் அப்பா, தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா பெயர்களை கூறவும்) வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபான் அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹ

ப்ரபிதாமஹான்கோத்ரா: ( உங்கள் கோத்திரத்தை கூறவும்)தா (அம்மா இல்லையெனில்) அம்மா, அப்பாவின் அம்மா, தாத்தாவின் அம்மா பெயர்களை

கூறவும்) வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாஹா அஸ்மத் மாத்ரு பிதாமஹி ப்ரபிதாமஹீ ஸ்ச ஆவாஹயாமி.

ஜீவனுடன் இருப்பவர்களை விலக்கி மற்றவர்களை ஆவாஹனம் செய்யவும்.

மற்றொரு கூர்ச்சத்தில் அல்லது ஒரே கூர்ச்சத்தில் (ஸம்ப்ரதாய வழக்க படி)

ஆயாத பிதர : ஸெளம்யா ;கம்பீரை: பதிபி: பூர்வை;ப்ரஜாம் அஸ்மப்யம் ததத; ரயிம்ச தீர்காயுத்வம் ச ஸதசாரதம் ச அஸ்மின் கூர்ச்சே---------- (அம்மா ஆத்து கோத்ரம் சொல்லவும்).ஸர்மனஹ

( அம்மாவின் அப்பா, தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா பெயர் சொல்லவும்) வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபான் அஸ்மத் ஸ பத்னீக மாதா மஹ மாதுஹு பிதாமஹ மாதுஹு ப்ரபிதாமஹான் ஆவாஹயாமி. .

காருணீக பித்ரு ஸ்தானம் ஆவாஹனம். ஆயாத பிதர: ஸெளம்யா கம்பீரை: பதிபி: பூர்வை: ப்ரஜாம் அஸ்மப்யம் ததத ரயிஞ்ச தீர்கா யுத்வம்ச சத சாரதம் ச ; அஸ்மின் கூர்ச்சே

தத்தத் கோத்ரான் தத்தத் சர்மண; வஸு வஸு ஸ்வரூபான் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய அவசிஷ்டான் ஸர்வான் காருணீக பித்ரூன் ஆவாஹயாமி. கருப்பு எள் எடுத்து கையை திருப்பி கூர்சத்தின் மேல் தெளிக்கவும்.

ஆஸன மந்த்ரம்: ஸக்ருதாச் சின்னம் பர்ஹி ரூர்னம் ருது ஸ்யோனம் பித்ருப்யஸ்த்வா பராம்யஹம் அஸ்மின் ஸீதந்துமே பிதரஸ் ஸோம்யா:பிதாமஹா: ப்ரபிதாமஹா:ச அனுகை ஸஹ.

என்று சொல்லி பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் மாத்ரு பிதாமஹி ப்ரபிதாமஹீனாம் ஸபத்னீக மாதாமஹ மாதுஹு பிதாமஹ மாதுஹு ப்ரபிதாமஹானாம் இதமாஸனம் என்று சொல்லவும்

மூன்று தர்ப்பத்தை கூர்ச்சம் பக்கத்தில் வைக்கவும்.

வஸுஸ்வரூபானாம் அஸ்மத் சர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாம் இதமாஸனம். மூன்று கட்டை தர்பைகளை கூர்சத்தின் மேல் வைக்கவும்.

வர்கத்வய பித்ருப்யோ நமஹ காருணீக பித்ருப்யோ நம: என்று சொல்லி கருப்பு எள்ளு எடுத்து ஸகல ஆராதனைஹி ஸ்வர்சிதமென்று சொல்லி கூர்ச்சத்தில் போடவும்.

இட து காலை முட்டி போட்டு கொண்டு தெற்கு முகமாய் ப்ராசீனாவீதியாய் (பூணல் இடம்) தர்பணம் செய்யவும். (சிறிது எள்ளும் நிறய ஜலமும் எடுத்து கட்டை விரல் ஆள்காட்டி விரலுக்கு மத்திய பக்கமாக கூர்ச்ச நுனியில் தர்பிக்கவும்.
--
1.1: உதீரதாம் அவர உத்பராஸ உன்மத்யமாஹா பிதரஹ ஸோம்யாஸஹ அசூம்ய ஈஉஹு அவ்ருகா ரிதக்ஞாஸ் தேனோ வந்து பிதரோஹ வேஷூகோத்ரான் ..-----------ஷர்மணஹ வசுரூபான் பித்ரூன் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.

1.2: அங்கிரஸோன: பிதரோ நவக்வா அதர்வானோ ப்ருகவஸ் ஸோம்யாஸஹ தேஷாம் வயகும் ஸுமதெள யக்ஞியானாமபி பத்ரே ஸெளமனஸே ஸ்யாம .கோத்ரான்..-------------------------------------------------சர்மணஹ வசுரூபான் பித்ரூன் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.

1.3: ஆயந்துனஹ பிதரஸ் ஸோம்யாஸோ அக்னிஷ் வாத்தா:பதிபிர் தேவயானை: அஸ்மின் யக்ஞே ஸ்வதயா மதந்த்வதி ப்ருவந்துதே அவந்த் வஸ்மான் .கோத்ரான்------------------------------------------------------------.ஸர்மணஹ வசுரூபான் பித்ரூன் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.

2.1 ஊர்ஜம் வஹந்தி: அம்ருதம் க்ருதம் பய: கீலாலம் பரிஸ்ருதம்
ஸ்வதாஸ்த தர்பயதமே பித்ரூன். .கோத்ரான் ..-------------------------சர்மணஹ ருத்ரரூபான் பிதாமஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

2.2.: பித்ருப்யஸ் ஸ்வதா விப்யஸ் ஸ்வதா நமஹ பிதா மஹேப்யஸ் ஸ்வதா விப்யஸ் ஸ்வதா நமஹ ப்ரபிதா மஹேப்யஸ் ஸ்வதா விப்யஸ் ஸ்வதா நமஹ கோத்ரான்---------------------------------------.ஸர்மனஹ ருத்ர ரூபான் பிதாமஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.

2.3: யே சே ஹ பிதரோ யே ச நேஹ யாகும்ச்ச வித்ம யாகும் உசன ப்ரவித்ம அக்னே தான் வேத்த யதிதே ஜாத வேத ஸ்தயா ப்ரதக்குஸ் ஸ்வதயா மதந்தி. .கோத்ரான்.--------------------------------------ஸர்மணஹ ருத்ர ரூபான் பிதாமஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.

3.1: மது வாதா ரிதாயதே மது க்ஷரந்தி ஸிந்தவ:மாத்வீர் நஸ்ஸந்த் வோஷதீ கோத்ரான்..-------------ஸர்மணஹ ஆதித்ய ரூபான் ப்ரபிதாமஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

3.2: மது நக்த முதோஷஸீ மது மத் பார்த்திவகும் ரஜ; மது த்யெள ரஸ்து ந:பிதா கோத்ரான்.----------சர்மணஹ ஆதித்ய ரூபான் ப்ரபிதா மஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.

3.3.: மது மான் நோ வனஸ்பதிர் மது மாகும் அஸ்து சூர்யஹ மாத்வீர் காவோ பவந்து ந:..கோத்ரான் ----------------.ஸர்மனஹ ஆதித்ய ரூபான் ப்ரபிதா
மஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி \

மாத்ரூ வர்க்கம்: .கோத்ராஹா---------------------------------.தாஹா அம்மா பெயர் சொல்லவும்) வஸு ரூபாஹா மாத்ரூ:ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.மூன்று முறை

--------------------------- கோத்ராஹா.--------------------------தாஹா (பாட்டி பெயர்) ருத்ர ரூபாஹா பிதாமஹி ஸ்வதா நமஸ். தர்பயாமி மூன்று முறை;

------------------------------கோத்ராஹா-------------------------------தாஹா (கொள்ளுப்பாட்டி பெயர்) ஆதித்ய ரூபாஹா ப்ரபிதாமஹி ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி மூன்று முறை.

மாதா மஹ வர்க்கம் தர்பணம்:

1.1: உதீரதாம் அவர உத்பராஸ உன்மத்யமாஹா பிதரஹ ஸோம்யாஸஹ அசூம்ய ஈஉஹு அவ்ருகா ரிதக்ஞாஸ் தேனோ வந்து பிதரோஹ வேஷூகோத்ரான் ..-------ஷர்மனஹ வசுரூபான் மாதாமஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.

1.2 அங்கிரஸோன: பிதரோ நவக்வா அதர்வானோ ப்ருகவஸ் ஸோம்யாஸஹ தேஷாம் வயகும் ஸுமதெள யக்ஞியானாமபி பத்ரே ஸெளமனஸே ஸ்யாம .கோத்ரான்..-------------------------------------------சர்மனஹ வசுரூபான் மாதாமஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

1.3: ஆயந்துனஹ பிதரஸ் ஸோம்யாஸோ அக்னிஷ் வாத்தா:பதிபிர் தேவயானை: அஸ்மின் யக்ஞே ஸ்வதயா மதந்த்வதி ப்ருவந்துதே அவந்த் வஸ்மான் .கோத்ரான்-------------------------------------------.ஸர்மணஹ வசுரூபான் மாதாமஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

2.1 ஊர்ஜம் வஹந்தி: அம்ருதம் க்ருதம் பய: கீலாலம் பரிச்ருதம்
ஸ்வதாஸ்த தர்பயதமே பித்ரூன். .கோத்ரான் .----------------------.சர்மணஹ ருத்ரரூபான் மாது: பிதாமஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி


2.2.: பித்ருப்யஸ் ஸ்வதா விப்யஸ் ஸ்வதா நமஹ பிதா மஹேப்யஸ் ஸ்வதா விப்யஸ் ஸ்வதா நமஹ ப்ரபிதா மஹேப்யஸ் ஸ்வதா விப்யஸ் ஸ்வதா நமஹ கோத்ரான்-------------------.ஸர்மனஹ ருத்ர ரூபான் மாது; பிதாமஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.

2.3: யே சே ஹ பிதரோ யே ச நேஹ யாகும்ச்ச வித்ம யாகும் உசன ப்ரவித்ம அக்னே தான் வேத்த யதிதே ஜாத வேத ஸ்தயா ப்ரதக்குஸ் ஸ்வதயா மதந்தி. .கோத்ரான்.-------------------------------------ஸர்மணஹ ருத்ர ரூபான் மாது: பிதாமஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.

3.1: மது வாதா ரிதாயதே மது க்ஷரந்தி ஸிந்தவ:மாத்வீர் நஸ்ஸந்த் வோஷதீ கோத்ரான்..---------ஸர்மணஹ ஆதித்ய ரூபான் மாது: ப்ரபிதாமஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

3.2: மது நக்த முதோஷஸீ மது மத் பார்த்திவகும் ரஜ; மது த்யெள ரஸ்து ந:பிதா கோத்ரான்.------------சர்மணஹ ஆதித்ய ரூபான் மாது: ப்ரபிதா மஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.

3.3.: மது மான் நோ வனஸ்பதிர் மது மாகும் அஸ்து சூர்யஹ மாத்வீர் காவோ பவந்து ந:..கோத்ரான் .-----------ஸர்மனஹ ஆதித்ய ரூபான் மாது: ப்ரபிதாமஹான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

..கோத்ராஹா.------------------------தாஹா வசு ரூபாஹா மாதாமஹீ ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி மூன்று முறை

கோத்ராஹா------------------------ தாஹா ருத்ர ரூபாஹா மாதுஹு பிதாமஹீ ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி மூன்று முறை

.கோத்ராஹா..----------------------------தாஹா ஆதித்ய ரூபாஹா மாதுஹு ப்ரபிதாமஹீ ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி மூன்று முறை.

ஞாத அஞ்ஞாத வர்க த்வய பித்ரூன் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி மூன்று முறை
ஊர்ஜம் வஹந்தீஹி அம்ருதம் க்ருதம் பய: கீலாலம் பரிஸ்ருதம் ஸ்வதாஸ்த தர்பயதமே பித்ரூன் த்ருப்யத த்ருப்யத த்ருப்யத ஒரு முறை.

காருணீக பித்ருக்கள் தர்பணம். எல்லோருக்கும் மூன்று முறை தர்பணம் செய்யவும்.

அப்பாவின் சகோதரர்கள்:-----------------கோத்ரான்---------------------------சர்மண: வஸுரூபான் பித்ருவ்யான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி .

அண்ணன் தம்பிகள்: ------------கோத்ரான்----------------------------------------சர்மண: வஸுரூபான் ஜ்யேஷ்ட/ கனிஷ்ட ப்ராத்ரூன் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி. .

புத்ரர்கள்: ------------கோத்ரான் -----------------------------சர்மண: வஸுரூபான் புத்ரான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

அப்பாவின் ஸஹோதரிகள்: (அத்தை) ----------கோத்ரா:---------------------------தா: வஸுரூபா: பித்ரு ஸ்வஸ்ரூ : ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

அம்மாவின் ஸகோதரர்கள்: ------------கோத்ரான்--------------------------------------சர்மண: வஸுரூபான் மாதுலான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.

அம்மாவின் ஸகோதரிகள்: ------------கோத்ரா:-----------------------------------------தா: வஸுரூபா: மாத்ருபகினி : ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

மாப்பிள்ளை: ------------கோத்ரான்-----------------------------சர்மண: வஸுரூபான் ஜாமீ: ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

ஸஹோதரி: -----------கோத்ரா:----------------------------தா: வஸுரூபா: பகினி ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

பெண்: --------------கோத்ரா:-------------------------------------தா: வஸுரூபா: துஹித்ரூ ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

மனைவி: -----------கோத்ரா:----------------------------------தா: வஸுரூபா: பார்யா: ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.

மாமனார்:----------கோத்ரான்----------------------------------சர்மண: வசுரூபான் ஸ்வஸ்ரூன் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

ஸஹோதரி புருஷர் -----------கோத்ரான்-------------------------சர்மண: வஸுரூபான் பாவுகான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

மருமகள்( (மாற்றுபெண்)--------கோத்ரா:-----------------------------தா: வஸுரூபா: ஸ்நுஷா ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

மைத்துனன்: --------------கோத்ரான்----------------------------------சர்மண: வஸுரூபான் ஸ்யாலகான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

ப்ரம்ஹோபதேசம் செய்தவர்: .-----------கோத்ரான்-------------------சர்மண: வஸுரூபான் குரூன் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி.

வேதம் கற்பித்தவர்:-----------கோத்ரான்-----------------------------------சர்மண: வஸுரூபான் ஆசார்யான் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

பிழைப்பிற்கு மூலகர்த்தா( யஜமானன்) ---------கோத்ரான்--------------------சர்மண; வஸுரூபான் ஸ்வாமிந: ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

ஸ்நேகிதரர்கள்: ---------கோத்ரான்--------------------------------சர்மண: வஸுரூபான் ஸகீன் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

உதீரதாம் அவர உத்பராஸ: உன்மத்யமா: பிதர: ஸோம்யாஸ: அஸும்ய ஈயுரவ்ருகா ரிதக்ஞாஸ் தேனோ வந்து பிதரோஹவேஷு

தத்தத் கோத்ரான் தத்தத் சர்மண; வசு வசு ஸ்வரூபான் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்க த்வய அவசிஷ்டான் ஸர்வான் காருணீக பித்ரூன் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

அங்கீரஸோ ந: பிதரோ நவக்வா அதர்வாணோ ப்ருகவஸ் ஸோம்யாஸ:தேஷாம் வயகும் ஸுமதெள யக்ஞியானாமபி பத்ரே ஸெளமனஸே ஸ்யாம

தத்தத் கோத்ரான் தத்தத் சர்மண; வசு வசு ஸ்வரூபான் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்க த்வய அவசிஷ்டான் ஸர்வான் காருணீக பித்ரூன் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

ஆயந்துந: பிதரஸ் ஸோம்யாஸோ அக்னிஷ் வாத்தா: பதிபிர் தேவயானை: அஸ்மின் யக்ஞே ஸ்வதயா மதந்த்வ திப்ருவந்துதே அவந்த்வஸ்மான்

. தத்தத் கோத்ரான் தத்தத் சர்மண; வசு வசு ஸ்வரூபான் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்க த்வய அவசிஷ்டான் ஸர்வான் காருணீக பித்ரூன் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி

க்ஞாதா அக்ஞாதா காருணீக வர்கத்வ்ய பித்ரூன் ஸ்வதா நமஸ் தர்பயாமி. மூன்று தரம்.

ஊர்ஜம் வஹந்தீ: அம்ருதம் க்ருதம் பய: கீலாலம் பரிஸ்ருதம் ஸ்வதாஸ்த தர்ப்பயதமே பித்ரூன் வர்க த்வய காருணீக பித்ரூன் ச த்ருப்யத, த்ருப்யத, த்ருப்யத ஒரு முறை தர்பணம்.

பூணல் வலம்
தேவதாப்யஸ்ச பித்ருப்யஸ்ச மஹா யோஹிப்ய: ஏவ ச நம: ஸ்வதாயை ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ நமோ நம:
நமோ வ: பிதரோ ரசாய, நமோவ:பிதரஸ் ஸுஷ்மாய, நமோவ:பிதரோ ஜீவாய ,நமோவ: பிதர ஸ்வதாயை, நமோவ: பிதரோ மன்யவே, நமோவ:பிதரோ கோராய, பிதரோ நமோ வோ ய ஏதஸ்மின் லோகேஸ்த

யுஷ்மாகுஸ்தேனுயே அஸ்மின் லோகே மாந் தேநு ய ஏதஸ்மின் லோகேஸ்த யூயுந் தேஷாம் வஸிஷ்டா பூயாஸ்தயே அஸ்மின் லோகே அஹம் தேஷாம் வஸிஷ்டோ பூயாஸம்.

இதை சொல்லிக் கொண்டே மூண்று தடவை, தர்பணம் செய்த தாம்பாலத்தை ப்ரதக்ஷிணம் செய்து நமஸ்காரம் செய்து அபிவாதயே சொல்லவும்.

பூணல் இடம்.;

உத்திஷ்டத பிதரஹ ப்ரேத சூரா யமஸ்ய பந்தா மன்வேதா புராணம் தத்தா தஸ்மாஸு த்ரவிணம் யச்ச பத்ரம் ப்ரணோ ப்ரூதாத் பாகதான் தேவதாஸு. அல்லது ஆயாத பிதரஹ+ஷதஷாரதம் அவரவர் ஸம்ப்ரதாயப்படி கூறி

அஸ்மாத் கூர்ச்சாத் பித்ரு,பிதாமஹ,ப்ரபிதாமஹான்,மாத்ரு, பிதாமஹி, ப்ரபிதாமஹி, ஸபத்னீக மாதா மஹ. மாது:பிதாமஹ, மாது:ப்ரபிதா மஹான்

தத்தத் கோத்ரான் தத்தத் சர்மண: வசு வசு ஸ்வரூபான் பித்ருவ்ய மாதுலாதி வர்கத்வ்ய அவசிஷ்டான் ஸர்வான் காருனிக பித்ரூன் ச யதாஸ்தானம் ப்ரதிஷ்டா பயாமி.

பவித்ரத்தை காதில் தரித்து , உபவீதியாய் ஆசமனம் செய்து பவித்ரத்தை போட்டுக் கொண்டு , ப்ராசீனாவீதியாய் கூர்ச்சத்தை பிரித்து கையில் எடுத்து,

யேஷாம் ந மாதா ந பிதா ந பந்து: நான்ய கோத்ரிண :தே ஸர்வே த்ருப்தி மாயாந்து மயோத் ஸ்ருஷ்டை: :குசோதகை ::த்ருப்யத த்ருப்யத த்ருப்யத .

என்று சொல்லிக்கொண்டு ஜலம் விடவும். பவித்ரம் அவிழ்க்கவும். பூணல் வலம். ஆசமனம். செய்ய வேண்டும்..
தர்மஸாஸ்த்ரம்: தக்*ஷிணை கொடுக்காமல் இருந்தால் யஞ்யம் பூர்த்தி யாகாது. ஆதலால் அவரவர் தகுதிகேற்ப தக்*ஷிணை,
வெற்றிலை, பாக்கு, ஒரு உத்திரிணி ஜலம் விட்டு தத்தம் செய்து வைத்து விடவும். வாத்யாரிடம் சமயம் கிடைக்கும் போது கொடுத்து
விடவும். மந்த்ரம்: ஹிரண்ய கர்ப்ப கர்பஸ்தம் ஹேம பீஜம் விபாவசோ: அனந்த புண்ய பலம் அத:ஷாந்திம் ப்ரயஸ்ச்சமே.
அநுஷ்டித தில தர்ப்பண மந்த்ர ஸாத்குண்யம் காமயமான:யதா ஷக்தி இதம் ஹிரண்யம் ஆச்சார்யாய சம்ப்ரததே ந மம.

காயேன வாசா மனஸேந்த்ரியைர்வா புத்யாத்மநாவா ப்ருக்ருதே ஸ்வபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேத்தி
ஸமர்பயாமி. திலதர்பணாக்யம் கர்ம ஓம் தத்ஸத் .ப்ரம்மார் பணமஸ்து. கையில் ஜலம் விட்டு கீழே விடவும்.

பவித்ரம் பிரித்து வடக்கில் போட்டு விட்டு ஆசமனம் செய்யவும் நெற்றிக்கு இட்டு கொள்ளவும்.
ப்ருஹ்மயக்ஞம்
:- யஜுர் வேத ஆபஸ்தம்ப ப்ரம்ஹயக்ஞம்
(நெற்றிக்கு இட்டுக் கொண்டு செய்யவும்.).

ஆசமனம். அச்யுதாய நமஹ; அனந்தாய நமஹ; கோவிந்தாய நமஹ. கேசவா, நாராயண; மாதவா; கோவிந்தா விஷ்ணு; மது ஸுதன. ;.த்ரிவிக்ரம. வாமானா ஶ்ரீதரா; ஹ்ரீஷீகேசா பத்மநாபா; தாமோதரா..

சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசி வர்ணம் சதுர்புஜம் ப்ரஸன்ன வதநம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்ன உபஷாந்தயே..

ஓம் பூ; ஓம் புவஹ; ஓகும் ஸுவஹ; ஓம் மஹஹ ;ஓம் ஜனஹ ஓம் தபஹ; ஓகும் சத்யம். ஓம் தத்ஸ விதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீ மஹீ தி யோயோனஹ ப்ரசோதயாத். ஓமாபோ ஜ்யோதிரஸோ அம்ருதம் ப்ரஹ்மா ஓம் பூர்புவஸுவரோம்.

மமோ பாத்த ஸமஸ்த துரிதயக்* ஷயத்துவாரா ஶ்ரீ பரமேஸ்வர ப்ரீத்யர்த்தம் ப்ரம்ஹயக்ஞம் கரிஷ்யே .ப்ரும்ஹ யக்ஞேன யக்*ஷயே .வித்யுதஸி வித்யமே பாப்மாந ம்ருதாத் ஸத்யமுபைமீ.

தீர்தத்தினால் கைகளை ஸுத்தம் செய்து கொள்ளவும்.. பிறகு வலது துடையில் வலது கை மேலாகவும் இடது கை கீழாகவும் கைகளை வைத்து கொண்டு மந்த்ரத்தை சொல்லவும்.

மந்த்ரம்.