திதிகள்--------------வளர்பிறை----சுக்ல பக்ஷம்--------------தேய் பிறை----------க்ருஷ்ண பக்ஷம்
--------------------------பகல்------------ இரவு--------------------பகல்-------------------- இரவு

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsப்ரதமை-------------கிம்ஸ்துக்னம்-------பவம்-------------------பாலவம்---------------கெளலவம்
துதியை-----------------பாலவம்----------கெளலவம்-------------தைதுலம்----------------கரசை
த்ருதியை------------- தைதுலம்---------------கரசை---------------வணிசை----------------பத்திரை

சதுர்த்தி---------------வணிசை-------------பத்திரை---------------பவம்------------------பாலவம்
பஞ்சமி----------------பவம்-----------------பாலவம்-------------------கெளலவம்-----------தைதுலம்
சஷ்டி-------------------கெளலவம்----------தைதுலம்--------------கரசை----------------------வணிஜை

ஸப்தமி--------------------கரசை-------------வணிஜை---------------பத்திரை----------------பவம்
அஷ்டமி-----------------பத்திரை----------------பவம்----------------பாலவம்-----------------கெளலவம்
நவமி---------------------பாலவம்--------------கெளலவம்------------தைதுலம்---------------கரசை

தசமி----------------------தைதுலம்--------------கரசை----------------வணிஜை---------------பத்திரை
ஏகாதசி------------------வணிஜை-----------------பத்திரை------------பவம்-------------------பாலவம்
த்வாதசி------------------பவம்--------------------பாலவம்-------------கெளலவம்------------ தைதுலம்

த்ரயோதசி------------------கெளலவம்-----------தைதுலம்--------------கரசை----------------வணிஜை
சதுர்தசி--------------------கரசை-----------------வணிஜை---------------பத்திரை--------------சகுணி
பெளர்ணமி-----------------பத்திரை---------------பவம்----------------------------------------------------------
அமாவாசை------------------------------------------------------------------சதுஷ்பாதம்---------நாகவம்.