முக்குண வேளை; -
இந்த கிழமைகளில் இந்த நேரங்களில் பிறந்தவர்களின் குணங்கள் சாத்வீக், ராஜஸ, தாமஸ குணங்களாக அமைகிறது. இது பற்றி அறிய வேண்டும்..
மணி--------முதல்----------வரை-----------ஞாயிறு----------------திங்கள்------------------செவ்வாய்
புதன் வியாழன் வெள்ளி
சனி
காலை 6-00---------- 7-30--------------தாமஸம்----------------ஸாத்வீகம்-----------ராஜஸம்
7-30----------------9-00----------------சாத்வீகம்--------------ராஜசம்------------------தாமசம்
9-00---------------10-30---------------ராஜஸம்-----------------தாமசம்-----------------சாத்வீகம்
10-30-------------12-00--------------தாமசம்--------------------ஸாத்வீகம்------------ராஜசம்
12-00------------1-30-------------ஸாத்வீகம்---------------ராஜசம்------------------தாமசம்

1-30------------3-00-------------ராஜசம்----------------------தாமசம்-----------------சாத்வீகம்
3-00----------4-30------------தாமசம்---------------------ஸாத்வீகம்-------------ராஜசம்
4-30----------6-00-----------ஸாத்வீகம்------------------ராஜசம்-----------------தாமசம்

இரவு-----6-00------------7-30-----------ராஜசம்-----------------------தாமசம்--------------ஸாத்வீகம்
7-30---------9-00-----------தாமசம்---------------------சாத்வீகம்----------------ராஜசம்
9-00--------10-30-----------சாத்வீகம் ---------------ராஜசம்-------------------தாமசம்
10-30-------12-00---------ராஜசம்----------------------தாமசம்------------------சாத்வீகம்
12-00--------1-30---------தாமசம்----------------------சாத்வீகம்-----------------ராஜசம்
1-30-------3-00--------சாத்வீகம்-------------------ராஜசம்-------------------தாமசம்
3-00------4-30-------ராஜசம்------------------------தாமசம்-----------------சாத்வீகம்
4-30-----6-00-------தாமசம்------------------------சாத்வீகம்--------------ராஜசம்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends