Aranya Kaanda - Sarga 54

Aranya Kaanda - Sarga 54
In this Sarga, Seetā finds no one coming to her rescue. Right then, she sees five Vānaras on the top of a mountain. Immediately she drops her upper garment and her ornaments in their midst hoping that they might inform Rāma about her plight. Rāvaṇa, consumed by his excitement, does not notice what Seetā has done. However, the Vānaras notice Seetā crying.
Rāvaṇa flies past many mountains, rivers, lakes and finally the ocean, and reaches Laṅkā. He puts Seetā in his inner quarters and orders Rākshasis to guard and take care of her.
He then summons eight mighty strong Rākshasas and orders them to go to Janasthāna, keep a vigil on Rāma and inform him everything about Rāma to him while looking for every opportunity to kill him.
3.54.1 ஹ்ரியமாணா து வைதேஹீ
கஞ்சிந்நாதமபஸ்யதீ ।
ததர்ஸ கிரிஸ்ருங்கஸ்தாந்
பஞ்ச வாநரபுங்கவாந் ॥
hriyamāṇā tu vaidēhī
kañcinnāthamapaṡyatī ।
dadarṡa giriṡṛṅgasthān
pañca vānarapuṅgavān ॥
Seetā could not find anyone that could rescue her
as she was being thus carried off.
But she saw five mighty Vānaras
on the crest of a mountain.
Vānara means monkey.
3.54.2-3a தேஷாம் மத்யே விஸாலாக்ஷீ
கௌஸேயம் கநகப்ரபம் ।
உத்தரீயம் வராரோஹா
ஸுபாந்யாபரணாநி ச ।
முமோச யதி ராமாய
ஸம்ஸேயுரிதி மைதிலீ ॥
tēṣāṃ madhyē viṡālākṣī
kauṡēyaṃ kanakaprabham ।
uttarīyaṃ varārōhā
ṡubhānyābharaṇāni ca ।
mumōca yadi rāmāya
ṡaṃsēyuriti maithilī ॥
She, the delicate woman,
of wide eyes and beautiful Kaṭee
dropped her silk upper garment of golden sheen
and also her lovely jewels in their midst,
in the hope that they might inform Rāma.
3.54.3b-4a வஸ்த்ரமுத்ஸ்ருஜ்ய தந்மத்யே
நிக்ஷிப்தம் ஸஹபூஷணம் ।
ஸம்ப்ரமாத்து தஸக்ரீவ:
தத்கர்ம ந ஸ புத்தவாந் ॥
vastramutsṛjya tanmadhyē
nikṣiptaṃ sahabhūṣaṇam ।
sambhramāttu daṡagrīvaḥ
tatkarma na sa buddhavān ॥
He of ten necks, in his excitement,
did not notice her dropping the cloth
in their midst along with the jewels.
3.54.4b-5a பிங்காக்ஷாஸ்தாம் விஸாலாக்ஷீம்
நேத்ரைரநிமிஷைரிவ ।
விக்ரோஸந்தீம் ததா ஸீதாம்
தத்ருஸுர்வாநரர்ஷபா: ॥
piṅgākṣāstāṃ viṡālākṣīm
nētrairanimiṣairiva ।
vikrōṡantīṃ tathā sītām
dadṛṡurvānararṣabhāḥ ॥
Those bulls among Vānaras of topaz eyes
saw Seetā of wide eyes crying,
as if they were the unblinking (Dēvas).
3.54.5b-6a ஸ ச பம்பாமதிக்ரம்ய
லங்காமபிமுக: புரீம் ।
ஜகாம ருததீம் க்ருஹ்ய
வைதேஹீம் ராக்ஷஸேஸ்வர: ॥
sa ca pampāmatikramya
laṅkāmabhimukhaḥ purīm ।
jagāma rudatīṃ gṛhya
vaidēhīṃ rākṣasēṡvaraḥ ॥
The lord of the Rākshasas,
carrying the weeping Vaidēhi,
crossed river Pampa and
headed towards the city of Laṅkā.
3.54.6b-7a தாம் ஜஹார ஸுஸம்ஹ்ருஷ்டோ
ராவணோ ம்ருத்யுமாத்மந: ।
உத்ஸங்கேநேவ புஜகீம்
தீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ராம் மஹாவிஷாம் ॥
tāṃ jahāra susaṃhṛṣṭō
rāvaṇō mṛtyumātmanaḥ ।
utsaṅgēnēva bhujagīm
tīkṣṇadaṃṣṭrāṃ mahāviṣām ॥
Feeling extremely joyful,
Rāvaṇa carried her off,
who was to be his death,
like one carrying a female viper
with sharp fangs and deadly venom on his lap.
3.54.7b-8a வநாநி ஸரிதஸ்ஸைலாந்
ஸராம்ஸி ச விஹாயஸா ।
ஸ க்ஷிப்ரம் ஸமதீயாய
ஸரஸ்சாபாதிவ ச்யுத: ॥
vanāni saritaṡṡailān
sarāṃsi ca vihāyasā ।
sa kṣipraṃ samatīyāya
ṡaraṡcāpādiva cyutaḥ ॥
Swift like an arrow released from its bow,
he flew in the sky quickly, past many
a forest, river, mountain and lake.
3.54.8b-9a திமிநக்ரநிகேதம் து
வருணாலயமக்ஷயம் ।
ஸரிதாம் ஸரணம் கத்வா
ஸமதீயாய ஸாகரம் ॥
timinakranikētaṃ tu
varuṇālayamakṣayam ।
saritāṃ ṡaraṇaṃ gatvā
samatīyāya sāgaram ॥
Then he reached the endless ocean,
the home of whale and crocodile,
the destiny of all rivers and
the eternal abode of Varuṇa, and crossed it.
3.54.9b-10a ஸம்ப்ரமாத்பரிவ்ருத்தோர்மீ
ருத்தமீநமஹோரக: ।
வைதேஹ்யாம் ஹ்ரியமாணாயாம்
பபூவ வருணாலய: ॥
sambhramātparivṛttōrmī
ruddhamīnamahōragaḥ ।
vaidēhyāṃ hriyamāṇāyām
babhūva varuṇālayaḥ ॥
The ocean was dumbfounded at the
sight of Vaidēhi being carried off,
with its waves tossing haphazardly
and its fish and great serpents frozen.
3.54.10b-11a அந்தரிக்ஷகதா வாச:
ஸஸ்ருஜுஸ்சாரணாஸ்ததா ।
ஏததந்தோ தஸக்ரீவ
இதி ஸித்தாஸ்ததாऽப்ருவந் ॥
antarikṣagatā vācaḥ
sasṛjuṡcāraṇāstadā ।
ētadantō daṡagrīva
iti siddhāstadā'bruvan ॥
Then the Cāraṇas in the sky said,
‘This is the end of the ten-necked!’
And the Siddhas said ‘certainly so!’
3.54.11b-12a ஸ து ஸீதாம் விவேஷ்டந்தீம்
அங்கேநாதாய ராவண: ।
ப்ரவிவேஸ புரீம் லங்காம்
ரூபிணீம் ம்ருத்யுமாத்மந: ॥
sa tu sītāṃ vivēṣṭantīm
aṅkēnādāya rāvaṇaḥ ।
pravivēṡa purīṃ laṅkām
rūpiṇīṃ mṛtyumātmanaḥ ॥
Rāvaṇa then entered Laṅkā along with
his own death that was in the form of Seetā,
holding her on his lap as she writhed.
3.54.12b-13a ஸோऽபிகம்ய புரீம் லங்காம்
ஸுவிபக்தமஹாபதாம் ।
ஸம்ரூடகக்ஷ்யாபஹுலம்
ஸ்வமந்த:புரமாவிஸத் ॥
sō'bhigamya purīṃ laṅkām
suvibhaktamahāpathām ।
saṃrūḍhakakṣyābahulam
svamantaḥpuramāviṡat ॥
After landing in the City of Laṅkā
with its well laid out highways,
crowds thronging its gateways,
he entered his own private apartments.
3.54.13b-14a தத்ர தாமஸிதாபாங்காம்
ஸோகமோஹபராயணாம் ।
நிததே ராவணஸ்ஸீதாம்
மயோ மாயாமிவ ஸ்த்ரியம் ॥
tatra tāmasitāpāṅgām
ṡōkamōhaparāyaṇām ।
nidadhē rāvaṇassītām
mayō māyāmiva striyam ॥
And there, Rāvaṇa set down Seetā,
the far corners of whose eyes were dark,
and who was dazed with grief,
like Maya installing a magical woman.
Maya was the architect of Dēvas.
3.54.14b-15a அப்ரவீச்ச தஸக்ரீவ:
பிஸாசீர்கோரதர்ஸநா: ।
யதா நேமாம் புமாந் ஸ்த்ரீ வா
ஸீதாம் பஸ்யத்யஸம்மத: ॥
abravīcca daṡagrīvaḥ
piṡācīrghōradarṡanāḥ ।
yathā nēmāṃ pumān strī vā
sītāṃ paṡyatyasammataḥ ॥
Then the ten-necked said to the
ghoul-faced dreadful-looking women:
‘See to it that no man or woman
sees Seetā without permission’.
3.54.15b-16a முக்தாமணிஸுவர்ணாநி
வஸ்த்ராண்யாபரணாநி ச ।
யத்யதிச்சேத்ததேவாஸ்யா
தேயம் மச்சந்ததோ யதா ॥
muktāmaṇisuvarṇāni
vastrāṇyābharaṇāni ca ।
yadyadicchēttadēvāsyā
dēyaṃ macchandatō yathā ॥
She should be given whatever she likes,
pearls, gems, gold, garments and ornaments,
as if it were I who asked.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
To be Continued