7. அக்னினா ஷோஷயேத் தேஹம் த்ரிராத்ரோ போஷணேன ச தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம்யஹம்.

நான் பிறந்த போது மூன்று நாட்கள் அன்ன ஆஹாரமின்றி பசியின் கொடுமையை பொறுத்துகொண்டு இருந்த கொடுமைகளை வேதனகளை உன்டாக்கிய பாபத்திற்கு பரிஹாரமாக இந்த பிண்டம் அளிக்கிறேன்..

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends8 ராத்ரெள மூத்ரபுரீஷாப்யாம் க்லிந்நஹ ஸ்யாந் மாத்ரு கர்படஹ தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம்யஹம்.

இரவில் நான் எனது தாயின் உடைகளை மல மூத்ராதிகளால் அசுத்தி செய்த பாபத்தை போக்க இந்த பிண்டம் அளிக்கிறேன்