Kishkindha Kaanda - Sarga 19
In this Sarga, Tārā comes to know that Vāli was killed by Rāma. Coming out of the city, she sees Vānaras fleeing as if they were chased by the arrows of Rāma.
They suggest to her to go back and fortify the city and install Aṅgada on the throne, so that all of them could rally behind him, before the Vānaras, who were mistreated earlier by them, take over the fort.
Tārā tells them that she does not care about her son or kingdom when her lord, husband, is dead. She goes past them and past Rāma and Lakshmaṇa, to Vāli who lay on the ground, and cries.
Sugreeva also feels terrible seeing her cry and Aṅgada who had just come.
4.19.1 ஸ வாநரமஹாராஜ:
ஸயாநஸ்ஸரபீடித:।
ப்ரத்யுக்தோ ஹேதுமத்வாக்யை:
நோத்தரம் ப்ரத்யபத்யத ॥
sa vānaramahārājaḥ
ṡayānaṡṡarapīḍitaḥ।
pratyuktō hētumadvākyaiḥ
nōttaraṃ pratyapadyata ॥
The great king of the Vānaras,
who lay on the ground wounded by the arrow
had nothing to say by way of reply,
when he was thus answered cogently.
4.19.2 அஸ்மபி: ப்ரவிபிந்நாங்க:
பாதபைராஹதோ ப்ருஸம் ।
ராமபாணேந சாக்ராந்தோ
ஜீவிதாந்தே முமோஹ ஸ: ॥
aṡmabhiḥ pravibhinnāṅgaḥ
pādapairāhatō bhṛṡam ।
rāmabāṇēna cākrāntō
jīvitāntē mumōha saḥ ॥
His limbs broken by stones and
severely battered by trees,
he, transfixed by Rama’s arrow,
fell into a swoon, at death’s door.
4.19.3 தம் பார்யா பாணமோக்ஷேண
ராமதத்தேந ஸம்யுகே ।
ஹதம் ப்லவகஸார்தூலம்
தாரா ஸுஸ்ராவ வாலிநம் ॥
taṃ bhāryā bāṇamōkṣēṇa
rāmadattēna saṃyugē ।
hataṃ plavagaṡārdūlam
tārā ṡuṡrāva vālinam ॥
Tārā, his wife, heard that
Vāli, a tiger among Vānaras,
had been struck down by an arrow
shot by Rāma in battle.
4.19.4 ஸா ஸபுத்ராப்ரியம் ஸ்ருத்வா
வதம் பர்துஸ்ஸுதாருணம் ।
நிஷ்பபாத ப்ருஸம் தஸ்மாத்
உத்விக்நா கிரிகம்தராத் ॥
sā saputrāpriyaṃ ṡrutvā
vadhaṃ bhartussudāruṇam ।
niṣpapāta bhṛṡaṃ tasmāt
udvignā girikaṃdarāt ॥
Hearing the shocking news of
the terrible slaying of her husband,
she came out with her son from
the mountain cave in great fear.
4.19.5 யே த்வங்கதபரீவாரா
வாநரா பீமவிக்ரமா: ।
தே ஸகார்முகமாலோக்ய
ராமம் த்ரஸ்தா: ப்ரதுத்ருவு: ॥
yē tvaṅgadaparīvārā
vānarā bhīmavikramāḥ ।
tē sakārmukamālōkya
rāmaṃ trastāḥ pradudruvuḥ ॥
The retainers of Aṅgada, Vānaras of fierce valor,
had fled when they saw Rāma armed with the bow.
4.19.6 ஸா ததர்ஸ ததஸ்த்ரஸ்தாந்
ஹரீநாபததோ ப்ருஸம் ।
யூதாதிவ பரிப்ரஷ்டாந்
ம்ருகாந்நிஹதயூதபாந் ॥
sā dadarṡa tatastrastān
harīnāpatatō bhṛṡam ।
yūthādiva paribhraṣṭān
mṛgānnihatayūthapān ॥
And she saw the frightened Vānaras
as they came running and scurrying,
like a flock that gets scattered
when its lead is struck down.
4.19.7 தாநுவாச ஸமாஸாத்ய
து:கிதாந்துகிதா ஸதீ ।
ராமவித்ராஸிதாந்ஸர்வாந்
அநுபத்தாநிவேஷுபி: ॥
tānuvāca samāsādya
duḥkhitāndukhitā satī ।
rāmavitrāsitānsarvān
anubaddhānivēṣubhiḥ ॥
She in her grief, said to all those
Vānaras who were also crying in grief,
and were scared of Rāma, fleeing as if
they were being chased by his arrows:
4.19.8 வாநரா: ராஜஸிம்ஹஸ்ய
யஸ்ய யூயம் புரஸ்ஸரா: ।
தம் விஹாய ஸுஸந்த்ரஸ்தா:
கஸ்மாத்த்ரவத துர்கதா: ॥
vānarāḥ rājasiṃhasya
yasya yūyaṃ purassarāḥ ।
taṃ vihāya susantrastāḥ
kasmāddravatha durgatāḥ ॥
O Vānaras, why are you, who marched
in the vanguard of that lion among kings,
running away in such a bad shape
and in great panic, abandoning him?
4.19.9 ராஜ்யஹேதோஸ்ஸ சேத்ப்ராதா
ப்ராத்ரா ரௌத்ரேண பாதித: ।
ராமேண ப்ரஸ்ருதைர்தூராத்
மார்கணைர்தூரபாதிபி: ॥
rājyahētōssa cēdbhrātā
bhrātrā raudrēṇa pātitaḥ ।
rāmēṇa prasṛtairdūrāt
mārgaṇairdūrapātibhiḥ ॥
Has he, a brother, for the sake of a kingdom,
been struck down by his cruel brother,
with the (help of) arrows of Rāma
that can hit a target from a distance?
4.19.10 கபிபத்ந்யா வசஸ்ஸ்ருத்வா
கபய: காமரூபிண: ।
ப்ராப்தகாலமவிக்லிஷ்டம்
ஊசுர்வசநமங்கநாம் ॥
kapipatnyā vacaṡṡrutvā
kapayaḥ kāmarūpiṇaḥ ।
prāptakālamavikliṣṭam
ūcurvacanamaṅganām ॥
The Vānaras, who could take any form at will,
answered that woman, the wife of the Vānara,
giving her a clear message
that was apt for the situation:
4.19.11 ஜீவபுத்ரே நிவர்தஸ்வ
புத்ரம் ரக்ஷஸ்வ சாங்கதம் ।
அந்தகோ ராமரூபேண
ஹத்வா நயதி வாலிநம் ॥
jīvaputrē nivartasva
putraṃ rakṣasva cāṅgadam ।
antakō rāmarūpēṇa
hatvā nayati vālinam ॥
O lady! You have a son Aṅgada,
well and alive! Take care of him!
Yama has come in the form of Rāma,
killed Vāli and is taking him away.
4.19.12 க்ஷிப்தாந் வ்ருக்ஷாந்ஸமாவித்ய
விபுலாஸ்ச ஸிலாஸ்ததா ।
வாலீ வஜ்ரஸமைர்பாணை
ராமேண விநிபாதித: ॥
kṣiptān vṛkṣānsamāvidhya
vipulāṡca ṡilāstathā ।
vālī vajrasamairbāṇai
rāmēṇa vinipātitaḥ ॥
Vāli was struck down by
arrows that fell like thunderbolts
shattering even the trees and
the boulders he hurled. Vāli did not fight directly with Rāma. Vāli did not throw trees or boulders at Rāma. This is an imagination of the Vānaras. This Ṡlōka is an indication of human nature, of how people are susceptible to imagine things of their liking.
4.19.13 அபிபூதமிதம் ஸர்வம்
வித்ருதம் வாநரம் பலம் ।
அஸ்மிந் ப்லவகஸார்தூலே
ஹதே ஸக்ரஸமப்ரபே ॥
abhibhūtamidaṃ sarvam
vidrutaṃ vānaraṃ balam ।
asmin plavagaṡārdūlē
hatē ṡakrasamaprabhē ॥
With the tiger among Vānaras,
equal in splendor to Ṡakra, killed,
this entire Vānara force is
done to naught and is fleeing.
4.19.14 ரக்ஷ்யதாம் நகரத்வாரம்
அங்கதஸ்சாபிஷிச்யதாம் ।
பதஸ்தம் வாலிந: புத்ரம்
பஜிஷ்யந்தி ப்லவங்கமா: ॥
rakṣyatāṃ nagaradvāram
aṅgadaṡcābhiṣicyatām ।
padasthaṃ vālinaḥ putram
bhajiṣyanti plavaṅgamāḥ ॥
The gateways of the city should be fortified.
Aṅgada should be consecrated on the throne.
Vānaras will rally in support of
the son of Vāli installed in the seat.
4.19.15 அதவாऽருசிதம் ஸ்தாநம்
இஹ தே ருசிராநநே ।
ஆவிஸந்தி ஹி துர்காணி
க்ஷிப்ரமத்யைவ வாநரா: ॥
athavā'rucitaṃ sthānam
iha tē rucirānanē ।
āviṡanti hi durgāṇi
kṣipramadyaiva vānarāḥ ॥
This, certainly, is not the right place
for you to be in, O you of beautiful face!
These Vānaras, in no time, are going to
occupy the fortresses.
4.19.16 அபார்யாஸ்ச ஸபார்யாஸ்ச
ஸந்த்யத்ர வநசாரிண: ।
லுப்தேப்யோ விப்ரலப்தேய:
தேப்யோ நஸ்துமுலம் பயம் ॥
abhāryāṡca sabhāryāṡca
santyatra vanacāriṇaḥ ।
lubdhēbhyō vipralabdhēyaḥ
tēbhyō nastumulaṃ bhayam ॥
There are many Vana-dwellers here,
single as well as married.
Some are greedy and some have been mistreated by us.
There is great danger to us from them.
4.19.17 அல்பாந்தரகதாநாம் து
ஸ்ருத்வா வசநமங்கநா ।
ஆத்மந: ப்ரதிரூபம் ஸா
பபாஷே சாருஹாஸிநீ ॥
alpāntaragatānāṃ tu
ṡrutvā vacanamaṅganā ।
ātmanaḥ pratirūpaṃ sā
babhāṣē cāruhāsinī ॥
After proceeding for a short distance,
that woman with a winning smile
spoke in words that truly
reflected her personality:
4.19.18 புத்ரேண மம கிம் கார்யம்
ராஜ்யேநச கிமாத்மநா ।
கபிஸிம்ஹே மஹாபாகே
தஸ்மிந்பர்தரி நஸ்யதி ॥
putrēṇa mama kiṃ kāryam
rājyēnaca kimātmanā ।
kapisiṃhē mahābhāgē
tasminbhartari naṡyati ॥
What will I do with my son or kingdom,
when the supremely blessed lion among Vānaras,
my husband, has been destroyed!
4.19.19 பாதமூலம் கமிஷ்யாமி
தஸ்யைவாஹம் மஹாத்மந: ।
யோऽஸௌ ராமப்ரயுக்தேந
ஸரேண விநிபாதித: ॥
pādamūlaṃ gamiṣyāmi
tasyaivāhaṃ mahātmanaḥ ।
yō'sau rāmaprayuktēna
ṡarēṇa vinipātitaḥ ॥
I shall throw myself at the feet of that Mahātma
who was struck down by the arrow shot by Rāma.
4.19.20 ஏவமுக்த்வா ப்ரதுத்ராவ
ருதந்தீ ஸோககர்ஸிதா ।
ஸிரஸ்சோரஸ்ச பாஹுப்யாம்
து:கேந ஸமபித்நதீ ॥
ēvamuktvā pradudrāva
rudantī ṡōkakarṡitā ।
ṡiraṡcōraṡca bāhubhyām
duḥkhēna samabhidhnatī ॥
Having said this, she, distraught with grief, ran,
weeping and beating her head and breast with both her hands.
4.19.21 ஸா வ்ரஜந்தீ ததர்ஸாத
பதிம் நிபதிதம் புவி ।
ஹந்தாரம் தாநவேந்த்ராணாம்
ஸமரேஷ்வநிவர்திநம் ॥
sā vrajantī dadarṡātha
patiṃ nipatitaṃ bhuvi ।
hantāraṃ dānavēndrāṇām
samarēṣvanivartinam ॥
Arriving there, she saw, fallen on the ground,
her husband, slayer of mighty lords of Dānavas
who had never turned his back on the battle-field,
4.19.22 க்ஷேப்தாரம் பர்வதேந்த்ராணாம்
வஜ்ராணாமிவ வாஸவம் ।
மஹாவாதஸமாவிஷ்டம்
மஹாமேகௌகநிஸ்ஸ்வநம் ॥
kṣēptāraṃ parvatēndrāṇām
vajrāṇāmiva vāsavam ।
mahāvātasamāviṣṭam
mahāmēghaughanissvanam ॥
who hurls mighty mountains just as Vāsava does the Vajra,
whose speed is like that of a gale,
whose shout rivals the thunder of massive clouds,
4.19.23 ஸக்ரதுல்யபராக்ராந்தம்
வ்ருஷ்ட்வேவோபரதம் கநம் ।
நர்தந்தம் நர்ததாம் பீமம்
ஸூரம் ஸூரேண பாதிதம் ।
ஸார்தூலேநாமிஷஸ்யார்தே
ம்ருகராஜம் யதாஹதம் ॥
ṡakratulyaparākrāntaṃ
vṛṣṭvēvōparataṃ ghanam ।
nardantaṃ nardatāṃ bhīmam
ṡūraṃ ṡūrēṇa pātitam ।
ṡārdūlēnāmiṣasyārthē
mṛgarājaṃ yathāhatam ॥
whose prowess equals that of Ṡakra,
who is like a cloud that has dislodged its water,
whose roar terrifies even those who roar,
a Ṡūra struck down by a Ṡūra (Rāma),
like the king of deer killed by a tiger for its flesh
4.19.24 அர்சிதம் ஸர்வலோகஸ்ய
ஸபதாகம் ஸவேதிகம் ।
நாகஹேதோஸ்ஸுபர்ணேந
சைத்யமுந்மதிதம் யதா ॥
arcitaṃ sarvalōkasya
sapatākaṃ savēdikam ।
nāgahētōssuparṇēna
caityamunmathitaṃ yathā ॥
and who was like a sanctum that is worshiped by all
ravaged by an eagle along with its pennants and Vēdis,
for the sake of a snake (which hid itself under it).
4.19.25 அவஷ்டப்ய ச திஷ்டந்தம்
ததர்ஸ தநுருத்தம் ।
ராமம் ராமாநுஜம் சைவ
பர்துஸ்சைவ ததாநுஜம் ॥
avaṣṭabhya ca tiṣṭhantaṃ
dadarṡa dhanuruttam ।
rāmaṃ rāmānujaṃ caiva
bhartuṡcaiva tathānujam ॥
She saw Rāma standing leaning on his sturdy bow,
and also his younger brother
as well as the younger brother of her husband.
4.19.26 தாநதீத்ய ஸமாஸாத்ய
பர்தாரம் நிஹதம் ரணே ।
ஸமீக்ஷ்ய வ்யதிதா பூமௌ
ஸம்ப்ராந்தா நிபபாத ஹ ॥
tānatītya samāsādya
bhartāraṃ nihataṃ raṇē ।
samīkṣya vyathitā bhūmau
sambhrāntā nipapāta ha ॥
Passing them by and coming near her husband
and seeing him fatally wounded in the fight,
she fell on the ground in shock and agony.
4.19.27 ஸுப்தேவ புநருத்தாய
ஆர்யபுத்ரேதி வாதிநீ ।
ருரோத ஸா பதிம் த்ருஷ்ட்வா
ஸம்வீதம் ம்ருத்யுதாமபி: ॥
suptēva punarutthāya
āryaputrēti vādinī ।
rurōda sā patiṃ dṛṣṭvā
saṃvītaṃ mṛtyudāmabhiḥ ॥
Then, getting up, as though from sleep,
she looked at her husband
bound fast by the cords of death
and cried ‘O son of noble lineage!’,
4.19.28 தாமவேக்ஷ்ய து ஸுக்ரீவ:
க்ரோஸந்தீம் குரரீமிவ ।
விஷாதமகமத்கஷ்டம்
த்ருஷ்ட்வா சாங்கதமாகதம் ॥
tāmavēkṣya tu sugrīvaḥ
krōṡantīṃ kurarīmiva ।
viṣādamagamatkaṣṭam
dṛṣṭvā cāṅgadamāgatam ॥
Sugreeva, on seeing her
who wept like a female osprey,
and Aṅgada who had just come,
felt terribly pained.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
கிஷ்கிந்தாகாண்டே ஏகோநவிம்ஸஸ்ஸர்க: ॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
kiṣkindhākāṇḍē ēkōnaviṃṡassargaḥ ॥
Thus concludes the nineteenth Sarga
in Kishkindhā Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends