கனவன் +மனைவி
- முதல் தலைமுறை,


தந்தை + தாய் - இரண்டாம் தலைமுறை,


பாட்டன் + பாட்டி - மூன்றாம் தலைமுறை,


பூட்டன் + பூட்டி - நான்காம் தலைமுறை,


ஓட்டன் + ஓட்டி - ஐந்தாம் தலைமுறை,


சேயோன் + சேயோள் - ஆறாம் தலைமுறை,

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
பரன் + பரை -
ஏழாம் தலைமுறை,


பரன் + பரை = *பரம்பரை*


ஒரு தலைமுறை - சராசரியாக 60 வருடங்கள் என்று கொண்டால்,


ஏழு தலைமுறை - 420வருடங்கள்..


ஈரேழு தலைமுறை - 840 வருடங்கள்..
(சுமார் 900 வருடங்கள்)ஆக,


பரம்பரை பரம்பரையாக என்று சொல்வதன் பொருள் ஈரேழு, பதினான்கு
தலைமுறையாக
என்று பொருள் வரும்.


வேறெந்த மொழிகளிலும் இப்படி உறவு முறைகள் இல்லை..


இது தமிழ் மொழியின் தனிச் சிறப்பு!..