0-05-2017 புதந்வ்யதீபாதம்


ஹேவிளம்பிநாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேவஸந்த
ருதெளமேஷ மாஸே சுக்ல பக்ஷே பூர்ணிமாயாம்புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸரஸ்வாதி நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாமயோக பத்ர கரண யேவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் வர்தமாநாயாம்பெளர்ணமாஸ்யாம் புண்ய திதெள( ப்ராசீநாவீதி) -------- கோத்ராணாம்--------ஷர்மணாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம்

அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹப்ரபிதாமஹாநாம்
---------கோத்ராணாம்-----------நாம்நீநாம்வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாநாம் அஸ்மத் மாத்ரு பிதாமஹிப்ரபிதாமஹீணாம் தாயார்வர்க்கம் ----------கோத்ராணாம்------------சர்மணாம்வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாநாம் அஸ்மத் ஸபத்நீக மாதாமஹமாது:பிதாமஹ,மாது:ப்ரபிதாமஹாணாம்உபய வம்ச பித்ரூணாம் அக்ஷயத்ருப்த்யர்த்தம் வ்யதீபாதபுண்ய கால சிராத்தம் திலதர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


14-05-2017 ஞாயிறு


ஹேவிளம்பிநாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேவஸந்த
ருதெளமேஷ மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷேத்ருதீயாயாம் புண்ய திதெளபாநு வாஸர மூலா நக்ஷத்ர சித்தநாம யோக பவ கரண யேவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் வர்தமாநாயாம்த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள( ப்ராசீநாவீதி) -------- கோத்ராணாம்--------ஷர்மணாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம்அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹ

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends



ப்ரபிதாமஹாநாம்
---------கோத்ராணாம்-----------நாம்நீநாம்வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாநாம்அஸ்மத் மாத்ரு பிதாமஹிப்ரபிதாமஹீணாம் தாயார்வர்க்கம் ----------கோத்ராணாம்------------சர்மணாம்வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாநாம்அஸ்மத் ஸபத்நீக மாதாமஹமாது:பிதாமஹ,மாது:ப்ரபிதாமஹாணாம்உபய வம்ச பித்ரூணாம் அக்ஷயத்ருப்த்யர்த்தம் விஷ்ணுபதிஸம்ஞக ரிஷப ரவி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேணஅத்ய கரிஷ்யே.


20-05-2017 சநிவைத்ருதி


ஹேவிளம்பிநாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேவஸந்த
ருதெளரிஷப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷேநவம்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர சதபிஷங் நக்ஷத்ர வைத்ருதிநாம யோக வணிஜ கரண யேவங்குணவிசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்தமாநாயாம்நவம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீநாவீதி) -------- கோத்ராணாம்--------ஷர்மணாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம்அஸ்மத் பித்ரு

பிதாமஹப்ரபிதாமஹாநாம்
---------கோத்ராணாம்-----------நாம்நீநாம்வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாநாம்அஸ்மத் மாத்ரு பிதாமஹிப்ரபிதாமஹீணாம் தாயார்வர்க்கம் ----------கோத்ராணாம்------------சர்மணாம்வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாநாம்அஸ்மத் ஸபத்நீக மாதாமஹமாது:பிதாமஹ,மாது:ப்ரபிதாமஹாணாம்உபய வம்ச பித்ரூணாம் அக்ஷயத்ருப்த்யர்த்தம் வைத்ருதீபுண்ய கால சிராத்தம் திலதர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


25-05-2017 வியாழந்அமாவாசை


ஹேவிளம்பிநாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேவஸந்த
ருதெளரிஷப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷேஅமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெளகுரு வாஸர க்ருத்திகா நக்ஷத்ரஅதிகண்ட நாம யோக சதுஷ்பாத கரண யேவங்குண

விசேஷண விசிஷ்டாயாம்வர்தமாநாயாம் அமாவாஸ்யாயாம்புண்ய திதெள
( ப்ராசீநாவீதி) -------- கோத்ராணாம்--------ஷர்மணாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம்அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹப்ரபிதாமஹாநாம்---------கோத்ராணாம்-----------நாம்நீநாம்வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாநாம்அஸ்மத் மாத்ரு பிதாமஹி

ப்ரபிதாமஹீணாம் தாயார்வர்க்கம்
----------கோத்ராணாம்------------சர்மணாம்வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாநாம்அஸ்மத் ஸபத்நீக மாதாமஹமாது:பிதாமஹ,மாது:ப்ரபிதாமஹாணாம்உபய வம்ச பித்ரூணாம் அக்ஷயத்ருப்த்யர்த்தம் அமாவாஸ்யாபுண்ய காலே தர்ஸ சிராத்தம்தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


04-06-2017 ஞாயிறுவ்யதீபாதம்



ஹேவிளம்பிநாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேவஸந்த
ருதெளரிஷப மாஸே சுக்ல பக்ஷேஏகாதசியாயாம் புண்ய திதெளபாநு வாஸர ஹஸ்த நக்ஷத்ர வ்யதீபாதநாம யோக வணிஜ கரண யேவங்குணவிசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்தமாநாயாம்ஏகாதஸ்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீநாவீதி) -------- கோத்ராணாம்--------ஷர்மணாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம்அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹப்ரபிதாமஹாநாம்---------கோத்ராணாம்-----------நாம்நீநாம்வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாநாம்அஸ்மத் மாத்ரு பிதாமஹிப்ரபிதாமஹீணாம் தாயார்

வர்க்கம்
----------கோத்ராணாம்------------சர்மணாம்வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாநாம்அஸ்மத் ஸபத்நீக மாதாமஹமாது:பிதாமஹ,மாது:ப்ரபிதாமஹாணாம்உபய வம்ச பித்ரூணாம் அக்ஷயத்ருப்த்யர்த்தம் வ்யதீபாதபுண்ய கால சிராத்தம் திலதர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.