வைசாகஸ்நாநம் 27-04-2017முதல் 25-05-2017முடிய

. திநமும் காலை 5மணிக்கு ஸ்நாநம்செய்ய வேண்டும்.முடிந்த வரை செய்யமுயர்சிக்கலாம்.அதுவரை புண்ணியம்உண்டு. மநதுக்குநிம்மதி,தந்நம்பிக்கைவழிபாட்டு முறையில் ஈடுபாடுஉண்டாகும்.பாபந்க்கள்விலகும்.ஸ்நாநம் செய்யும்போது இந்த ஸ்லோகந்க்களைசொல்லிகொண்டே ஸ்நாநம் செய்யலாம்.


மதுஸுதநதேவேச வைசாகே மேஷகே ரவெளப்ராதஸ்ஸ்வாநம் கரிஷ்யாமிநிர்விக்நம் குரு மாதவ;
வைசாகம்ஸகலம் மாஸம் மீஷ ஸங்க்ரமணேரவே ப்ராதஹ ஸ் நியமே ஸ்நாநஸ்யேப்ரீயதாம் மதுஸுதந


மதுஹந்துஹு ப்ரஸாதேந ப்ராம்ஹநாணாமநுக்ரஹாத் நிர்விக்நமஸ்துமே புண்யம் வைசாக ஸ்நாந மந்வஹம்


மாதவேமேஷகே பாநெள முராரே மதுஸுதந
ப்ராதஹ்ஸ்நாநேந மே நாத பலதோ பவபாபஹந்|\"


மடிவஸ்த்ரம் தரித்து நெற்றிக்குஇட்டு கொண்டு அர்க்கியம்கொடுக்க வேண்டும்.


வைசாகேமேஷகே பாநெள ப்ராதஸ்ஸ்நாநபராயணஹ இதமர்க்கியம் ப்ரதாஸ்யாமிமாதவாய மஹாத்மணே.மாதவாய நமஹ இதமர்க்கியம்;


ப்ரும்ஹாத்யாதேவதாஸ் ஸர்வாஹா ருஷயோ யே சவைஷ்ணவாஹா ப்ரதிக்ருஹ்ய மயாதத்தம் அர்க்கியம் ஸம்யக்ப்ரஸீதத ப்ருஹ்மாதிப்யோ நமஹஇதமர்க்கியம்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
ஸர்வாஸ்தீர்த்தாணிகங்காத்யாஸ் ஸலிலஸ் ச நதாஹ்ருதாஹா ப்ரதிக்ருஹ்ய மயாதத்தம் அர்க்கியம் சம்யக்ப்ரஸீதத கங்காதீப்யோ நமஹஇதமர்க்கியம்.


ருஷயஹபாபிநாம் சாஸ்தா த்வம் யமஹஸமதர்சிநஹ -ப்ரதிக்ருஹ்யம்மயா தத்தம் அர்க்கியம் ஸம்யக்ப்ரஸீதமே தர்மராஜாய நமஹ இதம்அர்க்கியம்.