ஸ்ரீ ஸீதா லக்ஷ்மன-பரதஹ்-சத்ருகுன-ஹனுமத்-ஸமேத ஸ்ரீ ராமசந்திரஸ்வாமி ஸன்னிதெள;ஸ்ரீ பர்வத வர்தனீஸமேத ஸ்ரீ ராமநாத ஸ்வாமிஸன்னிதெள;கர்ப;பதன;சிசு


பதன-ப்ரேதபைசாச பாதாதி ஸமஸ்த பாதாநிவ்ருத்யர்த்தம்-வாராணஸி யாத்ராஸம்பூர்ண காலே அக்னிதீர்த்தஅந்தர்கத ஸமஸ்த சதுர்விம்சதிதீர்த மஹா ப்ராயஸ்சித்தஸ்நானம் அஹம் கரிஷ்யே.


ஸேது சங்கல்பம்:--உபய ஸாகர மத்யே-கந்தமாதன பர்வதே-பாஸ்கரக்ஷேத்ரே-ரத்னாகர-மஹோததிசங்கமே தநுஷ்கோட்யாம்--ஸ்ரீஸேது
மாதவ ஸ்வாமி ஸன்னிதெள;ஸ்ரீ காசி விஸ்வேஸ்வரஸ்வாமி ஸன்னிதெள;


ஸ்ரீ கால பைரவ ஸ்வாமிஸன்னிதெள;ஸ்ரீ ஸீதாலக்ஷ்மண-பரதஹ்-சத்ருகுன-ஹனுமத்-ஸமேத ஸ்ரீ ராமசந்திரஸ்வாமி ஸன்னிதெள;ஸ்ரீ பர்வத வர்தனீஸமேத ஸ்ரீ ராமநாத ஸ்வாமிஸன்னிதெள த்ரீவேணி ஸங்கம
க்ஷேத்ரே யாத்ராப்ராரம்ப காலே ஸேது ஸ்நானம்அஹம் கரிஷ்யே
.
ப்ரயாகை ஸங்கல்பம்:-


விந்த்யஸ்ய உத்தரேஆர்யாவர்த அந்தர்கத ப்ரஹ்மாவர்தைக தேசே-விஷ்ணு-ப்ரஜாபதி-க்ஷேத்ரே-ஷட்கூல மத்யே-அந்தர்வேத்யாம்பாகிரத்யாஹா-பஸ்சிமே தீரேகாளிந்த்யாஹா உத்தரே தீரே வடஸ்ய பூர்வ திக் பாகே விக்ரமசகே பெளத்தாவதாரேபார்ஹஸ்பத்யமாநேன---ஸம்வத்ஸ்ரே----


வாராணசி சங்கல்பம்:-


விந்த்யஸ்ய உத்தரேஆர்யாவர்தைக தேசே அவிமுக்தவாராணசி க்ஷேத்ரே-அஸி-வருணயோர்மத்யே-ஆனந்தவனே-மஹா ஸ்மசானேகெளரீமுகே-
த்ரிகண்டக விராஜிதேவிக்ரம சகே-பெளத்தாவதாரே உத்தர வாஹிண்யாஹாபாகீரத்யாஹா பஸ்சிமே தீரேபார்ஹஸ்பத்ய மானேந---------ஸம்வத்ரே--------


கயா ஸங்கல்பம்:-
---விந்த்யஸ்ய உத்தரே-=ஆர்யா வர்த்தஅந்தர்கத -மகததேசே கயா கதாதர க்ஷேத்ரே-சம்பகாரண்யேகோலாஹலபர்வதேமதுவநே----பார்ஹஸ்பத்யமாநேன-----ஸம்வத்ஸரே----
பிறகு
ஸகல -ஜகத்-ஸ்ரஷ்டு:-பரார்தத்ய-ஜீவிந:ப்ராஹ்மன:ப்ரதமே பரார்த்தேபஞ்சாசத் அப்தாத்மிகே-அதீதே த்விதீயே-பரார்தே-பஞ்சாசத்-அப்தாதெள-ப்ரதமேவர்ஷே-ப்ரதமே மாசே-ப்ரதமே பக்ஷே-


ப்ரதமே திவஸே-அஹனி-த்விதீயேயாமே-த்ருதீயேமுஹுர்த்தே-- ஸ்வாயம்புவ-ஸ்வாரோசிஷ- உத்தம-தாமஸ-ரைவத-சாக்ஷு ஷாக்யேஷுஷட்ஷு மநுஷு அதீதேஷு -ஸப்தமே-வைவஸ்வத


மந்வந்தரே- அஷ்டாவிம்சதீதமே-கலி யுகே-ப்ரதமேபாதே அஸ்மின் வர்த்தமானே-வ்யவஹாரிகே-சாலிவாஹன சகாப்தே-சாந்த்ர-ஸாவன-ஸெளராதிமான-ப்ரமிதே-ப்ரபவாதீனாம்சஷ்டியாஹா


ஸம்வத் ஸராணாம் மத்யே---------------நாமஸம்வத்ஸரே----------------அயணே
-----------------மாஸே-----------------பக்ஷே--------------சுபதிதெளவாஸரஹ----------வாசர
யுக்தாயாம்---------------------நக்ஷத்ரயுக்தாயாம்----------------சுபயோகசுப கரண ஏவங்


குண ஸகல விசேஷண-விசிஷ்டாயாம்அஸ்யாம்-------------------சுபதிதெள
----------------கோத்ரோத்பவஸ்ய---------------நக்ஷத்ரே--------------ராசெள--ஜாதஸ்ய
----------------சர்மண:------:------நக்ஷத்ரே-------------ராசெள-ஜாதாயாஹா---------


----நாம்யாஹா-மம தர்மபத்ந்யாஹாமம குமார குமாரிகானாம் ச
ஜன்மாப் யாசாத் ஜன்மப்ரப்ருதி ஏதத் க்ஷண பர்யந்தம்-பால்யே-வயஸி-கெளமாரே யெளவனே வார்தகே ச ஜாக்ரத்-ஸ்வப்ன- சுஷுப்தி அவஸ்தாஸுகாம க்ரோத லோப மோஹ மத மாத்சர்யாதிபிஹி


மநோ வ்யாபாரைஹி -சிரவணஸ்பர்சன-தர்சன -ரஸந-க்ரானைஹி;ஷ்ரோத்ர,த்வக்;சக்ஷுஹு ;ஜிஹ்வா;நாஸிகாக்ய-பஞ்ச ஞானேந்திரியவ்யாபாரைஹி;வசன;ஆதான;விஹரண;

உத்ஸர்கா அனந்தனைஹி;வாக்,பாணி;பாத-பாயு- உபஸ்தாக்ய;பஞ்ச கர்மேந்திரியவ்யாபாரைஸ்ச ஸம்பாவிதானாம்;ப்ரஹ்மஹத்யா
ஸுராபாந-ஸ்வர்ணஸ் தேய-குரு-தல்பகமன தத்ஸம் -ஸகாக்ய-பஞ்ச மஹா பாதகானாம்-


கர்ப ஹனன-கோவத;சிவலிங்க சாலன;ஆதீனாம் அதிபாதகானாம்;
குர்வதிக்ஷேப-வேதநிந்தா-நர அஷ்வ ரஜதபூமி -வஜ்ரமணி-ஸ்த்ரீ -கோ-சதபல-தாம்ர நிக்ஷ்கேபஹரணாதீனாம் -ஸமபாதகானாம்


மாத்ரு பித்ரு குருத்யாக தடாக ஆராம் விரய ஆத்மார்த்தபாக க்ரியாரம்ப ஸதா பரான்னபோஜன அஸச்சாஸ்திர அப்யாஸபவ்ருத்தி சேதனாதீனாம்

உபபாதகானாம்

கர அஷ்வ உஷட் ம்ருகஇப அஜாவி மீந \ஸர்ப்பமஹிஷ வதாதீனாம் ஸங்கலீகரணாநாம்
க்ருமி கீட பக்ஷி ஜலசர வத பல காஷ்ட குஸுமஸ் தேயாதீனாம்மலிநீகரணாநாம்


நிந்தித தந ஆதாந குஸீத ஜீவன அஸத்ய பாஷணாதீநாம்அபாத்ரீ கரணாநாம்
மத்யாத்யநாக்ரேயபதார்த ஆக்ராண ஜிஹ்மத் வாதீனாம் ஜாதிப்ரம்ச கராணாம்


நக்ந ஸ்நான ஜநக ஆசார்யஞ்னான வ்ருத்த பண்டிதேஷுஏகவசநாந்த யுஷ்மசப்த ப்ரயோக அஸ்நாத போஜநாதீனாம் ப்ரகீர்ணகானாம்
ஏவம் நவானாம் நவ விதானாம்பஹூநாம் பஹு விதானாம் ஞானதஹஅஞ்ஞானதஸ்ச ரஹஸ்யதஹ ப்ரகாசதஸ்ச ஸக்ருத் அஸக்ருத்வா


க்ருதானாம் ஸர்வேஷாம்பாபாநாம் ஸத்யஹ அபநோத னார்த்தம்பாஸ்கர க்ஷேத்ரே----------அம்பிகாஸமேத----------ஸ்வாமிஸந்நிதெள தைவ ப்ராஹ்மண ஸந்நிதெளஅஸ்வத்த நாராயண ஸ்வாமி ஸந்நிதெள


த்ரியஸ் த்ரிம்சத்கோடி தேவதா ஸந்நிதெள விக்னேசாதிஸமஸ்த ஹரிஹர தேவதா ஸ்வாமிஸந்நிதெள
மம ஸஹ குடும்பஸ்ய ஜன்மநக்ஷத்ர ஜன்ம ராசி வசாத் நாமநக்ஷத்ர நாம ராசி வசாத் ஜன்ம அனுஜன்ம த்ரிஜன்ம நக்ஷத்ரவசாத் ஹோரா த்ரேக்காண நவாம்சத்வாதசாம்ச த்ரிம்சாம்சஷஷ்டியம்ச பாவாம்ஸ

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
அஷ்டக வர்க சக்ரவசாத் ஸாங்காதிக ஸாமுதாயிகக்ரஹ உபகிரஹ பாவக்ரஹ அரிஷ்டக்ரஹ மாரக க்ரஹ க்ரூர க்ரஹக்ஷாந்தி க்ரஹ க்ஷணிக க்ரஹஸம்யோக வீக்ஷண அர்த பாதத்ருஷ்டி லத்தா வத


வைநாசிக ஷட்வர்கஜரூபஜ தேவஜ பாவஜ வசாத் த்யூநரிப்பாரிஷ்ட அஷ்டம மாரக நீசஸ்தான ஸ்திதானாம் மாந்திதூமகேத்வாதி உபக்ரஹ ஸஹிதானாம்ஆதீத்யாதீனாம் நவானாம்க்ரஹானாம்