60 தமிழ் வருடங்கள்...

01. பிரபவ - நற்றோன்றல்
Prabhava1987-1988

02. விபவ - உயர்தோன்றல்
Vibhava 19881989

03. சுக்ல - வெள்ளொளி
Sukla 19891990

04. பிரமோதூத - பேருவகை
Pramodoota 19901991

05. பிரசோற்பத்தி - மக்கட்செல்வம்
Prachorpaththi 19911992

06. ஆங்கீரச - அயல்முனி
Aangirasa 19921993

07. ஸ்ரீமுக - திருமுகம்
Srimukha 19931994

08. பவ - தோற்றம்
Bhava 19941995

09. யுவ - இளமை
Yuva 19951996

10. தாது - மாழை
Dhaatu 19961997

11. ஈஸ்வர - ஈச்சுரம்
Eesvara 19971998

12. வெகுதானிய - கூலவளம்
Bahudhanya 19981999

13. பிரமாதி - முன்மை
Pramathi 19992000

14. விக்கிரம - நேர்நிரல்
Vikrama 20002001

15. விஷு - விளைபயன்
Vishu 20012002

thodarum..............

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends