Kishkindha Kaanda - Sarga 31

In this Sarga, unable to bear Rāma’s suffering, Lakshmaṇa says that he would go immediately to Kishkindhā and kill Sugreeva, and have Aṅgada lead the search for Seetā. Rāma pacifies Lakshmaṇa and tells him to be courteous with Sugreeva.
Lakshmaṇa then rushes to Kishkindhā, taking a shortcut path in the woods. On seeing him, the Vānaras protecting Kishkindhā become wary, and go to Sugreeva and inform about his arrival. But Sugreeva barely hears what they say, indulged in drinking and playing with women.
Meanwhile, Aṅgada, scared as he is, approaches Lakshmaṇa. Lakshmaṇa asks him to inform Sugreeva of his arrival and convey his message that Sugreeva had better fulfill the compact he had made.
Aṅgada goes to Sugreeva and tells him of Lakshmaṇa’s arrival. But Sugreeva, still drunk and in stupor is unable to bring himself to know what is happening. Meanwhile, the Vānaras make a huge din outside. Hearing that din, Sugreeva gets up.
Two of his ministers, Plaksha and Prabhāsa, then counsel him on the situation and advise him to go and bow to Lakshmaṇa and assuage his anger.
4.31.1 ஸ காமிநம் தீநமதீநஸத்த்வம்
ஸோகாபிபந்நம் ஸமுதீர்ணகோபம் ।
நரேந்த்ரஸூநுர்நரதேவபுத்ரம்
ராமாநுஜ: பூர்வஜமித்யுவாச ॥
sa kāminaṃ dīnamadīnasattvaṃ
ṡōkābhipannaṃ samudīrṇakōpam ।
narēndrasūnurnaradēvaputraṃ
rāmānujaḥ pūrvajamityuvāca ॥
Then the prince, the younger brother of Rāma,
said to his elder brother,
the son of the mighty King,
who was downcast, in spite of
being the mighty one he was,
sickened for love and overwhelmed by grief,
and with anger welling from him:
4.31.2 ந வாநர: ஸ்தாஸ்யதி ஸாதுவ்ருத்தே
ந மந்யதே கர்மபலாநுஷங்காந் ।
ந போக்ஷ்யதே வாநரராஜ்யலக்ஷ்மீம்
ததாஹி நாபிக்ரமதேऽஸ்ய புத்தி: ॥
na vānaraḥ sthāsyati sādhuvṛttē
na manyatē karmaphalānuṣaṅgān ।
na bhōkṣyatē vānararājyalakṣmīm
tathāhi nābhikramatē'sya buddhi: ॥
This Vānara does not follow the right path
and he does not realize what that would lead to.
He will not long enjoy the opulence
of the kingdom of Vānaras.
His mind, certainly, is not on the future.
4.31.3 மதிக்ஷயாத்க்ராம்யஸுகேஷு ஸக்த:
தவ ப்ரஸாதாப்ரதிகாரபுத்தி: ।
ஹதோऽக்ரஜம் பஸ்யது வீர வாலிநம்
ந ராஜ்யமேவம் விகுணஸ்ய தேயம் ॥
matikṣayādgrāmyasukhēṣu saktaḥ
tava prasādāpratikārabuddhiḥ ।
hatō'grajaṃ paṡyatu vīra vālinam
na rājyamēvaṃ viguṇasya dēyam ॥
O Veera! With his mind not working,
he is absorbed in the pursuit of vulgar pleasures,
with no thought of repaying your kindness.
He shall, slain by me, see his elder brother Vāli.
One like him who is not fit for it,
should not be given a kingdom.
4.31.4 ந தாரயே கோபமுதீர்ணவேகம்
நிஹந்மி ஸுக்ரீவமஸத்யமத்ய ।
ஹரிப்ரவீரைஸ்ஸஹ வாலிபுத்ரோ
நரேந்த்ர புத்ர்யா விசயம் கரோது ॥
na dhārayē kōpamudīrṇavēgam
nihanmi sugrīvamasatyamadya ।
haripravīraissaha vāliputrō
narēndra putryā vicayaṃ karōtu ॥
I cannot contain this torrent of anger.
I shall, this very day, kill Sugreeva,
who has not kept his word.
Vāli’s son shall, along with the
other chiefs of Vānaras,
go in search of the princess.
4.31.5 தமாத்தபாணாஸநமுத்பதந்தம்
நிவேதிதார்தம் ரணசண்டகோபம் ।
உவாச ராம: பரவீரஹந்தா
ஸ்வவேக்ஷிதம் ஸாநுநயம் ச வாக்யம் ॥
tamāttabāṇāsanamutpatantaṃ
nivēditārthaṃ raṇacaṇḍakōpam ।
uvāca rāmaḥ paravīrahantā
svavēkṣitaṃ sānunayaṃ ca vākyam ॥
When he thus spoke his mind and became ready
to charge forth, taking the bow (in his hand),
with an impetuous rage that one only sees in a battle,
Rāma, slayer of enemy forces, said these
carefully chosen words, calming him down:
4.31.6 ந ஹி வை த்வத்விதோ லோகே
பாபமேவம் ஸமாசரேத் ।
பாபமார்யேண யோ ஹந்தி
ஸ வீர: புருஷோத்தம: ॥
na hi vai tvadvidhō lōkē
pāpamēvaṃ samācarēt ।
pāpamāryēṇa yō hanti
sa vīraḥ puruṣōttamaḥ ॥
The likes of you should not commit such a sin.
A warrior who kills anger with the
(weapon of) discrimination is
considered the best among men.
4.31.7 நேதமத்ர த்வயா க்ராஹ்யம்
ஸாதுவ்ருத்தேந லக்ஷ்மண ।
தாம் ப்ரீதிமநுவர்தஸ்வ
பூர்வவ்ருத்தம் ச ஸங்கதம் ॥
nēdamatra tvayā grāhyam
sādhuvṛttēna lakṣmaṇa ।
tāṃ prītimanuvartasva
pūrvavṛttaṃ ca saṅgatam ॥
You are a good man, O Lakshmana,
and you shall not take this course.
Build on the relationship of alliance
that has already been forged.
4.31.8 ஸாமோபஹிதயா வாசா
ரூக்ஷாணி பரிவர்ஜயந் ।
வக்துமர்ஹஸி ஸுக்ரீவம்
வ்யதீதம் காலபர்யயே ॥
sāmōpahitayā vācā
rūkṣāṇi parivarjayan ।
vaktumarhasi sugrīvam
vyatītaṃ kālaparyayē ॥
You shall remind Sugreeva about the
passing of time using gentle language,
staying completely away from any harsh words.
4.31.9 ஸோऽக்ரஜேநாநுஸிஷ்டார்தோ
யதாவத்புருஷர்ஷப: ।
ப்ரவிவேஸ புரீம் வீரோ
லக்ஷ்மண: பரவீரஹா ॥
sō'grajēnānuṡiṣṭārthō
yathāvatpuruṣarṣabhaḥ ।
pravivēṡa purīṃ vīrō
lakṣmaṇaḥ paravīrahā ॥
Thus properly advised by his elder brother,
Lakshmaṇa, the Veera, the bull among men,
the slayer of enemy forces, entered the city.
4.31.10-11 ததஸ்ஸுபமதி: ப்ராஜ்ஞோ
ப்ராது: ப்ரியஹிதே ரத: ।
லக்ஷ்மண: ப்ரதிஸம்ரப்தோ
ஜகாம பவநம் கபே: ॥
ஸக்ரபாணாஸநப்ரக்யம்
தநு: காலாந்தகோபம: ।
ப்ரக்ருஹ்ய கிரிஸ்ருங்காபம்
மந்தர: ஸாநுமாநிவ ॥
tataṡṡubhamatiḥ prājñō
bhrātuḥ priyahitē rataḥ ।
lakṣmaṇaḥ pratisaṃrabdhō
jagāma bhavanaṃ kapēḥ ॥
ṡakrabāṇāsanaprakhyam
dhanuḥ kālāntakōpamaḥ ।
pragṛhya giriṡṛṅgābham
mandaraḥ sānumāniva ॥
The sagacious Lakshmaṇa, who always
sought the welfare of his brother,
went to the palace of the Vānara in all haste,
looking fierce as Death itself,
but keeping his mind optimistic.
He held the bow that resembled the bow of Indra,
shining like a peak, he himself
looking like the Mandara mountain.
4.31.13-14 யதோக்தகாரீ வசநம்
உத்தரம் சைவ ஸோத்தரம் ।
ப்ருஹஸ்பதிஸமோ புத்த்யா
மத்வா ராமாநுஜஸ்ததா ॥
காமக்ரோதஸமுத்தேந
ப்ராது: கோபாக்நிநா வ்ருத: ।
ப்ரபஞ்ஜந இவாப்ரீத:
ப்ரயயௌ லக்ஷ்மணஸ்ததா ॥
yathōktakārī vacanam
uttaraṃ caiva sōttaram ।
bṛhaspatisamō buddhyā
matvā rāmānujastadā ॥
kāmakrōdhasamutthēna
bhrātuḥ kōpāgninā vṛtaḥ ।
prabhañjana ivāprītaḥ
prayayau lakṣmaṇastadā ॥
Lakshmaṇa, the younger brother of Rāma,
who always followed the instructions he was given,
thought out well on how to respond as needed,
being the equal of Bṛhaspati in intellect.
He then forged forth like a hurricane,
with deep resentment and bringing on
himself all the frustration that mirrored
the anger and desire of his brother.
4.31.15 ஸாலதாலாஸ்வகர்ணாம்ஸ்ச
தரஸா பாதயந்பலாத் ।
பர்யஸ்யந்கிரிகூடாநி
த்ருமாநந்யாம்ஸ்ச வேகத: ।
ஸிலாஸ்ச ஸகலீகுர்வந்
பத்ப்யாம் கஜ இவாஸுக: ।
தூராமேகபதம் த்யக்த்வா
யயௌ கார்யவஸாத்த்ருதம் ॥
sālatālāṡvakarṇāṃṡca
tarasā pātayanbalāt ।
paryasyangirikūṭāni
drumānanyāṃṡca vēgataḥ ।
ṡilāṡca ṡakalīkurvan
padbhyāṃ gaja ivāṡugaḥ ।
dūrāmēkapadaṃ tyaktvā
yayau kāryavaṡāddrutam ॥
Leaving aside the normal walkway that was long,
he went (across the woods) in all haste
because of the urgency, like a swift elephant,
trampling the Sāla, Tāla, Aṡwakarṇa and other trees
with his force, tossing aside mountain crests,
and pulverizing boulders with his feet.
4.31.16 தாமபஸ்யத்பலாகீர்ணாம்
ஹரிராஜமஹாபுரீம் ।
துர்காமிக்ஷ்வாகுஸார்தூல:
கிஷ்கிந்தாம் கிரிஸங்கடே ॥
tāmapaṡyadbalākīrṇām
harirājamahāpurīm ।
durgāmikṣvākuṡārdūlaḥ
kiṣkindhāṃ girisaṅgaṭē ॥
That tiger of the Ikshwāku dynasty
saw the impenetrable Kishkindhā,
the capital of the king of Vānaras,
surrounded by mountains and
filled with defending forces.
4.31.17 ரோஷாத்ப்ரஸ்புரமாணோஷ்ட:
ஸுக்ரீவம் ப்ரதி லக்ஷ்மண: ।
ததர்ஸ வாநராந்பீமாந்
கிஷ்கிந்தாயா பஹிஸ்சராந் ॥
rōṣātprasphuramāṇōṣṭhaḥ
sugrīvaṃ prati lakṣmaṇaḥ ।
dadarṡa vānarānbhīmān
kiṣkindhāyā bahiṡcarān ॥
Lakshmaṇa, his lips quivering
with anger against Sugreeva,
saw the fierce Vānaras moving about
on the outskirts of Kishkindhā.
4.31.18 தம் த்ருஷ்ட்வா வாநராஸ்ஸர்வே
லக்ஷ்மணம் புருஷர்ஷபம் ।
ஸைலஸ்ருங்காணி ஸதஸ:
ப்ரவ்ருத்தாம்ஸ்ச மஹீருஹாந் ।
ஜக்ருஹு: குஞ்ஜரப்ரக்யா
வாநரா: பர்வதாந்தரே ॥
taṃ dṛṣṭvā vānarāssarvē
lakṣmaṇaṃ puruṣarṣabham ।
ṡailaṡṛṅgāṇi ṡataṡaḥ
pravṛddhāṃṡca mahīruhān ।
jagṛhuḥ kuñjaraprakhyā
vānarāḥ parvatāntarē ॥
On seeing Lakshmaṇa, that bull among men,
all of those Vānaras, huge as elephants,
armed themselves with hundreds of boulders
and tall trees found among the mountains.
4.31.19 தாந்க்ருஹீதப்ரஹரணாந்
ஸர்வாந்த்ருஷ்ட்வா து லக்ஷ்மண: ।
பபூவ த்விகுணம் க்ருத்தோ
பஹ்விந்தந இவாநல: ॥
tāngṛhītapraharaṇān
sarvāndṛṣṭvā tu lakṣmaṇaḥ ।
babhūva dviguṇaṃ kruddhō
bahvindhana ivānalaḥ ॥
Seeing all of them take up arms,
Lakshmaṇa became doubly angry
like a fire multiplied by fuel.
To be continued

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends