தேவையான வஸ்த்துக்கள் மற்றும் ஏற்பாடுகள்:
விச்வேதேவர், பித்ரு என இரண்டு ஸ்வாமிகளை மட்டும் எழுந்தருளப்பண்ணி செய்யும் ப்ரத்யாப்தீக (2ம் ஆண்டு முதல் ப்ரதி ஆண்டு செய்யும்) ச்ராத்தத்திற்கு தேவையான ஏற்பாடுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தர்ப முஷ்டி - 1 கர்தாக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு 3 பில் பவித்திரம் - by vadhyar
புக்னங்கள் - 12 இரட்டை ஆல் (எள் அக்ஷதை வைத்துக்கொள்ள)
ஒற்றை ஆல்கள் - 4 (ப்ராக்தோயம், ப்ரோக்ஷணீ, ப்ரணீதி)
பச்சை தொன்னைகள்: ஸ்வாமிகள் இருவருக்கும் சாப்பிடும்போது உபயோகத்துக்கு ஒவ்வொன்று தக்ஷிணை ஸமர்ப்பிக்க ஒவ்வொன்று
நெய் பாத்திரத்திற்கு ஒன்று ப்ரசாதத்திற்கு ஒன்று, வடை கரமதுக்கு ஒன்று ஆக 7 தொன்னைகள்.
விராட்டி - 4, சுள்ளி 10 துண்டு. நல்ல நெய் 150 கிராம்
அக்ஷதை 100 கிராம், எள் - 20 கிராம்
புஷ்பம், திருத்துழாய், சந்தனம், கோமயம், இருந்தால் விஷ்ணுபாதம்
3 ஜாண் அளவில் 4 நுனி இலைகள் ஸ்வாமிகளுக்கு
திருமண் பெட்டி, வெள்ளிச் சொம்பு, ஸ்தாலி , ஆசமன பாத்திரம்
முடிந்தால் : ஸ்வாமிகளுக்கு: வேஷ்டி, உத்தரியம், யஜ்ஞோபவீதம்,
அவசியம்:
வெத்திலை, பாக்கு, ஏலக்காய், கிராம்பு, ஜாதிக்காய், ஜாதிபத்திரி இவற்றுடன் காலத்துக்கேற்ற கணிசமான தக்ஷிணை.
உபயோகத்திற்கு: தீர்த்தத்திற்கு ஒரு சொம்பு, ஒரு ஸ்தாலி,
தளிகை: பருப்பு, ஒரு கரமது, ஒரு கூட்டு, ஒரு தயிர் பச்சடி, ஒரு இனிப்புப் பச்சடி, வடை, அப்பம் அல்லது சொஜ்ஜியப்பம் அல்லது அதிரசம், தேன் குழல், துகையல், எள்ளுருண்டை, குழம்பு, ரசம், பாயசம், தயிர் இவற்றை தயார்செய்து வைக்கவேண்டியது.
(ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கரமது, கூட்டுகள் வழக்கப்படியோ தேவைக்கும், வாய்ப்புக்கும் ஏற்றவாறோ பண்ணலாம்)