Kishkindha Kaanda - Sarga 45
In this Sarga, the captains of the Vānaras, set out in the directions assigned to them, boast that each one of them can kill Rāvaṇa single-handedly and bring Seetā back.
Rāma lives, along with Lakshmaṇa, on the Prasravaṇa mountain for the duration of the month that was set for finding Seetā.
4.45.1-2a ஸர்வாம்ஸ்சாஹூய ஸுக்ரீவ:
ப்லவகாந் ப்லவகர்ஷப: ।
ஸமஸ்தாநப்ரவீத்ராஜா
ராமகார்யார்தஸித்தயே ।
ஏவமேதத்விசேதவ்யம்
பவத்பிர்வாநரோத்தமை: ॥
sarvāṃṡcāhūya sugrīvaḥ
plavagān plavagarṣabhaḥ ।
samastānabravīdrājā
rāmakāryārthasiddhayē ।
ēvamētadvicētavyam
bhavadbhirvānarōttamaiḥ ॥
Thus Sugreeva, the bull among Vānaras,
summoned all the Vānaras and told all
those excellent Vānaras that
the search should proceed as instructed
for accomplishing the mission of Rāma.
4.45.2b-3a ததுக்ரஸாஸநம் பர்து:
விஜ்ஞாய ஹரிபுங்கவா: ।
ஸலபா இவ ஸஞ்சாத்ய
மேதிநீம் ஸம்ப்ரதஸ்திரே ॥
tadugraṡāsanaṃ bhartuḥ
vijāya haripuṅgavāḥ ।
ṡalabhā iva sachādya
mēdinīṃ sampratasthirē ॥
Understanding the import of that
stern command of their lord,
the bulls among Vānaras started on their quest,
covering the earth like moths.
4.45.3b-4a ராம: ப்ரஸ்ரவணே தஸ்மிந்
ந்யவஸத்ஸஹலக்ஷ்மண: ।
ப்ரதீக்ஷமாணஸ்தம் மாஸம்
யஸ்ஸீதாதிகமே க்ருத: ॥
rāmaḥ prasravaṇē tasmin
nyavasatsahalakṣmaṇaḥ ।
pratīkṣamāṇastaṃ māsam
yassītādhigamē kṛtaḥ ॥
Rāma lived, along with Lakshmaṇa,
on the Prasravaṇa mountain for the
duration of the month that was set for finding Seetā.
4.45.4b-5 உத்தராம் து திஸம் ரம்யாம்
கிரிராஜஸமாவ்ருதாம் ।
ப்ரதஸ்தே ஸஹஸா வீரோ
ஹரிஸ்ஸதபலிஸ்ததா ।
பூர்வாம் திஸம் ப்ரதியயௌ
விநதோ ஹரியூதப: ॥
uttarāṃ tu diṡaṃ ramyām
girirājasamāvṛtām ।
pratasthē sahasā vīrō
hariṡṡatabalistadā ।
pūrvāṃ diṡaṃ pratiyayau
vinatō hariyūthapaḥ ॥
The valiant ape Ṡatabali set out immediately
in the pleasant northerly direction
crowned by the king of mountains.
Vinata, a commander of Vānaras, started for the East.
4.45.6 தாராங்கதாதிஸஹித:
ப்லவங்கோ பவநாத்மஜ: ।
அகத்யாசரிதாமாஸாம்
தக்ஷிணாம் ஹரியூதப: ॥
tārāṅgadādisahitaḥ
plavaṅgō pavanātmajaḥ ।
agatyācaritāmāṡām
dakṣiṇāṃ hariyūthapaḥ ॥
The son of Vāyu, along with many
captains of Vānara forces, like Tāra and Aṅgada
went to the South, where Agastya lived.
4.45.7 பஸ்சிமாம் து ப்ருஸம் கோராம்
ஸுஷேண: ப்லவகோத்தம: ।
ப்ரதஸ்தே ஹரிஸார்தூலோ
திஸம் வருணபாலிதாம் ॥
paṡcimāṃ tu bhṛṡaṃ ghōrām
suṣēṇaḥ plavagōttamaḥ ।
pratasthē hariṡārdūlō
diṡaṃ varuṇapālitām ॥
Sushēṇa, the great tiger among the Vānaras,
went towards the dreaded West guarded by Varuṇa.
4.45.8 ததஸ்ஸர்வா திஸோ ராஜா
சோதயித்வா யதாததம் ।
கபிஸேநாபதீந்வீரோ
முமோத ஸுகிதஸ்ஸுகம் ॥
tatassarvā diṡō rājā
cōdayitvā yathātatham ।
kapisēnāpatīnvīrō
mumōda sukhitassukham ॥
Having thus dispatched all the
captains of the Vānara forces
in every direction as planned,
the king, the Veera, felt relieved,
and enjoyed in relaxation.
4.45.9 ஏவம் ஸம்சோதிதாஸ்ஸர்வே
ராஜ்ஞா வாநரயூதபா: ।
ஸ்வாம் ஸ்வாம் திஸமபிப்ரேத்ய
த்வரிதா ஸம்ப்ரதஸ்திரே ॥
ēvaṃ saṃcōditāssarvē
rājā vānarayūthapāḥ ।
svāṃ svāṃ diṡamabhiprētya
tvaritā sampratasthirē ॥
Thus sent by the king, the captains of Vānaras
set out in the directions assigned to them, in all haste.
4.45.10 நதந்தஸ்சோந்நதந்தஸ்ச
கர்ஜந்தஸ்ச ப்லவங்கமா: ।
க்ஷ்வேலந்தோ தாவமாநாஸ்ச
விநதந்தோ மஹாபலா: ॥
nadantaṡcōnnadantaṡca
garjantaṡca plavaṅgamāḥ ।
kṣvēlantō dhāvamānāṡca
vinadantō mahābalāḥ ॥
With some of them shouting, some yelling,
some roaring, some howling and
some sounding like thunder,
the Vānaras of great strength went running.
4.45.11 ஏவம் ஸம்சோதிதாஸ்ஸர்வே
ராஜ்ஞா வாநரயூதபா: ।
ஆநயிஷ்யாமஹே ஸீதாம்
ஹநிஷ்யாமஸ்ச ராவணம் ॥
ēvaṃ saṃcōditāssarvē
rājā vānarayūthapāḥ ।
ānayiṣyāmahē sītām
haniṣyāmaṡca rāvaṇam ॥
The captains of Vānaras, thus sent by the king, declared,
We will kill Rāvaṇa! We will bring Seetā!
4.45.12 அஹமேகோ ஹநிஷ்யாமி
ப்ராப்தம் ராவணமாஹவே ।
ததஸ்சோந்மத்ய ஸஹஸா
ஹரிஷ்யே ஜநகாத்மஜாம் ॥
ahamēkō haniṣyāmi
prāptaṃ rāvaṇamāhavē ।
tataṡcōnmathya sahasā
hariṣyē janakātmajām ॥
I shall single-handed slay Rāvaṇa,
when I meet him on the battle-field,
hammer all others whom I encounter and
carry back Janakas daughter.
4.45.13 வேபமாநாம் ஸ்ரமேணாத்ய
பவத்பி: ஸ்தீயதாமிதி ।
ஏக ஏவாஹரிஷ்யாமி
பாதாலாதபி ஜாநகீம் ॥
vēpamānāṃ ṡramēṇādya
bhavadbhiḥ sthīyatāmiti ।
ēka ēvāhariṣyāmi
pātālādapi jānakīm ॥
I shall fetch back the trembling and exhausted Jānaki,
all by myself, even if she is in the Pātāla;
you can all just stay here.
4.45.14 விதமிஷ்யாம்யஹம் வ்ருக்ஷாந்
தாரயிஷ்யாம்யஹம் கிரீந் ।
தரணீம் தாரயிஷ்யாமி
க்ஷோபயிஷ்யாமி ஸாகராந் ॥
vidhamiṣyāmyahaṃ vṛkṣān
dārayiṣyāmyahaṃ girīn ।
dharaṇīṃ dārayiṣyāmi
kṣōbhayiṣyāmi sāgarān ॥
I shall fling away the trees,
tear down the mountains, tear apart the earth
and set the oceans in a turmoil.
4.45.15 அஹம் யோஜநஸங்க்யாயா:
ப்லவிதா நாத்ர ஸம்ஸய: ।
ஸதயோஜநஸங்க்யாயா:
ஸதம் ஸமதிகம் ஹ்யஹம் ॥
ahaṃ yōjanasaṅkhyāyāḥ
plavitā nātra saṃṡayaḥ ।
ṡatayōjanasaṅkhyāyāḥ
ṡataṃ samadhikaṃ hyaham ॥
I can jump, without a doubt, one hundred Yōjanas.
I can jump more than one hundred Yōjanas.
4.45.16 பூதலே ஸாகரே வாऽபி
ஸைலேஷு ச வநேஷு ச ।
பாதாலஸ்யாபி வா மத்யே
ந மமாऽऽச்சித்யதே கதி: ॥
bhūtalē sāgarē vā'pi
ṡailēṣu ca vanēṣu ca ।
pātālasyāpi vā madhyē
na mamā''cchidyatē gatiḥ ॥
Nothing can stop my movement anywhere,
be it on the earth or in the sea,
in the mountains or the forests,
or even in Pātāla.
4.45.17 இத்யேகைகஸ்ததா தத்ர
வாநரா பலதர்பிதா: ।
ஊசுஸ்ச வசநம் தத்ர
ஹரிராஜஸ்ய ஸந்நிதௌ ॥
ityēkaikastadā tatra
vānarā baladarpitāḥ ।
ūcuṡca vacanaṃ tatra
harirājasya sannidhau ॥
With their vanity of strength on full display,
thus boasted each one of those Vānaras
in the presence of the lord of Vānaras.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
கிஷ்கிந்தாகாண்டே பஞ்சசத்வாரிம்ஸஸ்ஸர்க: ॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
kiṣkindhākāṇḍē pacacatvāriṃṡassargaḥ ॥
Thus concludes the forty fifth Sarga
in Kishkindhā Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends