Kishkindha Kaanda - Sarga 51
In this Sarga, the Tapasvi tells that her name is Swayaṃprabha and that she is the daughter of Mērusāvarṇa. She tells about Maya, the architect of the Dānavas, who built that Vana and the mansion. She tells that Maya pursued an Apsara by name Hēma and had been killed by Indra, and that Brahma gave the Vana and the mansion to Hēma. She tells that she is a friend of Hēma and looks after the mansion. Then she asks Hanumān to tell about himself and why the Vānaras came to that impenetrable forest.
4.51.1 இத்யுக்த்வா ஹநுமாம்ஸ்தத்ர
புந: க்ருஷ்ணாஜிநாம்பராம் ।
அப்ரவீத்தாம் மஹாபாகாம்
தாபஸீம் தர்மசாரிணீம் ॥
ityuktvā hanumāṃstatra
punaḥ kṛṣṇājināmbarām ।
abravīttāṃ mahābhāgām
tāpasīṃ dharmacāriṇīm ॥
After asking thus, Hanumān told
that blessed Tapasvi,
clad in the skin of black antelope,
who was devoted to Dharma:
4.51.2 இதம் ப்ரவிஷ்டாஸ்ஸஹஸா
பிலம் திமிரஸம்வ்ருதம் ।
க்ஷுத்பிபாஸாபரிஸ்ராந்தா:
பரிகிந்நாஸ்ச ஸர்வஸ: ॥
idaṃ praviṣṭāssahasā
bilaṃ timirasaṃvṛtam ।
kṣutpipāsāpariṡrāntāḥ
parikhinnāṡca sarvaṡaḥ ॥
Thirsty, hungry, exhausted and sad in every way,
we quickly entered this cave,
which was enveloped in darkness.
4.51.3 மஹத்தரண்யா விவரம்
ப்ரவிஷ்டா: ஸ்ம பிபாஸிதா: ।
இமாம் ஸ்த்வேவம்விதாந்பாவாந்
விவிதாநத்புதோபமாந் ।
த்ருஷ்ட்வா வயம் ப்ரவ்யதிதா:
ஸம்ப்ராந்தா நஷ்டசேதஸ: ॥
mahaddharaṇyā vivaram
praviṣṭāḥ sma pipāsitāḥ ।
imāṃ stvēvaṃvidhānbhāvān
vividhānadbhutōpamān ।
dṛṣṭvā vayaṃ pravyathitāḥ
sambhrāntā naṣṭacētasaḥ ॥
As we entered this great hole in the earth
driven by thirst, we were
astonished, perplexed and worried
seeing the various amazing things here.
4.51.4-5 கஸ்யைதே காஞ்சநா வ்ருக்ஷா:
தருணாதித்யஸந்நிபா: ।
ஸுசீந்யப்யவஹார்யாணி
மூலாநி ச பலாநி ச ।
காஞ்சநாநி விமாநாநி
ராஜதாநி க்ருஹாணி ச ।
தபநீயகவாக்ஷாணி
முக்தாஜாலாவ்ருதாநி ச ॥
kasyaitē kāńcanā vṛkṣāḥ
taruṇādityasannibhāḥ ।
ṡucīnyabhyavahāryāṇi
mūlāni ca phalāni ca ।
kāńcanāni vimānāni
rājatāni gṛhāṇi ca ।
tapanīyagavākṣāṇi
muktājālāvṛtāni ca ॥
Whose are these golden trees
that shine like the rising sun,
these clean, delicious roots and fruits,
the golden mansions and the houses of silver,
with their burnished casements
overhung with lacework of pearls ?
4.51.6-7 புஷ்பிதா: பலவந்தஸ்ச
புண்யாஸ்ஸுரபிகந்தய: ।
இமே ஜாம்பூநதமயா:
பாதபா: கஸ்ய தேஜஸா ।
காஞ்சநாநி ச பத்மாநி
ஜாதாநி விமலே ஜலே ।
கதம் மத்ஸ்யாஸ்ச ஸௌவர்ணா
த்ருஸ்யந்தே ஸஹ கச்சபை: ॥
puṣpitāḥ phalavantaṡca
puṇyāssurabhigandhayaḥ ।
imē jāmbūnadamayāḥ
pādapāḥ kasya tējasā ।
kāńcanāni ca padmāni
jātāni vimalē jalē ।
kathaṃ matsyāṡca sauvarṇā
dṛṡyantē saha kacchapaiḥ ॥
By whose power have these holy trees
of gold, bearing fruit and flower
and wafting fragrance, and these
golden lotuses in the clear water, been created?
How is it that we see golden fish and turtles here?
4.51.8 ஆத்மவஸ்த்வநுபாவாத்வா
கஸ்ய வைதத்தபோபலம் ।
அஜாநதாம் நஸ்ஸர்வேஷாம்
ஸர்வமாக்யாதுமர்ஹஸி ॥
ātmavastvanubhāvādvā
kasya vaitattapōbalam ।
ajānatāṃ nassarvēṣām
sarvamākhyātumarhasi ॥
Is this magic done by your powers,
or by the power of Tapa of someone else?
None of us have any clue about it.
Could you tell everything, kindly?
4.51.9 ஏவமுக்தா ஹநுமதா
தாபஸீ தர்மசாரிணீ ।
ப்ரத்யுவாச ஹநூமந்தம்
ஸர்வபூதஹிதே ரதா ॥
ēvamuktā hanumatā
tāpasī dharmacāriṇī ।
pratyuvāca hanūmantam
sarvabhūtahitē ratā ॥
Thus asked by Hanumān, that Tapasvi,
who lived a Dharmic life and was
devoted to the good of all creatures, replied:
4.51.10 மயோ நாம மஹாதேஜா
மாயாவீ வாநரர்ஷப ।
தேநேதம் நிர்மிதம் ஸர்வம்
மாயயா காஞ்சநம் வநம் ॥
mayō nāma mahātējā
māyāvī vānararṣabha ।
tēnēdaṃ nirmitaṃ sarvam
māyayā kāńcanaṃ vanam ॥
O bull among Vānaras! This entire golden Vana
was created by the magic of a
wizard of great power known as Maya.
4.51.11 புரா தாநவமுக்யாநாம்
விஸ்வகர்மா பபூவ ஹ ।
யேநேதம் காஞ்சநம் திவ்யம்
நிர்மிதம் பவநோத்தமம் ॥
purā dānavamukhyānām
viṡvakarmā babhūva ha ।
yēnēdaṃ kāńcanaṃ divyam
nirmitaṃ bhavanōttamam ॥
He who built this splendid golden mansion,
used to be the architect for the chiefs of Dānavas.
4.51.12 ஸ து வர்ஷஸஹஸ்ராணி
தபஸ்தப்த்வா மஹத்வநே ।
பிதாமஹாத்வரம் லேபே
ஸர்வமௌஸநஸம் தநம் ॥
sa tu varṣasahasrāṇi
tapastaptvā mahadvanē ।
pitāmahādvaraṃ lēbhē
sarvamauṡanasaṃ dhanam ॥
Having performed Tapa for a thousand years,
he acquired, as a boon from the Grandsire,
the entire wealth of Auṡanasa.
4.51.13 விதாய ஸர்வம் பலவாந்
ஸர்வகாமேஸ்வரஸ்ததா ।
உவாஸ ஸுகித: காலம்
கஞ்சிதஸ்மிந்மஹாவநே ॥
vidhāya sarvaṃ balavān
sarvakāmēṡvarastadā ।
uvāsa sukhitaḥ kālam
kańcidasminmahāvanē ॥
Then he, the mighty strong one,
who was capable of realizing any of his wishes,
having set up everything (as he wished)
lived happily for a while in this great Vana.
4.51.14 தமப்ஸரஸி ஹேமாயாம்
ஸக்தம் தாநவபுங்கவம் ।
விக்ரம்யைவாஸநிம் க்ருஹ்ய
ஜகாநேஸ: புரந்தர: ॥
tamapsarasi hēmāyām
saktaṃ dānavapuṅgavam ।
vikramyaivāṡaniṃ gṛhya
jaghānēṡaḥ purandaraḥ ॥
That bull among Dānavas, then
pursued an Apsara by name Hēma.
Then Purandara (Indra), flexing his prowess,
killed him using the thunderbolt.
4.51.15 இதம் ச ப்ரஹ்மணா தத்தம்
ஹேமாயை வநமுத்தமம் ।
ஸாஸ்வதா: காமபோகஸ்ச
க்ருஹம் சேதம் ஹிரண்மயம் ॥
idaṃ ca brahmaṇā dattam
hēmāyai vanamuttamam ।
ṡāṡvatāḥ kāmabhōgaṡca
gṛhaṃ cēdaṃ hiraṇmayam ॥
Hēma was granted by Brahma
this great Vana, this golden mansion, and
also everlasting pleasures and luxuries.
4.51.16 துஹிதா மேருஸாவர்ணே:
அஹம் தஸ்யாஸ்ஸ்வயம்ப்ரபா ।
இதம் ரக்ஷாமி பவநம்
ஹேமாயா வாநரோத்தம ॥
duhitā mērusāvarṇēḥ
ahaṃ tasyāssvayaṃprabhā ।
idaṃ rakṣāmi bhavanam
hēmāyā vānarōttama ॥
I am Swayaṃprabha, the daughter of Mērusāvarṇa.
O best of Vānaras! I am the caretaker
of this golden mansion of hers.
4.51.17 மம ப்ரியஸகீ ஹேமா
ந்ருத்தகீதவிஸாரதா ।
தயா தத்தவரா சாஸ்மி
ரக்ஷாமி பவநம் மஹாந் ॥
mama priyasakhī hēmā
nṛttagītaviṡāradā ।
tayā dattavarā cāsmi
rakṣāmi bhavanaṃ mahān ॥
Hēma, my dear friend, is an expert singer and dancer.
Granted a boon by her, I look after this great mansion.
4.51.18 கிம் கார்யம் கஸ்ய வா ஹேதோ:
காந்தாராணி ப்ரபத்யத ।
கதம் சேதம் வநம் துர்கம்
யுஷ்மாபிருபலக்ஷிதம் ॥
kiṃ kāryaṃ kasya vā hētōḥ
kāntārāṇi prapadyatha ।
kathaṃ cēdaṃ vanaṃ durgam
yuṣmābhirupalakṣitam ॥
Why are you here? What is the reason
for you to take to these forests?
How did you happen to even
stumble upon this impenetrable Vana?
4.51.19 ஸுசீந்யப்யவஹார்யாணி
மூலாநி ச பலாநி ச ।
புக்த்வா பீத்வா ச பாநீயம்
ஸர்வம் மே வக்துமர்ஹத ॥
ṡucīnyabhyavahāryāṇi
mūlāni ca phalāni ca ।
bhuktvā pītvā ca pānīyam
sarvaṃ mē vaktumarhatha ॥
Please tell me everything after
helping yourself to these clean
and delicious roots, fruits and drinks.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
கிஷ்கிந்தாகாண்டே ஏகபஞ்சஸஸ்ஸர்க: ॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
kiṣkindhākāṇḍē ēkapańcaṡassargaḥ ॥
Thus concludes the fifty first Sarga
in Kishkindhā Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends