90.வரதாமணி
வரதா மணிநீ யெனவோரில்
வருகா தெதுதா னதில்வாரா
திரதா திகளால் நவலோக
மிடவே கரியா மிதிலேது
சரதா மறையோ தயன்மாலும்
சகலா கமநூ லறியாத
பரதே வதையாள் தருசேயே
பழனா புரிவாழ் பெருமாளே.

- 90 பழநி


துதித்தால் வரும் பேறு இத்திருப்புகழில் சொல்லப்படுகிறதுபதம் பிரித்து உரை


வரதா மணி நீ என ஓரில்
வருகா(த)து எது தான் அதில் வராது


வரதா= வேண்டுவோர் வேண்டுகின்ற வரங்களை அளிப்பவனே மணி நீ = (கண்) மணியே என ஓரில் = என்று துதித்து ஆராய்ந்து பார்த்தால் வருகாதது எது = கை கூடாதது எது உண்டு? எது தான் அதில் வாராது = எந்தக் காரியம் தான் அங்ஙனம் துதித்தால் கை கூடாது?


இரத ஆதிகளால் நவ லோகம்
இடவே கரியா(கு)ம் இதில் ஏது


இரத ஆதிகளால் = இரசவாதம் முதலியவைகளால் நவலோகம்இடவே = ஒன்பது உலோகங்களை இட்ட கூட்டுறவால்கரியாகும் இதில் ஏது = (இறுதியில்) கரியாவதன்றி வரும் பயன்என்ன? (ஒன்றுமில்லை அல்லவா)


சரதா மறை ஓதும் அயன் மாலும்
சகல ஆகம நூல் அறியாத


சரதா = மெய்யனே மறை ஓதும் = வேதம் ஓதுகின்ற அயன் = பிரமனும்மாலும் = திருமாலும் சகல ஆகம = எல்லா ஆகமங்களும் நூல் = மற்ற ஞான நூல்களும் அறியாத = கண்டறியாத


பர தேவதையாள் தரு சேயே
பழனா புரி வாழ் பெருமாளே.


பர தேவதையாள் = பர தேவதையாகிய பார்வதி தரு சேயே =அருளிய குழந்தையே பழனா புரி வாழ் பெருமாளே = பழனி நகரில் வாழ்கின்ற பெருமாளே.


விளக்கக் குறிப்புகள்


அ. வருகா தெதுதா னதில் வாராது....
வருகா(த)து எது? எது தான் அதில் வராது? எனப் பிரிக்கவும்.


ஆ. ஓர்தல் = ஆராய்ந்து அறிதல்.


இ. நவ லோகங்கள்.... பொன், செம்பு, இரும்பு, ஈயம், வெள்ளி, பித்தளை, தரா(கலப்பு உலோகம்) , துத்தநாகம், வெண்கலம்.