एक: पुरुष: कार्यानम् चालितवान् आसीत् ...
अकस्मात् एका स्थूला महिलया स्कूटर्यानेन हीयते स: !!
स: उच्चै: रटितवान् : हे! महिष !
महिला सिम्हावलोकेन सह रटितवती - हे! गर्दभ! मूढ! मूर्ख! मर्कट !
अकस्मात् तस्यै दुर्घटनाम् अभवत् |
एक: मेष: तां पथ तरण समये आविध्यति |


नीति: महिला: पुरुष: किम् वक्तुम् इच्छन्ति इति ते न जानन्ति कदापि ....
अत: सावधानेन शृन्वन्तु ....


A man was driving a car ...


A fat lady on a scooty overtook him !!


Man shouted : "Hey Buffalo"


Lady turned back and shouted : "You donkey, idiot, stupid monkey"

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
Suddenly she had an accident


She was hit by a buffalo crossing the road


MORAL : "Ladies never understand what a Man wants to say"...

........listen properly:-