एक: पुरुष: कार्यानम् चालितवान् आसीत् ...
अकस्मात् एका स्थूला महिलया स्कूटर्यानेन हीयते स: !!
स: उच्चै: रटितवान् : हे! महिष !
महिला सिम्हावलोकेन सह रटितवती - हे! गर्दभ! मूढ! मूर्ख! मर्कट !
अकस्मात् तस्यै दुर्घटनाम् अभवत् |
एक: मेष: तां पथ तरण समये आविध्यति |


नीति: महिला: पुरुष: किम् वक्तुम् इच्छन्ति इति ते न जानन्ति कदापि ....
अत: सावधानेन शृन्वन्तु ....


A man was driving a car ...

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
A fat lady on a scooty overtook him !!


Man shouted : "Hey Buffalo"


Lady turned back and shouted : "You donkey, idiot, stupid monkey"


Suddenly she had an accident


She was hit by a buffalo crossing the road


MORAL : "Ladies never understand what a Man wants to say"...

........listen properly:-