110.நிறைமதி
நிறைமதி முகமெனு மொளியாலே
நெறிவிழி கணையெனு நிகராலே
உறவுகொள் மடவர்க ளுறவாமோ
உனதிரு வடியினி யருள்வாயே
மறைபயி லரிதிரு மருகோனே
மருவல ரசுரர்கள் குலகாலா
குறமகள் தனைமண மருள்வோனே
குருமலை மருவிய பெருமாளே

- 110 திருவேரகம்பதம் பிரித்து உரை


நிறை மதி முகம் எனும் ஒளியாலே
நெறி விழி கணை எனு(ம்) நிகராலே


நிறை மதி = பூரண சந்திரன் போன்ற. முகம் எனும் ஒளியாலே = முகத்தின் ஒளியாலும் நெறி விழி = வழி காட்டியாயுள்ள. கணை எனும் நிகராலே = கண்ணாகிய அம்பு செய்யும் போரினாலும்.


உறவு கொள் மடவர்கள் உறவு ஆமோ
உன திருவடி இனி அருள்வாயே


உறவு கொள் = (என்னிடம்) உறவு பூண்கின்ற. மடவார்கள் =விலை மாதர்களின் உறவு ஆமோ = தொடர்பு நல்லதாகுமோ?உன = உன்னுடைய திருவடி = திருவடிகளை இனி அருள்வாயே = இனி எனக்குத் தந்தருளுக.


மறை பயில் அரி திரு மருகோனே
மருவலர் அசுரர்கள் குலகாலா


மறை பயில் அரி = வேதங்களில் சொல்லப்படும் திருமாலின். திரு மருகோனே = அழகிய மருகனே மருவலர் =பகைவர்களாகிய. அசுரர்கள் குல காலா = அசுரர்களின் குலத்துக்குக் காலனே


குற மகள் தனை மணம் அருள்வோனே
குருமலை மருவிய பெருமாளே.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
குறமகள் தனை = குறப் பெண்ணாகிய வள்ளியை மணம் அருள்வோனே = திருமணம் செய்து அருளியவனே குருமலை = குருமலை என்று சொல்லப்படும் சுவாமி மலையில். மருவிய பெருமாளே = வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.