Sundara Kaanda Sarga 2 continues

5.2.30 அ
5.2.30 ஆ
5.2.30 இ
5.2.30 ஈ சதுர்ணாமேவ ஹி கதி:
வாநராணாம் மஹாத்மநாம் ।
வாலிபுத்ரஸ்ய நீலஸ்ய
மம ராஜ்ஞஸ்ச தீமத: ॥
caturṇāmēva hi gatiḥ
vānarāṇāṃ mahātmanām ।
vāliputrasya nīlasya
mama rāj˝aṡca dhīmataḥ ॥
Only four of us, among all the great Vānaras,
the son of Vali, Neela, myself and
the sagacious king can even come over here!
5.2.31 அ
5.2.31 ஆ
5.2.31 இ
5.2.31 ஈ யாவஜ்ஜாநாமி வைதேஹீம்
யதி ஜீவதி வா ந வா ।
தத்ரைவ சிந்தயிஷ்யாமி
த்ருஷ்ட்வா தாம் ஜநகாத்மஜாம் ॥
yāvajjānāmi vaidēhīm
yadi jīvati vā na vā ।
tatraiva cintayiṣyāmi
dṛṣṭvā tāṃ janakātmajām ॥
I shall first focus on finding out
whether Vaidēhi is alive or not.
I shall think about the further (course of action)
after seeing her, the daughter of Janaka.
5.2.32 அ
5.2.32 ஆ
5.2.32 இ
5.2.32 ஈ தத: ஸ சிந்தயாமாஸ
முஹூர்தம் கபிகுஞ்ஜர: ।
கிரிஸ்ருங்கே ஸ்திதஸ்தஸ்மிந்
ராமஸ்யாப்யுதயே ரத: ॥
tataḥ sa cintayāmāsa
muhūrtaṃ kapiku˝jaraḥ ।
giriṡṛṅgē sthitastasmin
rāmasyābhyudayē rataḥ ॥
Standing on the mountain-peak,
the great Vānara thought through for a while,
fully dedicated to the welfare of Rāma.

5.2.33 அ
5.2.33 ஆ
5.2.33 இ
5.2.33 ஈ அநேந ரூபேண மயா
ந ஸக்யா ரக்ஷஸாம் புரீ ।
ப்ரவேஷ்டும் ராக்ஷஸைர்குப்தா
க்ரூரைர்பலஸமந்விதை: ॥
anēna rūpēṇa mayā
na ṡakyā rakṣasāṃ purī ।
pravēṣṭuṃ rākṣasairguptā
krūrairbalasamanvitaiḥ ॥
It would not be possible for me
to enter, in this form of mine,
this city of Rākshasas, which is guarded
by the cruel and powerful Rākshasas.
5.2.34 அ
5.2.34 ஆ
5.2.34 இ
5.2.34 ஈ உக்ரௌஜஸோ மஹாவீர்யா
பலவந்தஸ்ச ராக்ஷஸா: ।
வஞ்சநீயா மயா ஸர்வே
ஜாநகீம் பரிமார்கதா ॥
ugraujasō mahāvīryā
balavantaṡca rākṣasāḥ ।
va˝canīyā mayā sarvē
jānakīṃ parimārgatā ॥
In my search for Jānaki,
I must but trick these Rākshasas,
for they possess formidable energy,
great valor and strength.
5.2.35 அ
5.2.35 ஆ
5.2.35 இ
5.2.35 ஈ லக்ஷ்யாலக்ஷ்யேண ரூபேண
ராத்ரௌ லங்கா புரீ மயா ।
ப்ரவேஷ்டும் ப்ராப்தகாலம் மே
க்ருத்யம் ஸாதயிதும் மஹத் ॥
lakṣyālakṣyēṇa rūpēṇa
rātrau laṅkā purī mayā ।
pravēṣṭuṃ prāptakālaṃ mē
kṛtyaṃ sādhayituṃ mahat ॥
Night is the proper time for me
to enter the city of Laṅkā,
taking a form that is barely visible,
in order to achieve my serious mission.
5.2.36 அ
5.2.36 ஆ
5.2.36 இ
5.2.36 ஈ தாம் புரீம் தாத்ருஸீம் த்ருஷ்ட்வா
துராதர்ஷாம் ஸுராஸுரை: ।
ஹநுமாந் சிந்தயாமாஸ
விநிஸ்ஸ்வஸ்ய முஹுர்முஹு: ॥
tāṃ purīṃ tādṛṡīṃ dṛṣṭvā
durādharṣāṃ surāsuraiḥ ।
hanumān cintayāmāsa
viniṡṡvasya muhurmuhuḥ ॥
Seeing such a city that was
invincible even for the Suras and the Asuras,
Hanumān thought it through (carefully),
sighing repeatedly.
5.2.37 அ
5.2.37 ஆ
5.2.37 இ
5.2.37 ஈ கேநோபாயேந பஸ்யேயம்
மைதிலீம் ஜநகாத்மஜாம் ।
அத்ருஷ்டோ ராக்ஷஸேந்த்ரேண
ராவணேந துராத்மநா ॥
kēnōpāyēna paṡyēyam
maithilīṃ janakātmajām ।
adṛṣṭō rākṣasēndrēṇa
rāvaṇēna durātmanā ॥
What can I do to find
Maithili, the daughter of Janaka,
without being seen by Rāvaṇa,
the evil-minded king of Rākshasas!
5.2.38 அ
5.2.38 ஆ
5.2.38 இ
5.2.38 ஈ ந விநஸ்யேத்கதம் கார்யம்
ராமஸ்ய விதிதாத்மந: ।
ஏகாமேகஸ்ச பஸ்யேயம்
ரஹிதே ஜநகாத்மஜாம் ॥
na vinaṡyētkathaṃ kāryam
rāmasya viditātmanaḥ ।
ēkāmēkaṡca paṡyēyam
rahitē janakātmajām ॥
How to ensure that the goal of Rāma,
who has clear expectations, is not ruined?
How shall I get to see the
daughter of Janaka one-on-one, with none around?
5.2.39 அ
5.2.39 ஆ
5.2.39 இ
5.2.39 ஈ பூதாஸ்சார்தா விபத்யந்தே
தேஸகாலவிரோதிதா: ।
விக்லபம் தூதமாஸாத்ய
தம: ஸூர்யோதயே யதா ॥
bhūtāṡcārthā vipadyantē
dēṡakālavirōdhitāḥ ।
viklabaṃ dūtamāsādya
tamaḥ sūryōdayē yathā ॥
Things that are all but set to fructify
can get ruined, like darkness by the sunrise,
by a nervous envoy who messes up
the timing and posturing.
5.2.40 அ
5.2.40 ஆ
5.2.40 இ
5.2.40 ஈ அர்தாநர்தாந்தரே புத்தி:
நிஸ்சிதாபி ந ஸோபதே ।
காதயந்தி ஹி கார்யாணி
தூதா: பண்டிதமாநிந: ॥
arthānarthāntarē buddhiḥ
niṡcitāpi na ṡōbhatē ।
ghātayanti hi kāryāṇi
dūtāḥ paṇḍitamāninaḥ ॥
Even a firmly made up mind fumbles
against the vicissitudes of gains and losses.
An envoy who is overconfident,
will but ruin everything.
5.2.41 அ
5.2.41 ஆ
5.2.41 இ
5.2.41 ஈ ந விநஸ்யேத்கதம் கார்யம்
வைக்லப்யம் ந கதம் பவேத் ।
லங்கநம் ச ஸமுத்ரஸ்ய
கதம் நு ந வ்ருதா பவேத் ॥
na vinaṡyētkathaṃ kāryam
vaiklabyaṃ na kathaṃ bhavēt ।
laṅghanaṃ ca samudrasya
kathaṃ nu na vṛthā bhavēt ॥
How to ensure that nothing is wrecked?
How to make sure that I do not become nervous?
How to make sure that my crossing of the ocean
does not become a wasted effort?
5.2.42 அ
5.2.42 ஆ
5.2.42 இ
5.2.42 ஈ மயி த்ருஷ்டே து ரக்ஷோபீ
ராமஸ்ய விதிதாத்மந: ।
பவேத்வ்யர்தமிதம் கார்யம்
ராவணாநர்தமிச்சத: ॥
mayi dṛṣṭē tu rakṣōbhī
rāmasya viditātmanaḥ ।
bhavēdvyarthamidaṃ kāryam
rāvaṇānarthamicchataḥ ॥
This entire mission of Rāma,
who clearly aims in his mind,
the destruction of Rāvaṇa,
would be defeated if
I am seen by the Rākshasas.
5.2.43 அ
5.2.43 ஆ
5.2.43 இ
5.2.43 ஈ ந ஹி ஸக்யம் க்வசித் ஸ்தாதும்
அவிஜ்ஞாதேந ராக்ஷஸை: ।
அபி ராக்ஷஸரூபேண
கிமுதாந்யேந கேநசித் ॥
na hi ṡakyaṃ kvacit sthātum
avij˝ātēna rākṣasaiḥ ।
api rākṣasarūpēṇa
kimutānyēna kēnacit ॥
It is impossible to remain
undetected by the Rākshasas
even by assuming the guise of a Rākshasa,
what to say of assuming other forms?
5.2.44 அ
5.2.44 ஆ
5.2.44 இ
5.2.44 ஈ வாயுரப்யத்ர நாஜ்ஞாத:
சரேதிதி மதிர்மம ।
ந ஹ்யஸ்த்யவிதிதம் கிஞ்சித்
ராக்ஷஸாநாம் பலீயஸாம் ॥
vāyurapyatra nāj˝ātaḥ
carēditi matirmama ।
na hyastyaviditaṃ ki˝cit
rākṣasānāṃ balīyasām ॥
It seems to me that even the
wind cannot move here undetected,
for there is nothing that happens
unknown to these powerful Rākshasas.
5.2.45 அ
5.2.45 ஆ
5.2.45 இ
5.2.45 ஈ இஹாஹம் யதி திஷ்டாமி
ஸ்வேந ரூபேண ஸம்வ்ருத: ।
விநாஸமுபயாஸ்யாமி
பர்துரர்தஸ்ச ஹீயதே ॥
ihāhaṃ yadi tiṣṭhāmi
svēna rūpēṇa saṃvṛtaḥ ।
vināṡamupayāsyāmi
bharturarthaṡca hīyatē ॥
If I remain here in my natural form,
I would be inviting disaster and
my masterĺs work would also get ruined.


To be continued

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends