தங்கள் தாய் தந்தையர்க்கு பெண்கள் எந்த விதத்தில் ஸ்ராத்தம் செய்யலாம் சிலர் ஹிரண்ய ரூபமாக செய்யலாம் என்று சொல்கிறார்கள் வழி காட்டவும் .. பி. எஸ் நரசிம்ஹன்