[img] https://ci5.googleusercontent.com/pr...rEmailLogo.png[img]
Sundara Kaanda - Sarga 4
In this Sarga, Hanumān, after subduing Laṅkā that appeared in the form of a woman, enters the city of Laṅkā jumping over the ramparts. He goes along the royal pathway, looking at mansions of various sizes and shapes, hearing the various sounds from them and watching the Rākshasas that live in them. Finally he reaches the splendid palace of Rāvaṇa that is guarded by thousands of Rākshasas and enters it.
5.4.1 அ
5.4.1 ஆ
5.4.1 இ
5.4.1 ஈ
5.4.2 அ
5.4.2 ஆ ஸ நிர்ஜித்ய புரீம் ஸ்ரேஷ்டாம்
லங்காம் தாம் காமரூபிணீம் ।
விக்ரமேண மஹாதேஜா
ஹநுமாந் கபிஸத்தம: ।
அத்வாரேண மஹாபாஹு:
ப்ராகாரமபிபுப்லுவே ॥
sa nirjitya purīṃ ṡrēṣṭhām
laṅkāṃ tāṃ kāmarūpiṇīm ।
vikramēṇa mahātējā
hanumān kapisattamaḥ ।
advārēṇa mahābāhuḥ
prākāramabhipupluvē ॥
Having thus subdued the great city of Laṅkā
which could take any form at will, by his prowess,
Hanumān, the eminent Vānara
of immense power and mighty arm,
jumped over the ramparts away from any entrance.
5.4.2 இ
5.4.2 ஈ
5.4.3 அ
5.4.3 ஆ ப்ரவிஸ்ய நகரீம் லங்காம்
கபிராஜஹிதம்கர: ।
சக்ரேऽத பதம் ஸவ்யம் ச
ஸத்ரூணாம் ஸ து மூர்தநி ॥
praviṡya nagarīṃ laṅkām
kapirājahitaṃkaraḥ ।
cakrē'tha padaṃ savyaṃ ca
ṡatrūṇāṃ sa tu mūrdhani ॥
He who promotes the interests of
the king of Vānaras (Sugreeva),
entered that city of Laṅkā
setting his left foot first
(symbolically) on the head of the foe.
5.4.3 இ
5.4.3 ஈ
5.4.4 அ
5.4.4 ஆ
5.4.4 இ
5.4.4 ஈ ப்ரவிஷ்ட: ஸத்த்வஸம்பந்நோ
நிஸாயாம் மாருதாத்மஜ: ।
ஸ மஹாபதமாஸ்தாய
முக்தாபுஷ்பவிராஜிதம் ।
ததஸ்து தாம் புரீம் லங்காம்
ரம்யாமபியயௌ கபி: ॥
praviṣṭaḥ sattvasampannō
niṡāyāṃ mārutātmajaḥ ।
sa mahāpathamāsthāya
muktāpuṣpavirājitam ।
tatastu tāṃ purīṃ laṅkām
ramyāmabhiyayau kapiḥ ॥
Getting into that lovely city at night,
the Vānara, son of Vāyu,
endowed with exceptional strength,
went along the highway that
shone with pearls and flowers.
5.4.5 அ
5.4.5 ஆ
5.4.5 இ
5.4.5 ஈ
5.4.6 அ
5.4.6 ஆ ஹஸிதோத்க்ருஷ்டநிநதை:
தூர்யகோஷபுரஸ்ஸரை: ।
வஜ்ராம்குஸநிகாஸைஸ்ச
வஜ்ரஜாலவிபூஷிதை: ।
க்ருஹமேகை: புரீ ரம்யா
பபாஸே த்யௌரிவாம்புதை: ॥
hasitōtkṛṣṭaninadaiḥ
tūryaghōṣapurassaraiḥ ।
vajrāṃkuṡanikāṡaiṡca
vajrajālavibhūṣitaiḥ ।
gṛhamēghaiḥ purī ramyā
babhāsē dyaurivāmbudaiḥ ॥
From the mansions of that beautiful city,
which were splendid like clouds in the sky
and whose casements were decorated
with lacework of diamonds,
came loud laughter that outdid
the sounds of wind instruments.
5.4.6 இ
5.4.6 ஈ
5.4.7 அ
5.4.7 ஆ
5.4.7 இ
5.4.7 ஈ ப்ரஜஜ்வால ததோ லங்கா
ரக்ஷோகணக்ருஹை: ஸுபை: ।
ஸிதாப்ரஸத்ருஸைஸ்சித்ரை:
பத்மஸ்வஸ்திகஸம்ஸ்திதை: ।
வர்தமாநக்ருஹைஸ்சாபி
ஸர்வத: ஸுவிபூஷிதா ॥
prajajvāla tatō laṅkā
rakṣōgaṇagṛhaiḥ ṡubhaiḥ ।
sitābhrasadṛṡaiṡcitraiḥ
padmasvastikasaṃsthitaiḥ ।
vardhamānagṛhaiṡcāpi
sarvataḥ suvibhūṣitā ॥
Laṅkā was dazzling with the
beautiful and well decorated
Padma, Swastika and Vardhamāna
types of houses of the Rākshasas
that were amazing like pure white clouds. catuṡṡālā caturdvārā
sarvatōbhadrasaṃjitā
paṡcimadvārarahitā
madhyāvartā hayāvanā
dakṣiṇadvārarahitā
vardhamānā dhanapradā
prāgdvārarahitā svasti-
kākhyā putradhanapradā
A house with entrances on the four sides is called Sarvatōbhadra or Padma.
A house without an entrance on the west side is called Hayāvanā.
A house without an entrance on the south side is called Vardhamānā.
A house without an entrance on the east side is called Swastika.
5.4.8 அ
5.4.8 ஆ
5.4.8 இ
5.4.8 ஈ தாம் சித்ரமால்யாபரணாம்
கபிராஜஹிதங்கர: ।
ராகவார்தம் சரந் ஸ்ரீமாந்
ததர்ஸ ச நநந்த ச ॥
tāṃ citramālyābharaṇām
kapirājahitaṅkaraḥ ।
rāghavārthaṃ caran ṡrīmān
dadarṡa ca nananda ca ॥
The blessed one, who did whatever
benefits the king of Vānaras (Sugreeva),
enjoyed seeing the city that was
decorated with a variety of garlands,
as he went around for Rāghavas purpose.
5.4.9 அ
5.4.9 ஆ
5.4.9 இ
5.4.9 ஈ பவநாத்பவநம் கச்சந்
ததர்ஸ பவநாத்மஜ: ।
விவிதாக்ருதிரூபாணி
பவநாநி ததஸ்தத: ॥
bhavanādbhavanaṃ gacchan
dadarṡa pavanātmajaḥ ।
vividhākṛtirūpāṇi
bhavanāni tatastataḥ ॥
Going from one mansion to the other,
the son of Vāyu saw everywhere
mansions of many shapes and forms.
5.4.10 அ
5.4.10 ஆ
5.4.10 இ
5.4.10 ஈ ஸுஸ்ராவ மதுரம் கீதம்
த்ரிஸ்தாநஸ்வரபூஷிதம் ।
ஸ்த்ரீணாம் மதஸம்ருத்தாநாம்
திவி சாப்ஸரஸாமிவ ॥
ṡuṡrāva madhuraṃ gītam
tristhānasvarabhūṣitam ।
strīṇāṃ madasamṛddhānām
divi cāpsarasāmiva ॥
He heard the sweet singing,
in all the three octaves,
of women who were intoxicated by love,
like Apsaras in heaven.
5.4.11 அ
5.4.11 ஆ
5.4.11 இ
5.4.11 ஈ
5.4.12 அ
5.4.12 ஆ ஸுஸ்ராவ காஞ்சீநிநதம்
நூபுராணாம் ச நி:ஸ்வநம் ।
ஸோபாநநிநதாம்ஸ்சைவ
பவநேஷு மஹாத்மநாம் ।
ஆஸ்போடிதநிநாதாம்ஸ்ச
க்ஷ்வேலிதாம்ஸ்ச ததஸ்தத: ॥
ṡuṡrāva kācīninadaṃ
nūpurāṇāṃ ca niḥsvanam ।
sōpānaninadāṃṡcaiva
bhavanēṣu mahātmanām ।
āsphōṭitaninādāṃṡca
kṣvēlitāṃṡca tatastataḥ ॥
He heard, from those mansions
of the great Rākshasas,
the tinkling of waistbands and anklet bells,
the sounds of footsteps on the stairs,
the noise of hands slapping shoulders,
and war-whoops from strident throats.
5.4.12 இ
5.4.12 ஈ
5.4.13 அ
5.4.13 ஆ
5.4.13 இ
5.4.13 ஈ ஸுஸ்ராவ ஜபதாம் தத்ர
மந்த்ராந் ரக்ஷோக்ருஹேஷு வை ।
ஸ்வாத்யாயநிரதாம்ஸ்சைவ
யாதுதாநாந் ததர்ஸ ஸ: ।
ராவணஸ்தவஸம்யுக்தாந்
கர்ஜதோ ராக்ஷஸாநபி ॥
ṡuṡrāva japatāṃ tatra
mantrān rakṣōgṛhēṣu vai ।
svādhyāyaniratāṃṡcaiva
yātudhānān dadarṡa saḥ ।
rāvaṇastavasaṃyuktān
garjatō rākṣasānapi ॥
He heard the chanting of Mantras
in the houses of the Rākshasas.
He saw some Rākshasas devoutly reciting the Vēdas
and others shouting loud praises of Rāvaṇa.
5.4.14 அ
5.4.14 ஆ
5.4.14 இ
5.4.14 ஈ ராஜமார்கம் ஸமாவ்ருத்ய
ஸ்திதம் ரக்ஷோபலம் மஹத் ।
ததர்ஸ மத்யமே குல்மே
ராவணஸ்ய சராந் பஹூந் ॥
rājamārgaṃ samāvṛtya
sthitaṃ rakṣōbalaṃ mahat ।
dadarṡa madhyamē gulmē
rāvaṇasya carān bahūn ॥
He saw a large body of Rākshasa troops
stationed all along the royal way and
multitudes of Rāvaṇas central corps of spies.
5.4.15 அ
5.4.15 ஆ
5.4.15 இ
5.4.15 ஈ
5.4.16 அ
5.4.16 ஆ
5.4.16 இ
5.4.16 ஈ
5.4.17 அ
5.4.17 ஆ
5.4.17 இ
5.4.17 ஈ
5.4.18 அ
5.4.18 ஆ
5.4.18 இ
5.4.18 ஈ
5.4.19 அ
5.4.19 ஆ
5.4.19 இ
5.4.19 ஈ
5.4.20 அ
5.4.20 ஆ தீக்ஷிதாந் ஜடிலாந் முண்டாந்
கோஜிநாம்பரவாஸஸ: ।
தர்பமுஷ்டிப்ரஹரணாந்
அக்நிகுண்டாயுகாம்ஸ்ததா ।
கூடமுத்கரபாணீம்ஸ்ச
தண்டாயுததராநபி ।
ஏகாக்ஷாநேககர்ணாம்ஸ்ச
லம்போதரபயோதராந் ।
கராலாந் புக்நவக்த்ராம்ஸ்ச
விகடாந் வாமநாம்ஸ்ததா ।
தந்விந: கங்கிநஸ்சைவ
ஸதக்நீமுஸலாயுதாந் ।
பரிகோத்தமஹஸ்தாம்ஸ்ச
விசித்ரகவசோஜ்ஜ்வலாந் ।
நாதிஸ்தூலாந்நா ��ிக்ருஸாந்
நாதிதீர்காதிஹ்ரஸ்வகாந் ।
நாதிகௌராந்நாதிக்ருஷ்ணாந்
நாதிகுப்ஜாந்ந வாமநாந் ।
விரூபாந் பஹுரூபாம்ஸ்ச
ஸுரூபாம்ஸ்ச ஸுவர்சஸ: ।
த்வஜீந் பதாகிநஸ்சைவ
ததர்ஸ விவிதாயுதாந் ॥
dīkṣitān jaṭilān muṇḍān
gōjināmbaravāsasaḥ ।
darbhamuṣṭipraharaṇān
agnikuṇḍāyughāṃstathā ।
kūṭamudgarapāṇīṃṡca
daṇḍāyudhadharānapi ।
ēkākṣānēkakarṇāṃṡca
lambōdarapayōdharān ।
karālān bhugnavaktrāṃṡca
vikaṭān vāmanāṃstathā ।
dhanvinaḥ khaṅginaṡcaiva
ṡataghnīmus alāyudhān ।
parighōttamahastāṃṡca
vicitrakavacōjjvalān ।
nātisthūlānnātikṛṡān
nātidīrghātihrasvakān ।
nātigaurānnātikṛṣṇān
nātikubjānna vāmanān ।
virūpān bahurūpāṃṡca
surūpāṃṡca suvarcasaḥ ।
dhvajīn patākinaṡcaiva
dadarṡa vividhāyudhān ॥
He saw some who had taken Deeksha,
some with matted locks, some clean shaven,
some clad in bull-hide and some in others,
some wielding Darbha grass in their fists,
some with firepans for their weapons,
some with Kūṭa and Mudgara in their hands,
some wielding staves for weapons,
some with only one eye, some with only one ear,
some with stomachs and breasts hanging down,
some with terrible forms,
some with deformed mouths,
some who were ugly and short,
some holding bows and others swords,
some wielding petards and pestles,
some holding splendid clubs,
some resplendent with armor,
some not too stout or too lean,
some not too tall or too short,
some not too fair or too dark,
some neither dwarfish nor humpbacked,
some crooked, some shapely, some bright,
some holding flags and some, pennants,
some with a variety of weapons and
yet others in many shapes and sizes.
5.4.20 இ
5.4.20 ஈ
5.4.21 அ
5.4.21 ஆ
5.4.21 இ
5.4.21 ஈ
5.4.22 அ
5.4.22 ஆ
5.4.22 இ
5.4.22 ஈ ஸக்திவ்ருக்ஷாயுதாம்ஸ்சைவ
பட்டிஸாஸநிதாரிண: ।
க்ஷேபணீபாஸஹஸ்தாம்ஸ்ச
ததர்ஸ ஸ மஹாகபி: ।
ஸ்ரக்விணஸ்த்வநுலிப்தாம்ஸ்ச
வராபரணபூஷிதாந் ।
நாநாவேஷஸமாயுக்தாந்
யதாஸ்ஸ்வைரகதாந் பஹூந் ।
தீக்ஷ்ணஸூலதராம்ஸ்சைவ
வஜ்ரிணஸ்ச மஹாபலாந் ॥
ṡaktivṛkṣāyudhāṃṡcaiva
paṭṭisāṡanidhāriṇaḥ ।
kṣēpaṇīpāṡahastāṃṡca
dadarṡa sa mahākapiḥ ।
sragviṇastvanuliptāṃṡca
varābharaṇabhūṣ itān ।
nānāvēṣasamāyuktān
yathāssvairagatān bahūn ।
tīkṣṇaṡūladharāṃṡcaiva
vajriṇaṡca mahābalān ॥
The great Vānara saw
some armed with Ṡakti and some with trees,
some with Paṭṭisa and Aṡani,
some with slings and nooses,
some wearing flower garlands,
some with lotions and creams on them,
some with exquisite ornaments,
some dressed in a variety of costumes,
some who could go anywhere at will,
some armed with sharp spears and Vajras
and others of immense strength.
5.4.23 அ
5.4.23 ஆ
5.4.23 இ
5.4.23 ஈ ஸதஸாஹஸ்ரமவ்யக்ரம்
ஆரக்ஷம் மத்யமம் கபி: ।
ரக்ஷோதிபதிநிர்திஷ்டம்
ததர்ஸாந்த:புராக்ரத: ॥
ṡatasāhasramavyagram
ārakṣaṃ madhyamaṃ kapiḥ ।
rakṣōdhipatinirdiṣṭam
dadarṡāntaḥpurāgrataḥ ॥
The Vānara saw,
in front of the Kings palace,
a hundred thousand men,
appointed by the lord of the Rākshasas
guarding the center (of the city).
5.4.24 அ
5.4.24 ஆ
5.4.24 இ
5.4.24 ஈ
5.4.25 அ
5.4.25 ஆ
5.4.25 இ
5.4.25 ஈ ஸ ததா தத்க்ருஹம் த்ருஷ்ட்வா
மஹாஹாடகதோரணம் ।
ராக்ஷஸேந்த்ரஸ்ய விக்யாதம்
அத்ரிமூர்த்நி ப்ரதிஷ்டிதம் ।
புண்டரீகாவதம்ஸாபி:
பரிகாபிரலங்க்ருதம் ।
ப்ராகாராவ்ருதமத்யந்தம்
ததர்ஸ ஸ மஹாகபி: ॥
sa tadā tadgṛhaṃ dṛṣṭvā
mahāhāṭakatōraṇam ।
rākṣasēndrasya vikhyātam
adrimūrdhni pratiṣṭhitam ।
puṇḍarīkāvataṃsābhiḥ
parikhābhiralaṅkṛtam ।
prākārāvṛtamatyantam
dadarṡa sa mahākapiḥ ॥
Then the great Vānara saw the
famed mansion of the Lord of Rākshasas
with its archways made of gold,
situated at the high point of the mountain,
encircled with ramparts and
a moat adorned with white lotuses
and secured with huge latches.
5.4.26 அ
5.4.26 ஆ
5.4.26 இ
5.4.26 ஈ
5.4.27 அ
5.4.27 ஆ
5.4.27 இ
5.4.27 ஈ
5.4.28 அ
5.4.28 ஆ
5.4.28 இ
5.4.28 ஈ
5.4.28 உ
5.4.28 ஊ த்ரிவிஷ்டபநிபம் திவ்யம்
திவ்யநாதநிநாதிதம் ।
வாஜிஹேஷிதஸங்குஷ்டம்
நாதிதம் பூஷணைஸ்ததா ।
ரதைர்யாநைர்விமாநைஸ்ச
ததா ஹயகஜை: ஸுபை: ।
வாரணைஸ்ச சதுர்தந்தை:
ஸ்வேதாப்ரநிசயோபமை: ।
பூஷிதம் ருசிரத்வாரம்
மத்தைஸ்ச ம்ருகபக்ஷிபி: ।
ரக்ஷிதம் ஸுமஹாவீர்யை:
யாதுதாநை: ஸஹஸ்ரஸ: ।
ராக்ஷஸாதிபதேர்குப்தம்
ஆவிவேஸ மஹாகபி: ॥
triviṣṭapanibhaṃ divyam
divyanādanināditam ।
vājihēṣitasaṅghuṣṭam
nāditaṃ bhūṣaṇaistathā ।
rathairyānairvimānaiṡca
tathā hayagajaiḥ ṡubhaiḥ ।
vāraṇaiṡca caturdantai:
ṡvētābhranicayōpamaiḥ ।
bhūṣitaṃ ruciradvāram
mattaiṡca mṛgapakṣibhiḥ ।
rakṣitaṃ sumahāvīryaiḥ
yātudhānaiḥ sahasraṡaḥ ।
rākṣasādhipatērguptam
āvivēṡa mahākapiḥ ॥
Then the great Vānara furtively entered
the abode of the King of the Rākshasas,
which was splendid like heaven,
resounding with celestial melodies,
neighing of horses and tinkling of ornaments,
full of chariots and other vehicles,
Vimānas, beautiful elephants, horses,
huge elephants with four tusks
that looked like white clouds
and intoxicated birds and beasts,
guarded by thousands of Rākshasas of immense valor.
5.4.29 அ
5.4.29 ஆ
5.4.29 இ
5.4.29 ஈ ஸஹேமஜாம்பூநதசக்ரவாலம்
மஹார்ஹமுக்தாமணிபூஷிதாந்தம் ।
பரார்த்யகாலாகுருசந்தநாக்தம்
ஸ ராவணாந்த:புரமாவிவேஸ ॥
sahēmajāmbūnadacakravālam
mahārhamuktāmaṇibhūṣitāntam ।
parārthyakālāgurucandanāktam
sa rāvaṇāntaḥpuramāvivēṡa ॥
And thus he entered that golden
city within the city, where Rāvaṇa lived,
surrounded by ramparts of gold and silver,
its interior adorned with pearls and gems,
its walls washed with rare Agaru and sandal paste.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
ஸுந்தரகாண்டே சதுர்தஸ்ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
sundarakāṇḍē caturthassargaḥ॥
Thus concludes the fourth Sarga
in Sundara Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends