Latest Info from Administrator.
Warm Welcome to www.brahminsnet.com >>> Fast Registration Limited access only! Click to Register with full access!
Results 1 to 1 of 1

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1
  Super Moderator Crown soundararajan50's Avatar
  Join Date
  Jun 2012
  Location
  Tiruvannamalai
  Age
  68
  Posts
  8,622
  Downloads
  18
  Uploads
  0
  Rep Power
  975
  Font Size

  Default Sundara Kaanda Sarga 1 Continues


  sundara kanda sarga 6 continues
  தூம்ராக்ஷஸ்ய ச ஸம்பாதே:
  பவநம் மாருதாத்மஜ: ।
  வித்யுத்ரூபஸ்ய பீமஸ்ய
  கநஸ்ய விகநஸ்ய ச ।
  ஸுகநாஸஸ்ய வக்ரஸ்ய
  ஸடஸ்ய விகடஸ்ய ச ।
  ப்ரஹ்மகர்ணஸ்ய தம்ஷ்ட்ரஸ்ய
  ரோமஸஸ்ய ச ரக்ஷஸ: ।
  யுத்தோந்மத்தஸ்ய மத்தஸ்ய
  த்வஜக்ரீவஸ்ய நாதிந: ।
  வித்யுஜ்ஜிஹ்வேந்த்ரஜிஹ்வாநாம்
  ததா ஹஸ்திமுகஸ்ய ச ।
  கராளஸ்ய பிஸாசஸ்ய
  ஸோணிதாக்ஷஸ்ய சைவ ஹி ॥
  dhūmrākṣasya ca sampātēḥ
  bhavanaṃ mārutātmajaḥ ।
  vidyudrūpasya bhīmasya
  ghanasya vighanasya ca ।
  ṡukanāsasya vakrasya
  ṡaṭhasya vikaṭasya ca ।
  brahmakarṇasya daṃṣṭrasya
  rōmaṡasya ca rakṣasaḥ ।
  yuddhōnmattasya mattasya
  dhvajagrīvasya nādinaḥ ।
  vidyujjihvēndrajihvānām
  tathā hastimukhasya ca ।
  karā asya piṡācasya
  ṡōṇitākṣasya caiva hi ॥
  The son of Vāyu then went to
  the mansions of the Rākshasas,
  Dhūmrāksha, Sampāti, Vidyudrūpa, Bheema,
  Ghana, Vighana, Ṡukanāsa, Vakra, Ṡaṭha,
  Vikaṭa, Brahmakarṇa, Daṃshṭra, Rōmaṡa,
  Yuddhōnmatta, Matta, Dhwajagreeva, Nādi,
  Vidyujjihva, Indrajihva, Hastimukha,
  Karāla, Piṡāca and Ṡōṇitākṣa.
  க்ரமமாண: க்ரமேணைவ
  ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ: ।
  தேஷு தேஷு மஹார்ஹேஷு
  பவநேஷு மஹாயஸா: ।
  தேஷாம்ருத்திமதாம்ருத்திம்
  ததர்ஸ ஸ மஹாகபி: ॥
  kramamāṇaḥ kramēṇaiva
  hanumānmārutātmajaḥ ।
  tēṣu tēṣu mahārhēṣu
  bhavanēṣu mahāyaṡāḥ ।
  tēṣāmṛddhimatāmṛddhim
  dadarṡa sa mahākapiḥ ॥
  Going from one house to the other in an orderly manner,
  Hanumān, the son of Vāyu, of great reputation,
  saw opulence of those prosperous folk
  evident in each of those coveted mansions.
  ஸர்வேஷாம் ஸமதிக்ரம்ய
  பவநாநி ஸமந்தத: ।
  ஆஸஸாதாத லக்ஷ்மீவாந்
  ராக்ஷஸேத்ரநிவேஸநம் ॥
  sarvēṣāṃ samatikramya
  bhavanāni samantataḥ ।
  āsasādātha lakṣmīvān
  rākṣasēdranivēṡanam ॥
  The blessed one, having seen
  the houses all around it,
  came (back) to the abode of
  the King of Rākshasas.
  ராவணஸ்யோபஸாயிந்யோ
  ததர்ஸ ஹரிஸத்தம: ।
  விசரந்ஹரிஸார்தூலோ
  ராக்ஷஸீர்விக்ருதேக்ஷணா: ।
  ஸூலமுத்கரஹஸ்தாஸ்ச
  ஸக்திதோமரதாரிணீ: ॥
  rāvaṇasyōpaṡāyinyō
  dadarṡa harisattamaḥ ।
  vicaranhariṡārdūlō
  rākṣasīrvikṛtēkṣaṇāḥ ।
  ṡūlamudgarahastāṡca
  ṡaktitōmaradhāriṇīḥ ॥
  The eminent Vānara, a tiger among Vānaras,
  as he went about, saw many
  Rākshasis with deformed eyes
  standing guard as Rāvaṇa slept,
  wielding spears, Mudgaras, Ṡaktis and Tōmaras.
  ததர்ஸ விவிதாந் குல்மாந்
  தஸ்ய ரக்ஷ:பதேர்க்ருஹே ।
  ராக்ஷஸாம்ஸ்ச மஹாகாயாந்
  நாநாப்ரஹரணோத்யதாந் ॥
  dadarṡa vividhān gulmān
  tasya rakṣaḥpatērgṛhē ।
  rākṣasāṃṡca mahākāyān
  nānāpraharaṇōdyatān ॥
  In that house of the lord of Rākshasas,
  he saw various bands of fighters,
  and Rākshasas with gigantic bodies
  with various weapons raised in their hands.
  ரக்தாந் ஸ்வேதாந் ஸிதாம்ஸ்சைவ
  ஹரீம்ஸ்சாபி மஹாஜவாந் ।
  குலீநாந் ரூபஸம்பந்நாந்
  கஜாந்பரகஜாருஜாந் ।
  நிஷ்டிதாந் கஜஸிக்ஷாயாம்
  ஐராவதஸமாந்யுதி ।
  நிஹந்த்ரூந் பரஸைந்யாநாம்
  க்ருஹே தஸ்மிந் ததர்ஸ ஸ: ।
  க்ஷரதஸ்ச யதா மேகாந்
  ஸ்ரவதஸ்ச யதா கிரீந் ।
  மேகஸந்ததிநிர்கோஷாந்
  துர்தர்ஷாந் ஸமரே பரை: ॥
  raktān ṡvētān sitāṃṡcaiva
  harīá ��ṡcāpi mahājavān ।
  kulīnān rūpasampannān
  gajānparagajārujān ।
  niṣṭhitān gajaṡikṣāyām
  airāvatasamānyudhi ।
  nihantrūn parasainyānām
  gṛhē tasmin dadarṡa saḥ ।
  kṣarataṡca yathā mēghān
  sravataṡca yathā girīn ।
  mēghasantatinirghōṣān
  durdharṣān samarē paraiḥ ॥
  He saw red, white and grey
  horses of great speed in that house.
  He also saw pedigree elephants,
  splendid in appearance and
  trumpeting like the peal of thunder,
  which could play havoc among
  the elephant forces of the enemy.
  Perfectly trained, knowing all the
  skills that an elephant can ever have,
  the equals of Airāvata in fighting,
  and invincible in a fight with enemies,
  those destroyers of enemy forces exuded ichor
  like clouds showering water and
  streams gushing out of mountains.
  ஸஹஸ்ரம் வாஹிநீஸ்தத்ர
  ஜாம்பூநதபரிஷ்க்ருதா: ।
  ஹேமஜாலபரிச்சந்நா:
  தருணாதித்யஸந்நிபா: ।
  ததர்ஸ ராக்ஷஸேந்த்ரஸ்ய
  ராவணஸ்ய நிவேஸநே ॥
  sahasraṃ vāhinīstatra
  jāmbūnadapariṣkṛtāḥ ।
  hēmajālaparicchannāḥ
  taruṇādityasannibhāḥ ।
  dadarṡa rākṣasēndrasya
  rāvaṇasya nivēṡanē ॥
  He saw in that house of Rāvaṇa,
  thousands of Vāhinīs
  decorated with gold trappings
  wearing suits made of gold strings
  shining like the late morning sun.
  ஸிபிகா விவிதாகாரா:
  ஸ கபிர்மாருதாத்மஜ: ।
  லதாக்ருஹாணி சித்ராணி
  சித்ரஸாலாக்ருஹாணி ச ।
  க்ரீடாக்ருஹாணி சாந்யாநி
  தாருபர்வதகாநபி ।
  காமஸ்ய க்ருஹகம் ரம்யம்
  திவாக்ருஹகமேவ ச ।
  ததர்ஸ ராக்ஷஸேந்த்ரஸ்ய
  ராவணஸ்ய நிவேஸநே ॥
  ṡibikā vividhākārāḥ
  sa kapirmārutātmajaḥ ।
  latāgṛhāṇi citrāṇi
  citraṡālāgṛhāṇi ca ।
  krīḍāgṛhāṇi cānyāni
  dāruparvatakānapi ।
  kāmasya gṛhakaṃ ramyam
  divāgṛhakamÄ “va ca ।
  dadarṡa rākṣasēndrasya
  rāvaṇasya nivēṡanē ॥
  That Vānara, the son of Vāyu
  saw in the house of Rāvaṇa, the lord of Rākshasas,
  palanquins of diverse shapes,
  beautiful vine-covered arbors,
  halls with picture galleries,
  many other recreation halls,
  artificial hills made of wood,
  delightful bed-rooms and pleasant drawing rooms.
  ஸ மந்தரகிரிப்ரக்யம்
  மயூரஸ்தாநஸங்குலம் ।
  த்வஜயஷ்டிபிராகீர்ணம்
  ததர்ஸ பவநோத்தமம் ।
  அநேகரத்நஸங்கீர்ணம்
  நிதிஜாலம் ஸமந்தத: ।
  தீரநிஷ்டிதகர்மாந்தம்
  க்ருஹம் பூதபதேரிவ ॥
  sa mandaragiriprakhyam
  mayūrasthānasaṅkulam ।
  dhvajayaṣṭibhirākīrṇam
  dadarṡa bhavanōttamam ।
  anēkaratnasaṅkīrṇam
  nidhijālaṃ samantataḥ ।
  dhīraniṣṭhitakarmāntam
  gṛhaṃ bhūtapatēriva ॥
  He saw that splendid mansion,
  lofty as the Mandara mountain,
  full of flagstaffs and perches for peacocks.
  Filled with chests full of every kind of gem,
  it was like the house of Kubēra,
  where everything was run by very capable people.
  அர்சிர்பிஸ்சாபி ரத்நாநாம்
  தேஜஸா ராவணஸ்ய ச ।
  விரராஜாத தத்வேஸ்ம
  ரஸ்மிமாநிவ ரஸ்மிபி: ॥
  arcirbhiṡcāpi ratnānām
  tējasā rāvaṇasya ca ।
  virarājātha tadvēṡma
  raṡmimāniva raṡmibhiḥ ॥
  With the dazzle of gems
  and the radiance of Rāvaṇa,
  that mansion seemed to shine
  like the sun with his rays.
  ஜாம்பூநதமயாந்யேந
  ஸயநாந்யாஸநாநி ச ।
  பாஜநாநி ச முக்யாநி
  ததர்ஸ ஹரியூதப: ॥
  jāmbūnadamayānyēna
  ṡayanānyāsanāni ca ।
  bhājanāni ca mukhyāni
  dadarṡa hariyūthapaḥ ॥
  The Vānara chief saw bedsteads and couches
  made of gold and many exquisite vessels.
  மத்வாஸவக்ருதக்லேதம்
  மணிபாஜநஸங்குலம் ।
  மநோரமமஸம்பாதம்
  குபேரபவநம் யதா ॥
  madhvāsavakṛtaklēdam
  maṇibhājanasaṅkulam ।
  manōramamasaṃbādham
  kubērabhavanaṃ yathā ॥
  (It was) flowing with mead and liquor,
  and was full of vessels set with gems,
  spacious and pleasing like the mansion of Kubēra.
  நூபுராணாம் ச கோஷேண
  காஞ்சீநாம் நிநதேந ச ।
  ம்ருதங்கதலகோஷைஸ்ச
  கோஷவத்பிர்விநாதிதம் ॥
  nūpurāṇāṃ ca ghōṣēṇa
  kāńcīnāṃ ninadēna ca ।
  mṛdaṅgatalaghōṣaiṡca
  ghōṣavadbhirvināditam ॥
  (It was) resounding with the
  tinkling of anklets and girdles
  and was booming with the sounds of Mṛdanga.
  ப்ராஸாதஸங்காதயுதம்
  ஸ்த்ரீரத்நஸதஸங்குலம் ।
  ஸுவ்யூடகக்ஷ்யம் ஹநுமாந்
  ப்ரவிவேஸ மஹாக்ருஹாம் ॥
  prāsādasaṅghātayutam
  strīratnaṡatasaṅkulam ।
  suvyūḍhakakṣyaṃ hanumān
  pravivēṡa mahāgṛhām ॥
  And Hanumān made his entry into that huge mansion
  which contained many splendid suites
  and well-planned quadrangles and was lively
  with crowds of women, jewels of their kind.
  இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
  ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
  ஸுந்தரகாண்டே ஷஷ்டஸ்ஸர்க:॥
  ityārṣē vālmīkīyē
  ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
  sundarakāṇḍē ṣaṣṭhassargaḥ॥
  Thus concludes the sixth Sarga
  in Sundara Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
  the first ever poem of humankind,
  composed by Maharshi Vālmeeki.

  Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
  JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends

  Last edited by soundararajan50; 14-10-2017 at 07:36 AM.

 2. Dear Unregistered,Welcome!

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •