5.9.27 அ
5.9.27 ஆ
5.9.27 இ
5.9.27 ஈ நாதிதாம் மத்தவிஹகை:
திவ்யகந்தாதிவாஸிதாம் ।
பரார்த்யாஸ்தரணோபேதாம்
ரக்ஷோதிபநிஷேவிதாம் ॥
nāditāṃ mattavihagaiḥ
divyagandhādhivāsitām ।
parārdhyāstaraṇōpētām
rakṣōdhipaniṣēvitām ॥
Used by the Lord of the Rākshasas,
it resounded with the chatter of amorous birds,
fragrant with divine scents and
furnished with invaluable bed-spreads.
5.9.28 அ
5.9.28 ஆ
5.9.28 இ
5.9.28 ஈ தூம்ராமகருதூபேந
விமலாம் ஹம்ஸபாண்டுராம் ।
சித்ராம் புஷ்போபஹாரேண
கல்மாஷீமிவ ஸுப்ரபாம் ॥
dhūmrāmagarudhūpēna
vimalāṃ haṃsapāṇḍurām ।
citrāṃ puṣpōpahārēṇa
kalmāṣīmiva suprabhām ॥
Spotlessly white as a swan,
smoky with the incense of Agaru
and lovely with the decoration of flowers,
it shone like a brindled cow.
5.9.29 அ
5.9.29 ஆ
5.9.29 இ
5.9.29 ஈ மநஸ்ஸம்ஹ்லாதஜநநீம்
வர்ணஸ்யாபி ப்ரஸாதிநீம் ।
தாம் ஸோகநாஸிநீம் திவ்யாம்
ஸ்ரிய: ஸஞ்ஜநநீமிவ ॥
manassaṃhlādajananīm
varṇasyāpi prasādinīm ।
tāṃ ṡōkanāṡinīṃ divyām
ṡriyaḥ sańjananīmiva ॥
It was divine, seeming to be capable of
removing one’s grief, giving peace to the mind,
enhancing the complexion of the body
and even granting opulence to one!
5.9.30 அ
5.9.30 ஆ
5.9.30 இ
5.9.30 ஈ இந்த்ரியாணீந்த்ரியார்தைஸ்து
பஞ்ச பஞ்சபிருத்தமை: ।
தர்பயாமாஸ மாதேவ
ததா ராவணபாலிதா ॥
indriyāṇīndriyārthaistu
pańca pańcabhiruttamaiḥ ।
tarpayāmāsa mātēva
tadā rāvaṇapālitā ॥
Well managed by Rāvaṇa, it offered,
like a (doting) mother does,
five kinds of pleasures
that satisfy the five senses respectively.
5.9.31 அ
5.9.31 ஆ
5.9.31 இ
5.9.31 ஈ ஸ்வர்கோऽயம் தேவலோகோऽயம்
இந்த்ரஸ்யேயம் புரீ பவேத் ।
ஸித்திர்வேயம் பரா ஹி ஸ்யாத்
இத்யமந்யத மாருதி: ॥
svargō'yaṃ dēvalōkō'yam
indrasyēyaṃ purī bhavēt ।
siddhirvēyaṃ parā hi syāt
ityamanyata mārutiḥ ॥
The son of Vāyu thought,
‘This is like Swarga;
this is like the world of Dēvas!
This must be the city of Indra!
This must be a reward for ultimate Tapa!’
5.9.32 அ
5.9.32 ஆ
5.9.32 இ
5.9.32 ஈ ப்ரத்யாயத இவாபஸ்யத்
ப்ரதீபாம்ஸ்தத்ர காஞ்சநாந் ।
தூர்தாநிவ மஹாதூதை:
தேவநேந பராஜிதாந் ॥
pradhyāyata ivāpaṡyat
pradīpāṃstatra kāńcanān ।
dhūrtāniva mahādhūtaiḥ
dēvanēna parājitān ॥
The bright golden lamps there
seemed to be lost in brooding
like gamblers defeated by
master-gamblers in a game of dice.
5.9.33 அ
5.9.33 ஆ
5.9.33 இ
5.9.33 ஈ தீபாநாம் ச ப்ரகாஸேந
தேஜஸா ராவணஸ்ய ச ।
அர்சிர்பிர்பூஷணாநாம் ச
ப்ரதீப்தேத்யப்யமந்யத ॥
dīpānāṃ ca prakāṡēna
tējasā rāvaṇasya ca ।
arcirbhirbhūṣaṇānāṃ ca
pradīptētyabhyamanyata ॥
He felt that its dazzle owed itself
not only to the light from the lamps,
but also to the reflections of the gems
and equally to the radiance of Rāvaṇa.
5.9.34 அ
5.9.34 ஆ
5.9.34 இ
5.9.34 ஈ ததோऽபஸ்யத்குதாऽऽஸீநம்
நாநாவர்ணாம்பரஸ்ரஜம் ।
ஸஹஸ்ரம் வரநாரீணாம்
நாநாவேஷவிபூஷிதம் ॥
tatō'paṡyatkuthā''sīnaṃ
nānāvarṇāmbarasrajam ।
sahasraṃ varanārīṇām
nānāvēṣavibhūṣitam ॥
Then he saw the thousands of lovely women
clad in colorful costumes
wearing beautiful garlands
lying on the carpet.
5.9.35 அ
5.9.35 ஆ
5.9.35 இ
5.9.35 ஈ பரிவ்ருத்தேऽர்தராத்ரே து
பாநநித்ராவஸம் கதம் ।
க்ரீடித்வோபரதம் ராத்ரௌ
ஸுஷ்வாப பலவத்ததா ॥
parivṛttē'rdharātrē tu
pānanidrāvaṡaṃ gatam ।
krīḍitvōparataṃ rātrau
suṣvāpa balavattadā ॥
With the clock turning past mid-night,
they were in deep slumber, drunken to numbness
and having retired from love sports
that have lasted well into the late night.
5.9.36 அ
5.9.36 ஆ
5.9.36 இ
5.9.36 ஈ தத்ப்ரஸுப்தம் விருருசே
நிஸ்ஸப்தாந்தரபூஷணம் ।
நிஸ்ஸப்தஹம்ஸப்ரமரம்
யதா பத்மவநம் மஹத் ॥
tatprasuptaṃ virurucē
niṡṡabdāntarabhūṣaṇam ।
niṡṡabdahaṃsabhramaram
yathā padmavanaṃ mahat ॥
With them being fast asleep and the
sounds of their ornaments absolutely stilled,
that place shone like a
large bed of lotuses where
the swans and bees had gone silent.
5.9.37 அ
5.9.37 ஆ
5.9.37 இ
5.9.37 ஈ தாஸாம் ஸம்வ்ருததந்தாநி
மீலிதாக்ஷீணி மாருதி: ।
அபஸ்யத்பத்மகந்தீநி
வதநாநி ஸுயோஷிதாம் ॥
tāsāṃ saṃvṛtadantāni
mīlitākṣīṇi mārutiḥ ।
apaṡyatpadmagandhīni
vadanāni suyōṣitām ॥
The son of Vāyu saw the
faces of those beautiful women,
fragrant as lotuses,
eyes covered by the eyelids
and teeth (by the lips).
5.9.38 அ
5.9.38 ஆ
5.9.38 இ
5.9.38 ஈ ப்ரபுத்தாநீவ பத்மாநி
தாஸாம் பூத்வா க்ஷபாக்ஷயே ।
புநஸ்ஸம்வ்ருதபத்ராணி
ராத்ராவிவ பபுஸ்ததா ॥
prabuddhānīva padmāni
tāsāṃ bhūtvā kṣapākṣayē ।
punassaṃvṛtapatrāṇi
rātrāviva babhustadā ॥
With the best part of the night already behind,
their faces, which were like lotuses in full bloom,
shone like lotuses again, only
with their petals closed due to night-fall.
5.9.39 அ
5.9.39 ஆ
5.9.39 இ
5.9.39 ஈ
5.9.40 அ
5.9.40 ஆ
5.9.40 இ
5.9.40 ஈ இமாநி முகபத்மாநி
நியதம் மத்தஷட்பதா: ।
அம்புஜாநீவ புல்லாநி
ப்ரார்தயந்தி புந: புந: ।
இதிவாமந்யத ஸ்ரீமாந்
உபபத்த்யா மஹாகபி: ।
மேநே ஹி குணதஸ்தாநி
ஸமாநி ஸலிலோத்பவை: ॥
imāni mukhapadmāni
niyataṃ mattaṣaṭpadāḥ ।
ambujānīva phullāni
prārthayanti punaḥ punaḥ ।
itivāmanyata ṡrīmān
upapattyā mahākapiḥ ।
mēnē hi guṇatastāni
samāni salilōdbhavaiḥ ॥
‘Surely the amorous bees would seek
these lotus faces again and again
mistaking them for real lotuses
that bloom on the water’
thought that blessed great Vānara,
with good reason, seeing them
lack no quality that the water borne ones have.
5.9.41 அ
5.9.41 ஆ
5.9.41 இ
5.9.41 ஈ ஸா தஸ்ய ஸுஸுபே ஸாலா
தாபிஸ்த்ரீபிர்விராஜிதா ।
ஸாரதீவ ப்ரஸந்நா த்யௌ:
தாராபிரபிஸோபிதா ॥
sā tasya ṡuṡubhē ṡālā
tābhistrībhirvirājitā ।
ṡāradīva prasannā dyauḥ
tārābhirabhiṡōbhitā ॥
That apartment of his (Rāvaṇa’s),
lit up by the presence of those women,
shone like the pleasant post-monsoon sky
embellished by the stars.
5.9.42 அ
5.9.42 ஆ
5.9.42 இ
5.9.42 ஈ ஸ ச தாபி: பரிவ்ருத:
ஸுஸுபே ராக்ஷஸாதிப: ।
யதா ஹ்யுடுபதிஸ்ஸீமாந்
தாராபிரபிஸம்வ்ருத: ॥
sa ca tābhiḥ parivṛtaḥ
ṡuṡubhē rākṣasādhipaḥ ।
yathā hyuḍupatiṡṡīmān
tārābhirabhisaṃvṛtaḥ ॥
Surrounded by them, the lord of Rākshasas
shone like the splendid moon surrounded by stars.
5.9.43 அ
5.9.43 ஆ
5.9.43 இ
5.9.43 ஈ யாஸ்ச்யவந்தேऽம்பராத்தாரா:
புண்யஸேஷஸமாவ்ருதா: ।
இமாஸ்தாஸ்ஸங்கதா: க்ருத்ஸ்நா
இதி மேநே ஹரிஸ்ததா ॥
yāṡcyavantē'mbarāttārāḥ
puṇyaṡēṣasamāvṛtāḥ ।
imāstāssaṅgatāḥ kṛtsnā
iti mēnē haristadā ॥
‘All the stars, that have fallen from the heavens
before their Puṇya was completely exhausted,
must have gathered here’ thought the Vānara.
5.9.44 அ
5.9.44 ஆ
5.9.44 இ
5.9.44 ஈ தாராணாமிவ ஸுவ்யக்தம்
மஹதீநாம் ஸுபார்சிஷாம் ।
ப்ரபாவர்ணப்ரஸாதாஸ்ச
விரேஜுஸ்தத்ர யோஷிதாம் ॥
tārāṇāmiva suvyaktam
mahatīnāṃ ṡubhārciṣām ।
prabhāvarṇaprasādāṡca
virējustatra yōṣitām ॥
The radiance, color and grace of those women
shone like those of the most bright and splendid stars.
5.9.45 அ
5.9.45 ஆ
5.9.45 இ
5.9.45 ஈ வ்யாவ்ருத்தகுருபீநஸ்ரக்
ப்ரகீர்ணவரபூஷணா: ।
பாநவ்யாயாமகாலேஷு
நித்ராபஹ்ருதசேதஸ: ॥
vyāvṛttagurupīnasrak
prakīrṇavarabhūṣaṇāḥ ।
pānavyāyāmakālēṣu
nidrāpahṛtacētasaḥ ॥
With their big and plump garlands and
exquisite ornaments strewn hither and thither
while they played love sports and became drunk,
the women were now robbed of their senses by sleep.
5.9.46 அ
5.9.46 ஆ
5.9.46 இ
5.9.46 ஈ வ்யாவ்ருத்ததிலகா: காஸ்சித்
காஸ்சிதுத்ப்ராந்தநூபுரா: ।
பார்ஸ்வே கலிதஹாராஸ்ச
காஸ்சித்பரமயோஷித: ॥
vyāvṛttatilakāḥ kāṡcit
kāṡcidudbhrāntanūpurā: ।
pārṡvē galitahārāṡca
kāṡcitparamayōṣitaḥ ॥
Some of those lovely women had their Tilaka smudged.
Some had their anklets displaced.
Some had their necklaces hanging to one side.
5.9.47 அ
5.9.47 ஆ
5.9.47 இ
5.9.47 ஈ முக்தாஹாராऽவ்ருதாஸ்சாந்யா:
காஸ்சித்விஸ்ரஸ்தவாஸஸ: ।
வ்யாவித்தரஸநாதாமா:
கிஸோர்ய இவ வாஹிதா: ॥
muktāhārā'vṛtāṡcānyāḥ
kāṡcidvisrastavāsasaḥ ।
vyāviddharaṡanādāmāḥ
kiṡōrya iva vāhitāḥ ॥
Some are wrapped in pearl necklaces.
Some had their clothes slipping off.
Some had their waist strings tangled.
They lay like draught fillies
let loose to relax on the ground.
5.9.48 அ
5.9.48 ஆ
5.9.48 இ
5.9.48 ஈ ஸுகுண்டலதராஸ்சாந்யா
விச்சிந்நம்ருதிதஸ்ரஜ: ।
கஜேந்த்ரம்ருதிதா: புல்லா
லதா இவ மஹாவநே ॥
sukuṇḍaladharāṡcānyā
vicchinnamṛditasrajaḥ ।
gajēndramṛditāḥ phullā
latā iva mahāvanē ॥
Others wearing splendid ear-pendants,
with their garlands torn and crushed,
looked like forest creepers whose blooms
were trampled upon by the lord of tuskers.
5.9.49 அ
5.9.49 ஆ
5.9.49 இ
5.9.49 ஈ சந்த்ராம்ஸுகிரணாபாஸ்ச
ஹாரா: காஸாம்சிதுத்கடா: ।
ஹம்ஸா இவ பபுஸ்ஸுப்தா:
ஸ்தநமத்யேஷு யோஷிதாம் ॥
candrāṃṡukiraṇābhāṡca
hārāḥ kāsāṃcidutkaṭāḥ ।
haṃsā iva babhussuptāḥ
stanamadhyēṣu yōṣitām ॥
The necklaces worn by some
lay between their breasts,
glowing with the sheen of moonlight,
shining like sleeping swans.
5.9.50 அ
5.9.50 ஆ
5.9.50 இ
5.9.50 ஈ அபராஸாம் ச வைடூர்யா:
காதம்பா இவ பக்ஷிண: ।
ஹேமஸூத்ராணி சாந்யாஸாம்
சக்ரவாகா இவாபவந் ॥
aparāsāṃ ca vaiḍūryāḥ
kādambā iva pakṣiṇaḥ ।
hēmasūtrāṇi cānyāsām
cakravākā ivābhavan ॥
The lazulite necklaces of some
looked like Kādamba birds
and the gold girdles of others
looked like Cakravāka birds.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
To be continued