Sundara Kaanda Sarga 10

Sundara Kaanda - Sarga 10
In this Sarga Hanumān approaches the magnificent bedstead and the mighty Rāvaṇa sleeping on it. He sees many beautiful women who have dozed off under the power of intoxication, hugging the musical instruments they were playing.
He then finds Mandōdari, an extraordinary beauty, on a bed that is distinctly set aside. Based on her youthful looks and extraordinary charm, he mistakes her to be Seetā and jumps with joy.
5.10.1 அ
5.10.1 ஆ
5.10.1 இ
5.10.1 ஈ
5.10.2 அ
5.10.2 ஆ
5.10.2 இ
5.10.2 ஈ தத்ர திவ்யோபமம் முக்யம்
ஸ்பாடிகம் ரத்நபூஷிதம் ।
அவேக்ஷமாணோ ஹநுமாந்
ததர்ஸ ஸயநாஸநம் ।
தாந்தகாஞ்சநசித்ராங்கை:
வைடூர்யைஸ்ச வராஸநை: ।
மஹார்ஹாஸ்தரணோபேதை:
உபபந்நம் மஹாதநை: ॥
tatra divyōpamaṃ mukhyam
sphāṭikaṃ ratnabhūṣitam ।
avēkṣamāṇō hanumān
dadarṡa ṡayanāsanam ।
dāntakāńcanacitrāṅgaiḥ
vaiḍūryaiṡca varāsanaiḥ ।
mahārhāstaraṇōpētaiḥ
upapannaṃ mahādhanaiḥ ॥
Looking around, Hanumān saw a prominent bedstead
which resembled like one in heaven,
encrusted with crystals and gems,
its legs and other parts inlaid with
designs of ivory, gold and lazulite,
covered with bedspreads of the best class,
along with posh and best couches.
5.10.3 அ
5.10.3 ஆ
5.10.3 இ
5.10.3 ஈ தஸ்ய சைகதமே தேஸே
ஸோऽக்ய்ரமாலாவிபூஷிதம் ।
ததர்ஸ பாண்டுரம் சத்ரம்
தாராதிபதிஸந்நிபம் ॥
tasya caikatamē dēṡē
sō'gyramālāvibhūṣitam ।
dadarṡa pāṇḍuraṃ chatram
tārādhipatisannibham ॥
Then, over there, he saw a
white umbrella, bright like the lord of stars
decorated with superb garlands.
5.10.4 அ
5.10.4 ஆ
5.10.4 இ
5.10.4 ஈ
5.10.5 அ
5.10.5 ஆ
5.10.5 இ
5.10.5 ஈ
5.10.6 அ
5.10.6 ஆ
5.10.6 இ
5.10.6 ஈ ஜாதரூபபரிக்ஷிப்தம்
சித்ரபாநுஸமப்ரபம் ।
அஸோகமாலாவிததம்
ததர்ஸ பரமாஸநம் ।
வாலவ்யஜநஹஸ்தாபி:
வீஜ்யமாநம் ஸமந்தத: ।
கந்தைஸ்ச விவிதைர்ஜுஷ்டம்
வரதூபேந தூபிதம் ।
பரமாஸ்தரணாஸ்தீர்ணம்
ஆவிகாஜிநஸம்வ்ருதம் ।
தாமபிர்வரமால்யாநாம்
ஸமந்தாதுபஸோபிதம் ॥
jātarūpaparikṣiptam
citrabhānusamaprabham ।
aṡōkamālāvitatam
dadarṡa paramāsanam ।
vālavyajanahastābhiḥ
vī jyamānaṃ samantataḥ ।
gandhaiṡca vividhairjuṣṭam
varadhūpēna dhūpitam ।
paramāstaraṇāstīrṇam
āvikājinasaṃvṛtam ।
dāmabhirvaramālyānām
samantādupaṡōbhitam ॥
The superb bedstead he saw was dazzling, like the sun.
It was decorated with garlands of Aṡōka blooms.
Women, on every side of it, were weaving fly-whisks.
It was fragrant, treated with
the vapors of the best of incense.
It was covered with sheep-skin and
best of the best bedspreads.
It was draped with festoons of rare flowers.
5.10.7 அ
5.10.7 ஆ
5.10.7 இ
5.10.7 ஈ
5.10.8 அ
5.10.8 ஆ
5.10.8 இ
5.10.8 ஈ
5.10.9 அ
5.10.9 ஆ
5.10.9 இ
5.10.9 ஈ
5.10.10 அ
5.10.10 ஆ
5.10.10 இ
5.10.10 ஈ
5.10.11 அ
5.10.11 ஆ
5.10.11 இ
5.10.11 ஈ தஸ்மிந் ஜீமூதஸம்காஸம்
ப்ரதீப்தோத்தமகுண்டலம் ।
லோஹிதாக்ஷம் மஹாபாஹும்
மஹாரஜதவாஸஸம் ।
லோஹிதேநாநுலிப்தாங்கம்
சந்தநேந ஸுகந்திநா ।
ஸந்த்யாரக்தமிவாகாஸே
தோயதம் ஸதடித்கணம் ।
வ்ருதமாபரணைர்திவ்யை:
ஸுரூபம் காமரூபிணம் ।
ஸவ்ருக்ஷவநகுல்மாட்யம்
ப்ரஸுப்தமிவ மந்தரம் ।
க்ரீடித்வோபரதம் ராத்ரௌ
வராபரணபூஷிதம் ।
ப்ரியம் ராக்ஷஸகந்யாநாம்ராக்ஷஸாநாம் ஸுகாவஹம் ।
பீத்வாऽப்யுபரதம் சாபி
ததர்ஸ ஸ மஹாகபி: ।
பாஸ்வரே ஸயநே வீரம்
ப்ரஸுப்தம் ராக்ஷஸாதிபம் ॥
tasmin jīmūtasaṃkāṡam
pradīptōttamakuṇḍalam ।
lōhitākṣaṃ mahābāhum
mahārajatavāsasam ।
lōhitēnānuliptāṅgam
candanēna sugandhinā ।
sandhyāraktamivākāṡē
tōyadaṃ sataṭidgaṇam ।
vṛtamābharaṇairdivyaiḥ
surūpaṃ kāmarūpiṇam ।
savṛkṣavanagulmāḍhyam
prasuptamiva mandaram ।
krīḍitvōparataṃ rātrau
varābharaṇabhūṣitam ।
priyaṃ rākṣasakanyānām
rākṣasānāṃ sukhāvaham ।
pītvā'pyuparataṃ cāpi
dadarṡa sa mahākapiḥ ।
bhāsva rē ṡayanē vīram
prasuptaṃ rākṣasādhipam ॥
The great Vānara saw the
heroic lord of the Rākshasas,
the darling of the Rākshasa women
and the unfailing joy of Rākshasas’,
lying fast asleep on that splendid bed,
with his eyes turned blood-red
after night-long sport and potations.
He of mighty arms was immense like a cloud.
Wearing dazzling and exquisite ear-pendants,
(his body) smeared with fragrant red-sandal paste,
he resembled a great rain-cloud
in the scarlet evening sky
with lightning playing on it.
He of attractive body,
who could take any form at will,
covered in splendid ornaments,
looked as if he were the
Mandara mountain with its wealth of
groves and thickets that lay asleep there.
5.10.12 அ
5.10.12 ஆ
5.10.12 இ
5.10.12 ஈ நி:ஸ்வஸந்தம் யதா நாகம்
ராவணம் வாநரர்ஷப: ।
ஆஸாத்ய பரமோத்விக்ந:
ஸோऽபாஸர்பத்ஸுபீதவத் ॥
niḥṡvasantaṃ yathā nāgam
rāvaṇaṃ vānararṣabhaḥ ।
āsādya paramōdvignaḥ
sō'pāsarpatsubhītavat ॥
Getting close to Rāvaṇa whose breath was
like the hiss of a serpent,
he was taken aback and recoiled like one
who had had a terrible fright. Imagine a small monkey, the form in which Hanumān was at this moment, to enjoy the cute reaction of Hanumān described in these two Ṡlōkas.
5.10.13 அ
5.10.13 ஆ
5.10.13 இ
5.10.13 ஈ அதாऽऽரோஹணமாஸாத்ய
வேதிகாऽந்தரமாஸ்ரித: ।
ஸுப்தம் ராக்ஷஸஸார்தூலம்
ப்ரேக்ஷதே ஸ்ம மஹாகபி: ॥
athā''rōhaṇamāsādya
vēdikā'ntaramāṡritaḥ ।
suptaṃ rākṣasaṡārdūlam
prēkṣatē sma mahākapiḥ ॥
Then that great Vānara took to a stairway
and climbed on to an elevated platform
and looked at the sleeping tiger among Rākshasas.
5.10.14 அ
5.10.14 ஆ
5.10.14 இ
5.10.14 ஈ ஸுஸுபே ராக்ஷஸேந்த்ரஸ்ய
ஸ்வபத: ஸயநோத்தமம் ।
கந்தஹஸ்திநி ஸம்விஷ்டே
யதா ப்ரஸ்ரவணம் மஹத் ॥
ṡuṡubhē rākṣasēndrasya
svapataḥ ṡayanōttamam ।
gandhahastini saṃviṣṭē
yathā prasravaṇaṃ mahat ॥
With the King of Rākshasas asleep on it,
that superb bedstead looked like a great spring
with an elephant in rut lying in it.
5.10.15 அ
5.10.15 ஆ
5.10.15 இ
5.10.15 ஈ காஞ்சநாங்கதநத்தை ச
ததர்ஸ ஸ மஹாத்மந: ।
விக்ஷிப்தௌ ராக்ஷஸேந்த்ரஸ்ய
புஜாவிந்த்ரத்வஜோபமௌ ॥
kāńcanāṅgadanadhdai ca
dadarṡa sa mahātmanaḥ ।
vikṣiptau rākṣasēndrasya
bhujāvindradhvajōpamau ॥
Then he saw the stretched arms
of the mighty lord of Rākshasas
adorned with golden armlets
resembling the flagstaff of Indra.
5.10.16 அ
5.10.16 ஆ
5.10.16 இ
5.10.16 ஈ ஐராவதவிஷாணாக்ரை:
ஆபீடநக்ருதவ்ரணௌ ।
வஜ்ரோல்லிகிதபீநாம்ஸௌ
விஷ்ணுசக்ரபரிக்ஷதௌ ॥
airāvataviṣāṇāgraiḥ
āpīḍanakṛtavraṇau ।
vajrōllikhitapīnāṃsau
viṣṇucakraparikṣatau ॥
They were marked with scars from the
thrust of the sharp tips of Airāvata’s tusks.
Those stout shoulders were rubbed by Vajra.
They withstood the strike by the discus of Vishṇu.
5.10.17 அ
5.10.17 ஆ
5.10.17 இ
5.10.17 ஈ பீநௌ ஸமஸுஜாதாம்ஸௌ
ஸம்கதௌ பலஸம்யுதௌ ।
ஸுலக்ஷணநகாங்குஷ்டௌ
ஸ்வங்குலீதலலக்ஷிதௌ ॥
pīnau samasujātāṃsau
saṃgatau balasaṃyutau ।
sulakṣaṇanakhāṅguṣṭhau
svaṅgulītalalakṣitau ॥
Those arms were stout, strong, symmetrical,
well formed and were a perfect fit to his body,
with finely molded nails, thumbs, fingers and palms.
5.10.18 அ
5.10.18 ஆ
5.10.18 இ
5.10.18 ஈ ஸம்ஹதௌ பரிகாகாரௌ
வ்ருத்தௌ கரிகரோபமௌ ।
விக்ஷிப்தௌ ஸயநே ஸுப்ரே
பஞ்சஸீர்ஷாவிவோரகௌ ॥
saṃhatau parighākārau
vṛttau karikarōpamau ।
vikṣiptau ṡayanē ṡubhrē
pańcaṡīrṣāvivōragau ॥
Their joints were strong.
They looked like iron clubs.
They were round like the trunk of an elephant.
Strewn on that bed, they shone
like serpents with five heads.
5.10.19 அ
5.10.19 ஆ
5.10.19 இ
5.10.19 ஈ ஸஸக்ஷதஜகல்பேந
ஸுஸீதேந ஸுகந்திநா ।
சந்தநேந பரார்த்யேந
ஸ்வநுலிப்தௌ ஸ்வலங்க்ருதௌ ॥
ṡaṡakṣatajakalpēna
suṡītēna sugandhinā ।
candanēna parārdhyēna
svanuliptau svalaṅkṛtau ॥
Those well decorated arms
that shone with the brilliance
of the fresh blood of a hare
were cooled and became fragrant with
the smearing of priceless sandal paste.
5.10.20 அ
5.10.20 ஆ
5.10.20 இ
5.10.20 ஈ உத்தமஸ்த்ரீவிம்ருதிதௌ
கந்தோத்தமநிஷேவிதௌ ।
யக்ஷபந்நககந்தர்வ
தேவதாநவராவிணௌ ॥
uttamastrīvimṛditau
gandhōttamaniṣēvitau ।
yakṣapannagagandharva
dēvadānavarāviṇau ॥
They were massaged well by the best of women.
They were smeared with the best of perfumes.
They were the ones who made Yakshas, Pannagas,
Gandharvas, Dēvas and Asuras wail in distress.
5.10.21 அ
5.10.21 ஆ
5.10.21 இ
5.10.21 ஈ ததர்ஸ ஸ கபிஸ்தத்ர
பாஹூ ஸயநஸம்ஸ்திதௌ ।
மந்தரஸ்யாம்தரே ஸுப்தௌ
மஹாஹீ ருஷிதாவிவ ॥
dadarṡa sa kapistatra
bāhū ṡayanasaṃsthitau ।
mandarasyāṃtarē suptau
mahāhī ruṣitāviva ॥
To the eyes of that Vānara,
those arms that lay stretched on the bed
looked like angry serpents sleeping
in the folds of the Mandara mountain.
5.10.22 அ
5.10.22 ஆ
5.10.22 இ
5.10.22 ஈ தாப்யாம் ஸ பரிபூர்ணாப்யாம்
புஜாப்யாம் ராக்ஷஸேஸ்வர: ।
ஸுஸுபேऽசலஸங்காஸ:
ஸ்ருங்காப்யாமிவ மந்தர: ॥
tābhyāṃ sa paripūrṇābhyām
bhujābhyāṃ rākṣasēṡvaraḥ ।
ṡuṡubhē'calasaṅkāṡaḥ
ṡṛṅgābhyāmiva mandaraḥ ॥
Those two arms of the lord of Rākshasas
who was like a mountain, shone like
two peaks of the Mandara mountain.
5.10.23 அ
5.10.23 ஆ
5.10.23 இ
5.10.23 ஈ
5.10.24 அ
5.10.24 ஆ
5.10.24 இ
5.10.24 ஈ சூதபுந்நாகஸுரபி:
வகுலோத்தமஸம்யுத: ।
ம்ருஷ்டாந்நரஸஸம்யுக்த:
பாநகந்தபுரஸ்க்ருத: ।
தஸ்ய ராக்ஷஸஸிம்ஹஸ்ய
நிஸ்சக்ராம மஹாமுகாத் ।
ஸயாநஸ்ய விநி:ஸ்வாஸ:
பூரயந்நிவ தத் க்ருஹம் ॥
cūtapunnāgasurabhiḥ
vakulōttamasaṃyutaḥ ।
mṛṣṭānnarasasaṃyuktaḥ
pānagandhapuraskṛtaḥ ।
tasya rākṣasasiṃhasya
niṡcakrāma mahāmukhāt ।
ṡayānasya viniḥṡvāsaḥ
pūrayanniva tad gṛham ॥
The breath that came from the huge mouth
of that lion among Rākshasas as he lay asleep
seemed to fill the entire chamber with
the intense smell of the liquor (he consumed)
and the flavors of sumptuous food (he ate),
making one recall the fragrance of
Cūta, Punnāga, Surabhi and Vakula flowers.
5.10.25 அ
5.10.25 ஆ
5.10.25 இ
5.10.25 ஈ முக்தாமணிவிசித்ரேண
காஞ்சநேந விராஜிதம் ।
மகுடேநாபவ்ருத்தேந
குண்டலோஜ்வலிதாநநம் ॥
muktāmaṇivicitrēṇa
kāńcanēna virājitam ।
makuṭēnāpavṛttēna
kuṇḍalōjvalitānanam ॥
He was shining with the golden crown
studded with many a pearl and gem,
which was slightly displaced.
His face was lit up by
the dazzle of his ear-pendants.
5.10.26 அ
5.10.26 ஆ
5.10.26 இ
5.10.26 ஈ ரக்தசந்தநதிக்தேந
ததா ஹாரேண ஸோபிநா ।
பீநாயதவிஸாலேந
வக்ஷஸாऽபிவிராஜிதம் ॥
raktacandanadigdhēna
tathā hārēṇa ṡōbhinā ।
pīnāyataviṡālēna
vakṣasā'bhivirājitam ॥
He was splendid, with his long and wide chest
that was smeared with red-sandal paste and
adorned with necklaces.
5.10.27 அ
5.10.27 ஆ
5.10.27 இ
5.10.27 ஈ பாண்டரேணாபவித்தேந
க்ஷௌமேண க்ஷதஜேக்ஷணம் ।
மஹார்ஹேண ஸுஸம்வீதம்
பீதேநோத்தமவாஸஸா ॥
pāṇḍarēṇāpaviddhēna
kṣaumēṇa kṣatajēkṣaṇam ।
mahārhēṇa susaṃvītam
pītēnōttamavāsasā ॥
He eyes were blood-red.
The white silk (upper) garment
on him slipped to a side.
The superb yellow cloth,
which only the most opulent could afford,
was wrapped around him tight.
5.10.28 அ
5.10.28 ஆ
5.10.28 இ
5.10.28 ஈ மாஷராஸிப்ரதீகாஸம்
நிஸ்ஸ்வஸந்தம் புஜங்கவத் ।
காங்கே மஹதி தோயாந்தே
ப்ரஸுப்தமிவ குஞ்ஜரம் ॥
māṣarāṡipratīkāṡam
niṡṡvasantaṃ bhujaṅgavat ।
gāṅgē mahati tōyāntē
prasuptamiva kuńjaram ॥
He was like a mound of black gram.
His breath was like the hiss of a serpent.
He was like an elephant sleeping
in the wide waters of river Gaṅgā.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
To be continued