Latest Info from Administrator.
Warm Welcome to www.brahminsnet.com >>> Fast Registration Limited access only! Click to Register with full access!
Results 1 to 1 of 1

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1
  Super Moderator Crown soundararajan50's Avatar
  Join Date
  Jun 2012
  Location
  Tiruvannamalai
  Age
  68
  Posts
  8,267
  Downloads
  18
  Uploads
  0
  Rep Power
  934
  Font Size

  Default Sundara Kaanda Sarga 11

  Sundara Kaanda Sargas 11
  [img]https://ci5.googleusercontent.com/pr...rEmailLogo.png[img]
  Sundara Kaanda - Sarga 11
  In this Sarga, Hanumān continues the search. He searches through the banquet hall where he finds various liquor jars, meats and pitchers and cups strewn around, and the air filled with various smells.
  Not finding Jānaki and realizing that he has been taking a close look at the women of another man, he fears that he might have transgressed Dharma. But he reconciles that, after all, a lost woman cannot be searched for among deer, but only among other women. He is convinced that he looked at the women only with that pure intention and that his mind did not yield to any improper feelings towards them.
  5.11.1 அ
  5.11.1 ஆ
  5.11.1 இ
  5.11.1 ஈ அவதூய ச தாம் புத்திம்
  பபூவாவஸ்திதஸ்ததா ।
  ஜகாம சாபராம் சிந்தாம்
  ஸீதாம் ப்ரதி மஹாகபி: ॥
  avadhūya ca tāṃ buddhim
  babhūvāvasthitastadā ।
  jagāma cāparāṃ cintām
  sītāṃ prati mahākapiḥ ॥
  Then the great Vānara steadied himself.
  Abandoning that (mistaken) notion,
  he thought about Seetā
  from a different perspective.
  5.11.2 அ
  5.11.2 ஆ
  5.11.2 இ
  5.11.2 ஈ
  5.11.3 அ
  5.11.3 ஆ
  5.11.3 இ
  5.11.3 ஈ
  5.11.4 அ
  5.11.4 ஆ ந ராமேண வியுக்தா ஸா
  ஸ்வப்துமர்ஹதி பாமிநீ ।
  ந போக்தும் நாப்யலம்கர்தும்
  ந பாநமுபஸேவிதும் ।
  நாந்யம் நரமுபஸ்தாதும்
  ஸுராணாமபி சேஸ்வரம் ।
  ந ஹி ராமஸம: கஸ்சித்
  வித்யதே த்ரிதஸேஷ்வபி ।
  அந்யேயமிதி நிஸ்சித்ய
  பாநபூமௌ சசார ஸ: ॥
  na rāmēṇa viyuktā sā
  svaptumarhati bhāminī ।
  na bhōktuṃ nāpyalaṃkartum
  na pānamupasēvitum ।
  nānyaṃ naramupasthātum
  surāṇāmapi cēṡvaram ।
  na hi rāmasamaḥ kaṡcit
  vi dyatē tridaṡēṣvapi ।
  anyēyamiti niṡcitya
  pānabhūmau cacāra saḥ ॥
  She would not possibly be able to
  sleep, eat, decorate herself or
  indulge in a drink, separated from Rāma.
  She would not even get close to anyone else,
  even if it was the lord of Suras.
  For, there was no one comparable
  to Rāma even among the Dēvas.
  Concluding that she must be some other woman,
  he went on exploring the drinking hall.
  5.11.4 இ
  5.11.4 ஈ
  5.11.5 அ
  5.11.5 ஆ க்ரீடிதேநாபரா: க்லாந்தா
  கீதேந ச ததாऽபரா: ।
  ந்ருத்தேந சாபரா: க்லாந்தா:
  பாநவிப்ரஹதாஸ்ததா ॥
  krīḍitēnāparāḥ klāntā
  gītēna ca tathā'parāḥ ।
  nṛttēna cāparāḥ klāntāḥ
  pānaviprahatāstathā ॥
  Some were exhausted sporting, others singing
  and yet others, having danced.
  Their senses were knocked off by the drinks.
  5.11.5 இ
  5.11.5 ஈ
  5.11.6 அ
  5.11.6 ஆ முரஜேஷு ம்ருதங்கேஷு
  பீடிகாஸு ச ஸம்ஸ்திதா: ।
  ததாऽऽஸ்தரணமுக்யேஷு
  ஸம்விஷ்டாஸ்சாபரா: ஸ்த்ரிய: ॥
  murajēṣu mṛdaṅgēṣu
  pīṭhikāsu ca saṃsthitāḥ ।
  tathā''staraṇamukhyēṣu
  saṃviṣṭāṡcāparāḥ striyaḥ ॥
  Other women were lying on Murajas, Mṛdaṅgas,
  benches and exquisite carpets.
  5.11.6 இ
  5.11.6 ஈ
  5.11.7 அ
  5.11.7 ஆ
  5.11.7 இ
  5.11.7 ஈ
  5.11.8 அ
  5.11.8 ஆ அங்கநாநாம் ஸஹஸ்ரேண
  பூஷிதேந விபூஷணை: ।
  ரூபஸல்லாபஸீலேந
  யுக்தகீதார்தபாஷிணா ।
  தேஸகாலாபியுக்தேந
  யுக்தவாக்யாபிதாயிநா ।
  ரதாபிரதஸம்ஸுப்தம்
  ததர்ஸ ஹரியூதப: ॥
  aṅganānāṃ sahasrēṇa
  bhūṣitēna vibhūṣaṇaiḥ ।
  rūpasallāpaṡīlēna
  yuktagītārthabhāṣiṇā ।
  dēṡakālābhiyuktēna
  yuktavākyābhidhāyinā ।
  ratābhiratasaṃsuptam
  dadarṡa hariyūthapaḥ ॥
  The Vānara chief saw thousands of women
  adorned with ornaments, who excelled in beauty,
  in their skill of making conversation,
  in delving on the nuanced meanings of songs
  and in their acute sense of time and place,
  who slept, exhausted in love sports.
  5.11.8 இ
  5.11.8 ஈ
  5.11.9 அ
  5.11.9 ஆ தாஸாம் மத்யே மஹாபாஹு:
  ஸுஸுபே ராக்ஷஸேஸ்வர: ।
  கோஷ்டே மஹதி முக்யாநாம்
  கவாம் மத்யே யதா வ்ருஷ: ॥
  tāsāṃ madhyē mahābāhuḥ
  ṡuṡubhē rākṣasēṡvaraḥ ।
  gōṣṭhē mahati mukhyānām
  gavāṃ madhyē yathā vṛṣaḥ ॥
  The lord of Rākshasas of mighty arm
  shone in their midst like a bull
  among cows in a huge cowshed.
  5.11.9 இ
  5.11.9 ஈ
  5.11.10 அ
  5.11.10 ஆ ஸ ராக்ஷஸேந்த்ர: ஸுஸுபே
  தாபி: பரிவ்ருதஸ்ஸ்வயம் ।
  கரேணுபிர்யதாऽரண்யே
  பரிகீர்ணோ மஹாத்விப: ॥
  sa rākṣasēndraḥ ṡuṡubhē
  tābhiḥ parivṛtassvayam ।
  karēṇubhiryathā'raṇyē
  parikīrṇō mahādvipaḥ ॥
  Surrounded by those women,
  the lord of Rākshasas shone
  like a great tusker surrounded by
  she-elephants in a forest.
  5.11.10 இ
  5.11.10 ஈ
  5.11.11 அ
  5.11.11 ஆ ஸர்வகாமைருபேதாம் ச
  பாநபூமிம் மஹாத்மந: ।
  ததர்ஸ ஹரிஸார்தூல:
  தஸ்ய ரக்ஷ:பதேர்க்ருஹே ॥
  sarvakāmairupētāṃ ca
  pānabhūmiṃ mahātmanaḥ ।
  dadarṡa hariṡārdūlaḥ
  tasya rakṣaḥpatērgṛhē ॥
  The tiger among Vānaras saw,
  in that house of the mighty Rāvaṇa,
  the drinking hall furnished
  with every kind of luxury.
  5.11.11 இ
  5.11.11 ஈ
  5.11.12 அ
  5.11.12 ஆ ம்ருகாணாம் மஹிஷாணாம் ச
  வராஹாணாம் ச பாகஸ: ।
  தத்ர ந்யஸ்தாநி மாம்ஸாநி
  பாநபூமௌ ததர்ஸ ஸ: ॥
  mṛgāṇāṃ mahiṣāṇāṃ ca
  varāhāṇāṃ ca bhāgaṡaḥ ।
  tatra nyastāni māṃsāni
  pānabhūmau dadarṡa saḥ ॥
  He saw meats of deer, buffalo and boar
  arranged neatly and separately
  in that banquet hall.
  5.11.12 இ
  5.11.12 ஈ
  5.11.13 அ
  5.11.13 ஆ ரௌக்மேஷு ச விஸாலேஷு
  பாஜநேஷ்வர்தபக்ஷிதாந் ।
  ததர்ஸ ஹரிஸார்தூலோ
  மயூராந் குக்குடாம்ஸ்ததா ॥
  raukmēṣu ca viṡālēṣu
  bhājanēṣvardhabhakṣitān ।
  dadarṡa hariṡārdūlō
  mayūrān kukkuṭāṃstathā ॥
  The tiger among Vānaras saw
  leftover meats of peacock and chicken
  in wide golden platters.
  5.11.13 இ
  5.11.13 ஈ
  5.11.14 அ
  5.11.14 ஆ வராஹவார்த்ராணஸகாந்
  ததிஸௌவர்சலாயுதாந் ।
  ஸல்யாந் ம்ருகமயூராம்ஸ்ச
  ஹநுமாநந்வவைக்ஷத ॥
  varāhavārdhrāṇasakān
  dadhisauvarcalāyutān ।
  ṡalyān mṛgamayūrāṃṡca
  hanumānanvavaikṣata ॥
  Hanumān also noticed the meats of
  boar, lamb, porcupine, deer and peacock
  seasoned with curds and Sauvarcala salt.
  5.11.14 இ
  5.11.14 ஈ
  5.11.15 அ
  5.11.15 ஆ
  5.11.15 இ
  5.11.15 ஈ க்ரகராந்விவிதாந் ஸித்தாந்
  சகோராநர்தபக்ஷிதாந் ।
  மஹிஷாநேகஸல்யாம்ஸ்ச
  சாகாம்ஸ்ச க்ருதநிஷ்டிதாந் ।
  லேஹ்யாநுச்சாவசாந்பேயாந்
  போஜ்யாநி விவிதாநி ச ॥
  krakarānvividhān siddhān
  cakōrānardhabhakṣitān ।
  mahiṣānēkaṡalyāṃṡca
  chāgāṃṡca kṛtaniṣṭhitān ।
  lēhyānuccāvacānpēyān
  bhōjyāni vividhāni ca ॥
  He saw many leftover meats of
  Krakara bird, Cakōra bird,
  wild buffalo, Ēkaṡalya fish and sheep
  well prepared and kept ready;
  and many other kinds of foods
  that were a joy to lick and chew.
  5.11.16 அ
  5.11.16 ஆ
  5.11.16 இ
  5.11.16 ஈ
  5.11.17 அ
  5.11.17 ஆ
  5.11.17 இ
  5.11.17 ஈ ததாऽऽம்லலவணோத்தம்ஸை:
  விவிதைராகஷாடபை: ।
  ஹாரநூபுரகேயூரை:
  அபவித்தைர்மஹாதநை: ।
  பாநபாஜநவிக்ஷிப்தை:
  பலைஸ்ச விவிதைரபி ।
  க்ருதபுஷ்போபஹாரா பூ:
  அதிகம் புஷ்யதி ஸ்ரியம் ॥
  tathā''mlalavaṇōttaṃsaiḥ
  vividhairāgaṣāḍabaiḥ ।
  hāranūpurakēyūraiḥ
  apaviddhairmahādhanaiḥ ।
  pānabhājanavikṣiptaiḥ
  phalaiṡca vividhairapi ।
  kṛtapuṣpōpahārā bhūḥ
  adhikaṃ puṣyati ṡriyam ॥
  The area was full of opulence, evident
  from the various foods,
  some with a tang of salt,
  others with a touch of sour taste and
  yet others a mix of all six tastes,
  from the priceless necklaces, anklets
  and armlets scattered everywhere,
  from the profusion of pieces of
  fruit thrown in the drinking cups,
  and from the floors decorated with flowers.
  5.11.18 அ
  5.11.18 ஆ
  5.11.18 இ
  5.11.18 ஈ தத்ர தத்ர ச விந்யஸ்தை:
  ஸுஸ்லிஷ்டைஸ்ஸயநாஸநை: ।
  பாநபூமிர்விநா வஹ்நிம்
  ப்ரதீப்தேவோபலக்ஷ்யதே ॥
  tatra tatra ca vinyastaiḥ
  suṡliṣṭaiṡṡayanāsanaiḥ ।
  pānabhūmirvinā vahnim
  pradīptēvōpalakṣyatē ॥
  That drinking hall, with beds and couches
  neatly arranged everywhere seemed to
  dazzle without the need for a fire.
  5.11.19 அ
  5.11.19 ஆ
  5.11.19 இ
  5.11.19 ஈ பஹுப்ரகாரைர்விவிதை:
  வரஸம்ஸ்காரஸம்ஸ்க்ருதை: ।
  மாம்ஸை: குஸலஸம்ப்ருக்தை:
  பாநபூமிகதை: ப்ருதக் ॥
  bahuprakārairvividhaiḥ
  varasaṃskārasaṃskṛtaiḥ ।
  māṃsaiḥ kuṡalasampṛktaiḥ
  pānabhūmigataiḥ pṛthak ॥
  That hall (was glowing) with many kinds of meats
  treated with the choicest of seasonings,
  each arranged separately and artistically.
  5.11.20 அ
  5.11.20 ஆ
  5.11.20 இ
  5.11.20 ஈ
  5.11.21 அ
  5.11.21 ஆ திவ்யா: ப்ரஸந்நா விவிதா:
  ஸுரா: க்ருதஸுரா அபி ।
  ஸர்கராऽஸவமாத்வீக
  புஷ்பாஸவபலாஸவா: ।
  வாஸசூர்ணைஸ்ச விவிதை:
  ம்ருஷ்டாஸ்தைஸ்தை: ப்ருதக் ப்ருதக் ॥
  divyāḥ prasannā vividhāḥ
  surāḥ kṛtasurā api ।
  ṡarkarā'savamādhvīka
  puṣpāsavaphalāsavāḥ ।
  vāsacūrṇaiṡca vividhaiḥ
  mṛṣṭāstaistaiḥ pṛthak pṛthak ॥
  That area shone with
  many clear, divine drinks,
  including artificial ones,
  some made from sugar, some from molasses,
  some from honey and others from flowers and fruits,
  each one specially treated
  with appropriate aromatic spices.
  5.11.21 இ
  5.11.21 ஈ
  5.11.22 அ
  5.11.22 ஆ
  5.11.22 இ
  5.11.22 ஈ ஸந்ததா ஸுஸுபே பூமி:
  மால்யைஸ்ச பஹுஸம்ஸ்திதை: ।
  ஹிரண்மயைஸ்ச விவிதை:
  பாஜநை: ஸ்பாடிகைரபி ।
  ஜாம்பூநதமயைஸ்சாந்யை:
  கரகைரபிஸம்வ்ருதா ॥
  santatā ṡuṡubhē bhūmiḥ
  mālyaiṡca bahusaṃsthitaiḥ ।
  hiraṇmayaiṡca vividhaiḥ
  bhājanaiḥ sphāṭikairapi ।
  jāmbūnadamayaiṡcānyaiḥ
  karakairabhisaṃvṛtā ॥
  That area shone with
  many garlands decorating the floor,
  many gold and crystal pitchers and
  many other small golden cups everywhere.
  5.11.23 அ
  5.11.23 ஆ
  5.11.23 இ
  5.11.23 ஈ ராஜதேஷு ச கும்பேஷு
  ஜாம்பூநதமயேஷு ச ।
  பாநஸ்ரேஷ்டம் ததா பூரி
  கபிஸ்தத்ர ததர்ஸ ஹ ॥
  rājatēṣu ca kumbhēṣu
  jāmbūnadamayēṣu ca ।
  pānaṡrēṣṭhaṃ tadā bhūri
  kapistatra dadarṡa ha ॥
  The Vānara saw plentiful
  liquor of the best class
  filled in jars of gold and silver.
  5.11.24 அ
  5.11.24 ஆ
  5.11.24 இ
  5.11.24 ஈ ஸோऽபஸ்யச்சாதகும்பாநி
  ஸீதோர்மணிமயாநி ச ।
  ராஜதாநி ச பூர்ணாநி
  பாஜநாநி மஹாகபி: ॥
  sō'paṡyacchātakumbhāni
  ṡīdhōrmaṇimayāni ca ।
  rājatāni ca pūrṇāni
  bhājanāni mahākapiḥ ॥
  The great Vānara saw wine jars
  made of gold and encrusted with gems,
  and also jars made of silver, filled to the brim.
  5.11.25 அ
  5.11.25 ஆ
  5.11.25 இ
  5.11.25 ஈ க்வசிதல்பாவஸேஷாணி
  க்வசித்பீதாநி ஸர்வஸ: ।
  க்வசிந்நைவ ப்ரபீதாநி
  பாநாநி ஸ ததர்ஸ ஹ ॥
  kvacidalpāvaṡēṣāṇi
  kvacitpītāni sarvaṡaḥ ।
  kvacinnaiva prapītāni
  pānāni sa dadarṡa ha ॥
  He saw at some places,
  jars with a little bit (of liquor) left in them,
  at others, jars that were completely drained and
  at yet others, jars left completely untouched.

  To be continued

  Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
  JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends

  Last edited by soundararajan50; 31-10-2017 at 04:23 AM.

 2. Dear Unregistered,Welcome!

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •