Sundara Kaanda Sarga 1 Continues

5.11.26 அ
5.11.26 ஆ
5.11.26 இ
5.11.26 ஈ க்வசித் பக்ஷ்யாம்ஸ்ச விவிதாந்
க்வசித்பாநாநி பாகஸ: ।
க்வசிதந்நாவஸேஷாணி
பஸ்யந்வை விசசார ஹ ॥
kvacid bhakṣyāṃṡca vividhān
kvacitpānāni bhāgaṡaḥ ।
kvacidannāvaṡēṣāṇi
paṡyanvai vicacāra ha ॥
As he went around, he saw
various foods at some places,
various drinks at other places
and leftovers at yet others.
5.11.27 அ
5.11.27 ஆ
5.11.27 இ
5.11.27 ஈ க்வசித்ப்ரபிந்நை: கரகை:
க்வசிதாலோலிதைர்கடை: ।
க்வசித்ஸம்ப்ருக்தமால்யாநி
ஜலாநி ச பலாநி ச ॥
kvacitprabhinnaiḥ karakaiḥ
kvacidālōlitairghaṭaiḥ ।
kvacitsaṃpṛktamālyāni
jalāni ca phalāni ca ॥
At some places, he saw broken cups strewn over,
at others, overturned pots and
at yet others, flowers, fruits and water all mixed up.
5.11.28 அ
5.11.28 ஆ
5.11.28 இ
5.11.28 ஈ ஸயநாந்யத்ர நாரீணாம்
ஸுப்ராணி பஹுதா புந: ।
பரஸ்பரம் ஸமாஸ்லிஷ்ய
காஸ்சித்ஸுப்தா வராங்கநா: ॥
ṡayanānyatra nārīṇām
ṡubhrāṇi bahudhā punaḥ ।
parasparaṃ samāṡliṣya
kāṡcitsuptā varāṅganāḥ ॥
The various beds of the women there
were clean and beautiful
on which those best of women
slept hugging each other.
5.11.29 அ
5.11.29 ஆ
5.11.29 இ
5.11.29 ஈ காஸ்சிச்ச வஸ்த்ரமந்யஸ்யா:
ஸ்வபந்த்யா: பரிதாய ச ।
ஆஹ்ருத்ய சாபலா: ஸுப்தா
நித்ராபலபராஜிதா: ॥
kāṡcicca vastramanyasyāḥ
svapantyāḥ paridhāya ca ।
āhṛtya cābalāḥ suptā
nidrābalaparājitāḥ ॥
Vanquished by the power of sleep,
some of the women slept covering themselves
with the clothes they pulled off others.
5.11.30 அ
5.11.30 ஆ
5.11.30 இ
5.11.30 ஈ தாஸாமுச்ச்வாஸவாதேந
வஸ்த்ரம் மால்யம் ச காத்ரஜம் ।
நாத்யர்தம் ஸ்பந்ததே சித்ரம்
ப்ராப்ய மந்தமிவாநிலம் ॥
tāsāmucchvāsavātēna
vastraṃ mālyaṃ ca gātrajam ।
nātyarthaṃ spandatē citram
prāpya mandamivānilam ॥
The clothes and garlands on their bodies
fluttered elegantly under the breath of those women,
as if they were swayed by a gentle breeze.
5.11.31 அ
5.11.31 ஆ
5.11.31 இ
5.11.31 ஈ
5.11.31 உ
5.11.31 ஊ சந்தநஸ்ய ச ஸீதஸ்ய
ஸீதோர்மதுரஸஸ்ய ச ।
விவிதஸ்ய ச மால்யஸ்ய
தூபஸ்ய விவிதஸ்ய ச ।
பஹுதா மாருதஸ்தத்ர
கந்தம் விவிதமுத்வஹந் ॥
candanasya ca ṡītasya
ṡīdhōrmadhurasasya ca ।
vividhasya ca mālyasya
dhūpasya vividhasya ca ।
bahudhā mārutastatra
gandhaṃ vividhamudvahan ॥
The breeze carried various scents with it,
from the fragrance of cool sandal to
the smells of the sweet liquor,
to the fragrance of various garlands,
to that from vapors of many kinds of incense.
5.11.32 அ
5.11.32 ஆ
5.11.32 இ
5.11.32 ஈ ஸ்நாநாநாம் சந்தநாநாம் ச
தூபாநாம் சைவ மூர்சித: ।
ப்ரவவௌ ஸுரபிர்கந்தோ
விமாநே புஷ்பகே ததா ॥
snānānāṃ candanānāṃ ca
dhūpānāṃ caiva mūrchitaḥ ।
pravavau surabhirgandhō
vimānē puṣpakē tadā ॥
The wind wafting through that Vimāna, Pushpaka,
filled it with the splendid scents
of sandal used for bathing and of vapors of incense.
5.11.33 அ
5.11.33 ஆ
5.11.33 இ
5.11.33 ஈ ஸ்யாமாவதாதாஸ்தத்ராந்யா:
காஸ்சித்க்ருஷ்ணா வராங்கநா: ।
காஸ்சித் காஞ்சநவர்ணாங்க்ய:
ப்ரமதா ராக்ஷஸாலயே ॥
ṡyāmāvadātāstatrānyāḥ
kāṡcitkṛṣṇā varāṅganāḥ ।
kāṡcit kāñcanavarṇāṅgyaḥ
pramadā rākṣasālayē ॥
Some of the women in that abode of Rākshasas
were of brown complexion,
some were lovely in their darker shade
and others had limbs shining like gold.
5.11.34 அ
5.11.34 ஆ
5.11.34 இ
5.11.34 ஈ தாஸாம் நித்ராவஸத்வாச்ச
மதநேந விமூர்சிதம் ।
பத்மிநீநாம் ப்ரஸுப்தாநாம்
ரூபமாஸீத்யதைவ ஹி ॥
tāsāṃ nidrāvaṡatvācca
madanēna vimūrchitam ।
padminīnāṃ prasuptānām
rūpamāsīdyathaiva hi ॥
Caving in to the power of sleep
and exhausted by playing love sports,
they looked like lotuses with petals closed.
5.11.35 அ
5.11.35 ஆ
5.11.35 இ
5.11.35 ஈ ஏவம் ஸர்வமஸேஷேண
ராவணாந்த: புரம் கபி: ।
ததர்ஸ ஸுமஹாதேஜா:
ந ததர்ஸ ச ஜாநகீம் ॥
ēvaṃ sarvamaṡēṣēṇa
rāvaṇāntaḥ puraṃ kapiḥ ।
dadarṡa sumahātējāḥ
na dadarṡa ca jānakīm ॥
Thus the supremely powerful Vānara
checked every part of the inner quarters of Rāvaṇa,
but could not find Jānaki.
5.11.36 அ
5.11.36 ஆ
5.11.36 இ
5.11.36 ஈ நிரீக்ஷமாணஸ்ச ததா
தா: ஸ்த்ரிய: ஸ மஹாகபி: ।
ஜகாம மஹதீம் சிந்தாம்
தர்மஸாத்வஸஸங்கித: ॥
nirīkṣamāṇaṡca tadā
tāḥ striyaḥ sa mahākapiḥ ।
jagāma mahatīṃ cintām
dharmasādhvasaṡaṅkitaḥ ॥
Suddenly it occurred to the great Vānara
that he might have transgressed Dharma
by looking at those women up close.
He felt extremely sad about it:
5.11.37 அ
5.11.37 ஆ
5.11.37 இ
5.11.37 ஈ பரதாராவரோதஸ்ய
ப்ரஸுப்தஸ்ய நிரீக்ஷணம் ।
இதம் கலு மமாத்யர்தம்
தர்மலோபம் கரிஷ்யதி ॥
paradārāvarōdhasya
prasuptasya nirīkṣaṇam ।
idaṃ khalu mamātyartham
dharmalōpaṃ kariṣyati ॥
Looking at another man’s wives like this,
while they are sleeping, would certainly
count as blatant transgression of Dharma.
5.11.38 அ
5.11.38 ஆ
5.11.38 இ
5.11.38 ஈ ந ஹி மே பரதாராணாம்
த்ருஷ்டிர்விஷயவர்திநீ ।
அயம் சாத்ர மயா த்ருஷ்ட:
பரதாராபரிக்ரஹ: ॥
na hi mē paradārāṇām
dṛṣṭirviṣayavartinī ।
ayaṃ cātra mayā dṛṣṭaḥ
paradārāparigrahaḥ ॥
True, my mind never indulges in
the matters of another man’s wives;
but, nevertheless, I happened to see
the wives of another man here.
5.11.39 அ
5.11.39 ஆ
5.11.39 இ
5.11.39 ஈ தஸ்ய ப்ராதுரபூச்சிந்தா
புநரந்யா மநஸ்விந: ।
நிஸ்சிதைகாந்தசித்தஸ்ய
கார்யநிஸ்சயதர்ஸிநீ ॥
tasya prādurabhūccintā
punaranyā manasvinaḥ ।
niṡcitaikāntacittasya
kāryaniṡcayadarṡinī ॥
But Hanumān was earnest and knew how to focus
single pointedly on any object of pursuit.
A different thought occurred to him,
helping him decide what was to be done next.
5.11.40 அ
5.11.40 ஆ
5.11.40 இ
5.11.40 ஈ காமம் த்ருஷ்டா மயா ஸர்வா
விஸ்வஸ்தா ராவணஸ்த்ரிய: ।
ந ஹி மே மநஸ: கிஞ்சித்
வைக்ருத்யமுபபத்யதே ॥
kāmaṃ dṛṣṭā mayā sarvā
viṡvastā rāvaṇastriyaḥ ।
na hi mē manasaḥ kiñcit
vaikṛtyamupapadyatē ॥
True, all these unsuspecting
women of Rāvaṇa were seen by me,
but it did not engender any
improper feelings in my mind.
5.11.41 அ
5.11.41 ஆ
5.11.41 இ
5.11.41 ஈ மநோ ஹி ஹேது: ஸர்வேஷாம்
இந்த்ரியாணாம் ப்ரவர்தநே ।
ஸுபாஸுபாஸ்வவஸ்தாஸு
தச்ச மே ஸுவ்யவஸ்திதம் ॥
manō hi hētuḥ sarvēṣām
indriyāṇāṃ pravartanē ।
ṡubhāṡubhāsvavasthāsu
tacca mē suvyavasthitam ॥
It is the (vagaries of) mind
that lead the senses to indulge
in good as well as bad acts;
my mind, (fortunately), is pretty stable.
5.11.42 அ
5.11.42 ஆ
5.11.42 இ
5.11.42 ஈ நாந்யத்ர ஹி மயா ஸக்யா
வைதேஹீ பரிமார்கிதும் ।
ஸ்த்ரியோ ஹி ஸ்த்ரீஷு த்ருஸ்யந்தே
ஸதா ஸம்பரிமார்கணே ॥
nānyatra hi mayā ṡakyā
vaidēhī parimārgitum ।
striyō hi strīṣu dṛṡyantē
sadā samparimārgaṇē ॥
I cannot possibly search for Vaidēhi elsewhere;
for, at anytime, women can be
searched for among women only!
5.11.43 அ
5.11.43 ஆ
5.11.43 இ
5.11.43 ஈ யஸ்ய ஸத்த்வஸ்ய யா யோநி:
தஸ்யாம் தத்பரிமார்க்யதே ।
ந ஸக்யா ப்ரமதா நஷ்டா
ம்ருகீஷு பரிமார்கிதும் ॥
yasya sattvasya yā yōniḥ
tasyāṃ tatparimārgyatē ।
na ṡakyā pramadā naṣṭā
mṛgīṣu parimārgitum ॥
(For that matter), any creature can be
searched for among its kind only;
A woman who is lost cannot be
searched for among deer!
5.11.44 அ
5.11.44 ஆ
5.11.44 இ
5.11.44 ஈ ததிதம் மார்கிதம் தாவத்
ஸுத்தேந மநஸா மயா ।
ராவணாந்த:புரம் ஸர்வம்
த்ருஸ்யதே ந து ஜாநகீ ॥
tadidaṃ mārgitaṃ tāvat
ṡuddhēna manasā mayā ।
rāvaṇāntaḥpuraṃ sarvam
dṛṡyatē na tu jānakī ॥
It is with pure and clear intention
that I searched all over
the inner quarters of Rāvaṇa;
but there is no sight of Jānaki.
5.11.45 அ
5.11.45 ஆ
5.11.45 இ
5.11.45 ஈ தேவகந்தர்வகந்யாஸ்ச
நாககந்யாஸ்ச வீர்யவாந் ।
அவேக்ஷமாணோ ஹநுமாந்
நைவாபஸ்யத ஜாநகீம் ॥
dēvagandharvakanyāṡca
nāgakanyāṡca vīryavān ।
avēkṣamāṇō hanumān
naivāpaṡyata jānakīm ॥
Thus the valorous Hanuman looked among
women (born) of Dēvas, Gandharvas and Nāgas,
but could not find Jānaki.
5.11.46 அ
5.11.46 ஆ
5.11.46 இ
5.11.46 ஈ தாமபஸ்யந்கபிஸ்தத்ர
பஸ்யஞ்ஸ்சாந்யா வரஸ்த்ரிய: ।
அபக்ரம்ய ததா வீர:
ப்ரத்யாதுமுபசக்ரமே ॥
tāmapaṡyankapistatra
paṡyañṡcānyā varastriyaḥ ।
apakramya tadā vīraḥ
pradhyātumupacakramē ॥
The valorous Vānara, not finding her there,
and seeing only other beautiful women,
moved aside and started to ponder.
5.11.47 அ
5.11.47 ஆ
5.11.47 இ
5.11.47 ஈ ஸ பூயஸ்து பரம் ஸ்ரீமாந்
மாருதிர்யத்நமாஸ்தித: ।
ஆபாநபூமிமுத்ஸ்ருஜ்ய
தத்விசேதும் ப்ரசக்ரமே ॥
sa bhūyastu paraṃ ṡrīmān
mārutiryatnamāsthitaḥ ।
āpānabhūmimutsṛjya
tadvicētuṃ pracakramē ॥
The blessed son of Vāyu
left that drinking hall and
renewed his search elsewhere
with unfailing zest.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
ஸுந்தரகாண்டே ஏகாதஸஸ்ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
sundarakāṇḍē ēkādaṡassargaḥ॥
Thus concludes the eleventh Sarga
in Sundara Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends