Sundara Kaanda - Sarga 17
In this Sarga, Hanumān sees Rākshasis who are guarding Seetā, each one ugly and frightful in their own way, some with one eye, some with ugly feet, some with elephantine ears and so on. He sees Seetā doleful but keeping her spirits up, confident of her husbandís ability. Finding her, he is overwhelmed with joy.
5.17.1 அ
5.17.1 ஆ
5.17.1 இ
5.17.1 ஈ தத: குமுதஷண்டாப:
நிர்மலம் நிர்மலோதய: ।
ப்ரஜகாம நபஸ்சந்த்ரோ
ஹம்ஸோ நீலமிவோதகம் ॥
tataḥ kumudaṣaṇḍābha:
nirmalaṃ nirmalōdayaḥ ।
prajagāma nabhaṡcandrō
haṃsō nīlamivōdakam ॥
Then the clear moon,
shining like a bed of lilies,
rose up in the clear sky,
resembling a (white) swan
floating in dark water.
5.17.2 அ
5.17.2 ஆ
5.17.2 இ
5.17.2 ஈ ஸாசிவ்யமிவ குர்வந் ஸ
ப்ரபயா நிர்மலப்ரப: ।
சந்த்ரமா ரஸ்மிபிஸ்ஸீதை:
ஸிஷேவே பவநாத்மஜம் ॥
sācivyamiva kurvan sa
prabhayā nirmalaprabhaḥ ।
candramā raṡmibhiṡṡītaiḥ
siṣēvē pavanātmajam ॥
The moon of clear shine
showered cool rays on the son of Vāyu,
as if to give him company and
counsel him with his brightness.
5.17.3 அ
5.17.3 ஆ
5.17.3 இ
5.17.3 ஈ ஸ ததர்ஸ தத: ஸீதாம்
பூர்ணசந்த்ரநிபாநநாம் ।
ஸோகபாரைரிவ ந்யஸ்தாம்
பாரைர்நாவமிவாம்பஸி ॥
sa dadarṡa tataḥ sītām
pūrṇacandranibhānanām ।
ṡōkabhārairiva nyastām
bhārairnāvamivāmbhasi ॥
Then he beheld Seetā
whose face resembled the full moon
sinking under the weight of grief
like a ship with its heavy load, in water.
5.17.4 அ
5.17.4 ஆ
5.17.4 இ
5.17.4 ஈ தித்ருக்ஷமாணோ வைதேஹீம்
ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ: ।
ஸ ததர்ஸாவிதூரஸ்தா
ராக்ஷஸீர்கோரதர்ஸநா: ॥
didṛkṣamāṇō vaidēhīm
hanumānmārutātmajaḥ ।
sa dadarṡāvidūrasthā
rākṣasīrghōradarṡanāḥ ॥
Hanumān, the son of Vāyu,
while taking a good look at Vaidēhi
also saw, not too far from there,
Rākshasis of terrible appearance.
5.17.5 அ
5.17.5 ஆ
5.17.5 இ
5.17.5 ஈ ஏகாக்ஷீமேககர்ணாம் ச
கர்ணப்ராவரணாம் ததா ।
அகர்ணாம் ஸங்குகர்ணாம் ச
மஸ்தகோச்ச்வாஸநாஸிகாம் ॥
ēkākṣīmēkakarṇāṃ ca
karṇaprāvaraṇāṃ tathā ।
akarṇāṃ ṡaṅkukarṇāṃ ca
mastakōcchvāsanāsikām ॥
One had only one eye and another only one ear.
One had huge ears that seemed to cover her,
while another had no ears at all,
while yet another had pointed ears
that resembled conch shells.
Another had a nose that stretched upwards
as if it was touching her head.
5.17.6 அ
5.17.6 ஆ
5.17.6 இ
5.17.6 ஈ அதிகாயோத்தமாங்கீம் ச
தநுதீர்கஸிரோதராம் ।
த்வஸ்தகேஸீம் ததாऽகேஸீம்
கேஸகம்பலதாரிணீம் ॥
atikāyōttamāṅgīṃ ca
tanudīrghaṡirōdharām ।
dhvastakēṡīṃ tathā'kēṡīm
kēṡakambaladhāriṇīm ॥
One had a huge body and huge head and
another had a long neck (like that of a crane).
One had disheveled hair,
while another had no hair at all,
while yet another had hair
that covered her like a thatch.
5.17.7 அ
5.17.7 ஆ
5.17.7 இ
5.17.7 ஈ லம்பகர்ணலலாடாம் ச
லம்போதரபயோதராம் ।
லம்போஷ்டீம் சுபுகோஷ்டீம் ச
லம்பாஸ்யாம் லம்பஜாநுகாம் ॥
lambakarṇalalāṭāṃ ca
lambōdarapayōdharām ।
lambōṣṭhīṃ cubukōṣṭhīṃ ca
lambāsyāṃ lambajānukām ॥
One had long ears and a huge forehead
while another had pendulous belly and breasts.
One had drooping lips while
another had lips for her chin.
One had a very long face,
while another had protruding knees.
5.17.8 அ
5.17.8 ஆ
5.17.8 இ
5.17.8 ஈ ஹ்ரஸ்வாம் தீர்காம் ததா குப்ஜாம்
விகடாம் வாமநாம் ததா ।
கராலாம் புக்நவக்த்ராம் ச
பிங்காக்ஷீம் விக்ருதாநநாம் ॥
hrasvāṃ dīrghāṃ tathā kubjām
vikaṭāṃ vāmanāṃ tathā ।
karālāṃ bhugnavaktrāṃ ca
piṅgākṣīṃ vikṛtānanām ॥
One was too short, another was too tall,
while yet another was a hunchback
and one more was crookedly small.
One had buck teeth while another had a twisted mouth.
One had yellow eyes while another had a crooked face.
5.17.9 அ
5.17.9 ஆ
5.17.9 இ
5.17.9 ஈ விக்ருதா: பிங்கலா: காலீ:
க்ரோதநா: கலஹப்ரியா: ।
காலாயஸமஹாஸூல
கூடமுத்கரதாரிணீ: ॥
vikṛtāḥ piṅgalāḥ kālīḥ
krōdhanāḥ kalahapriyāḥ ।
kālāyasamahāṡūla
kūṭamudgaradhāriṇīḥ ॥
Some were crooked, some were black
and some had yellow eyes.
Some had a bad temper while
others were given to quarreling.
Some wielded huge iron spears
and some Kūṭas and Mudgaras.
5.17.10 அ
5.17.10 ஆ
5.17.10 இ
5.17.10 ஈ வராஹம்ருகஸார்தூல
மஹிஷாஜஸிவாமுகீ: ।
கஜோஷ்ட்ரஹயபாதீஸ்ச
நிகாதஸிரஸோऽபரா: ॥
varāhamṛgaṡārdūla
mahiṣājaṡivāmukhīḥ ।
gajōṣṭrahayapādīṡca
nikhātaṡirasō'parāḥ ॥
Some had faces resembling those of boars,
deer, tigers, water buffalos, sheep and jackals.
Some had hooves for feet recalling
those of elephants, camels and horses.
Some had their heads shrunk into their torsos.
5.17.11 அ
5.17.11 ஆ
5.17.11 இ
5.17.11 ஈ ஏகஹஸ்தைகபாதாஸ்ச
கரகர்ண்யஸ்வகர்ணிகா: ।
கோகர்ணீர்ஹஸ்திகர்ணீஸ்ச
ஹரிகர்ணீஸ்ததாபரா: ॥
ēkahastaikapādāṡca
kharakarṇyaṡvakarṇikāḥ ।
gōkarṇīrhastikarṇīṡca
harikarṇīstathāparāḥ ॥
Some had only one hand and others only one leg.
Some had their ears like those of
donkeys and others like those of horses,
while yet others had theirs like
those of cows, elephants and monkeys.
5.17.12 அ
5.17.12 ஆ
5.17.12 இ
5.17.12 ஈ அநாஸா அதிநாஸாஸ்ச
திர்யங்நாஸா விநாஸிகா: ।
கஜஸந்நிபநாஸாஸ்ச
லலாடோச்ச்வாஸநாஸிகா: ॥
anāsā atināsāṡca
tiryaṅnāsā vināsikāḥ ।
gajasannibhanāsāṡca
lalāṭōcchvāsanāsikāḥ ॥
Some had no nose, others had too big a one,
while others had noses turned sideways
while yet others had crooked noses.
Some had a nose that resembled an elephantís trunk
while others had noses extending to their foreheads.
5.17.13 அ
5.17.13 ஆ
5.17.13 இ
5.17.13 ஈ ஹஸ்திபாதா மஹாபாதா
கோபாதா: பாதசூலிகா: ।
அதிமாத்ரஸிரோக்ரீவா
அதிமாத்ரகுசோதரீ: ॥
hastipādā mahāpādā
gōpādāḥ pādacūlikāḥ ।
atimātraṡirōgrīvā
atimātrakucōdarīḥ ॥
Some had huge feet, some had feet that
looked like those of elephants and cows,
while yet others had theirs covered with hair.
Some had abnormally large heads and necks
while others had abnormally large breasts and bellies.
5.17.14 அ
5.17.14 ஆ
5.17.14 இ
5.17.14 ஈ அதிமாத்ராஸ்யநேத்ராஸ்ச
தீர்கஜிஹ்வாநகாஸ்ததா ।
அஜாமுகீர்ஹஸ்திமுகீ:
கோமுகீஸ்ஸூகரீமுகீ: ॥
atimātrāsyanētrāṡca
dīrghajihvānakhāstathā ।
ajāmukhīrhastimukhīḥ
gōmukhīssūkarīmukhīḥ ॥
Some had abnormally huge mouths
and others, abnormally large eyes.
Some had long tongues and others, long nails.
Some had faces resembling those of sheep,
some those of elephants, cows and boars.
5.17.15 அ
5.17.15 ஆ
5.17.15 இ
5.17.15 ஈ ஹயோஷ்ட்ரகரவக்த்ராஸ்ச
ராக்ஷஸீர்கோரதர்ஸநா: ।
ஸூலமுத்கரஹஸ்தாஸ்ச
க்ரோதநா: கலஹப்ரியா: ॥
hayōṣṭrakharavaktrāṡca
rākṣasīrghōradarṡanāḥ ।
ṡūlamudgarahastāṡca
krōdhanāḥ kalahapriyāḥ ॥
Some Rākshasis looked terrifying, with faces
resembling those of horses, camels and donkeys.
Wielding spears and Mudgaras in their hands,
they were irascible and given to quarreling.
5.17.16 அ
5.17.16 ஆ
5.17.16 இ
5.17.16 ஈ
5.17.16 உ
5.17.16 ஊ கராலா தூம்ரகேஸீஸ்ச
ராக்ஷஸீர்விக்ருதாநநா: ।
பிபந்தீ: ஸததம் பாநம்
ஸதா மாம்ஸஸுராப்ரியா: ।
மாம்ஸஸோணிததிக்தாங்கீ:
மாம்ஸஸோணிதபோஜநா: ॥
karālā dhūmrakēṡīṡca
rākṣasīrvikṛtānanāḥ ।
pibantīḥ satataṃ pānam
sadā māṃsasurāpriyāḥ ।
māṃsaṡōṇitadigdhāṅgīḥ
māṃsaṡōṇitabhōjanāḥ ॥
With buck teeth and hair rising like smoke,
those Rākshasis with crooked faces
indulged in nonstop swilling
addicted to liquor and meat.
They lived on flesh and blood,
their bodies smeared with them all over.
5.17.17 அ
5.17.17 ஆ
5.17.17 இ
5.17.17 ஈ தா ததர்ஸ கபிஸ்ரேஷ்டோ
ரோமஹர்ஷணதர்ஸநா: ।
ஸ்கந்தவந்தமுபாஸீநா:
பரிவார்ய வநஸ்பதிம் ॥
tā dadarṡa kapiṡrēṣṭhō
rōmaharṣaṇadarṡanāḥ ।
skandhavantamupāsīnāḥ
parivārya vanaspatim ॥
It was these kind of women sitting
around the massive tree of huge trunk,
the sight of whom made
oneís hair stand on its end,
that that great Vānara saw.
5.17.18 அ
5.17.18 ஆ
5.17.18 இ
5.17.18 ஈ தஸ்யாதஸ்தாச்ச தாம் தேவீம்
ராஜபுத்ரீமநிந்திதாம் ।
லக்ஷயாமாஸ லக்ஷ்மீவாந்
ஹநுமாந் ஜநகாத்மஜாம் ॥
tasyādhastācca tāṃ dēvīm
rājaputrīmaninditām ।
lakṣayāmāsa lakṣmīvān
hanumān janakātmajām ॥
The blessed Hanumān looked once again
at that lady, a blemish-less princess,
daughter of Janaka, who was under the tree.
5.17.19 அ
5.17.19 ஆ
5.17.19 இ
5.17.19 ஈ நிஷ்ப்ரபாம் ஸோகஸந்தப்தாம்
மலஸங்குலமூர்தஜாம் ।
க்ஷீணபுண்யாம் ச்யுதாம் பூமௌ
தாராம் நிபதிதாமிவ ॥
niṣprabhāṃ ṡōkasantaptām
malasaṅkulamūrdhajām ।
kṣīṇapuṇyāṃ cyutāṃ bhūmau
tārāṃ nipatitāmiva ॥
Devoid of all luster, scorched by grief,
her hair covered with dirt,
she looked like a star fallen on the ground
with its Puṇya exhausted.
5.17.20 அ
5.17.20 ஆ
5.17.20 இ
5.17.20 ஈ சாரித்ரவ்யபதேஸாட்யாம்
பர்த்ருதர்ஸநதுர்கதாம் ।
பூஷணைருத்தமைர்ஹீநாம்
பர்த்ருவாத்ஸல்யபூஷணாம் ॥
cāritravyapadēṡāḍhyām
bhartṛdarṡanadurgatām ।
bhūṣaṇairuttamairhīnām
bhartṛvātsalyabhūṣaṇām ॥
Endowed though with rich character, she was
still poor for not having sight of her husband.
Though lacking every ornament, she was
still adorned with the love of her husband.
5.17.21 அ
5.17.21 ஆ
5.17.21 இ
5.17.21 ஈ ராக்ஷஸாதிபஸம்ருத்தாம்
பந்துபிஸ்ச விநா க்ருதாம் ।
வியூதாம் ஸிம்ஹஸம்ருத்தாம்
பத்தாம் கஜவதூமிவ ॥
rākṣasādhipasaṃruddhām
bandhubhiṡca vinā kṛtām ।
viyūthāṃ siṃhasaṃruddhām
baddhāṃ gajavadhūmiva ॥
With none of her people around her
and entrapped by the lord of Rākshasas,
she was like a cow-elephant
chained and separated from the herd
with a lion pouncing on her.
5.17.22 அ
5.17.22 ஆ
5.17.22 இ
5.17.22 ஈ சந்த்ரரேகாம் பயோதாந்தே
ஸாரதாப்ரைரிவாவ்ருதாம் ।
க்லிஷ்டரூபாமஸம்ஸ்பர்ஸாத்
அயுக்தாமிவ வல்லகீம் ॥
candrarēkhāṃ payōdāntē
ṡāradābhrairivāvṛtām ।
kliṣṭarūpāmasaṃsparṡāt
ayuktāmiva vallakīm ॥
She was like the digit of the moon
covered by post-monsoon clouds
at the end of the rainy season.
Haggard and unkempt, she was
like a Veena that is not tuned.
5.17.23 அ
5.17.23 ஆ
5.17.23 இ
5.17.23 ஈ ஸீதாம் பர்த்ருவஸே யுக்தாம்
அயுக்தாம் ராக்ஷஸீவஸே ।
அஸோகவநிகாமத்யே
ஸோகஸாகரமாப்லுதாம் ॥
sītāṃ bhartṛvaṡē yuktām
ayuktāṃ rākṣasīvaṡē ।
aṡōkavanikāmadhyē
ṡōkasāgaramāplutām ॥
Seetā, who used to be under the
protective arms of her husband,
had now fallen into the hands of Rākshasis,
submerged in an ocean of grief in the
middle of that (enchanting) Aṡōka Vana.
5.17.24 அ
5.17.24 ஆ
5.17.24 இ
5.17.24 ஈ தாபி: பரிவ்ருதாம் தத்ர
ஸக்ரஹாமிவ ரோஹிணீம் ।
ததர்ஸ ஹநுமாந் தேவீம்
லதாமகுஸுமாமிவ ॥
tābhiḥ parivṛtāṃ tatra
sagrahāmiva rōhiṇīm ।
dadarṡa hanumān dēvīm
latāmakusumāmiva ॥
Hanumān saw her thus surrounded by them
like the star Rōhiṇee by planets,
and looking like a creeper with no flowers.
5.17.25 அ
5.17.25 ஆ
5.17.25 இ
5.17.25 ஈ ஸா மலேந ச திக்தாங்கீ
வபுஷா சாப்யலங்க்ருதா ।
ம்ருணாலீ பங்கதிக்தேவ
விபாதி ந விபாதி ச ॥
sā malēna ca digdhāṅgī
vapuṣā cāpyalaṅkṛtā ।
mṛṇālī paṅkadigdhēva
vibhāti na vibhāti ca ॥
With her limbs smeared with dust
and her body lacking toilet,
she was like a lotus stalk besmirched with mire
shining on the one hand and not on the other.
5.17.26 அ
5.17.26 ஆ
5.17.26 இ
5.17.26 ஈ
5.17.27 அ
5.17.27 ஆ
5.17.27 இ
5.17.27 ஈ மலிநேந து வஸ்த்ரேண
பரிக்லிஷ்டேந பாமிநீம் ।
ஸம்வ்ருதாம் ம்ருகஸாபாக்ஷீம்
ததர்ஸ ஹநுமாந் கபி: ।
தாம் தேவீம் தீநவதநாம்
அதீநாம் பர்த்ருதேஜஸா ।
ரக்ஷிதாம் ஸ்வேந ஸீலேந
ஸீதாமஸிதலோசநாம் ॥
malinēna tu vastrēṇa
parikliṣṭēna bhāminīm ।
saṃvṛtāṃ mṛgaṡābākṣīm
dadarṡa hanumān kapiḥ ।
tāṃ dēvīṃ dīnavadanām
adīnāṃ bhartṛtējasā ।
rakṣitāṃ svēna ṡīlēna
sītāmasitalōcanām ॥
Hanumān, the Vānara, saw the
lovely dame Seetā of dark fawn eyes,
clad in her soiled and much worn garment,
her face looking doleful,
but her spirts not at all dented,
confident of the abilities of her husband and
having her own strength of character for a shield.
5.17.28 அ
5.17.28 ஆ
5.17.28 இ
5.17.28 ஈ
5.17.29 அ
5.17.29 ஆ
5.17.29 இ
5.17.29 ஈ
5.17.30 அ
5.17.30 ஆ
5.17.30 இ
5.17.30 ஈ தாம் த்ருஷ்ட்வா ஹநுமாந் ஸீதாம்
ம்ருகஸாபநிபேக்ஷணாம் ।
ம்ருககந்யாமிவ த்ரஸ்தாம்
வீக்ஷமாணாம் ஸமந்தத: ।
தஹந்தீமிவ நி:ஸ்வாஸை:
வ்ருக்ஷாந் பல்லவதாரிண: ।
ஸம்காதமிவ ஸோகாநாம்
து:கஸ்யோர்மிமிவோத்திதாம் ।
தாம் க்ஷமாம் ஸுவிபக்தாங்கீ
விநாபரணஸோபிநீம் ।
ப்ரஹர்ஷமதுலம் லேபே
மாருதி: ப்ரேக்ஷ்ய மைதிலீம் ॥
tāṃ dṛ�Ļ �ṭvā hanumān sītām
mṛgaṡābanibhēkṣaṇām ।
mṛgakanyāmiva trastām
vīkṣamāṇāṃ samantataḥ ।
dahantīmiva niḥṡvāsaiḥ
vṛkṣān pallavadhāriṇaḥ ।
saṃghātamiva ṡōkānām
duḥkhasyōrmimivōtthitām ।
tāṃ kṣamāṃ suvibhaktāṅgī
vinābharaṇaṡōbhinīm ।
praharṣamatulaṃ lēbhē
mārutiḥ prēkṣya maithilīm ॥
Hanumān, having found Seetā, the princess of Mithila
of fawn eyes and perfectly symmetrical limbs,
looking around in every direction like a scared fawn,
seeming to burn the trees with young shoots
with her hot sighs, looking as if
all the grief gathered at one place
and like a rising billow of sorrow,
but shining bright even without ornaments,
and looking like the mother earth herself,
felt extremely happy.
5.17.31 அ
5.17.31 ஆ
5.17.31 இ
5.17.31 ஈ ஹர்ஷஜாநி ச ஸோऽஸ்ரூணி
தாம் த்ருஷ்ட்வா மதிரேக்ஷணாம் ।
முமுசே ஹநுமாம்ஸ்தத்ர
நமஸ்சக்ரே ச ராகவம் ॥
harṣajāni ca sō'ṡrūṇi
tāṃ dṛṣṭvā madirēkṣaṇām ।
mumucē hanumāṃstatra
namaṡcakrē ca rāghavam ॥
Hanumān shed tears of joy seeing
that lady of intoxicating eyes
and bowed to Rāma (in his mind).
5.17.32 அ
5.17.32 ஆ
5.17.32 இ
5.17.32 ஈ நமஸ்க்ருத்வா ச ராமாய
லக்ஷ்மணாய ச வீர்யவாந் ।
ஸீதாதர்ஸநஸம்ஹ்ருஷ்டோ
ஹநுமாந் ஸம்வ்ருதோऽபவத் ॥
namaskṛtvā ca rāmāya
lakṣmaṇāya ca vīryavān ।
sītādarṡanasaṃhṛṣṭō
hanumān saṃvṛtō'bhavat ॥
Overwhelmed with the joy of seeing Seetā,
the valorous Hanuman bowed to
Rāma and Lakshmaṇa (in his mind)
and hid under the foliage.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
ஸுந்தரகாண்டே ஸப்ததஸஸ்ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
sundarakāṇḍē saptadaṡassargaḥ॥
Thus concludes the seventeenth Sarga
in Sundara Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.
You have completed reading 12315 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
Meaning, notes and commentary by: Krishna Sharma.