193. அல்லில்


193
வள்ளியூர்

தய்ய தானன தனதான தய்ய தானன தனதானஅல்லில் நேருமி னதுதானும்
அல்ல தாகிய உடல்மாயை
கல்லி னேரஅ வழிதோறுங்
கையு நானுமு லையலாமோ
சொல்லி நேர்படு முதுசூரர்
தொய்ய வூர்கெட விடும்வேலா
வல்லி மாரிரு புறமாக
வள்ளி யூருறை பெருமாளே

193 வள்ளியூர்பதம் பிரித்து உரை

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
அல்லில் நேரு மின் அது தானும்
அல்லதாகிய உடல் மாயை


அல்லில் நேர் = இரவில் காணப்படும். மின் =மின்னல் அது தானும் = அந்த நேரம் கூட நிலைக்காதஅல் அதாகிய = துன்பம் மிகுந்த உடல் மாயை =உடல் ஒரு மாயையாகும்.


கல்லில் நேர் அ வழி தோறும்
கையும் நானும் உலையலாமோ


கல்லில் நேர் = கல்லுக்கு ஒப்பான அ வழி தோறும் =அந்த மாய வாழ்க்கை வழி எல்லாம் கையும் = என் ஒழுக்க நிலையும் நானும் = நைந்து வருந்துகின்ற நானும் உலையலாமோ = நிலை குலையலாமோ?


சொல்லி நேர் படு முது சூரர்
தொய்ய ஊர் கெட விடும் வேலா


சொல்லி = தம் வீரங்களைச் சொல்லி நேர் படு =சொல்லிக் கொண்டு எதிர்த்து வந்த முது சூரர் =பெரிய சூரர்கள் தொய்ய = சோர்வு அடைய ஊர் கெட = (அவர்களுடைய) ஊர் பாழ்படவும் விடும் வேலா =செலுத்திய வேலனே.


வல்லிமார் இரு புறமாக
வள்ளியூர் உறை பெருமாளே.

வல்லிமார் இருபுறமாக = வல்லிக் கொடி ஒத்த மாதர் இருவர்கள் (வள்ளி, தெய்வ யானை) இரு பக்கத்திலும் இருக்கும் வள்ளியூரில் = வள்ளி ஊரில்உறை பெருமாளே = வீற்றிருக்கும் பெருமாளே
.