Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
5.22.22 அ
5.22.22 ஆ
5.22.22 இ
5.22.22 ஈ ஸூரேண தநதப்ராத்ரா
பலை: ஸமுதிதேந ச ।
அபோஹ்ய ராமம் கஸ்மாத்தி
தாரசௌர்யம் த்வயா க்ருதம் ॥
ṡūrēṇa dhanadabhrātrā
balaiḥ samuditēna ca ।
apōhya rāmaṃ kasmāddhi
dāracauryaṃ tvayā kṛtam ॥
Otherwise, why would you,
a man of valor, brother of Kubēra,
with large forces (under your command),
resort to getting Rāma out of
the way and stealing his wife?
5.22.23 அ
5.22.23 ஆ
5.22.23 இ
5.22.23 ஈ ஸீதாயா வசநம் ஸ்ருத்வா
ராவணோ ராக்ஷஸாதிப: ।
விவ்ருத்ய நயநே க்ரூரே
ஜாநகீமந்வவைக்ஷத ॥
sītāyā vacanaṃ ṡrutvā
rāvaṇō rākṣasādhipaḥ ।
vivṛtya nayanē krūrē
jānakīmanvavaikṣata ॥
Hearing those words of Seetā,
the daughter of Janaka,
Rāvaṇa, the lord of the Rakshasas,
stared at her, rolling his cruel eyes.
5.22.24 அ
5.22.24 ஆ
5.22.24 இ
5.22.24 ஈ நீலஜீமூதஸங்காஸோ
மஹாபுஜஸிரோதர: ।
ஸிம்ஹஸத்த்வகதி: ஸ்ரீமாந்
தீப்த ஜிஹ்வாக்ரலோசந: ॥
nīlajīmūtasaṅkāṡō
mahābhujaṡirōdharaḥ ।
siṃhasattvagatiḥ ṡrīmān
dīpta jihvāgralōcanaḥ ॥
Then, Rāvaṇa, the lord of Rakshasas,
looking like a huge black cloud,
with mighty shoulders, burly neck, lion’s gait,
evident opulence, flaming eyes and tip of the tongue,
CLARFICATION
The Ṡlōkas 24 to 30 form a single sentence.
Translation demands some words to be rearranged to
conform to sentence structure of English language.
For that reason, the word Rāvaṇa taken from Ṡlōka 30,
and the phrase, ‘lord of Rakshasas’ taken from Ṡlōka 27
are used here.
5.22.25 அ
5.22.25 ஆ
5.22.25 இ
5.22.25 ஈ சலாக்ரமகுடப்ராம்ஸு:
சித்ரமால்யாநுலேபந: ।
ரக்தமால்யாம்பரதர:
தப்தாங்கதவிபூஷண: ॥
calāgramakuṭaprāṃṡuḥ
citramālyānulēpanaḥ ।
raktamālyāmbaradharaḥ
taptāṅgadavibhūṣaṇaḥ ॥
with the top of his crown shaking,
with exotic garlands and creams on his body,
clad in a red garment and adorned
with ornaments made of purified gold,
5.22.26 அ
5.22.26 ஆ
5.22.26 இ
5.22.26 ஈ ஸ்ரோணிஸூத்ரேண மஹதா
மேசகேந ஸுஸம்வ்ருத: ।
அம்ருதோத்பாதநத்தேந
புஜகேநேவ மந்தர: ॥
ṡrōṇisūtrēṇa mahatā
mēcakēna susaṃvṛtaḥ ।
amṛtōtpādanaddhēna
bhujagēnēva mandaraḥ ॥
the black band tied around his waist
looking like the serpent roped around
the Mandara to extract Amṛt,
5.22.27 அ
5.22.27 ஆ
5.22.27 இ
5.22.27 ஈ தாப்யாம் ஸ பரிபூர்ணாப்யாம்
புஜாப்யாம் ராக்ஷஸேஸ்வர: ।
ஸுஸுபேऽசலஸங்காஸ:
ஸ்ருங்காப்யாமிவ மந்தர: ॥
tābhyāṃ sa paripūrṇābhyām
bhujābhyāṃ rākṣasēṡvaraḥ ।
ṡuṡubhē'calasaṅkāṡaḥ
ṡṛṅgābhyāmiva mandaraḥ ॥
imposing like Mandara mountain with his two
strong and mighty arms looking like two peaks,
5.22.28 அ
5.22.28 ஆ
5.22.28 இ
5.22.28 ஈ தருணாதித்யவர்ணாப்யாம்
குண்டலாப்யாம் விபூஷித: ।
ரக்தபல்லவபுஷ்பாப்யாம்
அஸோகாப்யாமிவாசல: ॥
taruṇādityavarṇābhyām
kuṇḍalābhyāṃ vibhūṣitaḥ ।
raktapallavapuṣpābhyām
aṡōkābhyāmivācalaḥ ॥
adorned with ear-pendants
that shone like the morning sun,
looking like a mountain with Aṡōka trees
bearing red tender shoots and flowers,
5.22.29 அ
5.22.29 ஆ
5.22.29 இ
5.22.29 ஈ ஸ கல்பவ்ருக்ஷப்ரதிமோ
வஸந்த இவ மூர்திமாந் ।
ஸ்மஸாநசைத்யப்ரதிமோ
பூஷிதோऽபி பயங்கர: ॥
sa kalpavṛkṣapratimō
vasanta iva mūrtimān ।
ṡmaṡānacaityapratimō
bhūṣitō'pi bhayaṅkaraḥ ॥
resembling the great wishing tree,
looking like an embodiment of spring,
adorned well but terrifying
like a tower in the cremation grounds,
5.22.30 அ
5.22.30 ஆ
5.22.30 இ
5.22.30 ஈ அவேக்ஷமாணோ வைதேஹீம்
கோபஸம்ரக்தலோசந: ।
உவாச ராவண: ஸீதாம்
புஜங்க இவ நி:ஸ்வஸந் ॥
avēkṣamāṇō vaidēhīm
kōpasaṃraktalōcanaḥ ।
uvāca rāvaṇaḥ sītām
bhujaṅga iva niḥṡvasan ॥
stared at Vaidēhi with his blood-red eyes,
and said these words to Seetā,
hissing like a serpent:
The sentence that started in Ṡlōka 24
ends here with this Ṡlōka.
5.22.31 அ
5.22.31 ஆ
5.22.31 இ
5.22.31 ஈ அநயேநாபிஸம்பந்நம்
அர்தஹீநமநுவ்ரதே ।
நாஸயாம்யஹமத்ய த்வாம்
ஸூர்ய: ஸந்த்யாமிவௌஜஸா ॥
anayēnābhisampannam
arthahīnamanuvratē ।
nāṡayāmyahamadya tvām
sūryaḥ sandhyāmivaujasā ॥
You are cleaving to someone who
seems to have everything sans wealth.
I will destroy you now as easily as
the sun dispels (darkness of the)
dawn by his brightness.
5.22.32 அ
5.22.32 ஆ
5.22.32 இ
5.22.32 ஈ
5.22.33 அ
5.22.33 ஆ
5.22.33 இ
5.22.33 ஈ
5.22.34 அ
5.22.34 ஆ
5.22.34 இ
5.22.34 ஈ
5.22.35 அ
5.22.35 ஆ
5.22.35 இ
5.22.35 ஈ
5.22.35 உ
5.22.35 ஊ இத்யுக்த்வா மைதிலீம் ராஜா
ராவண: ஸத்ருராவண: ।
ஸந்திதேஸ தத: ஸர்வா
ராக்ஷஸீர்கோரதர்ஸநா: ।
ஏகாக்ஷீமேககர்ணாம் ச
கர்ணப்ராவரணாம் ததா ।
கோகர்ணீம் ஹஸ்திகர்ணீம் ச
லம்பகர்ணீமகர்ணிகாம் ।
ஹஸ்திபாத்யஸ்வபாத்யௌ ச
கோபாதீம் பாதசூலிகாம் ।
ஏகாக்ஷீமேகபாதீம் ச
ப்ருதுபாதீமபாதிகாம் ।
அதிமாத்ரஸிரோக்ரீவாம்
அதிமாத்ரகுசோதரீம் ।
அதிமாத்ராஸ்யநேத்ரà ��ம் ச
தீர்கஜிஹ்வாமஜிஹ்விகாம் ।
அநாஸிகாம் ஸிம்ஹமுகீம்
கோமுகீம் ஸூகரீமுகீம் ॥
ityuktvā maithilīṃ rājā
rāvaṇaḥ ṡatrurāvaṇaḥ ।
sandidēṡa tataḥ sarvā
rākṣasīrghōradarṡanāḥ ।
ēkākṣīmēkakarṇāṃ ca
karṇaprāvaraṇāṃ tathā ।
gōkarṇīṃ hastikarṇīṃ ca
lambakarṇīmakarṇikām ।
hastipādyaṡvapādyau ca
gōpādīṃ pādacūlikām ।
ēkākṣīmēkapādīṃ ca
pṛthupādīmapādikām ।
atimātraṡirōgrīvām
atimātrakucōdarīm ।
atimātrāsyanētrāṃ ca
dīrghajihvāmajihvikām ।
anāsikāṃ siṃhamukhīm
gōmukhīṃ sūkarīmukhīm ॥
Saying this to Maithili, the king
Rāvaṇa, who made his enemies wail,
instructed all the Rākshasis there who looked horrid,
one with a single eye, one with a single ear,
one with ears large enough to cover her body,
one with ears that looked like those of a cow and
another with ears that looked like those of an elephant,
one with sagging ears and another with no ears at all,
one with feet that looked like those of an elephant
and another with feet that looked like those of a horse,
yet another with feet that looked like those of a cow,
one with hair on her feet and one with only one leg,
one with huge feet and one with no feet at all,
one with humongous head and humongous neck,
one with humongous breasts and humongous belly,
one with humongous face and humongous eyes,
one with a hanging tongue and another with no tongue,
one with a face that looked like that of a lion,
another with a face like that of a cow,
yet another with a face like that of a pig,
and another with no nose at all.
5.22.36 அ
5.22.36 ஆ
5.22.36 இ
5.22.36 ஈ யதா மத்வஸகா ஸீதா
க்ஷிப்ரம் பவதி ஜாநகீ ।
ததா குருத ராக்ஷஸ்ய:
ஸர்வா: க்ஷிப்ரம் ஸமேத்ய ச ॥
yathā madvaṡagā sītā
kṣipraṃ bhavati jānakī ।
tathā kuruta rākṣasyaḥ
sarvāḥ kṣipraṃ samētya ca ॥
O Rākshasis! All of you get together
and do whatever it takes to make
Seetā, the daughter of Janaka
yield to me with no more delay.
5.22.37 அ
5.22.37 ஆ
5.22.37 இ
5.22.37 ஈ ப்ரதிலோமாநுலோமைஸ்ச
ஸாமதாநாதிபேதநை: ।
ஆவர்ஜயத வைதேஹீம்
தண்டஸ்யோத்யமநேந ச ॥
pratilōmānulōmaiṡca
sāmadānādibhēdanaiḥ ।
āvarjayata vaidēhīm
daṇḍasyōdyamanēna ca ॥
Tame Vaidēhi, be friendly (with her)
at times and tough at others.
Employ all the (four) techniques,
Sāma, Dāna, Bhēda as well as Daṇḍa.
5.22.38 அ
5.22.38 ஆ
5.22.38 இ
5.22.38 ஈ இதி ப்ரதிஸமாதிஸ்ய
ராக்ஷஸேந்த்ர: புந: புந: ।
காமமந்யுபரீதாத்மா
ஜாநகீம் பர்யதர்ஜயத் ॥
iti pratisamādiṡya
rākṣasēndraḥ punaḥ punaḥ ।
kāmamanyuparītātmā
jānakīṃ paryatarjayat ॥
Instructing thus repeatedly,
the lord of Rākshasas threatened Jānaki,
consumed by passion and anger.
5.22.39 அ
5.22.39 ஆ
5.22.39 இ
5.22.39 ஈ உபகம்ய தத: ஸீக்ரம்
ராக்ஷஸீ தாந்யமாலிநீ ।
பரிஷ்வஜ்ய தஸக்ரீவம்
இதம் வசநமப்ரவீத் ॥
upagamya tataḥ ṡīghram
rākṣasī dhānyamālinī ।
pariṣvajya daṡagrīvam
idaṃ vacanamabravīt ॥
Then a Rākshasi, Dhānyamālini,
came up to the Ten-necked One without losing time
and said these words, hugging him:
5.22.40 அ
5.22.40 ஆ
5.22.40 இ
5.22.40 ஈ மயா க்ரீட மஹாராஜ
ஸீதயா கிம் தவாநயா ।
விவர்ணயா க்ருபணயா
மாநுஷ்யா ராக்ஷஸேஸ்வர ॥
mayā krīḍa mahārāja
sītayā kiṃ tavānayā ।
vivarṇayā kṛpaṇayā
mānuṣyā rākṣasēṡvara ॥
O great king! Sport with me, why bother
about this pale and miserable Seetā, a mere human!
5.22.41 அ
5.22.41 ஆ
5.22.41 இ
5.22.41 ஈ நூநமஸ்யா மஹாராஜ
ந திவ்யாந் போகஸத்தமாந் ।
விததாத்யமரஸ்ரேஷ்ட:
தவ பாஹுபலார்ஜிதாந் ॥
nūnamasyā mahārāja
na divyān bhōgasattamān ।
vidadhātyamaraṡrēṣṭhaḥ
tava bāhubalārjitān ॥
O great king! It is clear that
(Lord Brahma), the supreme among the Dēvas,
did not destine her for the enjoyment of
the splendid luxuries that you have won
with the strength of your very own arms.
5.22.42 அ
5.22.42 ஆ
5.22.42 இ
5.22.42 ஈ அகாமாம் காமயாநஸ்ய
ஸரீரமுபதப்யதே ।
இச்சந்தீம் காமயாநஸ்ய
ப்ரீதிர்பவதி ஸோபநா ॥
akāmāṃ kāmayānasya
ṡarīramupatapyatē ।
icchantīṃ kāmayānasya
prītirbhavati ṡōbhanā ॥
To be in love with a woman who is not loving,
hurts even the body.
It is beautiful and enjoyable to love
only the woman who is interested.
5.22.43 அ
5.22.43 ஆ
5.22.43 இ
5.22.43 ஈ ஏவமுக்தஸ்து ராக்ஷஸ்யா
ஸமுத்க்ஷிப்தஸ்ததோ பலீ ।
ப்ரஹஸந்மேகஸங்காஸோ
ராக்ஷஸ: ஸ ந்யவர்தத ॥
ēvamuktastu rākṣasyā
samutkṣiptastatō balī ।
prahasanmēghasaṅkāṡō
rākṣasaḥ sa nyavartata ॥
With his ego thus boosted
by those words of the Rākshasi,
the mighty strong Rākshasa,
who was like a huge cloud, smiled and left.
5.22.44 அ
5.22.44 ஆ
5.22.44 இ
5.22.44 ஈ ப்ரஸ்தித: ஸ தஸக்ரீவ:
கம்பயந்நிவ மேதிநீம் ।
ஜ்வலத்பாஸ்கரவர்ணாபம்
ப்ரவிவேஸ நிவேஸநம் ॥
prasthitaḥ sa daṡagrīvaḥ
kampayanniva mēdinīm ।
jvaladbhāskaravarṇābham
pravivēṡa nivēṡanam ॥
His powerful strides seeming to cause tremors on the earth,
the Ten-necked One then left and entered his residence
that shone bright like the dazzling sun.
5.22.45 அ
5.22.45 ஆ
5.22.45 இ
5.22.45 ஈ தேவகந்தர்வகந்யாஸ்ச
நாககந்யாஸ்ச ஸர்வத: ।
பரிவார்ய தஸக்ரீவம்
விவிஸுஸ்தம் க்ருஹோத்தமம் ॥
dēvagandharvakanyāṡca
nāgakanyāṡca sarvataḥ ।
parivārya daṡagrīvam
viviṡustaṃ gṛhōttamam ॥
The Dēva, Gandharva and Nāga women
who were surrounding the Ten-necked One,
also entered that splendid residence.
5.22.46 அ
5.22.46 ஆ
5.22.46 இ
5.22.46 ஈ ஸ மைதிலீம் தர்மபராமவஸ்திதாம்
ப்ரபேபமாநாம் பரிபர்த்ஸ்ய ராவண: ।
விஹாய ஸீதாம் மதநேந மோஹித:
ஸ்வமேவ வேஸ்ம ப்ரவிவேஸ பாஸ்வரம் ॥
sa maithilīṃ dharmaparāmavasthitāṃ
prapēpamānāṃ paribhartsya rāvaṇaḥ ।
vihāya sītāṃ madanēna mōhitaḥ
svamēva vēṡma pravivēṡa bhāsvaram ॥
Having thus threatened the trembling Maithili
who remained bound to Dharma,
Rāvaṇa, who was overpowered by passion,
left Seetā and entered his dazzling residence.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
ஸுந்தரகாண்டே த்வாவிம்ஸஸ்ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
sundarakāṇḍē dvāviṃṡassargaḥ॥
Thus concludes the twenty second Sarga
in Sundara Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.