Sundara Kaanda Sarga 26 continues

5.26.25 அ
5.26.25 ஆ
5.26.25 இ
5.26.25 ஈ அந்விஷ்யாராக்ஷஸாம் லங்காம்
குர்யாத்ராமஸ்ஸலக்ஷ்மண: ।
ந ஹி தாப்யாம் ரிபுர்த்ருஷ்டோ
முஹூர்தமபி ஜீவதி ॥
anviṣyārākṣasāṃ laṅkām
kuryādrāmassalakṣmaṇaḥ ।
na hi tābhyāṃ ripurdṛṣṭō
muhūrtamapi jīvati ॥
Rāma, along with Lakshmaṇa,
will comb Laṅkā and free it of Rākshasas.
No foe who falls in their line of sight
can survive even for a Muhūrta.
5.26.26 அ
5.26.26 ஆ
5.26.26 இ
5.26.26 ஈ சிதாதூமாகுலபதா
க்ருத்ரமண்டலஸங்குலா ।
அசிரேண து லங்கேயம்
ஸ்மஸாநஸத்ருஸீ பவேத் ॥
citādhūmākulapathā
gṛdhramaṇḍalasaṅkulā ।
acirēṇa tu laṅkēyam
ṡmaṡānasadṛṡī bhavēt ॥
Before it is too long, this Laṅkā
will turn into cremation grounds
covered in smoke from funeral pyres
and crowded with flocks of vultures.
5.26.27 அ
5.26.27 ஆ
5.26.27 இ
5.26.27 ஈ அசிரேணைவ காலேந
ப்ராப்ஸ்யாம்யேவ மநோரதம் ।
துஷ்ப்ரஸ்தாநோऽயாமாக்யாதி
ஸர்வேஷாம் வோ விபர்யயம் ॥
acirēṇaiva kālēna
prāpsyāmyēva manōratham ।
duṣprasthānō'yāmākhyāti
sarvēṣāṃ vō viparyayam ॥
My wish will come true before it is too long.
The evil path you trek presages
dire consequences for all of you.
5.26.28 அ
5.26.28 ஆ
5.26.28 இ
5.26.28 ஈ யாத்ருஸாநீஹ த்ருஸ்யந்தே
லங்காயாமஸுபாநி வை ।
அசிரேணைவ காலேந
பவிஷ்யதி ஹதப்ரபா ॥
yādṛṡānīha dṛṡyantē
laṅkāyāmaṡubhāni vai ।
acirēṇaiva kālēna
bhaviṣyati hataprabhā ॥
The kind of bad omens seen in Laṅkā evidently portend
that its splendor will be undone before it is too long.
5.26.29 அ
5.26.29 ஆ
5.26.29 இ
5.26.29 ஈ நூநம் லங்கா ஹதே பாபே
ராவணே ராக்ஷஸாதமே ।
ஸோஷம் யாஸ்யதி துர்தர்ஷா
ப்ரமதா விதவா யதா ॥
nūnaṃ laṅkā hatē pāpē
rāvaṇē rākṣasādhamē ।
ṡōṣaṃ yāsyati durdharṣā
pramadā vidhavā yathā ॥
Surely, with Rāvaṇa,
the vile and sinful Rakshasa, killed,
the invincible Laṅkā will
dry up like a widowed woman.
5.26.30 அ
5.26.30 ஆ
5.26.30 இ
5.26.30 ஈ புண்யோத்ஸவஸமுத்தா ச
நஷ்டபர்த்ரீ ஸராக்ஷஸீ ।
பவிஷ்யதி புரீ லங்கா
நஷ்டபர்த்ரீ யதாங்கநா ॥
puṇyōtsavasamutthā ca
naṣṭabhartrī sarākṣasī ।
bhaviṣyati purī laṅkā
naṣṭabhartrī yathāṅganā ॥
Like a woman who has lost her husband,
the city of Laṅkā, with its lord lost,
and only Rākshasis remaining,
will be devoid of all festivities.
5.26.31 அ
5.26.31 ஆ
5.26.31 இ
5.26.31 ஈ நூநம் ராக்ஷஸகந்யாநாம்
ருதந்தீநாம் க்ருஹே க்ருஹே ।
ஸ்ரோஷ்யாமி நசிராதேவ
து:கார்தாநாமிஹ த்வநிம் ॥
nūnaṃ rākṣasakanyānām
rudantīnāṃ gṛhē gṛhē ।
ṡrōṣyāmi nacirādēva
duḥkhārtānāmiha dhvanim ॥
I shall surely hear the reverberations
of misery here before it is too long,
with the Rākshasa women wailing in every house.
5.26.32 அ
5.26.32 ஆ
5.26.32 இ
5.26.32 ஈ ஸாந்தகாரோ ஹதத்யோதா
ஹதராக்ஷஸபுங்கவா ।
பவிஷ்யதி புரீ லங்கா
நிர்தக்தா ராமஸாயகை: ॥
sāndhakārō hatadyōtā
hatarākṣasapuṅgavā ।
bhaviṣyati purī laṅkā
nirdagdhā rāmasāyakaiḥ ॥
Burned down to ashes by the arrows of Rāma,
Laṅkā will lose all its glitter
with darkness enveloping it and
all the bulls among Rākshasas killed.
5.26.33 அ
5.26.33 ஆ
5.26.33 இ
5.26.33 ஈ யதி நாம ஸ ஸூரோ மாம்
ராமோ ரக்தாந்தலோசந: ।
ஜாநீயாத்வர்தமாநாம் ஹி
ராவணஸ்ய நிவேஸநே ॥
yadi nāma sa ṡūrō mām
rāmō raktāntalōcanaḥ ।
jānīyādvartamānāṃ hi
rāvaṇasya nivēṡanē ॥
If only the heroic Rāma, the
corners of whose eyes are blood-red,
comes to know that I am in the house of Rāvaṇa ...!
5.26.34 அ
5.26.34 ஆ
5.26.34 இ
5.26.34 ஈ
5.26.35 அ
5.26.35 ஆ அநேந து ந்ருஸம்ஸேந
ராவணேநாதமேந மே ।
ஸமயோ யஸ்து நிர்திஷ்ட:
தஸ்ய காலோऽயமாகத: ।
ஸ ச மே விஹிதோ ம்ருத்யு:
அஸ்மிந் துஷ்டே ந வர்ததே ॥
anēna tu nṛṡaṃsēna
rāvaṇēnādhamēna mē ।
samayō yastu nirdiṣṭaḥ
tasya kālō'yamāgataḥ ।
sa ca mē vihitō mṛtyuḥ
asmin duṣṭē na vartatē ॥
The time limit set by this cruel and base Rāvaṇa
is fast approaching; why is it that the death
that is impending upon me, is not on him!
5.26.35 இ
5.26.35 ஈ
5.26.36 அ
5.26.36 ஆ
5.26.36 இ
5.26.36 ஈ அகார்யம் யே ந ஜாநந்தி
நைர்ருதா: பாபகாரிண: ।
அதர்மாத்து மஹோத்பாதோ
பவிஷ்யதி ஹி ஸாம்ப்ரதம் ।
நைதே தர்மம் விஜாநந்தி
ராக்ஷஸா: பிஸிதாஸநா: ॥
akāryaṃ yē na jānanti
nairṛtāḥ pāpakāriṇaḥ ।
adharmāttu mahōtpātō
bhaviṣyati hi sāṃpratam ।
naitē dharmaṃ vijānanti
rākṣasāḥ piṡitāṡanāḥ ॥
These Rākshasas of sinful deeds do not know
what should be and should not be done.
A great calamity is imminent now
because they are hurting Dharma.
These Rākshasas, who feed on raw flesh,
do not have any sense of Dharma.
5.26.37 அ
5.26.37 ஆ
5.26.37 இ
5.26.37 ஈ
5.26.37 உ
5.26.37 ஊ த்ருவம் மாம் ப்ராதராஸார்தே
ராக்ஷஸ: கல்பயிஷ்யதி ।
ஸாऽஹம் கதம் கரிஷ்யாமி
தம் விநா ப்ரியதர்ஸநம் ।
ராமம் ரக்தாந்தநயநம்
அபஸ்யந்தீ ஸுது:கிதா ॥
dhruvaṃ māṃ prātarāṡārthē
rākṣasaḥ kalpayiṣyati ।
sā'haṃ kathaṃ kariṣyāmi
taṃ vinā priyadarṡanam ।
rāmaṃ raktāntanayanam
apaṡyantī suduḥkhitā ॥
Certainly the Rākshasa is
going to have me for breakfast.
But what can I do (about it),
without Rāma, of pleasing looks (by my side)!
I am overwhelmed by grief, not seeing him,
the corners of whose eyes are blood-red!
5.26.38 அ
5.26.38 ஆ
5.26.38 இ
5.26.38 ஈ யதி கஸ்சித் ப்ரதாதா மே
விஷஸ்யாத்ய பவேதிஹ ।
க்ஷிப்ரம் வைவஸ்வதம் தேவம்
பஸ்யேயம் பதிநா விநா ॥
yadi kaṡcit pradātā mē
viṣasyādya bhavēdiha ।
kṣipraṃ vaivasvataṃ dēvam
paṡyēyaṃ patinā vinā ॥
If there is anyone here
who can kindly give me some poison,
I, bereft of my husband, would rather go
and visit the lord of Death, without any delay.
5.26.39 அ
5.26.39 ஆ
5.26.39 இ
5.26.39 ஈ நாஜாநாஜ்ஜீவதீம் ராம:
ஸ மாம் லக்ஷ்மணபூர்வஜ: ।
ஜாநந்தௌ தௌ ந குர்யாதாம்
நோர்ய்வாம் ஹி மம மார்கணம் ॥
nājānājjīvatīṃ rāmaḥ
sa māṃ lakṣmaṇapūrvajaḥ ।
jānantau tau na kuryātām
nōryvāṃ hi mama mārgaṇam ॥
Rāma, the elder brother of Lakshmaṇa,
do not know that I am still alive;
for if they do, they would not stop
searching for me all over the earth!
5.26.40 அ
5.26.40 ஆ
5.26.40 இ
5.26.40 ஈ நூநம் மமைவ ஸோகேந
ஸ வீரோ லக்ஷ்மணாக்ரஜ: ।
தேவலோகமிதோ யாத:
த்யக்த்வா தேஹம் மஹீதலே ॥
nūnaṃ mamaiva ṡōkēna
sa vīrō lakṣmaṇāgrajaḥ ।
dēvalōkamitō yātaḥ
tyaktvā dēhaṃ mahītalē ॥
Surely, that Veera,
the older brother of Lakshmaṇa,
grieving for me, must also have
left to the divine worlds from here,
discarding the mortal body on the earth.
5.26.41 அ
5.26.41 ஆ
5.26.41 இ
5.26.41 ஈ தந்யா தேவாஸ்ஸகந்தர்வா:
ஸித்தாஸ்ச பரமர்ஷய: ।
மம பஸ்யந்தி யே நாதம்
ராமம் ராஜீவலோசநம் ॥
dhanyā dēvāssagandharvāḥ
siddhāṡca paramarṣayaḥ ।
mama paṡyanti yē nātham
rāmaṃ rājīvalōcanam ॥
Blessed indeed would be those Dēvas,
Gandharvas and Maharshis who
see my lord Rāma of lotus eyes.
5.26.42 அ
5.26.42 ஆ
5.26.42 இ
5.26.42 ஈ அதவா ந ஹி தஸ்யார்தோ
தர்மகாமஸ்ய தீமத: ।
மயா ராமஸ்ய ராஜர்ஷே:
பார்யயா பரமாத்மந: ॥
athavā na hi tasyārthō
dharmakāmasya dhīmataḥ ।
mayā rāmasya rājarṣēḥ
bhāryayā paramātmanaḥ ॥
Or it could be that that sagacious Rājarshi,
who contemplates on higher objects,
does not find any use of me, his wife,
engrossed only in Dharma!
5.26.43 அ
5.26.43 ஆ
5.26.43 இ
5.26.43 ஈ த்ருஸ்யமாநே பவேத்ப்ரீதி:
ஸௌஹ்ருதம் நாஸ்த்யபஸ்யத: ।
நாஸயந்தி க்ருதக்நாஸ்து
ந ராமோ நாஸயிஷ்யதி ॥
dṛṡyamānē bhavētprītiḥ
sauhṛdaṃ nāstyapaṡyataḥ ।
nāṡayanti kṛtaghnāstu
na rāmō nāṡayiṣyati ॥
One likes what one sees and loses
connection with what one does not.
Those who forget the favors they received
let the relationship die; but never Rāma.
5.26.44 அ
5.26.44 ஆ
5.26.44 இ
5.26.44 ஈ கிம் நு மே ந குணா: கேசித்
கிம் வா பாக்யக்ஷயோ மம ।
யாஹம் ஸீதாமி ராமேண
ஹீநா முக்யேந பாமிநீ ॥
kiṃ nu mē na guṇāḥ kēcit
kiṃ vā bhāgyakṣayō mama ।
yāhaṃ sīdāmi rāmēṇa
hīnā mukhyēna bhāminī ॥
Or is it that I am defective?
Or is it that my good days are behind me?
Otherwise, why would I, a lovely woman,
perish like this without my chief, Rāma?
5.26.45 அ
5.26.45 ஆ
5.26.45 இ
5.26.45 ஈ ஸ்ரேயோ மே ஜீவிதாந்மர்தும்
விஹீநாயா மஹாத்மந: ।
ராமாதக்லிஷ்டசாரித்ராத்
ஸூராச்சத்ருநிபர்ஹணாத் ॥
ṡrēyō mē jīvitānmartum
vihīnāyā mahātmanaḥ ।
rāmādakliṣṭacāritrāt
ṡūrācchatrunibarhaṇāt ॥
I am better dead than alive, bereft of Rāma,
a Mahātma of blemish-less character
and a Ṡūra, who decimates his foe!
5.26.46 அ
5.26.46 ஆ
5.26.46 இ
5.26.46 ஈ அதவா ந்யஸ்தஸத்ரௌ தௌ
வநே மூலபலாஸிநௌ ।
ப்ராதரௌ ஹி நரஸ்ரேஷ்டௌ
ஸம்வ்ருத்தௌ வநகோசரௌ ॥
athavā nyastaṡatrau tau
vanē mūlaphalāṡinau ।
bhrātarau hi naraṡrēṣṭhau
saṃvṛttau vanagōcarau ॥
Or did the two brothers, the best among men,
give up arms, and become used to the life in the Vana,
subsisting on roots and fruits?
5.26.47 அ
5.26.47 ஆ
5.26.47 இ
5.26.47 ஈ அதவா ராக்ஷஸேந்த்ரேண
ராவணேந துராத்மநா ।
சத்மநா காதிதௌ ஸூரௌ
ப்ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥
athavā rākṣasēndrēṇa
rāvaṇēna durātmanā ।
chadmanā ghātitau ṡūrau
bhrātarau rāmalakṣmaṇau ॥
Or, are the heroic brothers Rāma and Lakshmaṇa
killed by a ruse by the evil-minded
Rāvaṇa, the lord of Rakshasas?
5.26.48 அ
5.26.48 ஆ
5.26.48 இ
5.26.48 ஈ ஸாऽஹமேவங்கதே காலே
மர்துமிச்சாமி ஸர்வதா ।
ந ச மே விஹிதோ ம்ருத்யு:
அஸ்மிந் து:கேऽபி வர்ததே ॥
sā'hamēvaṅgatē kālē
martumicchāmi sarvathā ।
na ca mē vihitō mṛtyuḥ
asmin duḥkhē'pi vartatē ॥
In any case, the situation having turned out
to be what it is, I only wish that I die.
But I am not blessed with death,
even in this miserable situation.
5.26.49 அ
5.26.49 ஆ
5.26.49 இ
5.26.49 ஈ தந்யா: கலு மஹாத்மாநோ
முநயஸ்த்யக்தகில்பிஷா: ।
ஜிதாத்மநோ மஹாபாகா
யேஷாம் ந ஸ்த: ப்ரியாப்ரியே ॥
dhanyāḥ khalu mahātmānō
munayastyaktakilbiṣāḥ ।
jitātmanō mahābhāgā
yēṣāṃ na staḥ priyāpriyē ॥
Fortunate are the highly blessed Munis,
Mahātmas who know no sin and
exercise control over their minds,
for, they hold nothing dear or detestable.
5.26.50 அ
5.26.50 ஆ
5.26.50 இ
5.26.50 ஈ ப்ரியாந்ந ஸம்பவேத்து:கம்
அப்ரியாததிகம் பயம் ।
தாப்யாம் ஹி யே வியுஜ்யந்தே
நமஸ்தேஷாம் மஹாத்மநாம் ॥
priyānna saṃbhavēdduḥkham
apriyādadhikaṃ bhayam ।
tābhyāṃ hi yē viyujyantē
namastēṣāṃ mahātmanām ॥
Salutations to those Mahātmas who
detach themselves from what they like,
the loss of which creates misery,
as well as from what they do not like,
the excess of which creates fear!
5.26.51 அ
5.26.51 ஆ
5.26.51 இ
5.26.51 ஈ ஸாऽஹம் த்யக்தா ப்ரியேணைவ
ராமேண விதிதாத்மநா ।
ப்ராணாம்ஸ்த்யக்ஷ்யாமி பாபஸ்ய
ராவணஸ்ய கதா வஸம் ॥
sā'haṃ tyaktā priyēṇaiva
rāmēṇa viditātmanā ।
prāṇāṃstyakṣyāmi pāpasya
rāvaṇasya gatā vaṡam ॥
Abjured by my beloved Rāma,
who knows very well what he does,
and fallen into the hands of the sinful Rāvaṇa,
I wish only to give up my life.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
ஸுந்தரகாண்டே ஷடிவம்ஸ ஸ்ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
sundarakāṇḍē ṣaḍivaṃṡa ssargaḥ॥
Thus concludes the twenty sixth Sarga
in Sundara Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.
You have completed reading 12626 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.


Meaning, notes and commentary by: Krishna Sharma.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends