Sundara Kaanda Sarga 27

Sundara Kaanda - Sarga 27
In this Sarga, the Rākshasis resume badgering Seetā. Then, one of the Rākshasis by name Trijaṭa tells the others to stop. She tells them that she had a dream in which she saw Seetā reuniting with Rāma. She tells them that she saw Laṅkā being burnt down by a Vānara, an envoy of Rāma, and crumble into the ocean. She also tells that she saw Rāvaṇa and other Rakshasas drinking oil, heading south riding on inauspicious mounts such as a boar, crocodile, donkey and camel. She tells them that it is better for them to plead forgiveness from Seetā, so that Rāma may spare their lives.
5.27.1 அ
5.27.1 ஆ
5.27.1 இ
5.27.1 ஈ இத்யுக்தாஸ்ஸீதயா கோரம்
ராக்ஷஸ்ய: க்ரோதமூர்சிதா: ।
காஸ்சிஜ்ஜக்முஸ்ததாக்யாதும்
ராவணஸ்ய துராத்மந: ॥
ityuktāssītayā ghōram
rākṣasyaḥ krōdhamūrchitāḥ ।
kāṡcijjagmustadākhyātum
rāvaṇasya durātmanaḥ ॥
When Seetā spoke thus,
the Rākshasis were terribly outraged.
Some of them went away to report it
to the evil-minded Rāvaṇa.
5.27.2 அ
5.27.2 ஆ
5.27.2 இ
5.27.2 ஈ தத: ஸீதாமுபாகம்ய
ராக்ஷஸ்யோ கோரதர்ஸநா: ।
புந: பருஷமேகார்தம்
அநர்தார்தமதாப்ருவந் ॥
tataḥ sītāmupāgamya
rākṣasyō ghōradarṡanāḥ ।
punaḥ paruṣamēkārtham
anarthārthamathābruvan ॥
Then those horrid-looking Rākshasis came to Seetā
and repeated the same harsh words again,
which could lead only to disaster.
5.27.3 அ
5.27.3 ஆ
5.27.3 இ
5.27.3 ஈ அத்யேதாநீம் தவாநார்யே
ஸீதே பாபவிநிஸ்சயே ।
ராக்ஷஸ்யோ பக்ஷயிஷ்யந்தி
மாம்ஸமேதத்யதாஸுகம் ॥
adyēdānīṃ tavānāryē
sītē pāpaviniṡcayē ।
rākṣasyō bhakṣayiṣyanti
māṃsamētadyathāsukham ॥
O Seetā, O ignoble one!
You are obstinate and evil!
The Rākshasis will eat your flesh
right now, this very day,
to their heartsí content.
5.27.4 அ
5.27.4 ஆ
5.27.4 இ
5.27.4 ஈ ஸீதாம் தாபிரநார்யாபி:
த்ருஷ்ட்வா ஸம்தர்ஜிதாம் ததா ।
ராக்ஷஸீ த்ரிஜடா வ்ருத்தா
ஸயாநா வாக்யமப்ரவீத் ॥
sītāṃ tābhiranāryābhiḥ
dṛṣṭvā saṃtarjitāṃ tadā ।
rākṣasī trijaṭā vṛddhā
ṡayānā vākyamabravīt ॥
Seeing those ignoble Rākshasis thus
intimidating Seetā, an old Rākshasi, Trijaṭa,
who had been sleeping till then, said these words:
5.27.5 அ
5.27.5 ஆ
5.27.5 இ
5.27.5 ஈ ஆத்மாநம் காததாநார்யா
ந ஸீதாம் பக்ஷயிஷ்யத ।
ஜநகஸ்ய ஸுதாமிஷ்டாம்
ஸ்நுஷாம் தஸரதஸ்ய ச ॥
ātmānaṃ khādatānāryā
na sītāṃ bhakṣayiṣyatha ।
janakasya sutāmiṣṭām
snuṣāṃ daṡarathasya ca ॥
O ignoble ones! Eat yourself, not
Seetā, the beloved daughter of Janaka
and the daughter-in-law of Daṡaratha!
5.27.6 அ
5.27.6 ஆ
5.27.6 இ
5.27.6 ஈ ஸ்வப்நோ ஹ்யத்ய மயா த்ருஷ்டோ
தாருணோ ரோமஹர்ஷண: ।
ராக்ஷஸாநாமபாவாய
பர்துரஸ்யா பவாய ச ॥
svapnō hyadya mayā dṛṣṭō
dāruṇō rōmaharṣaṇaḥ ।
rākṣasānāmabhāvāya
bharturasyā bhavāya ca ॥
I just had a terrible dream,
which made the hair stand on its end,
presaging the destruction of the Rākshasas
and success and prosperity for her husband.
5.27.7 அ
5.27.7 ஆ
5.27.7 இ
5.27.7 ஈ ஏவமுக்தாஸ்த்ரிஜடயா
ராக்ஷஸ்ய: க்ரோதமூர்சிதா: ।
ஸர்வா ஏவாப்ருவந்பீதா:
த்ரிஜடாம் தாமிதம் வச: ॥
ēvamuktāstrijaṭayā
rākṣasyaḥ krōdhamūrchitāḥ ।
sarvā ēvābruvanbhītāḥ
trijaṭāṃ tāmidaṃ vacaḥ ॥
Thus told by Trijaṭa,
the enraged Rākshasis became frightened
and said these words to Trijaṭa:
5.27.8 அ
5.27.8 ஆ கதயஸ்வ த்வயா த்ருஷ்ட:
ஸ்வப்நோऽயம் கீத்ருஸோ நிஸி ॥
kathayasva tvayā dṛṣṭaḥ
svapnō'yaṃ kīdṛṡō niṡi ॥
Tell us what kind of dream and
what you saw in it in the night!
5.27.8 இ
5.27.8 ஈ
5.27.9 அ
5.27.9 ஆ தாஸாம் ஸ்ருத்வா து வசநம்
ராக்ஷஸீநாம் முகாச்யுதம் ।
உவாச வசநம் காலே
த்ரிஜடா ஸ்வப்நஸம்ஸ்ரிதம் ॥
tāsāṃ ṡrutvā tu vacanam
rākṣasīnāṃ mukhācyutam ।
uvāca vacanaṃ kālē
trijaṭā svapnasaṃṡritam ॥
Hearing those words that came
from the mouths of those Rākshasis,
Trijaṭa told all about that dream:
5.27.9 இ
5.27.9 ஈ
5.27.10 அ
5.27.10 ஆ
5.27.10 இ
5.27.10 ஈ கஜதந்தமயீம் திவ்யாம்
ஸிபிகாமந்தரிக்ஷகாம் ।
யுக்தாம் ஹம்ஸஸஹஸ்ரேண
ஸ்வயமாஸ்தாய ராகவ: ।
ஸுக்லமால்யாம்பரதரோ
லக்ஷ்மணேந ஸஹாகத: ॥
gajadantamayīṃ divyām
ṡibikāmantarikṣagām ।
yuktāṃ haṃsasahasrēṇa
svayamāsthāya rāghavaḥ ।
ṡuklamālyāmbaradharō
lakṣmaṇēna sahāgataḥ ॥
I saw Rāghava wearing white
robes and white garlands,
coming along with Lakshmana,
sitting in a splendid palanquin, all of ivory,
drawn in the sky by a thousand swans.
5.27.11 அ
5.27.11 ஆ
5.27.11 இ
5.27.11 ஈ
5.27.12 அ
5.27.12 ஆ ஸ்வப்நே சாத்ய மயா த்ருஷ்டா
ஸீதா ஸுக்லாம்பராவ்ருதா ।
ஸாகரேண பரிக்ஷிப்தம்
ஸ்வேதம் பர்வதமாஸ்திதா ।
ராமேண ஸங்கதா ஸீதா
பாஸ்கரேண ப்ரபா யதா ॥
svapnē cādya mayā dṛṣṭā
sītā ṡuklāmbarāvṛtā ।
sāgarēṇa parikṣiptam
ṡvētaṃ parvatamāsthitā ।
rāmēṇa saṅgatā sītā
bhāskarēṇa prabhā yathā ॥
In the dream I saw Seetā clad in white garments
sitting on the top of a white mountain
in the middle of an ocean, and
being united with Rāma, inseparable
like luminescence from the sun.
5.27.12 இ
5.27.12 ஈ
5.27.13 அ
5.27.13 ஆ ராகவஸ்ச மயா த்ருஷ்ட:
சதுர்தஷ்ட்ரம் மஹாகஜம் ।
ஆரூடஸ்ஸைலஸங்காஸம்
சசார ஸஹலக்ஷ்மண: ॥
rāghavaṡca mayā dṛṣṭaḥ
caturdaṣṭraṃ mahāgajam ।
ārūḍhaṡṡailasaṅkāṡam
cacāra sahalakṣmaṇaḥ ॥
I saw Rāghava, along with Lakshmaṇa,
mounted and riding on a majestic elephant
with four tusks that was huge like a mountain.
5.27.13 இ
5.27.13 ஈ
5.27.14 அ
5.27.14 ஆ ததஸ்தௌ நரஸார்தூலௌ
தீப்யமாநௌ ஸ்வதேஜஸா ।
ஸுக்லமால்யாம்பரதரௌ
ஜாநகீம் பர்யுபஸ்திதௌ ॥
tatastau naraṡārdūlau
dīpyamānau svatējasā ।
ṡuklamālyāmbaradharau
jānakīṃ paryupasthitau ॥
Then those tigers among men,
wearing white garments and white garlands,
dazzling with their innate radiance,
came near Jānaki.
5.27.14 இ
5.27.14 ஈ
5.27.15 அ
5.27.15 ஆ ததஸ்தஸ்ய நகஸ்யாக்ரே
ஹ்யாகாஸஸ்தஸ்ய தந்திந: ।
பர்த்ரா பரிக்ருஹீதஸ்ய
ஜாநகீ ஸ்கந்தமாஸ்ரிதா ॥
tatastasya nagasyāgrē
hyākāṡasthasya dantinaḥ ।
bhartrā parigṛhītasya
jānakī skandhamāṡritā ॥
Then Jānaki, from the top of that mountain,
got on to the back of the elephant
that was positioned in the sky by her husband.
5.27.15 இ
5.27.15 ஈ
5.27.16 அ
5.27.16 ஆ பர்துரங்காத்ஸமுத்பத்ய
தத: கமலலோசநா ।
சந்த்ரஸூர்யௌ மயா த்ருஷ்டா
பாணிநா பரிமார்ஜதீ ॥
bharturaṅkātsamutpatya
tataḥ kamalalōcanā ।
candrasūryau mayā dṛṣṭā
pāṇinā parimārjatī ॥
Then I saw her, the lotus eyed one,
getting up from the lap of her husband
and touching the moon and the sun.
5.27.16 இ
5.27.16 ஈ
5.27.17 அ
5.27.17 ஆ ததஸ்தாப்யாம் குமாராப்யாம்
ஆஸ்தித: ஸ கஜோத்தம: ।
ஸீதயா ச விஸாலாக்ஷ்யா
லங்காயா உபரிஸ்தித: ॥
tatastābhyāṃ kumārābhyām
āsthitaḥ sa gajōttamaḥ ।
sītayā ca viṡālākṣyā
laṅkāyā uparisthitaḥ ॥
Then that splendid tusker,
with the two young brothers and Seetā on it,
hovered above Laṅkā.
5.27.17 இ
5.27.17 ஈ
5.27.18 அ
5.27.18 ஆ பாண்டுரர்ஷபயுக்தேந
ரதேநாஷ்டயுஜா ஸ்வயம் ।
இஹோபயாத: காகுத்ஸ்த:
ஸீதயா ஸஹ பார்யயா ॥
pāṇḍurarṣabhayuktēna
rathēnāṣṭayujā svayam ।
ihōpayātaḥ kākutsthaḥ
sītayā saha bhāryayā ॥
Then Kākutstha himself, along with his wife Seetā,
came here on a chariot yoked with eight white bulls.
5.27.18 இ
5.27.18 ஈ
5.27.19 அ
5.27.19 ஆ
5.27.19 இ
5.27.19 ஈ லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்ராத்ரா
ஸீதயா ஸஹ வீர்யவாந் ।
ஆருஹ்ய புஷ்பகம் திவ்யம்
விமாநம் ஸூர்யஸந்நிபம் ।
உத்தராம் திஸமாலோக்ய
ஜகாம புருஷோத்தம: ॥
lakṣmaṇēna saha bhrātrā
sītayā saha vīryavān ।
āruhya puṣpakaṃ divyam
vimānaṃ sūryasannibham ।
uttarāṃ diṡamālōkya
jagāma puruṣōttamaḥ ॥
Then the heroic one, that best of men,
along with Seetā and his brother Lakshmaṇa,
got into the splendid Pushpaka Vimāna
and went towards the north.
5.27.20 அ
5.27.20 ஆ
5.27.20 இ
5.27.20 ஈ ஏவம் ஸ்வப்நே மயா த்ருஷ்டோ
ராமோ விஷ்ணுபராக்ரம: ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்ராத்ரா
ஸீதயா ஸஹ ராகவ: ॥
ēvaṃ svapnē mayā dṛṣṭō
rāmō viṣṇuparākramaḥ ।
lakṣmaṇēna saha bhrātrā
sītayā saha rāghavaḥ ॥
It was thus that I saw in my dream
Rāma, the scion of Raghus
who equals Vishṇu in prowess,
along with Seetā and his brother Lakshmaṇa.
5.27.21 அ
5.27.21 ஆ
5.27.21 இ
5.27.21 ஈ ந ஹி ராமோ மஹாதேஜா:
ஸக்யோ ஜேதும் ஸுராஸுரை: ।
ராக்ஷஸைர்வாபி சாந்யைர்வா
ஸ்வர்க: பாபஜநைரிவ ॥
na hi rāmō mahātējāḥ
ṡakyō jētuṃ surāsuraiḥ ।
rākṣasairvāpi cānyairvā
svargaḥ pāpajanairiva ॥
The extremely powerful Rāma cannot be defeated by
either Suras, Asuras, Rākshasas or others,
just as heaven cannot be won over by sinners.
5.27.22 அ
5.27.22 ஆ
5.27.22 இ
5.27.22 ஈ ராவணஸ்ச மயா த்ருஷ்ட:
க்ஷிதௌ தைலஸமுக்ஷித: ।
ரக்தவாஸா: பிபந்மத்த:
கரவீரக்ருதஸ்ரஜ: ॥
rāvaṇaṡca mayā dṛṣṭaḥ
kṣitau tailasamukṣitaḥ ।
raktavāsāḥ pibanmattaḥ
karavīrakṛtasrajaḥ ॥
I also saw Rāvaṇa smeared with oil, clad in red
and adorned with a garland of Karaveera flowers,
fallen on the ground, drunk.
5.27.23 அ
5.27.23 ஆ
5.27.23 இ
5.27.23 ஈ விமாநாத்புஷ்பகாதத்ய
ராவண: பதிதோ புவி ।
க்ருஷ்யமாண: ஸ்த்ரியா த்ருஷ்டோ
முண்ட: க்ருஷ்ணாம்பர: புந: ॥
vimānātpuṣpakādadya
rāvaṇaḥ patitō bhuvi ।
kṛṣyamāṇaḥ striyā dṛṣṭō
muṇḍaḥ kṛṣṇāmbaraḥ punaḥ ॥
Again, I also saw Rāvaṇa,
clad in black robes and head shaven,
fallen on the ground from the Pushpaka Vimāna
and being dragged along by women.
5.27.24 அ
5.27.24 ஆ
5.27.24 இ
5.27.24 ஈ ரதேந கரயுக்தேந
ரக்தமால்யாநுலேபந: ।
பிபம்ஸ்தைலம் ஹஸந்ந்ருத்யந்
ப்ராந்தசித்தாகுலேந்த்ரிய: ॥
rathēna kharayuktēna
raktamālyānulēpanaḥ ।
pibaṃstailaṃ hasannṛtyan
bhrāntacittākulēndriyaḥ ॥
He was on a chariot yoked with donkeys,
wearing red garlands and red creams,
drinking oil, laughing and dancing,
his mind gone crazy and senses out of order.
5.27.25 அ
5.27.25 ஆ
5.27.25 இ
5.27.25 ஈ
5.27.26 அ
5.27.26 ஆ கர்தபேந யயௌ ஸீக்ரம்
தக்ஷிணாம் திஸமாஸ்தித: ।
புநரேவ மயா த்ருஷ்டோ
ராவணோ ராக்ஷஸேஸ்வர: ।
பதிதோऽவாக்சிரா பூமௌ
கர்தபாத்பயமோஹித: ॥
gardabhēna yayau ṡīghram
dakṣiṇāṃ diṡamāsthitaḥ ।
punarēva mayā dṛṣṭō
rāvaṇō rākṣasēṡvaraḥ ।
patitō'vākcirā bhūmau
gardabhādbhayamōhitaḥ ॥
I saw Rāvaṇa, the lord of Rākshasas
hurrying towards the south on a donkey,
and then falling from the donkey headlong
on the ground, gripped by fear.
To be Continued

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends