முப்பத்தி முக்மகாடி மைவதைளும் வருகின்ைனர், இதில்உண்டான விபூதிதயத் ைான் யாவரும் கநற்றியில்இட்டுக்ககாள்ை மவண்டும்.மறு நாள் காதல அக்நிமஹாத்ரம் ஆந பிைகு இைற்கு கைக்கும்மாட்தட அத்வர்யுவுக்கு ைானம்.ைர்ஸபூர்ணமாஸாரம்பம், ஸாரஸ்வை மஹாம ம், சதுர்மஹாத்ருமஹாம ம், அந்வாரம்பணீமயஷ்டி, பூர்ணமாமஸஷ்டி . ைனங்களின் ஞானத்திற்காக சுருக்கமாக கசால்லப்பட்டது. யாவரும் யக்ஞ பகவானின் அருதை அதடவீராக......த்ரிஶ்கரௌைஸுைாகர , ஶுல்பகுஶல, ஸலக்ஷண கனபாடீ, ைர்ம, மீமாஸா, ஜ்மயாதிர்வித், ரா ஸுந்ைர ராமவாைமபயாஜீ ஶுபமஸ்த

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends