ைாமலமய ஶுத்ைமாகிைது. மற்ை க்ரங்ககைல்லாம் ஒருதுணியால் ஶுத்தி கசய்ய மவண்டியுள்ைது. இந்ைக்ரஹாபிஷவமானது 10 மந்த்ரங்கள் கசால்லிபண்ணமவண்டும் . அபிஷவம் என்ைால் இடித்து பிழிவதுஎன்று கபாருள். ப்ரதிப்ரஸ்ைாைா க்ரஹத்தை ைாங்கி பிடிக்கஇரண்டு தககைாலும் இதை க்ரஹிக்க மவண்டும். அதைவாங்கிக் ககாண்டு ஆஹவநீயம் கசன்று ப்ராணனுக்குமஹாமம். பாத்ரத்திலுள்ை ரஸத்தை ககாஞ்ககம டுத்துபரிதியில் ைடவ மதை கபாழியும். இந்ைமஸாமரஸமஶஷத்தை முழுவதுமாக ஆக்ரயண ஸ்ைாலியில்விட்டு அந்ை க்ரஹபாத்ரத்தில் ககாஞ்சம் மஸாமலதைதயதவத்து அதை த்ருதீஸவநத்தில் உபமயாகிக்க மவண்டும்.மஹாபிஷவம் . அத்வர்யு கணம் , அத்வர்யு , ப்ரதிப்ரஸ்ைாைா,மநஷ்டா, உந்மநைா,

ஆகிய நான்கு ரித்விக்களும் வண்டிக்குகீமை உபரவத்தை சுற்றி நாலு திக்கில் உட்கார்ந்து ககாண்டுசின்ன கல்லால் கபரிய கல்லில் உள்ை மஸாமத்தை இடிக்கமவண்டும். பிைகு அத்வர்யு ஸாதரப்பிழிந்து உந்மநைாவிடம்ைர அவர் வண்டியின் மத்யம் வழியாக எடுத்துச் கசன்றுஆைவநீயம் என்ை பாதனயில் ஊற்றி விட்டு வஸதீவரீதயஎடுத்து அது வழியாகமவ ககாணர்ந்து மஹாத்ருசமஸத்தில்விட மவண்டு ம். இவ்விைம் மூன்று ைடதவ ஆனால்அபிஷவம் ஆயிற்று.பிைகு உத்காைாக்கள் த்மராணகலஶத்தை கல்லின் மமல்தவத்து விட்டு ஒரு துண்டில் கவள்தை கம்பளிதய கட்டியைமாநன் ைர அதை வண்டிக்கு மமல் ைாங்கிப் பிடித்துக்ககாண்டு நிற்க உந்மநைா மஸாமரஸத்தை அதில் ஊற்ைஅத்வர்யு 11 க்ரஹங்கதை க்ரஹிக்க மவண்டும் ,அது

வதர ைாதரயானது ைதடயில்லாமல் ஊற்ை மவண்டும் . அங்கு முைலில் அந்ைர்யாமக்ரஹம் க்ரஹித்து பவித்ரத்ைால்துதடத்து ஆஹவனீயத்தில் ஸூர்யதனக் குறித்து மஹாமம்.இங்கு மஹாமம் என்ைால் ஆஹவனீயத்தில் ைான் என்ைறிக. ஐந்த்ரவாயவக்ரஹம் வாயுவுக்கு இரண்டு ைடதவயும்இந்த்ரனுக்கு ஒரு ைடதவ யும் க்ரஹித்து கரம் என்ைமமதடயில் தவக்க மவண்டும், இது மபாலமவ பாக்கிஒன்பது க்ரஹங்களும் க்ரஹிக்கப் பட மவண்டும்தமத்ராவருணத்தில் பாலும் மசர்க்க மவணும்.ஆஶ்விநம் பஹிஷ்பவமாநத்திற்க்கு பிைகு .ைங்கம் மசர்த்து ஶுக்ரம். மாவு மசர்த்து மந்தீ.ஆக்ரயணம் ஸ்ைாலியால் . அக்நி இந்த்ரன், ஸூர்யன் ஆகியமூன்று க்ரஹம். ஸ்ைாலியில் உக்த்யம். ஸ்ைாலியில் த்ருவம்.இதை க்ரஹித்து ைங்கத்தின் மமல்

தவக்க மவண்டும். இங்குைாதர முடிந்ைது. அத்வர்யு ப்ரம்மா யைமாநன் ஆகிய மூவர் அக்னியில்மஹாமம் கசய்து விட்டு ஹவிர்த்ைாந வாயிலிலிருந்துஅத்வர்யு ப்ரஸ்மைாைா ,உத்காைா, ப்ரதிஹர்த்ைா, ப்ரம்மாயைமாநன், ப்ரஶாஸ்ைா ஆகிய ஏழு ரித்விக்களும்ஒருவதரகயாருவர் பிடித்துக் ககாண்டு சாத்வால ம் வதரகசல்ல மவணும் . உட்காரும் வதர விடக்கூடாது.இங்கு ைான் உத்காைாவின் மவதலயாரம்பமாகி ைது.பஹிஷ்பவமாநகானம் . இந்ை கானத்தில்ஒவ்கவாரு எழுத்தையும் மனதில் நிதனத்துக் ககாண்டுவாயால் ஓ என்ை எழுத்தை கசால்ல மவண்டும்.

இந்ைகானத்தில் கமாத்ைம் 9 ரிக்கு கள். இந்ை ஸவநமம காயத்ரமாகஇருப்பைால் இங்கு 9 ரிக்குகளும் காயத்ரிமய. காயத்ரிக்கு 24எழுத்துக்கள். அதில் ப்ரஸ்மைாைா எட்டு எழுத்து க்கதைகசான்னதிற்க்கு மமல் மீைமுள்ை எழுத்து க்கதை உத்காைாகசால்வார். இது அக்னிஷ்மடா மமானைால் தூர்கான கமன்ைபாடும் விைத்தில் சில மாறுைல்களுள்ை கானமும் கலந்து பாடமவணும். இது விமஶஷங்கள் ஷட்விம்ச ப்ராம்ம ணத்தில்கசால்லியுள்ைது.ஸாமகாநம் முடிந்ை மமல் ஆக்நீத்ரன் எல்லா மமதடகளிலும்அக்னிதய தவக்க அதில் அத்வர்யு வ்யாகாராணம் எனப்படும்மஹாமத் தை சிலவிடத்தில் மஸாமத்ைாலும் சிலவிடத்தில்கநய்யாலும் கசய்து விஷ்ணு மந்த்ரத்ைால் யைமாநன்உபஸ்ைானம் கசய்ய அமை மந்த்ரத் ைால் க்ரஹங்கதைத்

கைாட்ட பின் ப்ரைாநயாக ப்ரிக்ரிதய ஆரம்பித்து கசய்ை பின்ரிக் யைுஸ் ஸாமமவை 10 ரித்விக்குகள் மைவமைாபஸ்ைாநம்கசய்து ஸைஸ்ஸிற்க்குள் ப்ரமவசம். அத்வர்யு ப்ரம்மாயைமாநர்கள் க்ரமஹாபஸ்ைாநமும் , யைமாநன் ைக்ஷிதணக்குதவத்துள்ை மாடு ஸூர்யன் வாயு மபான்ை மைவதைதைஉபஸ்ைா நம் கசய்து ஸைஸ்ஸில் கசன்று உட்கார மவண் டும்.பிைகு ஸவநீயபுமராடாஶயாகம். அத்வர்யு வாயு, இந்த்ரவாயு, மித்ராவருணன், அஶவிநீமைவதை களுக்கு மஸாமதிரவ்யத்ைால் க்ரஹத்ைால் யாகம்கசய்யும் கபாழுது ப்ரதிப்ரஸ் ைாைா அவ்வப்மபாது க்ரஹங்கதை த்மராணகலஶ த்திலிருந்து க்ரஹித்து மஹாைாமந்த்ரம் கசால்ல யாகம் கசய்வார்கள், ப்ரைாந யாகத்திற்க்காக சமஸங்களில் தமத்ராவருணன்ரிக்மந்த்ரமமாை

உந்மநைா என்ை ரித்விக் பூைப்ருத் என்ைபாதனயிலிருந்து சமஸங்களில் மைவதைகளுக்கு எடுத்துதவப்பர். ஶுக்ரன் , மந்தி க்ரஹங்களின் யாகம். வாஸ்து மைவதைக்குமஹாமம், ஸைஸ்ஸிலிருக்கும் ரித்விக்குகள் யாவரும்யாஜ்யாமந்த்ரம் படிக்க 6 சமஸத்தில் உள்ை மஸாமத்ைால்யாகம்.பிைகு மஹாைாவுடன் கூடி அத்வர்யு ப்ரதிப்ரஸ் ைாைா யாகம்கசய்ை மஸாமரஸ மிகுதிதய குடிப்பர். இடா பக்ஷணம்.பிைகு அத்வர்யுவுடன் மஹாத்ருகர்கள் பக்ஷணம்ஸாமமவைப்ரகாரம் மஸாமரஸத்தை பருக அனுமதி மவண்டிஸமாக்யா பக்ஷணம்.பித்ரு

மைவைா த்ருப்திக்காக அந்ை சமஸத்தில்த்மராணகலஶத்திலிருந்து மஸாமரஸத்தைஊற்றி வலது வண்டிப்படிக்கு கீமை சமஸங்க- தை தவக்கமவண்டும். பாந்மநைநீ என்ை ைலத்தை பத்னீ மநஷ்டாவின்மமதடயில் தவக்க மவண்டும். அத்வர்யு ப்ரதிப்ரஸ்ைாைா இருவரும் ருதுக்ரஹயாகம் 12முதை கசய்வார்கள்.இந்ை யாகத்தில் கமாத்ைம் 12 ஶஸ்த்ரங்கள் . இதை மஹாைா,இரு ஶஸ்த்ரங்கதையும் தமத்ராவருணன் ,ப்ராம்மணாச்சமஸீ, அச்சாவாகன் ஆகிய மூவரும் ஒவ்கவாருஶஸ்த்ரங்கதையும் கசால்வார்கள் ,முைல் 3 ஶஸ்த்ரங்கள்கசால்லும் கபாழுது அத்வர்யுவும்பின் இரண்டு ஶஸ்த்ரங்கள் கசால்லும் கபாழுதுப்ரதிப்ரஸ்ைாைாவும் ப்ரதிகரம் என்ை உற்சாகப்படு த்துைதலகசய்வார்கள். இந்ை ஶஸ்த்ரங்கள் முடிந்ைவுடன் 10சமஸாத்வர்யு என்ை மஸாம

மஹாமம் மாத்ரம் கசய்பவர்கள்சமஸங்கதை எடுத்து ககாண்டு ஆஹவனீயத்தில் மஸாமத்தைமஹாமம் கசய்வாரகள் . அதில் ஸவநத்தின் ஆரம்பத்தில்ஶஸ்த்ரம் ஆன பிைகு மஹாமமில் தல. சமஸத்தை இரு முதைஅதசக்க மவண்டும். இதில் முைலாவைாக மஹாைா ஆஜ்யம் ,ப்ரஉகம் என்ை இரு ஶஸ்த்ரங்கதை கசால்வார். மற்ை மூவர்ஒவ்கவான்று கசால்வார்கள். க்ரஹம் க்ரஹித்ைல், ஸாமமவை த்ைால் ஸ்மைாத்ரம் ரிக்மவைத்ைால் ஶஸ்த்ரம் கசால்லல், சமஸத்தினாலும் க்ரஹத்ைாலும்மஹாமம் கசய்ைல் 12 மபர்கள் பக்ஷணம் கசய்ைல் , பாத்ரங்கள்யாதவயும் அலம்புைல் என்பது ஒரு ஶஸ்த்ரத்தின்கார்யமாகும். இவ்விைம் முைல் ஸவநத்தில் ஐந்தும்,இரண்டாவது ஸவநத்தில் ஐந்தும் , மூன்ராவது ஸவநத்தில்இரண்டுமாக 12 ஶஸ்த்ரங்கள்.

இந்ை முதையில் கசய்ை பிைகு ப்ராயஶ்சித்ைம் கசய்ய முைல்ஸவநம் முடிந்ைது.மாத்யந்திந ஸவநம்அபிஷவம், க்ராவஸ்துத் என்ை ரித்விக் அங்குள்ை கற்கதைபுகழ்வார் . ப்ரதிப்ரஸ்ைாைா அக்கற்கதை ககாண்டாடுவார்.பிைகு 6 க்ரஹங்கள் க்ரஹித்து க்ரஹாவகாஶம் ,ஶ்ருைங்காரஹ்களினால் உபஸ்ைாநம் கசய்து ஸர்ப்பணம்ஹவிர்த்ைாநத்திலிருந்து புைப்பட்டு ஸைஸ் வதர வந்துஉட்கார்ந்து தகதய விட மவண்டும்.அத்வர்யு , யைமாநன்மாத்ரம் நிற்க மவண்டும் . பிைகு மாத்யந்திநபவமாநத்தைஉத்காைாக்கள் கானம் கசய்ை பிைகு

பர்ைஸ்ஸவநம் மபால் சிலமஹாமங்கள். ைதிகர்ம யாகம். ஸவநீய புமராடாஶ யாகம் .ஶுக்ராமந்தி ப்ரசாரம். 7 ரித்விக்கள் கசால்லி அத்வர்யுகசய்யும் ஸவநமுக ப்ரசாரங்கள். பக்ஷணம் முைலிய கசய்துதக்ஷிணாதாநம். 112 மாட்தட 16 மபர்களுக்கு பிரித்துக்ககாடுப்பது. அைாவது 4 மபர் ககாண்டது ஒருகணம். இங்கு 4 கணம் உள்ைது, ஒவ்கவாரு கணத்தி லும்4ரித்விக்குள். ஒவ்கவாரு கணத்திற்க்கும் முைல் மனிைனுக்குஎன்ன ைக்ஷிதணமயா அதில் பாதி இரண்டாமவுக்கு.மூன்றிமலான்று மூனைாமநனுக்கு. 4ல் ஒரு பாகம்நாலாமவனுக்கு.1 அத்வர்யு,

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends2ப்ரதிப்ரஸ்ைாைா,3மநஷ்டா4 உந்மநைா. இது அத்வர்யு கணம்.1 ப்ரம்மா, 2 ப்ராம்மணாச்சம்ஸீ, 3 ஆக்நீத்ரன்,4 மபாைா. இது ப்ரம்ம கணம்.1 மஹாைா 2 தமத்ராவருணன், 3 அச்சாவாகன்,4 க்ராவஸ்துத். இது மஹாத்ரு கணம் .1 உத்காைா, 2 ப்ரஸ்மைாைா, 3 ப்ரதிஹர்த்ைா,4 ஸுப்ரம்மண்யம், இது உத்காரு கணம்.இதில் 12 மாடு முைலாமவனுக்கும், 6மாடுஇரண்டாமவனுக்கும், 4

மாடு மூன்ைாமவநுகும், 3 மாடுநாலாமவநுக்கும் , ககாடுக்க 25 மாடு ஒரு கணத்திற்குஆவைால் 4கணத்திற்க்கு 100 மாடு ககாடுக்கப்படுகிைது. மிச்ச 12 மாட்டின் விதலதய பிரித்து க் ககாள்ை மவண்டும், இைற்குமமலாக கசம்மறி, ஸ்த்ரீ ஆடு,பசு, குதிதர, ஆள், யாதன, மவஷ்டி, வண்டி, மைர், அன்னம்,யதவமாவு, உளுந்து, எள்ளு, கழுதைகதையும் ைானமாக ைரமவண்டும் .ஆத்மரய மகாத்ரக்காரனுக்கு ைங்கம், கபரிய வித்வானுக்குைானம், சமஸாத்வரயு, ப்ரஸர்ப்பகர் ககைன்ை ஸந்மைகத்தைமபாக்குபவர்களுக்கும் ைானங்கள்.ஸைஸ்ஸிற்குள்உள்ைவர்களுக்கும் ைானங்கள் கசய்து முடித்து 5ஸ்மைாத்ர ஶஸ்த்ர ங்களுடன் மாத்யந்திந ஸவநம் முடிகிைது.த்ருதீயஸவநம்.ஆதித்யக்ரஹத்தில் ஆரம்பித்து அபிஷவம்

,ஆக்ரயணக்ரஹணம், உபஸ்ைாநம், ஸர்ப்பணம், ஆர்ப்பவபவமாநம், அங்காஹுதி, ஸவநமுக ப்ரசாரம், பித்ருக்களுக்குபிண்டைானம், ஸாவித்ரக்ரஹப்ரசாரம்,தவஶ்வமைவஶஸ்த்ரம், கஸௌம்யசரு, பாத்னீவையாகம்,யக்ஞாயக்ஞீய கானம். பத்னீ பாந்மநைநீ ைலத்ைாமலஅபிமஷகம் . ஆக்நிமாருை ஶஸ்த்ரம், அநூயாைம்,வாஜிமஹாம ம், ஹாரிமயாைந யாகம் உந்மநைா யக்ஞபுச்சம்,அவப்ருைம் அைாவது ைலத்தில் யாகம், யாகைம்பதிகள்ஸ்நானம், அதனவரும் ஸ்நானம் இதில் ஸ்நாநம்கசய்வைாமல ஒரு வருடத்தில் கசய்ை பாபங்கள் விலகுகிைதுஎன்று

மவைம் 6ம் காண்டம் 6ம் ப்ரச்நம் , 3ம் அநுவாக த் தில்கூறுகிைது. யாகசாலாப்ரமவஶம், உையநீமயஷ்டி ,அநூபந்த்மயஷ்டி, வபநம், ஸமாமராபணம்,உைவஸாநீமயஷ்டி.மஸாமயாகம் நிதைந்துஅக்நிமஹாத்ராரம்பம்.இதை காதல மாதல இரு மவதையும்உையாஸ்ையமநத்திரற்கு முன்பு ஆரம்பித்து ஸுமார் ஒரு மணிமநரம் கசய்ய மவண்டும், இங்கு கங்தக முைலான நதிகள்ைங்கள் பாபத்தை மபாக்கிக்ககாள்ை தினமும் வருவதுடன்