10-05-2018 -வியாழன்--வைத்ருதி
ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயனே வஸந்த ருதெள மேஷ மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே
தசம்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர யுக்தாயாம் சதபிஷங் நக்ஷத்ர


மாஹேந்திர நாம யோக வணிஜை கரண யேவங்குண ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் தசம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ---------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம்


வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


14-05-2018 திங்கள்-போதாயன அமாவாசை.

ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயனே வஸந்த ருதெள மேஷ மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர யுக்தாயாம் அசுவினி நக்ஷத்ர ஆயுஷ்மான் ததுபரி ஸெளபாக்கிய நாம யோக பத்ர ததுபரி சகுனி கரண

யேவங்குண ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) --------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ச சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.15-05-2018---செவ்வாய்--அமாவாசை


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருதெள ரிஷப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர யுக்தாயாம் அபபரணி நக்ஷத்ர

சோபண நாம யோக கிம்ஸ்துக்ன கரண யேவங்குண ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) --------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ச சிராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.//////விஷ்ணுபதி ஸம்ஞக ரிஷப ரவி ஸங்க்ரமண சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
26-05-2018 சனி--வ்யதீபாதம்.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வசந்த ருதெள ரிஷப மாஸே சுக்ல பக்ஷே துவாதஸ்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர யுக்தாயாம் சித்ரா நக்ஷத்ர வ்யதீபாத


நாம யோக கெளலவ கரண யேவங்குண ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் துவாதஸ்யாம் புண்ய திதெள, ( ப்ராசீனாவீதி )----------------அக்ஷய


த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.