05-06-2018-செவ்வாய்--வைத்ருதி


ஸ்ரீவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேவசந்த ருதெள ரிஷப மாஸேக்ருஷ்ணபக்ஷே ஸப்தம்யாம்புண்ய திதெள பெளம வாஸர ஷ்ரவிஷ்டாநக்ஷத்ர வைத்ருதி நாம யோகபத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல


விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம்ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள(ப்ராசீனாவீதி)------------அக்ஷயத்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதிபுண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பணரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


13-06-2018புதன்--அமாவாசை.

ஸ்ரீவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேவசந்த ருதெள ரிஷப மாஸே க்ருஷ்ணபக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதெள ஸெளம்ய வாஸர யுக்தாயாம்ரோஹிணி நக்ஷத்ர ஸூல நாம யோக

சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண ஸகலவிசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அமா வாஸ்யாயாம்புண்ய திதெள
(ப்ராசினாவீதி)------------------


அக்ஷயத்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யாபுண்ய கால தர்ஸ சிராத்தம்தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


15-06-2018-வெள்ளி-ஆனிமாத பிறப்பு.
ஸ்ரீவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேக்ரீஷ்ம ருதெள,மிதுன மாஸேசுக்ல பக்ஷே,த்விதீயாயாம்புண்ய திதெள, ப்ருகுவாஸர யுக்தாயாம் ஆருத்ராநக்ஷத்ர வ்ருத்தி நாம யோகதைதுல கரண ஏவங்குண

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஸகல விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம்த்விதியாயாம் புண்ய திதெள
(ப்ராசீனாவீதி)--------------அக்ஷயத்ருப்தியர்த்தம் ஷட சீதிஸம்ஞக மிதுன ரவி ஸங்க்ரமனசிராத்தம் தில தர்பண ரூபேணஅத்ய கரிஷ்யே.


20-06-2018புதன்--வ்யதீபாதம்.


ஸ்ரீவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேக்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸேசுக்ல பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்யதிதெள ஸெளம்ய வாஸர யுக்தாயாம்உத்திர பல்குனி


நக்ஷத்ரவ்யதீபாத நாம யோக பத்ர கரணஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம்வர்த்த மானாயாம் அஷ்டம்யாம்புண்ய திதெள(ப்ராசீனாவீதி)------------அக்ஷயத்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாதசிராத்தம் தில தர்பண ரூபேணஅத்ய கரிஷ்யே.


27-06-2018-புதன்-பெளஸ்யமனு.


ஸ்ரீவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேக்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸேசுக்ல பக்ஷே பூர்ணிமாயாம்


புண்யதிதெள, ஸெளம்யவாஸர யுக்தாயாம் மூலா நக்ஷத்ர,சுப்ர நாம யோகபத்ர கரண ஸகல

விசேஷண விசிஷ்டாயாம்பூர்ணிமாயாம் புண்ய திதெள(ப்ராசீனாவீதி)-------------அக்ஷயத்ருப்தியர்த்தம் பெளச்சியமன்வாதி புண்ய கால சிராத்தம்தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


30-06-2018சனி--வைத்ருதி


ஸ்ரீவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேக்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷே த்விதியாயாம்புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸரஉத்திராஷாடா நக்ஷத்ர,வைத்ருதி நாமயோக, வணிஜகரண ஏவங்குண

ஸகல விசேஷனவிசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயம்த்விதீயாயாம் புண்ய திதெள
(ப்ராசீனாவிதி)----------அக்ஷயத்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதிபுண்ய கால சிராத்தம் திலதர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.