10-08-2018-வெள்ளி-வ்யதீபாதம்--போதாயன அமாவாசை.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம் புஷ்ய நக்ஷத்திர


யுக்தாயாம் ஸித்தி நாம யோக பத்ர கரண ததுபரி சகுனி கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள


( ப்ராசீனாவீதி) -----------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


10-08-2018வெள்ளி--போதாயன அமாவாசை.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம் புஷ்ய நக்ஷத்திர


யுக்தாயாம் ஸித்தி நாம யோக பத்ர சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
( ப்ராசீனாவீதி) -----------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ச சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


11-08-2018 சனி---ஆடி அமாவாசை.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர யுக்தாயாம் ஆஶ்லேஷா


நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் வ்யதீபாத நாம யோக கிம்ஸ்துக்ன கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள( ப்ராசீனாவீதி) -----------------
அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ச சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


17-08-2018 வெள்ளி-ஆவணி மாத பிறப்பு.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே சுக்ல பக்ஷே ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம் ஸ்வாதி நக்ஷத்திர


யுக்தாயாம் சுப்ர நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷன விஶிஷ்டாயாம் வரத்தமானாயம் ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள
-(ப்ராசீனாவீதி)-------------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் விஷ்ணுபதி ஸம்ஞக ஸிம்ம ரவி ஸங்க்ரமண காலே தில தர்ப்பணம் அத்ய கரிஷ்யே.


20-08-2018-திங்கள்-வைத்ருதி


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே சுக்ல பக்ஷே தசம்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர யுக்தாயாம் ஜ்யேஷ்டா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்


வைத்ருதி நாம யோக தைதுள கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் தசம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி )-----------------------------------
அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.