ஸ்ரீதேவி காமாட்சி பஜன்

காமாட்சி காமாட்சி காமாட்சி
கண் திறந்து பாரம்மா காமாட்சி !

கசிந்துருகி பக்திசெய்வேன் காமாட்சி - நின்
கடைக் கண்ணின் அருளுண்டோ காமாட்சி !

உன்னைவிட்டால் ஒரு தெய்வம் காமாட்சி
இந்த உலகில் நானும் காணவில்லை காமாட்சி !

அன்னையவள் எனக்கில்லை காமாட்சி - என்
அன்னையாக நீயிருப்பாய் காமாட்சி !

தாமரையே உந்தன் முகம் காமாட்சி - அதை
தரிசிக்க வந்து நின்றேன் காமாட்சி !

கண்ணழகைக் கண்டேன் நான் காமாட்சி - என்
கருத்திழந்து நிற்கின்றேன் காமாட்சி !

செம்பவளச் சிற்றிதழ்கள் காமாட்சி - அந்தச்
சிவன் சுவைக்க உற்றதுவோ காமாட்சி !

வெண் முத்துப் பற்களன்றோ காமாட்சி - அதில்
விண் கல்லின் ஒளியேனோ காமாட்சி !

கார்மேகம் குழலொப்பும் காமாட்சி - அதைக்
கண் குளிரக் காண்கின்றேன் காமாட்சி !

வெண் சங்கும் கழுத்தொப்பும் காமாட்சி - அதில்
விண் திங்கள் ஒளிருவதேன் காமாட்சி !

செங்கரும்பைப் பிடித்த கரம் காமாட்சி - ஒரு
சிந்துரமாய்ச் சிவக்குதடி காமாட்சி !

மென் கரத்தில் அமர்ந்த கிளி காமாட்சி - நின்
மௌனப் பேச்சுத் தோழியளோ காமாட்சி !

உடையொன்றை உடுத்தியதால் காமாட்சி - உனக்கு
இடையொன்று உற்றதுவோ காமாட்சி !

பொன்னிணை உன் முலை பாரம் காமாட்சி - உந்தன்
மின்னிடையும் தாங்கிடுமோ காமாட்சி !

நான்முகன் நின் அடிதொழுவான் காமாட்சி - அதை
நான் தொழவும் அருள்புரிவாய் காமாட்சி !

சீரடியென் சென்னிவைக்கக் காமாட்சி - நின்
சார்பிலொரு தவம் செய்வேன் காமாட்சி !

பாரிலொரு தெய்வத்தைக் காமாட்சி - உன்னைப்
பார்த்தபின் நான் தொழுவதெங்கே காமாட்சி !
படுகின்ற பாடெல்லாம் காமாட்சி - உந்தன்
பதமலரைப் பற்றத்தான் காமாட்சி !

பாடுகின்ற பாட்டெல்லாம் காமாட்சி - இந்தப்
பாவியை நீ பார்கத்தான் காமாட்சி !

பசியொன்றைக் கொடுத்திட்டாய் காமாட்சி - இங்கே
புசிப்பதற்கு உணவிலையே காமாட்சி !

ருசியொன்றைக் கொடுத்திட்டாய் காமாட்சி - இனி
ருசிப்துந்தன் நாமம்தான் காமாட்சி !

செப்புகின்றேன் நின் நாமம் காமாட்சி - உந்தன்
சீர் செவியில் சென்றதுவோ காமாட்சி?!

துன்பமெல்லாம் நீக்கிடுவாய் காமாட்சி - நின்பதம்
துய்ய வழியருள்வாய் காமாட்சி !

இன்பமெல்லாம் எமக்கருள்வாய் காமாட்சி - உனை
தினம் தினமும் நாம் தொழுவோம் காமாட்சி !

காமாட்சி பஜன் சொல்வார் காமாட்சி - இனி
கழு பிணியின் கரம் பற்றார் காமாட்சி !!

காமாட்சி காமாட்சி காமாட்சி
கண் திறந்து பாரம்மா காமாட்சி !