04-11-2018 ஞ்யிறு--வைத்ருதி

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே சரத் ருதெள துலா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே துவாதசி யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர, பூர்வபல்குனி நக்ஷத்ர, வைத்ருதி நாம யோக கெளலவ கரண ஏவங்குண விஶேஷன விசிஷ்டாயா ம்வர்த்த மானாயாம்துவாதஸ்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி)--------


--------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண சிராத்தம் ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


7-11-2018 -புதன்-அமாவாசை


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸ்ரே தக்ஷிணாயனே சரத் ருதெள துலா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர சுவாதி நக்ஷத்ர ஆயுஷ்மான் நாம


யோக நாகவ கரண ஏவங்குண விஶேசன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ---------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய கால தர்ச சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


16-11-2018 வெள்ளி- கார்த்திகை மாத பிறப்பு--திரேதா யுகாதி.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே சரத் ருதெள துலா மாஸே சுக்ல பக்ஷே நவம்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம் ஶ்ரவிஷ்டா நக்ஷத்ர த்ருவ நாம யோக


பாலவ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விஶேஷன விஶிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் நவம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி)---------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் விஷ்ணுபதி ஸம்கஞ வ்ருச்சிக ரவி ஸங்க்ரமண சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


16-11-2018-வெள்ளி-- த்ரேதா யுகாதி


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே சரத் ருதெள துலா மாஸே சுக்ல பக்ஷே நவம்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம் ஶ்ரவிஷ்டா நக்ஷத்ர த்ருவ நாம யோக


பாலவ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விஶேஷன விஶிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் நவம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி)---------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் த்ரேதா யுகாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


20-11-2018-செவ்வாய்- ஸ்வாரோசிஷ மன்வாதி


ஸ்ரீவிளம்பி நாம ஸம்வத்சரே தக்ஷிணாயனே சரத் ருதெள வ்ருச்சிக மாஸே சுக்ல பக்ஷே துவாதசியாம் புண்ணிய திதெள பெளம வாஸர ரேவதி நக்ஷத்ர ஸித்தி நாம யோக


கெளலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்தமானாயாம் துவாதசியாம் புண்ணிய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி)---------------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் ஸ்வாரோசிஷ மன்வாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


21-11-2018 புதன்-- வ்யதீபாதம்.
ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே ஸரத் ருதெள வ்ருச்சிக மாஸே சுக்ல பக்ஷே த்ரயோதஸ்யாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர அசுவினி நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம


யோக கரஜ கரண யேவங்குண ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்தமானாயாம் த்ரயோதஸ்யாம் புண்ய


திதெள ( ப்ராசீனாவீதி)-------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


22-11-2018 வ்யாழன்- தர்மஸாவர்னீ மன்வாதி


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்சரே தக்ஷிணாயனே ஶரத் ருதெள
வ்ருஶ்சிக மாசே சுக்ல பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர அப பரணீ நக்ஷத்ர வரீயான் நாம யோக பத்ர கரண யேவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி)---------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் தர்மஸாவர்னீ மன்வாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
29-11-2018-வியாழன்-வைத்ருதி


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்சரே தக்ஷிணாயனே சரத் ருதெள வ்ருச்சிக மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ஸப்தம்யாம் புண்யதிதெள குரு வாஸர ஆஶ்லேஷா நக்ஷத்திர மாஹேந்த்ர நாம யோக


பாலவ கரண ஏவங்குன ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) -----------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதீ புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.