Sundara Kaanda Sarga 48 continues

5.48.22 அ
5.48.22 ஆ
5.48.22 இ
5.48.22 ஈ தஸ்மிம்ஸ்தத: ஸம்யதி ஜாதஹர்ஷே
ரணாய நிர்கச்சதி சாபபாணௌ ।
திஸஸ்ச ஸர்வா: கலுஷா பபூவு:
ம்ருகாஸ்ச ரௌத்ரா பஹுதா விநேது: ॥
tasmiṃstataḥ saṃyati jātaharṣē
raṇāya nirgacchati cāpapāṇau ।
diṡaṡca sarvāḥ kaluṣā babhūvuḥ
mṛgāṡca raudrā bahudhā vinēduḥ ॥
When he thus went forth for a fight,
with all enthusiasm and a bow in his hand,
all the quarters were overcast and
fierce beasts emitted harsh cri
5.48.23 அ
5.48.23 ஆ
5.48.23 இ
5.48.23 ஈ ஸமாகதாஸ்தத்ர து நாகயக்ஷா
மஹர்ஷயஸ்சக்ரசராஸ்ச ஸித்தா: ।
நபஸ்ஸமாவ்ருத்ய ச பக்ஷிஸங்கா:
விநேதுருச்சை: பரமப்ரஹ்ருஷ்டா: ॥
samāgatāstatra tu nāgayakṣā
maharṣayaṡcakracarāṡca siddhāḥ ।
nabhassamāvṛtya ca pakṣisaṅghāḥ
vinēduruccaiḥ paramaprahṛṣṭāḥ ॥
There gathered in the sky Nāgas, Yakshas, Maharshis and
Siddhas who sojourn among the celestial constellations,
and hosts of birds, uttering loud and delighted cries.
5.48.24 அ
5.48.24 ஆ
5.48.24 இ
5.48.24 ஈ ஆயாந்தம் ஸரதம் த்ருஷ்ட்வா
தூர்ணமிந்த்ரஜிதம் கபி: ।
விநநாத மஹாநாதம்
வ்யவர்தத ச வேகவாந் ॥
āyāntaṃ sarathaṃ dṛṣṭvā
tūrṇamindrajitaṃ kapiḥ ।
vinanāda mahānādam
vyavardhata ca vēgavān ॥
Seeing Indrajit coming along
swiftly in his chariot,
the swift Vānara let out a great shout
and started increasing in size.
5.48.25 அ
5.48.25 ஆ
5.48.25 இ
5.48.25 ஈ இந்த்ரஜித்து ரதம் திவ்யம்
ஆஸ்திதஸ்சித்ரகார்முக: ।
தநுர்விஷ்பாரயாமாஸ
தடிதூர்ஜிதந்நிஸ்ஸ்வநம் ॥
indrajittu rathaṃ divyam
āsthitaṡcitrakārmukaḥ ।
dhanurviṣphārayāmāsa
taṭidūrjitannissvanam ॥
In response, Indrajit, seated in his
splendid chariot and holding a stylish bow,
twanged the bowstring, raising a din like thunder.
5.48.26 அ
5.48.26 ஆ
5.48.26 இ
5.48.26 ஈ ததஸ்ஸமேதாவதிதீக்ஷ்ணவேகௌ
மஹாபலௌ தௌ ரணநிர்விஸங்கௌ ।
கபிஸ்ச ரக்ஷோதிபதேஸ்தநூஜ:
ஸுராஸுரேந்த்ராவிவ பத்தவைரௌ ॥
tatassamētāvatitīkṣṇavēgau
mahābalau tau raṇanirviṡaṅkau ।
kapiṡca rakṣōdhipatēstanūjaḥ
surāsurēndrāviva baddhavairau ॥
The Vānara and the son of the Rākshasa King met,
both possessed of terrible speed and immense strength,
each with the least doubt about winning the battle,
locked in enmity like Suras and Asuras.
5.48.27 அ
5.48.27 ஆ
5.48.27 இ
5.48.27 ஈ ஸ தஸ்ய வீரஸ்ய மஹாரதஸ்ய
தநுஷ்மத: ஸம்யதி ஸம்மதஸ்ய ।
ஸரப்ரவேகம் வ்யஹநத்ப்ரவ்ருத்த:
சசார மார்கே பிதுரப்ரமேய: ॥
sa tasya vīrasya mahārathasya
dhanuṣmataḥ saṃyati sammatasya ।
ṡarapravēgaṃ vyahanatpravṛddhaḥ
cacāra mārgē piturapramēyaḥ ॥
Swelling to a huge size, the Vānara
of unimaginable (strength) moved
with ease in the track of his father
making waste of the speed of the arrows
of that bow-wielding Veera, a super-charioter,
who was well-regarded in battle

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends5.48.28 அ
5.48.28 ஆ
5.48.28 இ
5.48.28 ஈ ததஸ்ஸராநாயததீக்ஷ்ணஸல்யாந்
ஸுபத்ரிண: காஞ்சநசித்ரபுங்காந் ।
முமோச வீர: பரவீரஹந்தா:
ஸுஸந்நதாந் வஜ்ரநிபாதவேகாந் ॥
tataṡṡarānāyatatīkṣṇaṡalyān
supatriṇaḥ kā˝canacitrapuṅkhān ।
mumōca vīraḥ paravīrahantāḥ
susannatān vajranipātavēgān ॥
Then that Veera, a slayer of the foe,
shot long, shapely, and sharp-tipped arrows
that were decorated with beautiful feathers
and splendid golden rings, which fell swiftly
with the impact of the thunderbolt.
5.48.29 அ
5.48.29 ஆ
5.48.29 இ
5.48.29 ஈ ததஸ்து தத்ஸ்யந்தநநிஸ்ஸ்வநம் ச
ம்ருதங்கபேரீபடஹஸ்வநம் ச ।
விக்ருஷ்யமாணஸ்ய ச கார்முகஸ்ய
நிஸம்ய கோஷம் புநருத்பபாத ॥
tatastu tatsyandananissvanaṃ ca
mṛdaṅgabhērīpaṭahasvanaṃ ca ।
vikṛṣyamāṇasya ca kārmukasya
niṡamya ghōṣaṃ punarutpapāta ॥
Hearing the sound of the rumble of the chariot,
the din of Mṛdanga, kettle drum and Paṭaha
and the twang of bowstring as it was drawn,
the Vānara sprang up again. This Ṡlōka seems to be out of place, possibly due to a shuffle of the palm leaves over the course of time. This Ṡlōka would flow well if it is placed between the 20th and 21st Ṡlōkas.
5.48.30 அ
5.48.30 ஆ
5.48.30 இ
5.48.30 ஈ ஸராணாமந்தரேஷ்வாஸு
வ்யவர்தத மஹாகபி: ।
ஹரிஸ்தஸ்யாபிலக்ஷ்யஸ்ய
மோகயந்லக்ஷ்யஸம்க்ரஹம் ॥
ṡarāṇāmantarēṣvāṡu
vyavartata mahākapiḥ ।
haristasyābhilakṣyasya
mōghayanlakṣyasaṃgraham ॥
Quickly gliding in between the arrows,
the great Vānara made those shots of his,
who was very good at his aim,
fail in hitting their target.
5.48.31 அ
5.48.31 ஆ
5.48.31 இ
5.48.31 ஈ ஸராணாமக்ரதஸ்தஸ்ய
புந: ஸமபிவர்தத ।
ப்ரஸார்ய ஹஸ்தௌ ஹநுமாந்
உத்பபாதாநிலாத்மஜ: ॥
ṡarāṇāmagratastasya
punaḥ samabhivartata ।
prasārya hastau hanumān
utpapātānilātmajaḥ ॥
Then again, Hanumān, the son of Vāyu,
placed himself straight
in the track of the arrows, only to
spring again the next moment, stretching his arms.
To be continued