257. இகலவருதிரை
257திருமயிலை
அடியவருடன் கலந்து நலம் பெற அருள்புரிவீர்

தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன தனதான


இகல வருதிரை பெருகிய சலநிதி
நிலவு முலகினி லிகமுறு பிறவியி
னினிமை பெறவரு மிடருறு மிருவினை யதுதீர
இசையு முனதிரு பதமலர் தனைமன
மிசைய நினைகிலி யிதமுற வுனதரு
ளிவர வுருகிலி அயர்கிலி தொழுகிலி உமைபாகர்
மகிழு மகவென அறைகிலி நிறைகிலி
மடமை குறைகிலி மதியுணர் வறிகிலி
வசன மறவுறு மவுனமொ டுறைகிலி மடமாதர்
மயம தடரிட இடருறு மடியனு
மினிமை தருமுன தடியவ ருடனுற
மருவ அருள்தரு கிருபையின் மலிகுவ தொருநாளே
சிகர தனகிரி குறமக ளினிதுற
சிலத நலமுறு சிலபல வசனமு
திறைய அறைபயி லறுமுக நிறைதரு மருணீத
சிரண புரணவி தரணிவி சிரவண
சரணு சரவண பவகுக சயனொளி
திரவ பரவதி சிரமறை முடிவுறு பொருணீத
அகர உகரதி மகரதி சிகரதி
யகர அருளதி தெருளதி வலவல
அரண முரணுறு மசுரர்கள் கெடஅயில் விடுவோனே
அழகு மிலகிய புலமையு மகிமையும்
வளமு முறைதிரு மயிலையி லநுதின
மமரு மரகர சிவசுத அடியவர் பெருமாளே.


பதம் பிரித்தல்

இகல வரு திரை பெருகிய சல நிதி
நிலவும் உலகினில் இகம் உறு பிறவியில்
இனிமை பெற வரும் இடர் உறும் இரு வினை அது தீர


இகல வரு திரை = ஒன்றோடொன்று மாறுபட்டு எழுகின்ற அலைகள் பெருகிய சல நிதி = பெருகியுள்ள கடல் நிலவும் = சூழ்ந்துள்ள உலகினில் = உலகத்தில் இகம் உறு பிறவியில் = இப்போது (இம்மை) உள்ள பிறப்பில் இனிமை பெற = இன்பத்தைப் பெறவும் வரும் = வருகின்ற இடர் உறும் இரு வினை அது தீர = துன்பத் தடைகளோடு கூடிய இரு வினைகள (நல் வினை, தீ வினை) ஒழியவும்


இசையும் உனது இரு திரு பத மலர் தனை மனம்
இசைய நினைகிலி இதம் உற உனது அருள்
இவர உருகிலி அயர்கிலி தொழுகிலி உமை பாகர்


இசையும் = பொருந்தியுள்ள உனது இரு பத மலர்தனை = உன்னுடைய இரண்டு பாத மலர்களை மனம் இசைய நினைகிலை = மனம் பொருந்த நினைக்காதவன் இதம் உற = இன்பம் பெருக உனது அருள் இவர = உன்னுடைய அருள் கைகூடிக் கிடைக்க உருகிலி = உருகாதவன் அயர்கிலி = (பக்தியால்) தளர்ச்சி உறாதவன் (தன் வசம் அழியாதவன்) தொழுகிலி = (உன்னை) வணங்காதவன் உமை பாகர் = உமா தேவியைப் பாகமாகக் கொண்ட சிவபெருமான்
மகிழும் மகவு என அறைகிலி நிறைகிலி
மடமை குறைகிலி மதி உணர்வு அறிகிலி
வசனம் அற உறு மவுனமொடு உறைகிலி மடமாதர்


மகிழும் மகவு என = மகிழ்கின்ற குழந்தையே என்று அறைகிலி = கூறாதவன் நிறைகிலி = மன நிறைவு இல்லாதவன் மடமை = பேதைமை குறைகிலி = குறையாதவன் மதி உணர்வு அறிவிலி = அறிவு தெளிவு பெறாதவன் வசனம் அற = பேச்சு அற உறு = பொருந்திய மவுனமொடு உறைகிலி = மவுன நிலையில் இல்லாதவன் மட மாதர் = அழகிய பெண்களின்


மயம் அது அடரிட இடர் உறும் அடியனும்
இனிமை தரும் உனது அடியவர் உடன் உற
மருவ அருள் தரு கிருபையின் மலிகுவது ஒரு நாளே

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
மயம் அது = அழகு அடரிட = மனதில் செறிந்து இடம் கொள்ள இடர் உறும் அடியனும் = அதனால் துன்பம் அடைகின்றவனான அடியேனும் இனிமை தரும் உனது அடியவருடன் = இன்ப சுகம் தருகின்ற உன்னுடைய அடியார்களோடு உற மருவ = கூடியிருக்கும் அருள் தரு கிருபையின் = திருவருளைத் தருவதான உனது கிருபைக்கு மலிகுவது = பாத்திரனாகிருக்க ஒரு நாளே = ஒரு நாள் கிடைக்குமோ?


சிகர தன கிரி குற மகள் இனிது உற
சிலதன் நலமுறு சில பல வசன அமுது
இறைய அறை பயில் அறு முக நிறை தரும் அருள் நீத


சிகர = உயர்ந்த தன கிரி = மலை போன்ற கொங்கையை உடைய குற மகள் = குறப் பெண்ணாகிய வள்ளி இனிது உற = இனிமை பெற சிலதன் நலம் உறு = தோழன் (ஏவல் செய்வோன்) போன்று சில பல வசன அமுது இறைய = பேச்சாகிய அமுதத்தை வீசிப் பரப்பி அறை பயில் உறு = (அவளுடன்) பேசப் பயின்ற அறு முக = ஆறு முகனே. நிறைதரு = நிறைந்து விளங்கும் அருள் நீத = அருள் கொண்ட நீதிமானே.


சிரண புரணம் விதரண விசிரவண
சரண் உ சரவணபவ குக சயன் ஒளி
திரவ பர அதி சிரம் மறை முடிவுறு பொருள் நீத


சிரண = (சீர்+அண) பெருமை பொறுந்திய புரண = நிறைவே, பழமையானபரே விதரண = இரக்க குணத்தனே விசிரவண = நிரம்ப கேள்வி உடையவனே. சரண் = அடைக்கலம் புரியத்தக்க உ = இறைவனே சரவண பவ குகனே = சரவண மடுவில் தோன்றியவனே, குகனே. சயன் = சிவபெருமானுடைய ஒளி திரவ = ஒளி பாய்ந்தவனே. பர = பரனே, மேலானவரே அதி சிரம் = மிகுந்த மேன்மை உடையவனே. மறை முடிவு உறு பொருள் நீத = வேதத்தின் முடிவான பொருளான நீதியனே.


அகர உகர தீ மகர தீ சிகர தீ
யகர அருள் அதி தெருள் அதி வலவல
அரணம் முரண் உறு அசுரர்கள் கெட அயில் விடுவோனே


அகர = அகரம் போன்ற முதற் பொருளே உகர தீ = சிவ சக்தியாய் விளங்கும் நல் அறிவே மகர = ஆணவ மலத்தை தீ = தகிப்பவனே சிகர தீ = சிவமாகிய அறிவே யகர = ஜீவான்மாவில் விளங்குபவனே அருளதி = அதிக அருளே தெருளதி = அதிக ஞானமே வலவல = மிக்க வலிமை வாய்ந்த அரணம் = காவல் கோட்டை முரண் உறு = பகைமை பூண்ட. அசுரர்கள் = அசுரர்களும் கெட அயில் விடுவோனே = அழியும்படி வேலாயுதத்தைச் செலுத்தியவனே.
அழகும் இலகிய புலமையும் மகிமையும்
வளமும் உறை திரு மயிலையில் அநுதினம்
அமரும் அரகர சிவ சுத அடியவர் பெருமாளே.


அழகும் = சிறப்பும் இலகிய புலமையும் = விளங்கும் கல்வி ஞானமும் மகிமையும் = பெருமையும் வளமும் = வளப்பமும் உறை = நிறைந்திருக்கும் திரு மயிலையில் = மயிலாப்பூரில் அநுதினம் = நாள் தோறும் அமரும் = வீற்றிருக்கும் அரகர = ஹர ஹர என்னும் ஒலிக்கு உரிய சிவ சுத = சிவனுடைய குமாரனே அடியவர் பெருமாளே = அடியவர் தம் பெருமாளே.சுருக்க உரை

விளக்கக் குறிப்புகள்
1. உனது அருள் இவர உருகிலி....
இவர்தல் = பொருந்துதல்.
மாதிவர் பாகன் மறை பயின்ற..............மாணிக்கவாசகர் திருவாசகம்


2. சரணு சரவணபவ குக...
சரண்+உ = சரணு. உ = இறைவன்.
உண்ணா முலை உ மைந்து ஆசு அரண் --- .........கந்தர் அந்தாதி